АБОНАМЕНТ ЗА ТЕЛЕМАТИКА НА CNH INDUSTRIAL® ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ

В сила от 15 юни 2020 г.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРЕДИ ДА ЗАКУПИТЕ АБОНАМЕНТ ЗА, ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ДОСТЪП ДО, ДА АКТИВИРАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕЛЕМАТИЧНИТЕ УСЛУГИ НА CNH INDUSTRIAL®, ВКЛЮЧИТЕЛНО AFS CONNECT™, MYPLMCONNECT И/ИЛИ STEYR S-FLEET.  ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ Е ОБВЪРЗВАЩ ПРАВЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ВАС ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ („ВИЕ“), И CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC И НЕЙНИТЕ ГЛОБАЛНИ ФИЛИАЛИ И СВЪРЗАНИ ОРГАНИЗАЦИИ („CNHI“, „НИЕ“ ИЛИ „НАС“).

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви за проявения интерес към абонамент за телематичната услуга.  „Телематичната услуга“ (или „услугата“) е телематична услуга на CNH Industrial®, включително AFS Connect™, MYPLMCONNECT, STEYR S-Fleet, дистанционен достъп до дисплей, услуги за управление на данни и софтуер, безжично прехвърляне на данни, хронология на местоположенията и други функционалности, както е описано подробно в стандартната документация на CNHI и при всички случаи до степента, включена във Вашия абонамент.  Телематичната услуга използва телематичното устройство във Вашата машина или оборудване, предоставено от CNHI („оборудване“), модемния софтуер и друг софтуер и/или фърмуер, който се използва, инсталиран е на, предоставен е с или е вграден в оборудването („телематичен софтуер“).

Това лицензионно споразумение с краен потребител за телематика на CNH Industrial® (това „споразумение“) е приложимо за (i) Вашия заплатен, пробен или друг абонамент („абонамент“) за телематичната услуга и уебсайта, наличен за абонатите на телематичната услуга, и други свързани уебсайтове, за да могат тези абонати да имат достъп до определено съдържание, функционалност, доклади и услуги, както и определени техни данни (наричани заедно, „сайтът“), (ii) използването на и Вашето съгласие за използването на определена информация или данни, които могат да бъдат събирани, записвани и предавани от и за оборудването, свързано с телематичната услуга, и използването от Вас на телематичния софтуер. Вие разбирате, че използвайки телематичната услуга, CNHI и неговите бизнес партньори могат да събират и използват данни, за да Ви предоставят телематичната услуга и за други цели, както е описано в следващите редове.

Приемане на споразумението.  „ПРИЕМАЙКИ“ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДОСТЪП, АКТИВИРАЙКИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ САЙТА, ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА ИЛИ ТЕЛЕМАТИЧНИЯ СОФТУЕР, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ПРАВНО ОБВЪРЗАНИ ЧРЕЗ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ: (1) ДА РАЗРЕШАВАТЕ ВСЕКИ СПОР ЧРЕЗ АРБИТРАЖ НА ИНДИВИДУАЛНА БАЗА И ЗА ТОВА, ЧЕ (2) НЯМА ДА СЕ РАЗРЕШАВАТ КОЛЕКТИВНИТЕ ИСКОВЕ И ПРОИЗВОДСТВА СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ.  АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ: (1) МОЛЯ, НЕ ОСЪЩЕСТВЯВАЙТЕ И НЯМА ДА ВИ БЪДE РАЗРЕШЕН ДОСТЪП ДО ИЛИ АКТИВИРАНЕ, ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА ИЛИ ТЕЛЕМАТИЧНИЯ СОФТУЕР; И (2) ЗА ПОВЕЧЕ ЯСНОТА, НЕ ЩРАКВАЙТЕ ВЪРХУ „ПРИЕМАМ“ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗА

1. Ограничен лиценз.  Срещу спазването от Вас на условията на това споразумение, включително условията за плащане (ако има такива), CNHI Ви предоставя ограничен, глобален, неизключителен, непрехвърляем и неназначим лиценз (без правото за преотдаване на лиценз) на достъп до и използване на телематичния софтуер и телематичната услуга за продължителността на действие на това споразумение само по търговско приемлив начин за легитимни цели на Вашия бизнес, в съответствие със сроковете и условията на това споразумение и само при: (1) Закупуване или активиране от Вас на телематичната услуга; и (2) приемането от Вас на това споразумение без изменение. Вие се съгласявате да (i) осъществявате достъп до и да използвате телематичните софтуер и услуга само по начин, съответстващ на всички приложими местни, щатски, национални или международни закони, правила, наредби, директиви, статути и регламенти („закони“) и (ii) използвате телематичните софтуер и услуга по начин, съответстващ на документацията на CNHI.  Вие поемате пълна отговорност за действията на всяка трета страна, която упълномощавате или на която давате разрешение да осъществява достъп до телематичните софтуер или услуга.  За повече яснота телематичният софтуер е лицензиран, но не продаван, на Вас.

2. Законово съответствие; съгласия.  Вие се съгласявате, че: (i) изцяло сте спазили и напълно ще спазвате всички приложими закони (включително законите против взимане на подкупи и тези за поверителността на данните), включително онези, отнасящи се до използването на телематичната услуга и предаването и използването на данните и информацията, предоставени на CNHI, и че (ii) сте предоставили и ще предоставите всички изискуеми известия на и сте получили и ще получите всички необходими съгласия от всички упълномощени от Вас потребители и други съответни лица, включително относно предаването и използването на данните и информацията от телематичната услуга и CNHI.

3. Забрана на обратно инженерство.  Лицензът, описан в точка II.1 по-горе, не включва никакво право за даден първичен код на даден телематичен софтуер.  Освен и до степента, изискуема или допустима от законодателството, Вие и упълномощените от Вас потребители няма да имате право да извършвате обратно инженерство, реасемблиране, декомпилиране или да правите опити да разкриете първичния код на телематичната услуга, сайта или телематичния софтуер. Информацията, необходима за постигане на работна съвместимост и изпитване на сигурността на телематичната услуга, сайта или телематичния софтуер, се предлага от CNHI при поискване.

4. Мерки за защита.  Телематичният софтуер може да бъде защитен чрез определени мерки за защита, включително, но без да се ограничават до, технологични мерки според Закона за авторските права в цифровото хилядолетие, мерки за защита на авторските права, механизми, позволяващи приложение, пароли, ключови кодове, шифроване или други устройства за защита („мерки за защита“).  Вие и упълномощените от Вас потребители се съгласявате, че няма да: (i) преодолявате или правите опити да преодолеете мерките за защита, защитаващи телематичния софтуер, и че това би представлявало нарушение според приложимото законодателство, свързано със заобикалянето на технологични мерки, защитаващи софтуера, защитените от авторско право творби или други права на интелектуална собственост, или (ii) търгувате, закупувате, произвеждате, проектирате, внасяте, предлагате, продавате или разпространявате устройство за заобикаляне или хакване, предназначено да заобиколи или хакне мерките за защита или телематичния софтуер до степен, считана за незаконна според приложимото законодателство.

5. Забрана за злоупотреби.  Вие и упълномощените от Вас потребители се съгласявате, че няма да използвате телематичната услуга, сайта или телематичния софтуер за цел, която е незаконна или не е изрично разрешена според това споразумение.  Можем да ограничим или прекратим използването на телематичната услуга, сайта или телематичния софтуер от Вас и упълномощените от Вас потребители, изцяло или частично, ако е налице обосновано подозрение за или реално наличие на, злоупотреба или използване с цел измама от Вас или упълномощени от Вас потребители.  Ще сте отговорни за всички разходи, извършени от нас или от друга страна (включително адвокатски хонорари) в резултат на такава злоупотреба или използване с цел измама.  Вие и упълномощените от Вас потребители няма да имате право да:

(i) увреждате, забранявате, претоварвате, намесвате, прекъсвате или нарушавате по какъвто и да е начин телематичната услуга, сайта, телематичния софтуер или сървърите или мрежите, свързани с тях;

(ii) използвате телематичната услуга или сайта в „услуги на бюро“ или подобна структура, докато трети страни получават или използват телематичната услуга чрез Вас, включително, но без да се ограничава до, като част от услуга, конкурентна с услуга, предлагана от CNHI;

(iii) да се намесвате по какъвто и да е начин в достъпа, използването или разпореждането от други страни с телематичната услуга, сайта или телематичния софтуер;

(iv) умишлено или неумишлено да нарушавате даден закон, включително, но без да се ограничава до, закони, свързани с износа;

(v) да се представяте за дадено лице или организация или да подправяте Вашата връзка с дадено лице или организация, или да предоставяте фалшива или подвеждаща информация на CNHI;

(vi) да използвате телематичната услуга или сайта, за да предавате неприлична, нецензурна, клеветническа, неморална или незаконна информация или защитено от авторски права съдържание, което не е Ваша собственост, или за да нарушите правата на трета страна;

(vii) да използвате телематичната услуга без разрешение на откраднато или изгубено устройство;

(viii) да извършвате неупълномощен достъп до телематичната услуга или сайта;

(ix) да използвате телематичната услуга за предоставяне на услуги за глас по IP протокол;

(x) използвате дадена схема, фалшиво представителство или фалшиво кредитно устройство с намерение да избегнете плащане за телематичната услуга изцяло или частично;

(xi) освен до степента, която най-общо и обосновано е необходима за упражняване на правата на лиценз, които са Ви предоставени според точка II.1 по-горе, да възпроизвеждате, изменяте, публикувате, разпространявате, показвате публично, адаптирате, променяте, превеждате, оповестявате, извършвате или създавате производни на телематичния софтуер творби (или на негова част) или на материали на трети страни (както е дефинирано в следващите редове);

(xiii) да отстранявате, прикривате или променяте известия за авторски права, търговски марки или други известия за собственост, вградени в, прикрепени към или до които се осъществява достъп заедно с телематичния софтуер; или

(xiv) да проследявате местоположението на дадено лице или устройство, без първо да уведомите и да получите необходимите одобрения от това лице, притежател или лице, контролиращо или притежаващо това устройство, позволяващо на Вас и CNHI да проследявате това местоположение.

6. Материали на трети страни. Телематичният софтуер или услуга може да бъде обвързан или използван със софтуер или услуги, предоставяни от трети страни („материали на трети страни“).  Материалите на трети страни не се ръководят от това споразумение, но може да бъдат ръководени от подобни условия за ползване или други споразумения на третите страни.  CNHI ще използва обосновани усилия, за да Ви уведоми относно събития, засягащи материалите на трети страни, които CNHI обвързва с телематичния софтуер или услуга и които могат да повлияят на използването от Вас на телематичната услуга или сайта.  НО, ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, CNHI ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ (КАТО ВИЕ НЯМА ДА ИМАТЕ ПРАВО ДА ТЪРСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДА ПРАВИТЕ ОПИТ ДА ТЪРСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ОТ CNHI) ВЪВ ВРЪЗКА С МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВАС ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН ПОТРЕБИТЕЛ.

7. Прехвърляне на оборудване.  Вие се съгласявате, че няма да прехвърляте, преотдавате лиценза, предавате, предлагате като залог, отдавате на лизинг или под наем или споделяте Вашите права според това споразумение, освен ако не прехвърляте постоянно собствеността върху оборудването, в такъв случай можете постоянно да прехвърлите всички свои права според това споразумение; при условие че (i) уведомите лицето, на което ги прехвърляте, за наличието на това споразумение и телематичната услуга и за прехвърлянето на данни в съответствие с това споразумение, (ii) уведомите лицето, на което ги прехвърляте, че то и/или упълномощените от него потребители трябва да станат страна по това споразумение с CNHI ако желаят да продължат да използват телематичната услуга, сайта или телематичния софтуер, и (iii) незабавно уведомите CNHI за това прехвърляне.  Ще останете отговорни за Вашия абонамент за телематичната услуга и всяко използване на тази услуга, включително чрез оборудването, докато не се свържете с CNHI.  Вие също така трябва да уведомите CNHI, ако бихте желали някои от данните Ви да бъдат изтрити от Вашия акаунт или Вашето оборудване преди постоянното прехвърляне на собствеността върху Вашето оборудване на лицето, на което я прехвърляте.

III. ТЕЛЕМАТИЧНИ УСЛУГИ

1. Естество на телематичната услуга.  Вие приемате, че с оглед предоставяне на телематичната услуга телематичното устройство на Вашето оборудване ще предава определени данни чрез радио вълни, клетъчна, сателитна, GPS, уеб и/или подобна технология.  Типът, грануларността и обемът на събираните данни ще варират според вида на машината и може да се променят по всяко време без предизвестие.  Вие се съгласявате на това предаване и отхвърляте всеки иск, който можете да имате срещу нас относно наличността, качеството и производителността на средството, предаващо данните, различни от онези искове, които не могат да бъдат отхвърлени според приложимото законодателство.  Вие разбирате, че телематичната услуга Ви се предоставя на база няколко фактора, включващи, но без да се ограничават до, достъп до интернет мрежата, клетъчна свързаност, използване на компютъра, Вашето оборудване, Вашата операционна система, активирането и поддръжката от Вас на оборудването за телематичното устройство и пакета телематични услуги, който сте закупили.

 

2. SMS съобщения и имейли.  Ако изберете да получавате услуга за кратки съобщения („SMS“) на Вашето мобилно устройство и/или съобщения на електронната поща като част от телематичните услуги, с настоящото Вие се съгласявате да получавате SMS съобщения и/или имейли от CNHI.  Изборът за получаване на SMS съобщения не е условие за получаване на телематичната услуга. За да изберете да получавате SMS съобщения на мобилно устройство, Вие трябва да сте и да гарантирате, че сте упълномощеният потребител на това мобилно устройство.  Броят на SMS съобщенията, получени от Вас, ще варира в зависимост от активността на машината.  Съгласието Ви със SMS съобщенията може да доведе до това да бъде(ат) начислена(и) допълнителна(и) такса(и) за съобщения или данни от Вашия безжичен оператор, за което отговорност ще носите само Вие.

 

3. Сайтът.  По време на срока на действие на това споразумение ще имате достъп до и ще използвате сайта.  CNHI ще Ви назначи потребителско(и) име(на) и парола(и), за да използвате сайта.  Вие ще контролирате достъпа до и използването на Вашите потребителско(и) име(на) и парола(и) и незабавно ще уведомявате CNHI относно всяка неупълномощена употреба на Вашите потребителско(и) име(на) и парола(и).  Вие няма да (i) допускате достъп до или използването на сайта чрез Вашето потребителско име и/или парола от трети страни или (ii) да назначавате или прехвърляте достъпа до сайта или неговото използване, освен както е посочено в това споразумение.  Ако желаете да предоставите достъп до Вашия акаунт на трета страна, можете да го направите чрез сайта, след като третата страна създаде собствено потребителско име и парола.  Вие поемате пълната отговорност за действията на всяка трета страна,на която сте разрешили достъп по отношение на сайта.

 

4. Плащане.  Ако сте закупили телематичната услуга, се съгласявате да заплатите всички приложими такси в съответствие с условията за плащане, приложими спрямо абонаментния план за телематичната услуга, който сте закупили („условия за плащане“).  Осен ако не е постановено друго в приложимите условия за плащане, подновяването на телематичната услуга ще се извършва според приложимия ценови лист, валиден към момента на подновяване.

IV. ДАННИ

1. Събиране на данни.  CNHI ще събира и обработва данни от Вас за целите на създаване и администриране на Вашия акаунт и чрез използване на телематичната услуга Вашето оборудване ще събира, записва и/или предава определени данни към CNHI, включително данни за машината и агрономически данни.  Данните за машината и агрономическите данни са дефинирани в Известието за поверителност, приложено към споразумението за услугата.  Това споразумение не предоставя на CNHI никакви права върху Вашите данни, които ние можем да получим по силата на това споразумение, освен правата на използване, описани в споразумението. Определени данни за машината са собственост на CNHI.

2. Споделяне на данни с търговци.  Търговците, упълномощени от CNHI или от Вас да осъществяват достъп до и да използват Вашите данни, налични чрез сайта и телематичната услуга, се наричат „упълномощени търговци“.  CNHI може да осигури информация и данни на упълномощените търговци за целите на обслужване на Вашето оборудване, включително диагностика на машината, дистанционно обслужване и актуализации на софтуера на компоненти на машината. Упълномощените търговци могат да обработват и използват Вашите данни или тези на упълномощените от Вас потребители само, за да предоставят услуга във връзка с Вашето оборудване и в съответствие със споразумението за услугата и приложимото законодателство.

3. Използване на лични данни и Известие за поверителността.  Някои от данните, които CNHI ще събира и обработва, са свързани с идентифицирано или възможно за идентифициране лице по най-очевидния и общ смисъл (напр. имена, идентификационни данни, адреси на електронна поща), но при определени обстоятелства данните за машината и агрономическите данни също могат да бъдат считани за лични данни, както е обяснено подробно в Известието за поверителност, приложено към споразумението за услугата. Вие се съгласявате, че сте уведомени за това, че ние ще обработваме лични данни във връзка с услугата и с настоящето предоставяте на CNHI правото да обработва, използва, оповестява и прехвърля лични данни, предавани на CNHI, за да Ви предостави телематичната услуга, както е описано в Известието за поверителност и в съответствие с приложимото законодателство.  Това разрешение е валидно и за трети страни, ангажирани от CNHI във връзка с предоставянето на телематичната услуга.

4. Използване на данни за собствените цели на CNHI.  Вие се съгласявате, че CNHI ще обработва и използва данни за машината и агрономически данни за собствени цели с оглед подобряване на продуктите и услугите, разработване на нови продукти и услуги, извършване на маркетингови дейности и спазване на законодателството, регламенти, съдебни заповеди и призовки или други подобни искания за информация от властите или според изискванията на законодателството. С настоящото Вие потвърждавате, че CNHI има разрешение да осъществи достъп до и да обработва данните за машината и агрономическите данни за собствени цели в съответствие с приложимото законодателство, включително това за защита на данните. По-конкретно, до изискуемата степен, Вие трябва да предоставите предизвестие и да получите всяко съгласие от субектите на данни, необходимо за разрешаване на достъп до и обработка на данните за машината и агрономическите данни от CNHI за собствените й цели.

5. Производни данни.  Вие и упълномощените от Вас потребители разбирате, че CNHI може да събира, компилира или извежда данни, събрани във връзка с телематичната услуга, чрез които даден потребител вече не може да бъде идентифициран („производни данни“). Производните данни не се състоят в, не съдържат или не са свързани с лични данни. CNHI ще притежава тези производни данни.  До степента, до която получавате дадено право, квалификация или участие от такива производни данни, с настоящото се съгласявате неотменимо да назначите това право, квалификация и участие на CNHI. До такива производни данни може да се осъществи достъп и да бъдат използвани от CNHI за всякакви цели, като те могат да бъдат споделяни от CNHI с трети страни, включително, но без да се ограничават до, нашите търговци, филиали и техните търговци, производителят на оборудването и други бизнес партньори. CNHI ще прилага и поддържа мерки за гарантиране на това производните данни да останат анонимни.

6. Ограничаване на достъпа до данни.  Докато сте абонирани за телематичната услуга, Вие нямате право да ограничавате достъпа и използването от CNHI на Вашите данни, освен по начините, допустими от приложимото законодателство, и както е дефинирано в следващите редове. 

а. Данни за машината.  Ако желаете да ограничите достъпа на CNHI до данните за машината, ръководени от това споразумение, следва да отмените телематичната услуга, като прекратите това споразумение (както е посочено в точка IX в следващите редове), и да изискате чрез сайта или търговец на CNHI последният да изтрие данните за машината, налични във Вашия акаунт.  CNHI ще извърши това изтриване в рамите на обоснован период от време след Вашата заявка в съответствие с точка IV(7) по-долу.  CNHI ще продължи да има достъп до данните за машината, събрани от телематичната услуга, преди да ограничите достъпа на CNH до данните за машината, освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство, включително това за защита на данните.  Ограничаването на достъпа на CNH до данните за машината ще Ви попречи да получавате дистанционна диагностика на машината, дистанционно обслужване на машината и други услуги от CNHI.

б. Агрономически данни.  Можете да ограничите достъп на CNHI до агрономическите данни чрез сайта или други услуги.  Премахването на достъпа на CNHI до и използването на агрономическите данни чрез такива абонаменти или услуги също така ще ограничи достъпа Ви до агрономическите данни чрез сайта и ще отмени възможността Ви да зареждате допълнителни агрономически данни.  Можете да изтриете файловете на агрономическите данни, както е описано в точка IV(7) по-долу.

7. Изтриване на данни.  Можете да изтриете всички данни от Вашия акаунт, като изтриете избраните данни на сайта или се свържете с Вашия търговец.  Можете също така да се свържете с CNHI, за да изискате тя перманентно да изтрие данните, поддържани в или чрез Вашия акаунт на нейните системи, като бъдат спазени изискванията за задържане на записи или правните такива.

Ако Вие или CNHI закриете Вашия акаунт за телематичната услуга (CNHI ще закрие Вашия акаунт при прекратяване на това споразумение), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство или освен ако е договорено друго от CNHI, CNHI има възможността и правото перманентно да изтрие всяка и цялата информация, включително данни, поддържани в или чрез Вашия акаунт, като Вие вече няма да можете да получите данни или друга информация, съдържаща се в този акаунт.  Вие приемате, че до пълната степен, допустима от приложимото законодателство, CNHI не носи отговорност за изтриването или неуспешното съхранение на данни или друга информация, която може да бъде подадена към CNHI или която може да бъде поддържана или предавана от телематичната услуга.

Без това да противоречи на горепосоченото, CNHI няма да има задължение да изтрие производните данни.

8. Прехвърляне на данни.  Телематичната услуга се администрира от CNHI от нейните офиси или тези на нейните филиали на различни места по света.  В съответствие с приложимото законодателство CNHI може също така да се възползва от даден филиал или един или повече външни доставчици на услуги, за да хоства телематичната услуга на различни места по света.  Следователно Вашите данни, предоставени на CNHI, могат да бъдат събирани, изпращани, обработвани и съхранявани извън държавата, в която живеете, и в резултат може да бъдат налични за правителствените органи според правните норми и други закони, приложими в тези чуждестранни юрисдикции.  CNHI ще спазва законодателството, приложимо относно прехвърлянето на данни, включително това за защита на данните, и ще използва обосновани средства, за да гарантира, че тези данни са защитени в тези случаи, но CNHI не може да гарантира, че законодателството на дадена чуждестранна юрисдикция ще предоставя същата степен на защита както законодателството на Вашата държава.

9. Телематични услуги на трети страни.  Като част от телематичната услуга можете да изберете да имате услугата за комуникация, прехвърляне и обмен на данни между телематичното устройство на Вашето оборудване и определени устройства, системи или софтуер на трета страна за генериране на персонализирани отчети, данни или други функционалности („телематични услуги на трета страна“).  CNHI не упражнява контрол върху формата или качеството на данните, предадени от телематичните услуги на тази трета страна, нито на отчетите или другите данни, генерирани от нея (заедно наричани „данни от телематичните услуги на трета страна“).  Ето защо, избирайки да използвате телематични услуги на трета страна, Вие и упълномощените от Вас потребители се съгласявате със следното:

(i) Вие се съгласявате да позволите на CNHI и/или телематичното устройство на Вашето оборудване да прехвърлят и обменят Вашите данни с телематичните услуги на тази трета страна.  Вие се съгласявате, че, след като CNHI и/или телематичното устройство на Вашето оборудване са започнали това прехвърляне на Ваши данни към телематичните услуги на тази трета страна, до степента, до която Вашите данни вече не остават в телематичната услуга на CNHI, Вашите данни вече няма да бъдат ръководени от това споразумение; вместо това, Вашите данни може да бъдат ръководени от изявлението за поверителност на доставчика на тази трета страна.

(ii) Телематичните услуги на трети страни не се ръководят от това споразумение, но може да бъдат ръководени от условията за ползване на доставчика на третата страна или други споразумения, които да сключите пряко по отношение на телематичната услуга на тази трета страна.  Вие и упълномощените от Вас потребители се съгласявате, че Вие и те няма да търсите отговорност от CNHI за достъпа до и използването на телематичните услуги на трети страни, включително до данни от телематичните услуги на третата страна. 

(iii) Вие приемате всички ограничения в използването и качеството на телематичните услуги на третата страна и данните от телематичните услуги на трета страна и приемате, че CNHI не е отговорна за качеството или точността на, или неспособността за получаване, достъпа или използването на телематичните услуги на третата страна и/или данните от телематичните услуги на третата страна.

(iv) CNHI може да контролира потока на данните от телематичните услуги на третата страна, предавани към и от телематичната услуга, и може да спре или блокира използването на телематичните услуги на третата страна и/или данните от телематичните услуги на третата страна, които CNHI счита, че биха могли да засегнат негативно телематичната услуга.

(v) ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, CNHI ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ (И ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ТЪРСИТЕ ИЛИ ДА ПРАВИТЕ ОПИТИ ДА ТЪРСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ОТ CNHI) ВЪВ ВРЪЗКА С: (1) ВАШИТЕ ДАННИ, СЛЕД КАТО CNHI И/ИЛИ ТЕЛМАТИЧНОТО УСТРОЙСТВО НА ВАШЕТО ОБОРУДВАНЕ Е ИНИЦИИРАЛО ТОВА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ КЪМ ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА НА ТРЕТА СТРАНА (БИЛО ТО ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ЧРЕЗ МЕЖДИННА СИСТЕМА); И (2) ТЕЛЕМАТИЧНИТЕ УСЛУГИ НА ТРЕТА СТРАНА И/ИЛИ ДАННИТЕ ОТ ТЕЛЕМАТИЧНИТЕ УСЛУГИ НА ТРЕТА СТРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО, ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВАС ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ВАС ПОТРЕБИТЕЛИ И НАНЕСЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ЩЕТИ ИЛИ НЕУПЪЛМОЩЕН ДОСТЪП, ЗАГУБА ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШЕТО ОБОРУДВАНЕ И ДАННИ.

V. ИЗМЕНЕНИЯ

1. Изменение или спиране.  До пълната степен, допустима от приложимото законодателство, CNHI може във всеки един момент да изменя, временно да прекрати или перманентно да спре телематичната услуга или сайта или част от техните функционалности, функции или продукти или свързана поддръжка, със или без предизвестие, поради дадена причина или без такава.  CNHI няма да носи отговорност пред Вас или трети страни за такова изменение, временно прекратяване или спиране, нито ще е задължена да продължи да предлага поддръжка за дадена временно прекратена или спряна телематична услуга, сайта или техни части.  Осъществявайки достъп до или използвайки телематичната услуга или сайта, Вие се съгласявате на това ние да изменяме телематичната услуга или сайта или части от тях или техните функционалности, функции, продукти или свързана поддръжка. CNHI следва да предостави достатъчно предизвестие за всяко изменение, временно прекратяване или спиране на телематичната услуга или сайта, което би имало негативен и материален ефект върху съществена част от нашата сделка според това споразумение.

2. Актуализации на софтуера.  Вие се съгласявате, че CNHI може по всяко време дистанционно да промени или актуализира телематичния софтуер със или без предизвестие.  Такива промени или актуализации могат да включват отстраняване на грешки, корекции, подобрени или нови функции или функционалности и нови версии.  Освен ако не е изрично посочено друго от CNHI, всички промени и актуализации на телематичния софтуер ще продължат да бъдат ръководени от условията на това споразумение.  Приемайки това споразумение, Вие давате изричното си съгласие с инсталирането на бъдещи актуализации на софтуера.

VI. ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕЛЕМАТИЧНИТЕ УСЛУГИ

1. Изисквания за телематичната услуга.

(i) Общи.  Разбирате, че за работата на телематичната услуга Вашето оборудване трябва да разполага с работеща електрическа система и Вашето оборудване и телематичното устройство на него трябва като цяло да са в оперативно състояние.

(ii) Комуникационни системи на трети страни.  За да работи, телематичната услуга изисква използване на комуникационна система, собственост на трета страна като тази на телефонен оператор на безжични комуникации или сателитно-базирана комуникационна система (всяка, наричана поотделно „комуникационен оператор“).  CNHI НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАЛИЧНОСТТА, КАЧЕСТВОТО ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА (И ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА ИЗКЛЮЧВА) БЕЗЖИЧНО- ИЛИ САТЕЛИТНО-БАЗИРАНИТЕ УСЛУГИ ИЛИ ОБОРУДВАНЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ КОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ.  КОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ НОСЯТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЗИ УСЛУГИ И ОБОРУДВАНЕ.

 (iii) Сайт.  Вие се съгласявате, че сайтът изисква достъп до интернет мрежата и сте отговорни за придобиването, конфигурирането, наблюдението, поддръжката, управлението и заплащането на таксите и разходите за Вашата мрежова връзка и за софтуера и хардуера, свързани с използването от Вас на интернет мрежата, включително LAN, компютри, модеми и телекомуникационни устройства.  CNHI не носи отговорност за мрежовата връзка за достъп до интернет или за проблеми или условия, произтичащи от или свързани с мрежовата връзка, включително, но без да се ограничават до проблеми с честотната лента, покритие на сигнала, прекъсвания на мрежата и/или други състояния, причинени от интернет мрежата и/или мрежовата връзка.

2. Правни изисквания за телематиката.  Предаването на информация, използвайки телематичното устройство на Вашето оборудване, е обект на законовите изисквания, които могат да варират между различните места, включително упълномощаването за използване на радиочестота.  Вие носите отговорност за ограничаване на използването от Вас на дадено телематично устройство само до онези места, на които всички законови изисквания за използването му и за комуникационната мрежа са спазени.  Ако телематичното устройство на Вашето оборудване се намира в или бъде преместено на място, където (i) законовите изисквания не са спазени, или (ii) предаването или обработката на тази информация към множество места не би било законно, CNHI отхвърля всякаква отговорност, свързана с това неспазване, и CNHI може да спре предаването на информация от това устройство.

VII. УСЛУГИ ПО ПОДДРЪЖКА

CNHI и нейните търговци могат да предложат да Ви предоставят (но не са задължени да го направят според това споразумение) услуги по поддръжка, свързани с телематичната услуга.  Всички такива услуги по поддръжка могат да бъдат обект на допълнителни условия.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие и упълномощените от Вас потребители разбирате, че телематичната услуга и телематичният софтуер са защитени от законите и международните договори за интелектуална собственост.  Както между CNHI и Вас, всички права, квалификации и участия в и към телематичната услуга, сайта и телематичния софтуер се притежават от CNHI (или нейните лицензодатели) и нищо, съдържащо се в това споразумение не прехвърля, нито назначава на Вас или упълномощени от Вас потребители дадено право, квалификация или участие в телематичната услуга, сайта или телематичния софтуер, включително, но без да се ограничава до, права върху търговски марки.  С настоящото Вие и упълномощените от Вас потребители се съгласявате и признавате, че CNHI и нейните лицензодатели (и, ако е приложимо, доставчици от трета страна) притежават всички права, квалификации и участия в и към всички права на интелектуална собственост във връзка с или свързани с телематичната услуга, сайта и телематичния софтуер.

IX. ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Преустановяване на действието/прекратяване поради причина.  CNHI може да прекрати временно или окончателно Вашия лиценз и/или този на упълномощени от Вас потребители за използване на телематичната услуга и/или телематичния софтуер, без да носи отговорност, ако:

(i) Вие или упълномощените от Вас потребители нарушите условията на това споразумение или друго валидно споразумение с CNHI за използване на телематичната услуга, сайта или телематичния софтуер; или

(ii) CNHI има причина да счита, че Вие, упълномощените от Вас потребители, някой от Вашите агенти или дадена трета страна злоупотребявате с телематичната услуга, сайта или телематичния софтуер или ги използвате за измамни цели или противозаконно.

CNHI може също така да прекрати временно или окончателно Вашия абонамент за телематичните услуги, ако не успеете да заплатите дадени такси или други суми в момента, в който станат дължими. При прекратяване на това споразумение по силата на този параграф няма да имате право на възстановяване на средства относно плащания, извършени от Вас (ако е приложимо) за телематичните услуги, и вече няма да имате достъп до Вашите данни чрез сайта.

2. Прекратяване за удобство от CNHI.  При спазване на изискванията за допълнително известие според приложимото законодателство CNHI може да прекрати това споразумение, предоставяйки Ви тридесет (30)-дневно предизвестие. При прекратяване на това споразумение по силата на този параграф CNHI ще Ви възстанови пропорционална част от всяко плащане, извършено от Вас (ако е приложимо) за неизползваните телематични услуги, и вече няма да имате достъп до Вашите данни чрез сайта. Това възстановяване ще бъде единствената отговорност на CNHI към Вас за всяко такова прекратяване за удобство на CNH.

3. Прекратяване за удобство от Вас.  Можете да прекратите това споразумение, предоставяйки тридесет (30)-дневно предизвестие на CNHI.  При прекратяване на това споразумение по силата на този параграф няма да имате право на възстановяване на средства относно плащания, извършени от Вас (ако е приложимо) за телематичните услуги, и вече няма да имате достъп до Вашите данни чрез сайта.

X. ГАРАНЦИИ

ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, CNHI, НЕЙНИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТНИЦИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДРУГИ ДОСТАВЧИЦИ, ТЪРГОВЦИ, ФИЛИАЛИ И АГЕНТИ (ВСЕКИ НАРИЧАН ПООТДЕЛНО „СТРАНА CNHI“ И ЗАЕДНО „СТРАНИТЕ CNHI“) ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКА ВРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВАС ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ОТ ВАС ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА, САЙТА ИЛИ ТЕЛЕМАТИЧНИЯ СОФТУЕР.  ВИЕ И УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ОТ ВАС ПОТРЕБИТЕЛИ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ: (а) ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА, САЙТЪТ И ТЕЛЕМАТИЧНИЯТ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „КАКТО СА“, „С ВСИЧКИ НЕДОСТАТЪЦИ“ И „СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА“ И ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО ЗАДОВОЛИТЕЛНОТО КАЧЕСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ТОЧНОСТ И УСИЛИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА; (б) ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТРАНИТЕ CNHI НЕ ДЕКЛАРИРАТ, НЕ ГАРАНТИРАТ, НИТО ПОСТАВЯТ УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ, ПРЕДПОЛАГАЕМИ, ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО, (i) ГАРАНЦИИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРГУВАНЕ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УСИЛИЯ, ТОЧНОСТ, ЛИПСА НА НАМЕСА, БЕЗ ТЕЖЕСТИ, БЕЗ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ И НЕНАРУШЕНИЯ; (ii) ГАРАНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ХОДА НА СДЕЛКИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ; (iii) ГАРАНЦИИ ОТНОСНО СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, СВОЕВРЕМЕННОСТТА И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА, САЙТА ИЛИ ТЕЛЕМАТИЧНИЯ СОФТУЕР; И (iv) ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА, САЙТА ИЛИ ТЕЛЕМАТИЧНИЯ СОФТУЕР ЩЕ СПАЗИ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ЩЕ СА НЕПРЕКЪСНАТИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; И (в) ЧЕ ВИЕ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО И ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА, САЙТА ИЛИ ТЕЛЕМАТИЧНИЯ СОФТУЕР ПО СВОЯ СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА И РИСК И ЧЕ ВИЕ ЩЕ СТЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ, НОСЕЩ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКА ЩЕТА ПО СИСТЕМАТА(ИТЕ) НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР ИЛИ ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ПРОМЯНА НА ДАННИ В РЕЗУЛТАТ НА ТОЗИ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ.

Без това да ограничава горепосоченото, поради променливи извън обоснования контрол на CNHI по отношение на присъщите позиционни неточности на глобалните системи за сателитна навигация (всяка система наричана „GNSS“) Вие признавате, че CNHI няма да носи отговорност за работата или неизправността на сателитите на GNSS или наличността на сигналите на сателитите на GNSS.

НЯМА ГАРАНЦИИ, ПРОСТИРАЩИ СЕ ОТВЪД ТЕЗИ ИЗРИЧНО ПРЕДОСТАВЕНИ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В НЯКОИ ЩАТИ ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПРЕДПОЛАГАЕМИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО ТОВА ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ Е ВАЛИДНА ДАДЕНА ПРЕДПОЛАГАЕМА ГАРАНЦИЯ, ЗАТОВА ГОРНИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СА ПРИЛОЖИМИ ЗА ВАС.

XI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, СТРАНИТЕ CNHI НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ОТ ВАС ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ ДАДЕНА ТРЕТА СТРАНА ЗА ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО, ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИФИЧНИ, ПРИМЕРНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, ОТ ТРЕТА СТРАНА ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ ТАКИВА ЗА ЗАГУБА НА БИЗНЕС ПЕЧАЛБИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА, ЗАГУБА ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ДАННИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО В РЕЗУЛТАТ НА АКТУАЛИЗАЦИИ ИЛИ ПРОМЕНИ В ТЕЛЕМАТИЧНИЯ СОФТУЕР), ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ, ИНФЕКТИРАНЕ С ВИРУС, СИСТЕМНИ ПРЕКЪСВАНИЯ И ДРУГИ ПОДОБНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ, БАЗИРАЩИ СЕ НА ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ВАШИЯ ДОСТЪП ИЛИ ТОЗИ НА УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ОТ ВАС ПОТРЕБИТЕЛИ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА, ЗЛОУПОТРЕБАТА С ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА, САЙТА ИЛИ ТЕЛЕМАТИЧНИЯ СОФТУЕР (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЯХНОТО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ГРЕШКИ ПРИ ПРЕДАВАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕТОЧНОСТИ В ДАННИТЕ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ), ДЕФЕКТИ ИЛИ ДРУГИ ПРИЧИНИ), ДОРИ АКО CNHI Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОЯВА НА ТЕЗИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ, НАНЕСЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ). CNHI НЕ ПОЕМА И НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ СЪБИТИЯ ИЗВЪН НЕЙНИЯ КОНТРОЛ ИЛИ КОНТРОЛА НА НЕЙНИТЕ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЯ, КАТО ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, ДЕЙСТВИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИ, ДЕЙСТВИЯ НА ВРАГОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СТАЧКИ ИЛИ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ.  ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ЩЕТИ ПО СИЛАТА НА ТАЗИ ТОЧКА XI Е НЕЗАВИСИМО ОТ ВСЯКО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ПРЕДОСТАВЕНО ПО СИЛАТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, И ЩЕ ОСТАНЕ ВАЛИДНО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТОВА СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НЕ ПОСТИГНЕ ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ ИЛИ БЪДЕ СЧЕТЕНО ЗА НЕПРИЛОЖИМО.  ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ СА ПРИЛОЖИМИ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ЩЕТИТЕ ПРОИЗТИЧАТ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ГАРАНЦИЯ, НЕБРЕЖНОСТ, ИЛИ ДРУГО ОСНОВАНИЕ ЗА ИСК.  ДО СТЕПЕНТА, ДО КОЯТО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ ЗАБРАНЯВА ТАКИВА ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА CNHI КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ИСК, БИЛА ТЯ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, СТРИКТНА ОТГОВРНОСТ, ДЕЛИКТ ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО, НЯМА ДА НАДВИШАВА СУМИТЕ, ЗАПЛАТЕНИ ОТ ВАС НА CNHI В РАМКИТЕ НА ПЕРИОДА ОТ 12 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПОСЛЕДНО ПРИКЛЮЧИЛИЯ МЕСЕЦ ЗА ВАШИЯ ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА. ОТГОВОРНОСТТА НА CNHI КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ИСК, БИЛА ТЯ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР, СТРИКТНА ОТГОВРНОСТ, ДЕЛИКТ ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО, ЩЕ БЪДЕ НАМАЛЕНА ДО СТЕПЕНТА, АКО ИМА ТАКАВА, ДО КОЯТО ВИЕ СТЕ ДОПРИНЕСЛИ ЗА ЩЕТАТА, ЗАГУБАТА ИЛИ ОСНОВАНИЕТО ЗА ИСК.

ПРЕДХОДНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА НЯМА ДА СА ПРИЛОЖИМИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАТО ПРИ ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖАВАЩА ОТГОВОРНОСТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТГОВОРНОСТ ПО СИЛАТА НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОДУКТИТЕ) ИЛИ ПРИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩА ЕДИНСТВЕНО ОТ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ УМИШЛЕНО НАРУШЕНИЕ НА СТРАНА CNHI.

Ако приложимото законодателство предполага гаранции или условия или налага гаранции или задължения на CNHI, които не могат да бъдат изключени, ограничени или променени или не могат да бъдат изключени, ограничени или променени, освен до определена степен (неизключващи се права), това споразумение трябва да бъде тълкувано според тези закони и нищо в споразумението няма да има за цел за изключи, ограничи или промени Вашите неизключващи се права. Ако тези закони са приложими, тогава до степента, допустима от законодателството, CNHI ограничава своята отговорност по отношение на всеки иск по силата на тези закони (a) при стоки, с възможност за CNHI да (i) замени стоките или да достави еднакви такива; (ii) ремонтира тези стоки; (iii) заплати разходите за замяна на стоките или придобиване на еднакви стоки; или (iv) заплати ремонта на стоките, и (б) при услуги, с възможност за CNHI да: (i) предостави отново услугите; или (ii) да заплати разходите за предоставяне на услугите.

XII. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

ПРИ ПОИСКВАНЕ ОТ CNHI ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ОБЕЗЩЕТИТЕ, ЗАЩИТИТЕ И ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ВРЕДИ ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ CNHI ОТ И СРЕЩУ ВСИЧКИ ИСКОВЕ, СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА, ЖАЛБИ, ДЕЛА ИЛИ ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВА, ИНИЦИИРАНИ СРЕЩУ НЕЯ ОТ ТРЕТА СТРАНА, ПОРАДИ, В РЕЗУЛТАТ НА ИЛИ СВЪРЗАНИ С ВАШЕТО ИЛИ ТОВА НА УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ОТ ВАС ПОТРЕБИТЕЛИ (A) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА, САЙТА ИЛИ ТЕЛЕМАТИЧНИЯ СОФТУЕР (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ДАДЕНО ЛИЦЕ ИЛИ УСТРОЙСТВО), (Б) НАРУШЕНИЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, (В) НЕСПОСОБНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМТИЕ ИЗВЕСТИЯ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СЪГЛАСИЯ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА ОТНОСНО ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА, САЙТА ИЛИ ТЕЛЕМАТИЧНИЯ СОФТУЕР (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ДАДЕНО ЛИЦЕ ИЛИ УСТРОЙСТВО), И (Г) НАРУШЕНИЕ НА ДАДЕН ЗАКОН ИЛИ ПРАВА НА ТРЕТА СТРАНА. Следва да заплатите всички разходи, щети и разноски, включително, но без да се ограничават до, обосновани адвокатски хонорари и разходи, наредени срещу или извършени по друг начин от страните CNHI във връзка с или произтичащи от такъв иск, съдебно производство, дело, жалба или друго производство.  Дадена страна CNHI може за собствена сметка да поеме изключителната защита и контрол на всеки въпрос, който в общия случай е обект на обезщетение от Вас, като в този случай Вие се съгласявате да съдействате на тази страна CNHI в подсигуряването на всички налични защити.

XIII. ДРУГИ

1. Електронен подпис и известие за съгласие за оповестяване.  Вие се съгласявате да използвате електронни документи и записи във връзка с това споразумение, телематичната услуга и сайта.  Вие се съгласявате, че всички такива документи и записи, които CNHI Ви предоставя електронно, отговарят на всички изисквания за това те да са в писмена форма.  Вие можете (i) да получите хартиено копие от всеки документ или запис, (ii) да оттеглите Вашето съгласие за използването на електронни документи и записи, и (iii) да актуализирате Вашите данни за контакт, свързвайки се с CNHI, както е посочено на уебсайта на CNHI.  За да получите или осъществите достъп до електронни документи и архиви, Вие трябва да имате съвместим и работещ дисплей в кабината или друг софтуер, който може да показва PDF файлове.  За да съхраните дадени документи и записи, Вашето устройство следва да разполага с възможност за изтегляне и съхранение на PDF файлове.  Достъпът Ви до тази страница потвърждава, че Вашите система и устройство отговарят на горепосочените изисквания за получаване, достъп и съхранение.

2. Избор на законодателство и разрешаване на спорове.  Това споразумение се ръководи от и се тълкува в съответствие със законодателството на щата Ню Йорк и приложимото федерално законодателство на САЩ, включително Федералния закон за арбитраж, без позоваване на постановките или принципите за „конфликти на закони“.  КАКТО НИЕ, ТАКА И ВИЕ ПРИЕМАМЕ, ДОПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА СПОРЕД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ФИНАЛЕН И ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ, А НЕ СЪДЕБНИ ПРОЦЕСИ (освен за малки искове, до степента, до която могат да бъдат квалифицирани Вашите искове) ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВСЕКИ СПОР, ИСК ИЛИ ПРОТИВОРЕЧИЕ, СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ОТ ВАС ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТЕЛЕМАТИЧНАТА УСЛУГА, САЙТА ИЛИ ТЕЛЕМАТИЧНИЯ СОФТУЕР ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО ДРУГ НАЧИН С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ (ВСЕКИ ПООТДЕЛНО НАРИЧАН „СПОР“).  С цел изясняване това споразумение за арбитраж не е приложимо за спорове, произтичащи от оборудването, което не е свързано с телематичната услуга, сайта и това споразумение.

Арбитражът ще бъде администриран от Американската асоциация по арбитраж (AAA) в съответствие с нейните Правила за търговски арбитраж и, ако е приложимо, нейните Правила за потребителски арбитраж.  Ако се намирате в Съединените щати, освен ако не се споразумеем другояче, арбитражът ще се извърши на място в близост до местожителството Ви или както е посочено в Таблица 1. Ако се намирате в юрисдикция различна от Съединените щати арбитражът ще се извърши на място в Съединените щати, което ще изберем по наша преценка, освен ако приложимото законодателство не постановява друго.

Вие се съгласявате, че всяко производство за разрешаване на спор ще бъде провеждано само на индивидуална база и изрично отхвърляте правото да изискате или поддържате общи за отрасъла, представителни или консолидирани искове, дори ако процедурите или правилата на AAA биха ги допуснали.  Всеки от нас се съгласява, че страните отхвърлят правото на производство със съдебни заседатели и, ако поради дадена причина даден спор бъде отнесен в съда вместо на арбитраж, всеки от нас отхвърля правото на производство със съдебни заседатели.  Без това да противоречи на горепосоченото, и ние, и Вие се съгласяваме, че Вие или ние можем да заведем дело в съда, за да бъде издадено разпореждане за нарушение или друга злоупотреба на права за интелектуална собственост.

До степента, допустима от законодателството и съответните правила на AAA, Вие и ние се съгласяваме да заплащаме собствените си такси, разходи и разноски, включително за адвокатски хонорар, експерти и свидетели.

Ако и до степента дадено дело или съдебен процес са допустими по силата на това споразумение, с настоящото Вие се съгласявате на изключителната юрисдикция на и провеждане в полза на щата и федералните съдилища на град Ню Йорк, щата Ню Йорк.

3. Съответствие на внос и износ. Вие признавате, че целият системен хардуер, софтуер, собствени данни, ноу-хау или други данни или информация (наричани в настоящия документ „продукти“), получени от CNHI, могат да бъдат обект на законодателството за контрол на вноса и/или износа на една или повече държави и съответно техният внос, износ, реекспорт и прехвърляне могат да бъдат ограничени или забранени. Вие приемате да спазвате стриктно всички такива закони и да не внасяте, изнасяте, реекспортирате и прехвърляте пряко или косвено или да причинявате вноса, износа, рекеспорта или прехвърлянето на такива продукти към местоназначение, организация или лица, които са обект на забрана или ограничения според това законодателство, освен ако първо не сте получили писмено съгласие от CNHI и всеки съответен правителствен орган, било то в писмена форма или предоставено по силата на приложимото законодателство, тъй като последното може да бъде изменяно периодично.

 

4. Ограничени от правителството на САЩ права и търговски компютърен софтуер.  Продуктът се счита за „търговски компютърен софтуер“ и „документация на търговски компютърен софтуер“ в съответствие с Регламента за защита на федералните придобивания (DFAR) точка 227.7202 и Регламента за федералните придобивания (FAR) точка 12.212 (и всички последващи точки).  Използването на продукта, включително, но без да се ограничава до, неговото възпроизвеждане и показване, от Съединените американски щати и/или някой от техните органи, независимо от формата, се ръководи от това споразумение.

5. Цялостност на споразумението.  Това споразумение и всяко друго валидно споразумение между Вас и CNHI за използването на телематичната услуга, сайта и телематичния софтуер представляват цялото споразумение между Вас и CNHI и ръководят използването от Вас на телематичната услуга, сайта и телематичния софтуер, като те заменят всички предходни споразумения, преговори и комуникации (били те в писмена, вербална или електронна форма) между Вас и CNHI по отношение на този въпрос.  Освен ако изрично не е посочено друго в това споразумение, промените, измененията или отказите по силата на това споразумение няма да са обвързващи за CNHI, освен ако не са в писмена форма и одобрени от CNHI.  CNHI и нейните лицензодатели си запазват всички права, които не са изрично предоставени по силата на това споразумение.  В случай че CNHI не упражни или не наложи дадено право или постановка от настоящото Споразумение, това няма да представлява отказ от това право или постановка.  Ако дадена част от това споразумение бъде установена за невалидна или неприложима от даден съд на компетентна юрисдикция, тази част ще бъде преработена по начин, съответстващ на приложимото законодателство, за да отрази, възможно най-много, първоначалните намерения на CNHI, като останалите части ще останат в сила и действащи. Трети страни няма да имат право да прилагат постановки на това споразумение.

ТОЧКИ IV, VIII, X И XI СЪСТАВЛЯВАТ СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ НАШАТА СДЕЛКА.

6. Изменение на споразумението.  CNHI може да изменя и актуализира това споразумение по всяко време.  CNHI ще Ви предостави навременно предизвестие относно всички промени.  CHNI може да Ви уведоми за материални промени в това споразумение, като се свърже с Вас чрез данните Ви за контакт, предоставени във Вашия акаунт.  Продължаването на използването от Вас на телематичната услуга, сайта или телематичния софтуер след публикуване на такива промени ще представлява потвърждение на съгласието Ви с актуализираното споразумение, освен ако не уведомите CNHI в писмена форма в рамките на 30 дни след известието, че не приемате актуализацията.  В този случай споразумението, което е в сила в момента на последното Ви съгласие или приемане на това споразумение, ще остане в сила, освен ако CNHI по свой избор не упражни своето право да го прекрати.

7. Срокове за предявяване на искове и споровеВие се съгласявате до степента, допустима според приложимото законодателство, всеки иск или основание за иск, произтичащи от или свързани с използването на телематичната услуга, сайта или телематичния софтуер, следва да бъдат отнесени или към арбитраж, или към даден съд в съответствие с точка XIII(2) в рамките на (1) година след поява на този иск или основание за иск или тяхната давност ще се счита за изтекла.

8. Официален езикОфициалният език на това споразумение е английски.  Освен ако законодателството на мястото, където се намирате не изисква друго, страните по настоящото споразумение признават, че са изискали това споразумение и всички други документи, свързани с него, да бъдат изготвени само на английски език.  Това споразумение може да бъде предоставено и на други езици.  С оглед тълкуване или при противоречие между версията на английски език на това споразумение и тези на други езици, версията на английски език ще има предимство, освен ако законодателството на мястото, където живеете, изисква предимство да има друга версия.

 

=================================