PŘEDPLATNÉ TELEMATIKY SPOLEČNOSTI CNH INDUSTRIAL® LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

Platnost od 15. června 2020

 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TUTO SMLOUVU PŘEDTÍM, NEŽ ZAKOUPÍTE PŘEDPLATNÉ K NÁSLEDUJÍCÍM SLUŽBÁM NEBO K NIM ZAČNETE PŘISTUPOVAT, AKTIVUJETE JE NEBO JE POUŽIJETE: TELEMATICKÉ SLUŽBY CNH INDUSTRIAL®, VČETNĚ SLUŽEB AFS CONNECT™, MYPLMCONNECT A/NEBO STEYR S-FLEET.  TATO SMLOUVA JE ZÁVAZNÁ PRÁVNÍ SMLOUVA MEZI VÁMI NEBO SUBJEKTEM, KTERÝ ZASTUPUJETE („VY“) A SPOLEČNOSTÍ CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC A JEJÍMI PŘIDRUŽENÝMI A PROPOJENÝMI SPOLEČNOSTMI NA CELÉM SVĚTĚ („CNHI“, „MY“).

 

I. ÚVOD

Děkujeme za váš zájem o předplatné telematických služeb.  Tyto „telematické služby“ (nebo také „služby“) jsou telematické služby CNH Industrial® a zahrnují služby AFS Connect™, MYPLMCONNECT, STEYR S-Fleet, vzdálený přístup k displeji, služby správy dat a softwaru, bezdrátový přenos dat, historii polohy a další funkce, jak jsou dále popsány ve standardní dokumentaci CNHI, ve všech případech v rozsahu uvedeném ve vašem předplatném.  Telematické služby běží na telematickém přístroji ve vašem stroji nebo zařízení poskytnutém společností CNHI („zařízení“) a využívají softwaru modemu a dalšího softwaru nebo firmwaru, který je v zařízení použit, nainstalován, zabudován nebo je poskytnut spolu s ním („telematický software“).

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem předplatného telematiky společnosti CNH Industrial® (tato „smlouva“) se vztahuje na (i) vaše placené, zkušební nebo jiné předplatné („předplatné“) telematických služeb a na webovou stránku zpřístupněnou předplatitelům telematických služeb a další související webové stránky pro účely zpřístupnění určitého obsahu, funkcí, zpráv, služeb a určitých předplatitelských dat těmto předplatitelům (souhrnně „stránka“), (ii) použití a váš souhlas s tímto použitím určitých informací nebo dat, které byly shromážděny, zaznamenány a přeneseny z nebo do zařízení souvisejícího s telematickými službami a vaším použitím těchto služeb. Berete na vědomí, že při použití telematických služeb může společnost CNHI a její obchodní partneři shromažďovat a používat údaje, aby vám tyto služby poskytli, a rovněž k dalším níže popsaným účelům.

Přijetí smlouvy.  „PŘIJETÍM“ TĚCHTO PODMÍNEK NEBO PŘÍSTUPEM KE STRÁNCE, TELEMATICKÝM SLUŽBÁM NEBO TELEMATICKÉMU SOFTWARU, JEJICH AKTIVACÍ NEBO POUŽITÍM SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TOUTO SMLOUVOU ZAVÁZÁNI. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, VE KTERÉM TO UMOŽŇUJE PŘÍSLUŠNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA, SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍM: (1) VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ SPORY SE BUDOU ŘEŠIT JEDNOTLIVĚ V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A (2) HROMADNÉ ŽALOBY A ŘÍZENÍ PŘED POROTOU SE ZAKAZUJÍ.  POKUD S TOUTO SMLOUVOU NESOUHLASÍTE: (1) STRÁNKU, TELEMATICKÉ SLUŽBY ANI TELEMATICKÝ SOFTWARE NESMÍTE POUŽÍVAT, PŘISTUPOVAT K NIM, ANI JE AKTIVOVAT, A (2) PRO VYLOUČENÍ POCHYBNOSTÍ, NEKLIKEJTE NA TLAČÍTKO „PŘIJÍMÁM“ V TÉTO SMLOUVĚ.

II. UDĚLENÍ LICENCE A JEJÍ OMEZENÍ

1. Omezená licence.  Za podmínky vašeho dodržení této smlouvy, včetně případných platebních podmínek, vám společnost CNHI uděluje omezenou celosvětovou nevýhradní nepřevoditelnou a nepostupitelnou licenci (bez práva podlicence) k přístupu a použití telematického softwaru a telematických služeb, a to výlučně obchodně přiměřeným způsobem a pro vaše legitimní interní podnikové účely a v souladu s podmínkami této smlouvy a teprve po: (1) vašem zakoupení nebo aktivaci telematických služeb (2) vašem přijetí této nepozměněné smlouvy. Zavazujete se (i) používat a přistupovat k telematickému softwaru a službám výhradně v souladu s příslušnými místními, státními nebo mezinárodními zákony, předpisy, nařízeními, směrnicemi a vyhláškami („zákony“), a (ii) používat telematický software a služby v souladu s dokumentací společnosti CNHI.  Přijímáte plnou odpovědnost za případné jednání třetích osob, kterým dáte oprávnění nebo možnost přístupu k telematickému softwaru nebo službám.  Telematický software je vám poskytován pod licencí, nikoli prodán.

2. Dodržování zákonů, souhlas.  Potvrzujete, že: (i) jste v plném rozsahu dodrželi a dodržíte všechny příslušné zákony (včetně protikorupčních zákonů a zákonů o ochraně osobních údajů), včetně zákonů, které se týkají použití telematických služeb a přenosu a použití dat a informací poskytnutých společnosti CNHI a (ii) poskytli jste a budete poskytovat všechny povinné informace k rukám  a opatřili jste a opatříte všechny potřebné souhlasy od oprávněných uživatelů a dalších příslušných jednotlivců, včetně záležitostí týkajících se přenosu a použití dat a informací prostřednictvím telematických služeb a společnosti CNHI.

3. Zákaz zpětné analýzy.  Licence popsaná v části II.1 výše nezahrnuje žádná práva ke zdrojovému kódu telematického softwaru.  S výjimkou rozsahu požadovaného či dovoleného zákonem se vám a vámi oprávněným uživatelům zakazuje provádět zpětnou analýzu, zpětný překlad, dekompilaci a pokoušet se odhalit zdrojový kód telematických služeb, stránky nebo telematického softwaru. Informace potřebné k dosažení interoperability a k bezpečnostnímu testování telematických služeb, stránky nebo telematického softwaru jsou k dispozici na vyžádání u společnosti CNHI.

4. Bezpečnostní opatření.  Telematický software může být pod ochranou určitých bezpečnostních opatření, např. technických opatření podle zákona Digital Millennium Copyright Act, opatření k ochraně autorských práv, mechanismů aktivace aplikací, hesel, číselných kódů, šifrování nebo jiných zabezpečovacích prostředků („bezpečnostní opatření“).  Vy a vámi oprávnění uživatelé jste povinni se zdržet následujícího jednání: (i) překonávat nebo se pokoušet překonat bezpečnostní opatření, kterými je chráněn telematický software, což by bylo porušením příslušných zákonů o obcházení technologických opatření k ochraně softwaru, děl chráněných autorským právem a jinými právy duševního vlastnictví, (ii) nezákonně či legálně zakoupit, vyrobit navrhnout, importovat, nabídnout, prodat či šířit zařízení pro obcházení či zakázané překonávání bezpečnostních opatření nebo telematického softwaru v rozsahu, ve kterém to nedovolují příslušné zákony.

5. Zákaz zneužití.  Vy i vámi oprávnění uživatelé se zavazujete, že telematické služby, stránku, ani telematický software nepoužijete k žádnému účelu, který je v rozporu se zákonem nebo který tato smlouva výslovně zakazuje.  Pokud telematické služby, stránku nebo telematický software vy nebo vámi oprávnění uživatelé zneužijete či použijete podvodným způsobem nebo bude důvodné podezření, že k tomu došlo, můžeme vám či vašim oprávněným uživatelům jejich používání omezit nebo zrušit, a to zcela či zčásti.  Ponesete všechny náklady, které nám nebo jiné straně vyvstanou (včetně poplatků za právní zastoupení) následkem tohoto zneužití nebo podvodného použití.  Vy ani vámi oprávnění uživatelé nesmíte:

(i) žádným způsobem poškozovat, vyřazovat z provozu, přetěžovat, narušovat ani zhoršovat telematické služby, stránku telematický software ani servery nebo sítě k nim připojené;

(ii) používat telematické služby nebo stránku jako službu „service bureau“ nebo v podobné struktuře, kde by třetí osoby získaly nebo mohly používat telematické služby vaším prostřednictvím včetně případů, kdy by byly použity jako součást služby konkurující službám nabízeným společností CNHI;

(iii) narušovat jiné straně přístup nebo užívání telematických služeb, stránky či telematického softwaru;

(iv) záměrně nebo nezáměrně porušovat zákony, včetně zákonů o vývozu;

(v) vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo chybně uvádět své spojení s jinou osobou nebo subjektem nebo sdělovat společnosti CNHI chybné nebo zavádějící údaje;

(vi) používat telematické služby nebo stránku k přenášení obscénních, neslušných, hanlivých či erotických informací nebo obsahu chráněného autorským právem, který není ve vašem vlastnictví nebo k porušování práv třetích osob;

(vii) používat telematické služby bez povolení na ukradeném nebo ztraceném zařízení;

(viii) podílet se na neoprávněném přístupu k telematickým službám nebo ke stránce;

(ix) používat telematické služby k poskytování služeb VoIP;

(x) používat podvodný systém, falešná prohlášení nebo podvodnou kreditní kartu či podobný prostředek se záměrem vyhnout se úhradě, zcela nebo zčásti, za telematické služby;

(xi) s výjimkou případů, kdy je v přiměřené míře nutné vykonávat licenční práva, která jsou vám udělena podle části II.1 výše, reprodukovat, upravovat, zveřejňovat, šířit, veřejně zobrazovat, přizpůsobovat, měnit, překládat vyzrazovat, provádět ani jinak vytvářet díla odvozená z telematického softwaru (nebo jeho části) nebo jakýchkoli materiálů třetích stran (jak je definováno níže);

(xiii) odstraňovat, zastírat nebo měnit jakékoli označení autorských práv, ochranných známek či jiných vlastnických práv vložené do telematického softwaru, připojené k němu nebo zpřístupněné ve spojení s ním; a dále

(xiv) sledovat polohu kterékoli osoby nebo zařízení bez jejich předchozího informování a získání potřebných souhlasů od této osoby, vlastníka nebo osoby, která má toto zařízení pod kontrolou či v držení, s tím, abyste vy a společnost CNHI sledování polohy prováděli.

6. Materiály třetí strany.  Telematický software nebo služby mohou být sdruženy nebo se používat současně se softwarem nebo službami poskytovanými třetí stranou („materiály třetí strany“).  Na materiály třetí strany se tato smlouva nevztahuje, ale mohou se řídit podmínkami použití třetí strany nebo jinými smlouvami.  Společnost CNHI vynaloží přiměřené úsilí, aby vás informovala o událostech, které se týkají materiálů třetí strany, které společnost CNHI sdruží s telematickým softwarem nebo službami, a které mohou mít dopad na vaše používání telematických služeb nebo stránky.  V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU, VE KTERÉM TO UMOŽŇUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VŠAK SPOLEČNOST CNHI ODMÍTÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST (PŘIČEMŽ SE ZAVAZUJETE SE JÍ VŮČI SPOLEČNOSTI CNHI NEDOMÁHAT) V SOUVISLOSTI S MATERIÁLY TŘETÍ STRANY NEBO JEJICH POUŽITÍM VÁMI ČI VÁMI OPRÁVNĚNÝMI UŽIVATELI.

7. Převod zařízení.  Zavazujete se, že nepostoupíte, neposkytnete formou podlicence či ručení, nepřevedete, nepronajmete ani nebudete sdílet svá práva z této smlouvy, s výjimkou případů, kdy trvale převedete zařízení jinému vlastníkovi, a v takovém případě rovněž trvale převedete všechna svá práva z této smlouvy, s podmínkou, že (i) nabyvatele budete informovat o existenci této smlouvy a telematických služeb a o přenosu dat podle této smlouvy, (ii) tohoto nabyvatele upozorníte, že on nebo jím oprávnění uživatelé musejí se společností CNHI sjednat tuto smlouvu, pokud mají zájem nadále používat telematické služby, stránku nebo telematický software a (iii) o tomto převodu neprodleně uvědomíte společnost CNHI.  Do doby, než kontaktujete společnost CNHI, odpovídáte za své předplatné telematických služeb a veškeré použití těchto služeb i zařízení.  Společnost CNHI musíte informovat také tehdy, chcete-li některá svá data nechat vymazat ze svého účtu nebo ze svého zařízení před trvalým převodem vlastnictví svého zařízení na nabyvatele.

III. TELEMATICKÉ SLUŽBY

1. Povaha telematických služeb.  Berete na vědomí, že poskytování telematických služeb zahrnuje přenos určitých dat vaším telematickým přístrojem ve vašem zařízení prostřednictvím rádiových vln, mobilní sítě, satelitního přenosu, GPS, webu nebo podobných technologií.  Typ, míra podrobnosti a objem shromažďovaných dat bude záviset na typu stroje a může se podle potřeby bez předchozího oznámení měnit.  S tímto přenosem souhlasíte a vzdáváte se případných nároků vůči nám ve věci dostupnosti, kvality a výkonu prostředků pro přenos dat, vyjma těch, jichž se nelze podle příslušných zákonů zříci.  Berete na vědomí, že jsou vám telematické služby poskytovány na základě několika předpokladů, mezi které patří např. přístup na web, mobilní připojení, použití počítače, vaše zařízení, váš operační systém, aktivace vašeho telematického přístroje v zařízení a jeho údržba, a rovněž balíček telematických služeb, který jste si zakoupili.

 

2. Zasílání zpráv SMS a e-mailů.  Jestliže zvolíte jakou součást telematických služeb doručování krátkých textových zpráv („SMS“) na své mobilní zařízení nebo e-mailových zpráv, dáváte tím svůj souhlas s doručováním zpráv SMS nebo e-mailových zpráv od společnosti CNHI.  Souhlas s doručováním zpráv SMS není podmínkou čerpání telematických služeb. Chcete-li zvolit doručování zpráv SMS na mobilní zařízení, musíte být, a dosvědčit to svým prohlášením, oprávněným uživatelem tohoto mobilního zařízení.  Počet zpráv SMS, které vám budou doručeny, budou záviset na činnosti stroje.  Váš příjem zpráv SMS bude mít za následek to, že vám vznikne povinnost hradit poplatky za zprávy nebo data svému poskytovateli bezdrátového připojení, které půjdou výhradně k vaší tíži.

 

3. Stránka.  V době platnosti této smlouvy budete mít přístup ke stránce a možnost ji užívat.  Společnost CNHI vám přidělí alespoň uživatelské jméno a heslo pro vaše použití stránky.  Kontrolu nad přístupem a použitím vašeho uživatelského jména a hesla máte pouze vy a jste povinni společnost CNHI neprodleně upozornit na jejich každé neoprávněné použití.  Zavazujete se (i) neumožnit třetím osobám přístup ani použití stránky se svým uživatelským jménem nebo heslem a (ii) nepřevést ani nepostoupit přístup ke stránce ani možnost jejího použití, s výjimkou případů uvedených v této smlouvě.  Chcete-li poskytnout přístup ke svému účtu třetí osobě, můžete tak učinit prostřednictvím stránky poté, co si tato třetí osoba vytvoří vlastní uživatelské jméno a heslo.  Za veškeré jednání třetí osoby, které dovolíte přístup v souvislosti se stránkou, v plném rozsahu odpovídáte.

 

4. Platba.  Jestliže jste zakoupili telematické služby, zavazujete se hradit všechny příslušné poplatky podle platebních podmínek, které se na vámi zakoupený plán předplatného telematických služeb vztahují („platební podmínky“).  Není-li v příslušných platebních podmínkách uvedeno jinak, telematické služby se budou obnovovat za příslušnou cenu uvedenou v ceníku platném ke dni obnovení.

IV. DATA

1. Shromažďování dat.  Společnost CNHI bude shromažďovat a zpracovávat vaše data za účelem vytvoření a správy vašeho účtu, přičemž při použití telematických služeb bude vaše zařízení shromažďovat, zaznamenávat nebo přenášet určitá data do společnosti CNHI, a to včetně údajů stroje a zemědělských dat.  Údaje stroje a zemědělská data jsou definovány v oznámení o ochraně osobních údajů, které je připojeno ke smlouvě o službách.  Touto smlouvou nenabývá společnost CNHI žádná práva k vašim datům, která obdrží podle této smlouvy, s výjimkou práv k užití uvedených v této smlouvě. Určité údaje stroje jsou chráněnými informacemi společnosti CNHI.

2. Sdílení dat s prodejci.  Prodejci oprávnění společností CNHI nebo vámi k přístupu a používání vašich dat zpřístupněných prostřednictvím stránky a telematických služeb jsou „oprávnění prodejci“.  Společnost CNHI může oprávněným prodejcům poskytovat informace a data za účelem obsluhy vašeho zařízení, včetně diagnostiky stroje, vzdáleného servisu a aktualizací softwaru komponent stroje. Oprávnění prodejci mohou zpracovávat a používat vaše data nebo data vámi oprávněných uživatelů pouze pro poskytování služeb v souvislosti s vaším zařízením a podle smlouvy o službách a příslušných zákonů.

3. Použití osobních údajů a oznámení o ochraně osobních údajů.  Některá data, která bude společnost CNHI shromažďovat a zpracovávat, se týkají identifikovaných nebo identifikovatelných osob v nejzřejmějším a nejběžnějším smyslu (např. jména, přístupné údaje, e-mailová adresa), nicméně za některých okolností lze i údaje stroje a zemědělská data považovat za osobní údaje, jak je dále objasněno v oznámení o ochraně osobních údajů připojeném ke smlouvě o službách. Potvrzujete, že jste dostali informace o našem zpracování osobních údajů v souvislosti se službami a tímto udělujete společnosti CNHI právo zpracovávat, používat, sdělovat a předávat osobní údaje sdělené jí za účelem poskytování telematických služeb, jak je uvedeno v oznámení o ochraně osobních údajů podle příslušných zákonů.  Toto svolení se vztahuje i na třetí strany, které společnost CNHI zjednala k poskytování telematických služeb.

4. Použití dat pro vlastní účely společnosti CNHI.  Berete na vědomí, že společnost CNHI bude zpracovávat a používat údaje stroje a zemědělská data ke svým vlastním účelům pro zlepšování výrobků a služeb, k vývoji nových výrobků a služeb, k provádění marketingových činností a pro zajištění souladu se zákony, předpisy, soudními příkazy a obsílkami nebo podobnými požadavky na informace ze strany úřadů, případně podle požadavků zákona. Tímto potvrzujete, že má společnost CNHI právo přistupovat k údajům stroje a zemědělským datům a zpracovávat je ke svým vlastním účelům v souladu s příslušnými zákony, včetně zákonů o ochraně osobních údajů. Konkrétně máte povinnost v požadovaném rozsahu podat informaci a od subjektů údajů získat potřebné souhlasy k povolení přístupu k údajům stroje a zemědělským datům a jejich zpracování společností CNHI pro její vlastní účely.

5. Odvozená data.  Vy a vámi oprávnění uživatelé berete na vědomí, že může společnost CNHI agregovat, sestavovat nebo odvozovat data shromážděná v souvislosti s telematickými službami tak, aby nebyl konkrétní uživatel ani stroj identifikovatelný („odvozená data“). Odvozená data neobsahují ani se netýkají osobních údajů. Vlastníkem odvozených dat je společnost CNHI.  V rozsahu, ve kterém získáte právo, titul nebo vlastnický podíl na odvozených datech, tímto souhlasíte s jeho neodvolatelným postoupením ve prospěch společnosti CNHI. Společnost CNHI může k těmto odvozeným datům přistupovat a používat je k libovolným účelům a může je sdílet se třetími osobami, včetně našich prodejců, našich přidružených společností a jejich prodejců, výrobce zařízení a dalších obchodních partnerů. Společnost CNHI je povinna zavést a udržovat opatření pro zachování anonymity odvozených dat.

6. Omezení přístupu k datům.  Když si předplatíte telematické služby, nemůžete omezovat přístup společnosti CNHI k vašim datům a jejich užití, neumožňuje-li to příslušný zákon uvedený níže. 

a. Údaje stroje.  Pokud chcete omezit přístup společnosti CNHI k údajům stroje, který je upraven touto smlouvou, musíte telematické služby zrušit ukončením této smlouvy (jak uvádí část IX níže), a požádat prostřednictvím stránky nebo prodejce společnosti CNHI, aby společnost CNHI vymazala údaje stroje na vašem účtu.  Společnost CNHI provede toto vymazání v přiměřené době po vašem platném požadavku podle části IV(7) níže.  Společnost CNHI bude mít přístup k údajům stroje shromážděným prostřednictvím telematických služeb až do doby, kdy omezíte její přístup k údajům stroje, pokud příslušné zákony, včetně zákonů o ochraně osobních údajů nevyžadují jinak.  Omezením přístupu společnosti CNHI k údajům stroje ztratíte možnost vzdálené diagnostiky stroje, vzdáleného servisování nebo dalších služeb společnosti CNHI.

b. Zemědělská data.  Můžete omezit přístup společnosti CNHI k zemědělským datům prostřednictvím stránky nebo jiných služeb.  Odebráním přístupu společnosti CNHI a možnosti užívat zemědělská data prostřednictvím tohoto předplatného nebo služeb povede rovněž k omezení vašeho přístupu k zemědělským datům a stránce a znemožní vám načítat další zemědělská data.  Zemědělská data můžete vymazat podle části IV(7) níže.

7. Výmaz dat.  Jakákoli data můžete vymazat ze svého účtu smazáním vybraných dat na stránce nebo prostřednictvím svého prodejce.  S požadavkem na trvalé odstranění dat uchovávaných na vašem účtu v systémech společnosti CNHI se můžete obrátit také na společnost CNHI, přičemž budou platit případné požadavky na uchování záznamů nebo právní požadavky.

Pokud vy sami nebo společnost CNHI uzavře váš účet telematických služeb (např. společnost CNHI uzavře váš účet po ukončení této smlouvy, pak, neuvádí-li zákon jinak nebo nebude jinak sjednáno se společností CNHI, bude mít společnost CNHI možnost a právo trvale odstranit veškeré informace, včetně dat, které jsou uchovány na vašem účtu a vy již nebudete mít možnost žádná data obnovit ani jiné informace v tomto účtu.  Berete na vědomí, že v maximálním rozsahu, ve kterém to umožňují příslušné zákony, neodpovídá společnost CNHI za vymazání ani neuchování žádných dat ani jiných informací odeslaných společnosti CNHI nebo které byly uchovány či přeneseny prostřednictvím telematických služeb.

Bez ohledu na výše uvedené nemá společnost CNHI povinnost vymazat odvozená data.

8. Předávání datTelematické služby spravuje společnost CNHI ze svých kanceláří nebo z kanceláří přidružených společností na různých místech světa.  V souladu s příslušnými zákony může společnost CNHI také využívat přidružené společnosti nebo jiné externí poskytovatele služeb, kteří budou hostovat telematické služby na různých místech celého světa.  Následně mohou být vaše data, jež byla poskytnuta společnosti CNHI, shromážděna, odeslána, zpracována a uchována mimo zemi, ve které bydlíte, a v důsledku toho podléhat úřadům, jejich příkazům a jiným zákonům platným v příslušné jurisdikci.  Společnost CNHI bude dodržovat zákony vztahující se na předávání dat, včetně ochrany údajů a použije přiměřené prostředky k zajištění jejich ochrany v těchto případech, nicméně společnost CNHI nemůže zaručit, že bude zákony cizí jurisdikce zajištěna stejná míra ochrany jako zákony vaší země.

9. Telematické služby třetích stran.  V rámci telematických služeb si můžete zvolit, zda budou služby sdělovat, předávat a vyměňovat data mezi vaším telematickým přístrojem v zařízení a některými přístroji, systémy nebo softwarem třetích stran pro účely sestavování vlastních zpráv, dat nebo pro jiné funkce („telematické služby třetích stran“).  Společnost CNHI nemá kontrolu nad formou ani kvalitou dat, kterou tyto telematické služby třetích stran přenášejí, ani nad zprávami či jinými daty, které generují (souhrnně „data telematických služeb třetích stran“).  Proto výběrem telematických služeb třetích stran vy i vámi oprávnění uživatelé souhlasíte s následujícím:

(i) Zavazujete se umožnit společnosti CNHI nebo svému telematickému přístroji v zařízení předávat a vyměňovat vaše data s telematickými službami třetích stran.  Souhlasíte s tím, že poté, co společnost CNHI nebo váš telematický přístroj v zařízení zahájí předávání vašich dat do těchto telematických služeb třetích stran, pak se v rozsahu, ve kterém se již vaše data nebudou nacházet v telematických službách společnosti CNHI, nebude se na ně vztahovat tato smlouva, ale budou se řídit prohlášením o ochraně osobních údajů tohoto dodavatele-třetí strany.

(ii) Telematické služby třetí strany se neřídí touto smlouvou, ale vztahují se na ně podmínky použití dodavatele-třetí strany nebo jiné smlouvy, které jste případně sjednali přímo s telematickými službami třetí strany.  Vy a vámi oprávnění uživatelé souhlasíte s tím, že společnost CNHI neodpovídá za přístup a použití telematických služeb třetích stran, včetně veškerých jejich dat. 

(iii) Přijímáte všechna omezení ohledně použití a kvality telematických služeb třetích stran a veškerých dat telematických služeb třetích stran a souhlasíte s tím, že společnost CNHI neodpovídá za jejich kvalitu ani přesnost ani za případnou nemožnost je přijímat, přistupovat k nim nebo je používat.

(iv) Společnost CNHI může regulovat tok dat telematických služeb třetích stran přenášený do a z telematických služeb a může zastavit nebo zablokovat použití telematických služeb třetích stran nebo jejich dat, pokud se bude domnívat, že by mohly nepříznivě ovlivnit telematické služby.

(v) V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU, VE KTERÉM TO UMOŽŇUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY, SPOLEČNOST CNHI VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST (A VY S TÍM VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS) V SOUVISLOSTI S: (1) VAŠIMI DATY POTÉ, CO SPOLEČNOST CNHI NEBO TELEMATICKÝ PŘÍSTROJ VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ ZAHÁJIL PŘENOS VAŠICH DAT DO TELEMATICKÉHO PŘÍSTROJE TŘETÍ STRANY (AŤ JIŽ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO PŘES ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SYSTÉM), A (2) VEŠKERÝMI TELEMATICKÝMI SLUŽBAMI TŘETÍ STRANY NEBO DATY TELEMATICKÝCH SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ NAPŘ. JEJICH POUŽITÍ ZE STRANY VAŠÍ NEBO VÁMI OPRÁVNĚNÝCH UŽIVATELŮ A NÁSLEDNÝCH ŠKOD NEBO NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VAŠEMU ZAŘÍZENÍ NEBO DATŮM NEBO JEJICH ZTRÁTĚ ČI POZMĚNĚNÍ.

V. ZMĚNY

1. Změna nebo ukončení.  V nejširším rozsahu, ve kterém to umožňují příslušné zákony, může společnost CNHI kdykoli upravit, pozastavit nebo trvale ukončit telematické služby nebo stránku nebo některou část jejich funkcí či produktů či související podpory, a to bez nebo s předchozím upozorněním, a to z jakéhokoli důvodu i bez jeho udání.  Společnost CNHI vůči vám ani jiné třetí straně neodpovídá za žádnou takovou změnu, pozastavení nebo ukončení ani není povinna nabídnout podporu za pozastavené nebo ukončené telematické služby, stránku nebo jejich část.  Přístupem nebo použitím telematických služeb nebo stránky udělujete svůj souhlas s naší úpravou telematických služeb nebo stránky nebo některé části jejich funkcí, produktů nebo související podpory. Společnost CNHI v přiměřeném předstihu oznámí případné změny, pozastavení nebo ukončení telematických služeb nebo stránky, které by měly nepříznivý a podstatný dopad na podstatnou část našeho ujednání podle této smlouvy.

2. Aktualizace softwaru.  Souhlasíte s tím, že společnost CNHI může kdykoli na dálku změnit nebo aktualizovat telematický software s předchozím upozorněním či bez něho.  Tyto změny nebo aktualizace mohou obsahovat opravy chyb, záplaty, zlepšené nebo nové funkce a nové verze.  Není-li společností CNHI výslovně uvedeno jinak, veškeré změny a aktualizace telematického softwaru se budou nadále řídit podmínkami této smlouvy.  Přijetím této smlouvy udělujete svůj výslovný souhlas s instalací budoucích aktualizací softwaru.

VI. POŽADAVKY NA TELEMATICKÉ SLUŽBY A JEJICH OMEZENÍ

1. Požadavky na telematické služby.

(i) Všeobecné.  Berete na vědomí, že je pro fungování telematických služeb nezbytné, aby vaše zařízení mělo funkční elektrický systém a aby vaše zařízení a telematický přístroj ve vašem zařízení byly funkční.

(ii) Komunikační systémy třetích stran.  Ke svému fungování potřebují telematické služby vlastnicky chráněný komunikační systém třetí strany, např. provozovatele bezdrátových telefonických sítí nebo satelitní komunikační systém „provozovatel komunikačních zařízení“).  SPOLEČNOST CNHI NEODPOVÍDÁ ZA DOSTUPNOST, KVALITU ANI VÝKON BEZDRÁTOVÝCH NEBO SATELITNÍCH KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB NEBO ZAŘÍZENÍ (PŘÍČEMŽ TELEMATICKÉ SLUŽBY TYTO POLOŽKY NEZAHRNUJÍ), JEŽ DODAL PROVOZOVATEL KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ.  ZA TAKOVÉ SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ ODPOVÍDÁ VÝHRADNĚ PROVOZOVATEL KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ.

 (iii) Stránka.  Souhlasíte s tím, že je pro stránku nezbytný přístup k webu a že sami odpovídáte za pořízení, konfiguraci, monitoring, údržbu, správu a poplatky náklady na své síťové připojení a software a hardware související s vaším používáním webu, včetně sítí LAN, počítačů, modemů a telekomunikačních zařízení.  Společnost CNHI neodpovídá za síťové přípojení pro přístup k webu ani za případné problémy či podmínky vzniklé následkem síťového připojení nebo v souvislosti s ním, což se týká i šířky pásma, pokrytí signálem, výpadků sítě a dalších podmínek v důsledku webového nebo síťového připojení.

2. Právní požadavky na telematiku.  Přenos informací prostřednictvím vašeho telematického přístroje v zařízení podléhá právním požadavkům, které se mohou na různých místech lišit, a to i včetně oprávnění k využití radiofrekvence.  Telematický přístroj nesmíte používat na jiných místech než tam, kde jsou splněny všechny právní požadavky na jeho užití a komunikační síť.  Je-li telematický přístroj vašeho zařízení umístěn nebo přemístěn tam, kde (i) právní požadavky nejsou splněny nebo (ii) by přenos nebo zpracování těchto informací na více místech nebylo v souladu s právem, společnost CNHI nenese žádnou odpovědnost související s takovým nedodržením předpisů a může rovněž ukončit přenosy informací z tohoto přístroje.

VII. PODPŮRNÉ SLUŽBY

Společnost CNHI a její prodejci vám mohou nabídnout poskytování (ale nejsou k tomu vázáni touto smlouvou) podpůrných služeb k telematickým službám.  Na tyto podpůrné služby se mohou vztahovat jiné podmínky.

VIII. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Vy i vámi oprávnění uživatelé berete na vědomí, že telematické služby a telematický software jsou chráněny zákony o ochraně duševního vlastnictví a mezinárodními úmluvami.  Ve vztahu mezi vámi a společností CNHI zůstávají všechna práva, titul a vlastnické podíly na telematických službách, stránce a telematickým softwarem ve vlastnictví společnosti CNHI (nebo jejích poskytovatelů licence), přičemž žádná část této smlouvy nepřevádí ani nezakládá postoupení práva, titulu či vlastnického podílu na telematických službách, stránce nebo telematickém softwaru, včetně práv ochranných známek, ve prospěch vás či vámi oprávněných uživatelů.  Vy a vámi oprávnění uživatelé tímto souhlasíte a berete na vědomí, že společnost CNHI a její poskytovatelé licence (a případně dodavatelé-třetí strany) jsou vlastníky všech práv, titulů a podílů na dušením vlastnictví v souvislosti s telematickými službami, stránkou a telematickým softwarem.

IX. POZASTAVENÍ A UKONČENÍ

1. Pozastavení/ukončení na základě důvodu.  Společnost CNHI může vám nebo vámi oprávněným uživatelům pozastavit nebo ukončit licenci k užívání telematických služeb nebo telematického softwaru bez další odpovědnosti, pokud:

(i) vy nebo vámi oprávnění uživatelé porušíte tuto smlouvu nebo jakoukoli jinou platnou dohodu se společností CNHI ohledně užívání telematických služeb, stránky nebo telematického softwaru, nebo

(ii) se bude společnost CNHI důvodně domnívat, že vy, vámi oprávnění uživatelé nebo některý z vašich zástupců či třetí osoba zneužíváte telematické služby, stránku nebo telematický software nebo je užíváte podvodně či v rozporu se zákonem.

Společnost CNHI může vaše předplatné telematických služeb pozastavit nebo ukončit také tehdy, neuhradíte-li poplatky nebo jiné dlužné částky. Po jakémkoli ukončení této smlouvy podle tohoto odstavce nebudete mít právo na náhradu případně vámi uhrazených částek za telematické služby a nebudete mít prostřednictvím stránky přístup ke svým datům.

2. Ukončení ze strany společnosti CNHI bez udání důvodu.  S výhradou případných dalších požadavků na výpověď podle příslušných zákonů má společnost CNHI právo tuto smlouvu ukončit ve lhůtě třiceti (30) dnů od výpovědi. Po jakémkoli ukončení této smlouvy podle tohoto odstavce vám společnost CNHI vrátí poměrnou část vámi případně uhrazených částek za nevyčerpané telematické služby a nebudete mít prostřednictvím stránky přístup ke svým datům. V případě tohoto ukončení bez udání důvodu ze strany společnosti CNHI bude jediným závazkem společnosti CNHI vůči vám tato náhrada.

3. Ukončení z vaší strany bez udání důvodu.  Tuto smlouvu můžete ukončit výpovědí k rukám společnosti CNHI se 30denní lhůtou.  Po jakémkoli ukončení této smlouvy podle tohoto odstavce nebudete mít právo na náhradu případně vámi uhrazených částek za telematické služby a nebudete mít prostřednictvím stránky přístup ke svým datům.

X. ZÁRUKY

V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU, VE KTERÉM TO UMOŽŇUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY, ODMÍTÁ SPOLEČNOST CNHI, JEJÍ ŘEDITELÉ, PŘEDSTAVITELÉ, ZAMĚSTNANCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DALŠÍ DODAVATELÉ, PRODEJCI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A ZÁSTUPCI (KAŽDÝ Z NICH JEDNOTLIVĚ „STRANA SPOLEČNOSTI CNHI“ A SOUHRNNĚ „STRANY SPOLEČNOSTI CNHI“) VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU VZNIKLOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ TELEMATICKÝCH SLUŽEB, STRÁNKY NEBO TELEMATICKÉHO SOFTWARU VÁMI NEBO VÁMI OPRÁVNĚNÝMI UŽIVATELI.  VY A VÁMI OPRÁVNĚNÍ UŽIVATELÉ VÝSLOVNĚ STVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE: (a) TELEMATICKÉ SLUŽBY, STRÁNKA A TELEMATICKÝ SOFTWARE SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ A NESETE VEŠKERÁ RIZIKA OHLEDNĚ DOSTATEČNÉ KVALITY, VÝKONU, PŘESNOSTI A PŘÍPADNÉHO ÚSILÍ, (b) V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU, VE KTERÉM TO UMOŽŇUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY, ODMÍTAJÍ STRANY SPOLEČNOSTI CNHI VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY I PODMÍNKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ I JINÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ, (i) ZÁRUK PRÁVNÍHO TITULU, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, ŘÁDNÉHO ODBORNÉHO PROVEDENÍ, PŘESNOSTI, KLIDNÉHO UŽÍVÁNÍ, NEEXISTENCE NÁROKŮ ZE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA, A ZACHOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, (ii) ZÁRUK VZEŠLÝCH Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ, (iii) ZÁRUK OHLEDNĚ ZABEZPEČENÍ, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI A VÝKONU TELEMATICKÝCH SLUŽEB, STRÁNKY NEBO TELEMATICKÉHO SOFTWARU, A (iv) ZÁRUK, ŽE PŘÍSTUP K TELEMATICKÝM SLUŽBÁM, STRÁNCE NEBO TELEMATICKÉHO SOFTWARU ČI JEJICH POUŽITÍ SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, BUDOU K DISPOZICI BEZ PŘERUŠENÍ A BEZ CHYB A (c) K TELEMATICKÝM SLUŽBÁM, TELEMATICKÉMU SOFTWARU A STRÁNCE PŘISTUPUJETE A UŽÍVÁTE JE PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY PŘÍPADNÉ ŠKODY, KTERÉ UTRPÍ VAŠE POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY NEBO ZAŘÍZENÍ A ZA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY NEBO POZMĚNĚNÍ DAT NÁSLEDKEM TOHOTO PŘÍSTUPU A POUŽITÍ.

Bez omezení výše uvedeného berete na vědomí, že v důsledku proměnných faktorů, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti CNHI, a souvisejí s neodstranitelnou nepřesností údajů polohy globálních navigačních satelitních systémů (každý z těchto systémů se nazývá jednotlivě „GNSS“) společnost CNHI neodpovídá za provoz či selhání satelitů GNSS nebo dostupnosti satelitního signálu GNSS.

NEJSOU ŽÁDNÉ ZÁRUKY NAD RÁMEC ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ.  ZÁKONY NĚKTERÝCH STÁTŮ ČI JURISDIKCÍ NEDOVOLUJÍ VYLOUČIT PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO OMEZENÍ TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, A PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMUSÍ VZTAHOVAT.

XI. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEMAJÍ VŮČI VÁM ANI VÁMI OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM ANI TŘETÍM STRANÁM STRANY SPOLEČNOSTI CNHI POVINNOST NÁHRADY ŠKODY, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH A ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD ANI PŘÍKLADMÝCH ČI SANKČNÍCH NÁHRAD ŠKODY, ŠKOD TŘETÍCH STRAN ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, PŘÍPADNĚ UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY NEBO PORUŠENÍ DAT (VČETNĚ NÁSLEDKŮ AKTUALIZACÍ NEBO ZMĚN TELEMATICKÉHO SOFTWARU), ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, NAPADENÍ VIRY, VÝPADKŮ SYSTÉMŮ A PODOBNÝCH INCIDENTŮ V DŮSLEDKU ČI V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO POUŽITÍM, PŘÍSTUPEM, ZNEUŽITÍM ČI NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT TELEMATICKÉ SLUŽBY, STRÁNKU NEBO TELEMATICKÝ SOFTWARE Z VAŠÍ STRANY ČI STRANY VÁMI OPRÁVNĚNÝCH UŽIVATELŮ (VČETNĚ ZTRÁT ČI ŠKOD NÁSLEDKEM JEJICH PŘERUŠENÍ NEBO CHYB PŘI PŘENOSU (VČETNĚ NEPŘESNOSTI ÚDAJŮ O POLOZE), VAD A DALŠÍCH PŘÍČIN), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST CNHI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA (VČETNĚ ŠKOD, KTERÉ UTRPÍ TŘETÍ STRANA). SPOLEČNOST CNHI NEODPOVÍDÁ ZA UDÁLOSTI, KTERÉ JSOU MIMO JEJÍ KONTROLU NEBO KONTROLU JEJÍCH SUBDODAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCE NEBO OBCHODNÍCH PARTNERŮ, VČETNĚ VYŠŠÍ MOCI, JEDNÁNÍ STÁTNÍCH ORGÁNŮ, ČINY SPOLEČENSKY NEBEZPEČNÝCH ŽIVLŮ, STÁVEK NEBO POVĚTRNOSTI.  VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKOD PODLE TÉTO ČÁSTI XI JE NEZÁVISLÉ NA NÁPRAVÁCH POSKYTNUTÝCH PODLE TÉTO SMLOUVY A PŘETRVÁVÁ I TEHDY, KDYŽ TATO NÁPRAVA NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL NEBO SE BUDE POKLÁDAT ZA NEVYNUTITELNOU.  TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NÁPRAVA ŠKOD VYPLÝVÁ Z PORUŠENÍ SMLOUVY, ZÁRUKY ČI PROHLÁŠENÍ, NEDBALOSTI NEBO JINÉHO ŽALOBNÍHO DŮVODU.  V ROZSAHU, VE KTERÉM PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY TATO VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEZAKAZUJÍ, PLATÍ, ŽE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI CNHI VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A JEDNÁNÍ, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SVŮJ PŘÍSTUP K TELEMATICKÝM SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽITÍ UHRADILI SPOLEČNOSTI CNHI ZA 12 MĚSÍCŮ UPLYNULÝCH PŘED POSLEDNÍM UPLYNULÝM MĚSÍCEM. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI CNHI VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍPADNÉ ŽALOBNÍ DŮVODY AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO NA JINÉM ZÁKLADĚ, BUDE SNÍŽENA V MÍŘE, VE KTERÉ JSTE PŘÍPADNĚ PŘISPĚLI KE VZNIKU ŠKODY, ZTRÁTY NEBO ŽALOBNÍHO DŮVODU.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE NEVZTAHUJÍ NA ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE PODLE PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ OMEZIT NEBO VYLOUČIT, NAPŘ. PŘI ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK Z PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA) NEBO V PŘÍPADĚ ÚRAZU, JEHOŽ PŘÍČINOU BYLA VÝHRADNĚ HRUBÁ NEDBALOST NEBO VĚDOMĚ NESPRÁVNÉ CHOVÁNÍ NA STRANĚ SPOLEČNOSTI CNHI.

Jestliže z příslušných zákonů vyplývají záruky nebo podmínky či závazky pro společnost CNHI, které nelze vyloučit, omezit ani upravit, a to ani v omezeném rozsahu (nezadatelná práva), , je třeba tuto smlouvu vykládat podle těchto zákonů, přičemž žádná část této smlouvy nemůže vaše nezadatelná práva vyloučit, omezit ani změnit. Pokud se tyto zákony uplatní, pak v rozsahu, ve kterém to umožňují, omezuje společnost CNHI svou odpovědnost za veškeré nároky podle těchto zákonů, (a) v případě zboží, podle uvážení společnosti CNHI, na (i) výměnu zboží nebo dodávku zboží rovnocenného; (ii) opravu takového zboží; (iii) úhradu nákladů na výměnu tohoto zboží nebo na pořízení rovnocenného zboží (iv) úhradu opravy tohoto zboží (b) v případě služeb, podle uvážení společnosti CNHI, na: (i) opětovné dodání služeb nebo (ii) úhradu nákladů na pořízení těchto služeb.

XII. ODŠKODNĚNÍ

ZAVAZUJETE SE NA ŽÁDOST SPOLEČNOSTI CNHI ODŠKODNIT, BRÁNIT A CHRÁNIT KAŽDOU ZE STRAN SPOLEČNOSTI CNHI PŘED VŠEMI NÁROKY, ŽALOBAMI, POŽADAVKY ČI JINÝM ŘÍZENÍM ZAHÁJENÝM PROTI NIM TŘETÍ STRANOU V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S TÍM, JAK JSTE VY ČI VÁMI OPRÁVNĚNÍ UŽIVATELÉ (A) POUŽÍVALI TELEMATICKÉ SLUŽBY, STRÁNKU NEBO TELEMATICKÝ SOFTWARE (VČETNĚ PŘÍPADŮ, KDY JE TO V SOUVISLOSTI SE SLEDOVÁNÍM POLOHY NĚKTERÉ OSOBY NEBO PŘÍSTROJE), (B) PORUŠILI TUTO SMLOUVU (C) NEINFORMOVALI OPRÁVNĚNÉ UŽIVATELE NEBO JINÉ FYZICKÉ OSOBY NEBO OD NICH NEZÍSKALI POTŘEBNÉ SOUHLASY OHLEDNĚ TELEMATICKÝCH SLUŽEB, STRÁNKY NEBO TELEMATICKÉHO SOFTWARU VČETNĚ PŘÍPADŮ, KDY JE TO V SOUVISLOSTI SE SLEDOVÁNÍM POLOHY NĚKTERÉ OSOBY NEBO PŘÍSTROJE), A (D) PORUŠILI NĚKTERÝ ZÁKON NEBO PRÁVA TŘETÍ STRANY. Uhradíte veškeré náklady, náhradu škody a výdaje, včetně, ale nikoli výlučně, přiměřeného palmáre a nákladů přiřknutých k úhradě nebo jinak vyvstalých stranám společnosti CNHI, v souvislosti s těmito nároky, žalobami, požadavky nebo jinými druhy řízení,nebo jejich následkem,  Strana společnosti CNHI může na své náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad kteroukoli záležitostí, které se odškodnění od vás týká, přičemž v takovém případě se zavazujete s touto stranou společnosti CNHI spolupracovat na využití všech dostupných možností obrany.

XIII. DALŠÍ

1. Elektronický podpis a oznámení o souhlasu se sdělováním informací.  Souhlasíte s použitím elektronických dokumentů a záznamů ve věcech této smlouvy, telematických služeb a stránky.  Souhlasíte s tím, že všechny tyto dokumenty a záznamy, které vám společnost CNHI poskytne elektronickou formou, splňují všechny požadavky kladené na písemné dokumenty a záznamy.  Když se obrátíte na společnost CNHI, jak je uvedeno na jejích webových stránkách, můžete (i) obdržet papírovou kopii libovolného dokumentu nebo záznamu, (ii) odvolat svůj souhlas s používáním elektronických dokumentů a záznamů a (iii) aktualizovat své kontaktní údaje.  Chcete-li elektronické dokumenty a záznamy obdržet nebo k nim přistupovat, musíte mít kompatibilní funkční displej v kabině nebo jiný software schopný zobrazit soubory PDF.  Abyste mohli dokumenty a záznamy uchovávat, musí být váš přístroj schopný stahovat a uchovávat soubory PDF.  Svým přístupem na tuto stránku ověřujete, že váš systém a přístroj splňují výše uvedené požadavky na příjem, přístup a uchování.

2. Volba práva a řešení sporů.  Tato smlouva se řídí a vykládá podle práva státu New York a příslušných federálních zákonů USA, včetně federálního zákona o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act) bez přihlédnutí k právní úpravě či zásadám kolize právních řádů.  V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU, VE KTERÉM TO DOVOLUJÍ ZÁKONY, SE ZAVAZUJEME VYUŽÍT JAKO KONEČNÝ A ZÁVAZNÝ ZPŮSOB ROZHODČÍ ŘÍZENÍ, NIKOLI SOUD (s výjimkou soudu pro drobné žaloby, pokud váš nárok splňuje jeho podmínky) K ŘEŠENÍ VŠECH SPORŮ, nároků či neshod, které se jakýmkoli způsobem týkají toho, jak vy či vámi oprávnění uživatelé užíváte TELEMATICKÉ SLUŽBY, STRÁNKU NEBO TELEMATICKÝ SOFTWARE, nebo které jinak vyplývají nebo se týkají této smlouvy (jednotlivě  „SPOR“).  Aby nedocházelo k nejasnostem, toto ujednání o rozhodčím řízení se nevztahuje na žádné spory ohledně zařízení, které se netýkají telematických služeb, stránky, telematického softwaru či této smlouvy.

Rozhodčí řízení povede American Arbitration Association (AAA) podle svých pravidel pro obchodní spory Commercial Arbitration Rules a případně pro spotřebitelské spory Consumer Arbitration Rules.  Pokud se nacházíte ve Spojených státech, pak, nesjednáme-li jinak, bude rozhodčí řízení probíhat v okolí vašeho sídla nebo jak je jinak stanoveno v Tabulce 1. Pokud se nacházíte v jiné jurisdikci než ve Spojených státech, proběhne rozhodčí řízení ve Spojených státech, na místě, které zvolíme podle svého výhradního uvážení, pokud příslušné zákony nestanoví jinak.

Souhlasíte s tím, že řízení k řešení sporu proběhne výhradně na individuální bázi a výslovně se zříkáte práva na hromadnou žalobu, spor v zastoupení nebo spojeného řízení, a to i tehdy, pokud by je umožňoval řád či pravidla AAA.  Jako strany této smlouvy souhlasíme s tím, že se strany zříkají práva na řízení před porotou a pokud z jakéhokoli důvodu proběhne spor před soudem a nikoli v rozhodčím řízení, vzdáváme se práva na řízení s porotou.  Bez ohledu na výše uvedené souhlasíme s tím, že vy nebo my se můžeme žalobou u soudu domáhat zákazu porušování práv a jiných způsobů porušení práv duševního vlastnictví.

V rozsahu, ve kterém to umožňují příslušné zákony a pravidla AAA, se vy i my zavazujeme uhradit vlastní poplatky, náklady a výdaje, včetně palmáre, odměn znalců a náhrad svědkům.

Bude-li podle této smlouvy možné podání žaloby či konání soudního řízení, pak souhlasíte s výhradní působností a místem konání státních a federálních soudů v New Yorku ve státě New York.

3. Dodržování předpisů o dovozu a vývozu. Berete na vědomí, že se na veškerý systémový hardware, software, chráněná data, know-how i ostatní data nebo informace (dále také „produkty“) od společnosti CNHI vztahují zákony o kontrole dovozu nebo vývozu některých zemí a současně může být jejich dovoz, vývoz, reexport a převod omezen nebo zakázán. Zavazujete se všechny tyto zákony důsledně dodržovat a neprovádět ani neumožnit přímý ani nepřímý dovoz, vývoz, reexport a převody některého produktu na místo, do rukou subjektu nebo osoby, u nichž je to omezeno zákonem, bez předchozího písemného souhlasu společnosti CNHI a všech příslušných státních orgánů, a to písemně nebo prostředky podle příslušného zákona v aktuálním znění.

4. USA Omezená práva pro vládu USA a komerční počítačový software.  Platí, že tento produkt je „komerční počítačový software“ a „dokumentace komerčního počítačového softwaru“ podle paragrafu DFAR 227.7202 a FAR 12.212 (a navazujících paragrafů).  Použití tohoto produktu, včetně mj. jeho reprodukce a zobrazování, Spojenými státy americkými nebo jejich orgány, bez ohledu na jejich formu, upravuje tato smlouva.

5. Úplná dohoda.  Tato smlouva a všechna ostatní platná ujednání mezi vámi společností CNHI ohledně použití telematických služeb, stránky a telematického softwaru, tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností CNHI a upravují vaše použití telematických služeb, stránky a telematického softwaru a nahrazuji všechny předchozí dohody, jednání a sdělení (písemná, ústní i provedená elektronicky) mezi vámi a společností CNHI ohledně tohoto předmětu.  Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, není společnost CNHI vázána žádnou její změnou, úpravou ani zřeknutím se práv, není-li tak provedeno písemně a s jejím souhlasem.  Všechna práva, která nejsou podle této smlouvy výslovně udělena, náleží společnosti CNHI a jejím poskytovatelům licence.  Pokud společnost CNHI neuplatní či nebude vymáhat jakýkoli nárok plynoucí jí z této Smlouvy či její ustanovení, neznamená to, že by se tohoto nároku či ustanovení zřekla.  Jestliže soud příslušné jurisdikce shledá některou část této smlouvy neplatnou nebo nevynutitelnou, bude se tato část vykládat v souladu s příslušným zákonem tak, aby co nejpřesněji vyjádřila původní záměr společnosti CNHI, přičemž zbývající části zůstanou platné a účinné beze změny. Žádná třetí strana nemá právo vymáhat kterékoli ustanovení této smlouvy.

ČÁSTI IV, VIII, X, A XI PŘEDSTAVUJÍ PODSTATNOU ČÁST UJEDNÁNÍ.

6. Změna smlouvy.  Společnost CNHI může tuto smlouvu kdykoli změnit a aktualizovat.  Společnost CNHI vás bude v případě těchto změn přiměřeně informovat.  Společnost CHNI vás může oznámením prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve vašem účtu informovat o podstatných změnách této smlouvy.  Budete-li telematické služby, stránku nebo telematický software nadále používat i po zveřejnění těchto změn, aktualizovanou smlouvu tím přijímáte, ledaže písemně společnost CNHI informujete do 30 dnů od tohoto oznámení, že aktualizovanou smlouvu nepřijímáte.  V takovém případě zůstane v platnosti smlouva platná v okamžiku vašeho posledního souhlasu nebo přijetí této smlouvy, pokud společnost CNHI podle svého uvážení neuplatní právo tuto smlouvu ukončit.

7. Lhůty pro uplatnění nároků a sporySouhlasíte s tím, že v rozsahu, ve kterém to umožňují příslušné zákony, je nutné každý nárok či žalobní důvod vzešlý z použití telematických služeb, stránky nebo telematického softwaru či s ním související, uplatnit buď v rozhodčím řízení nebo u soudu podle části XIII(2) do jednoho (1) roku po jeho vzniku, jinak bude promlčen.

8. Úřední jazykÚředním jazykem této smlouvy je angličtina.  Nestanoví-li zákony v místě vašeho sídla jinak, strany tímto stvrzují, že vyžadují tuto smlouvu i všechny dokumenty s ní související výhradně v anglickém jazyce.  Tuto smlouvu lze také poskytnout v jiných jazycích.  Pro účely jejího výkladu nebo v případě rozporu mezi anglickou verzí této smlouvy a verzí této smlouvy v jiném jazyce, je rozhodující anglická verze, pokud zákony v místě vašeho sídla nevyžadují jako rozhodující verzi jinou.

 

=================================