CNH INDUSTRIAL® TELEMATIKABONNEMENT SLUTBRUGERLICENSAFTALE

med ikrafttræden den 2 Oktober 2020

LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT, FØR DU TEGNER ABONNEMENT PÅ, TILGÅR, AKTIVERER ELLER BRUGER CNH INDUSTRIAL® TELEMATIKTJENESTE, HERUNDER AFS CONNECT, MYPLMCONNECT OG/ELLER STEYR S-FLEET.  DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE UDGØR EN BINDENDE AFTALE MELLEM DIG ELLER DEN VIRKSOMHED, SOM DU REPRÆSENTERER ("DIG"), OG CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC OG DETTE SELSKABS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER PÅ GLOBAL PLAN (“CNHI”, “VI” ELLER “OS”).

I. INDLEDNING

Vi takker for din interesse i at tegne abonnement på Telematiktjenesten.  "Telematiktjenesten" (eller "Tjenesten") er CNH Industrials® telematiktjeneste, som indeholder AFS Connect, MYPLMCONNECT, STEYR S-Fleet fjernadgang, data- og softwareadministration, trådløs dataoverførsel, lokalitetshistorik og andre funktionaliteter som nærmere beskrevet i CNHI's standarddokumentation, i det omfang disse er indeholdt i dit Abonnement. Telematiktjenesten benytter sig af telematikenheden i det af CNHI udleverede maskinel eller udstyr ("Udstyret") og det modemsoftware og andet software og/eller firmware, der bruges i, installeres på, leveres med eller indarbejdet i Udstyret ("Telematiksoftware").

Denne Slutbrugerlicensaftale for CNH Industrials® Telematiktjeneste ("Aftalen") gælder for dine (i) betalings-, prøve- eller andre abonnementer ("Abonnement") på Telematiktjenesten og websiden, som er tilgængelig for abonnenter, samt andre relaterede websider, hvor abonnenter kan tilgå indhold, funktioner, rapporter, tjenester og visse af deres data (samlet "Siden"), (ii) brugen af og dit samtykke til brugen af visse oplysninger eller data, som indsamles, registreres og overføres til og om det med Telematiktjenesten forbundne Udstyr, samt din brug af Telematiksoftware. Du erklærer dig indforstået med, at når du bruger Telematiktjenesten, kan CNHI og CNHI's samarbejdspartnere indsamle og bruge data med henblik på levering af Telematiktjenesten og til andre formål som beskrevet nedenfor.

Tiltrædelse af Aftalen.  NÅR DU "TILTRÆDER" DISSE VILKÅR ELLER TILGÅR, AKTIVERER ELLER BRUGER SIDEN, TELEMATIKTJENESTEN ELLER TELEMATIKSOFTWARE, ACCEPTERER DU AT HAVE INDGÅET DENNE AFTALE MED BINDENDE VIRKNING. I DET EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING VIDEST MULIGE OMFANG ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED (1) AT EVENTUELLE TVISTER AFGØRES VED VOLDGIFT, OG (2) AT GRUPPESØGSMÅL OG NÆVNINGESAGER IKKE TILLADES. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE AFTALEN GÆLDER DET, AT: (1) DU IKKE MÅ TILGÅ, AKTIVERE ELLER BRUGE SIDEN, TELEMATIKTJENESTEN ELLER TELEMATIKSOFTWAREN OG (2) FOR KLARHEDS SKYLD DU IKKE MÅ KLIKKE PÅ "JEG ACCEPTERER" I AFTALEN.

II. TILDELING AF LICENS OG RESTRIKTIONER PÅ LICENSEN

1. Begrænset licens.  Betinget af din overholdelse af denne Aftale, herunder evt. Betalingsbetingelserne, tildeler CNHI dig en begrænset, verdensomspændende, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens (uden ret til at tildele underlicenser) til at tilgå og bruge Telematiksoftwaren og Telematiktjenesten i Aftalens løbetid, idet licensen alene må bruges på en forretningsmæssig forsvarlig måde til opfyldelse af dine legitime interne forretningsmæssige formål på de i Aftalen anførte vilkår og betingelser. Licensen tildeles først: (1) når du har købt eller aktiveret Telematiktjenesten og (2) accepteret Aftalen uden ændringer. Du accepterer (i) at Telematiksoftwaren og Telematiktjenesten kun må tilgås og bruges i overensstemmelse med gældende lokale, nationale og internationale love og regler ("Lovgivningen"), og (ii) at Telematiksoftwaren og Telematiktjenesten kun må bruges som beskrevet i CNHI's dokumentation.  Du har det fulde ansvar for alle handlinger begået af tredjemænd, som du har  autoriserer eller giver tilladelse til at tilgå Telematiksoftware eller Telematiktjenesten.  Det præciseres, at du ikke køber, men tildeles en licens til den pågældende Telematiksoftware eller Telematiktjeneste.

2. Overholdelse af Lovgivningen og samtykker.  Du accepterer, at du: (i) overholder og fortsat vil overholde gældende Lovgivning (herunder love og regler om bestikkelse og databeskyttelse), i relation til brug af Telematiktjenesten samt overførsel og brug af de af CNHI leverede data og oplysninger, og (ii) har afgivet og fortsat vil afgive alle nødvendige notifikationer til - og har indhentet og fortsat vil indhente alle nødvendige samtykker fra - dine autoriserede brugere og andre relevante personer, herunder med hensyn til Telematiktjenestens og CNHI's overførsel og brug af data og oplysninger.

3. Forbud mod reverse engineering.  Den i pkt. II.1 ovenfor nævnte licens omfatter ikke nogen ret til kildekoden til noget Telematiksoftware.  Medmindre det er nødvendigt eller tilladt ifølge Lovgivningen, må du og dine autoriserede brugere ikke foretage reverse engineering, disassemblering eller dekompilering eller forsøge på anden vis at undersøge kildekoden til Telematiktjenesten, af Siden eller af Telematiksoftwaren. Oplysninger, der er nødvendige for at opnå interoperabilitet med og sikkerhedsteste Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren, kan fås ved henvendelse til CNHI.

4. Sikkerhedsforanstaltninger.  Telematiksoftwaren kan være beskyttet af visse sikkerhedsforanstaltninger, herunder bl.a. teknologiske foranstaltninger i henhold til Digital Millennium Copyright Act, ophavsretlige beskyttelsesforanstaltninger, aktiveringsmekanismer, passwords, nøglekoder, kryptering eller andre sikkerhedsanordninger ("Sikkerhedsforanstaltningerne").  Du og dine autoriserede brugere accepterer ikke at: (i) deaktivere eller forsøge at deaktivere de Sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter Telematiksoftwaren, hvilket vil udgøre en overtrædelse af gældende Lovgivning vedrørende omgåelse af teknologiske beskyttelsesforanstaltninger for software, ophavsretligt beskyttede arbejder eller andre immaterielle rettigheder, og ikke at (ii) handle med, købe, fremstille, designe, importere, tilbyde, sælge eller forhandle nogen anordning, der har til formål at omgå eller hacke Sikkerhedsforanstaltningerne eller Telematiksoftwaren, i det omfang dette er ulovligt i henhold til gældende Lovgivning.

5. Forbud mod misbrug.  Du og dine autoriserede brugere accepterer, at I ikke må bruge Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren til ulovlige formål eller til formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til Aftalen.  Vi kan begrænse eller afbryde din og dine autoriserede brugeres brug af Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren helt eller delvist, hvis der er begrundet mistanke om - eller der faktisk konstateres - misbrug eller svigagtig brug.  Eventuelle omkostninger, som vi eller en anden part måtte blive påført (herunder advokatsalærer) som følge af et sådan misbrug eller svigagtig brug afholdes af dig.  Du og dine autoriserede brugere må ikke:

(i) på nogen måde beskadige, deaktivere, overbelaste, manipulere med, afbryde eller nedsætte funktionaliteten af Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren eller af servere eller netværk forbundet med disse på nogen måde,

(ii) bruge Telematiktjenesten eller Siden til at agere "servicebureau" eller lignende, hvor tredjemænd får adgang til eller bruger Telematiktjenesten gennem dig, herunder som led i en tjeneste, der konkurrerer med en af CNHI's udbudt tjenester,

(iii) på nogen måde forstyrre en anden parts adgang til, brug af eller glæde ved Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren,

(iv) bevidst eller ubevidst overtræde Lovgivningen, herunder eksportlovgivningen,

(v) give jer ud for at være en anden person eller virksomhed, afgive urigtige oplysninger om jeres tilknytning til en person eller virksomhed eller afgive forkerte eller vildledende oplysninger til CNHI,

(vi) bruge Telematiktjenesten eller Siden til at viderebringe pornografiske, uanstændige, ærekrænkende, sjofle eller ulovlige oplysninger eller beskyttet indhold, som ikke tilhører jer, eller som krænker tredjemands rettigheder,

(vii) bruge Telematiktjenesten uden tilladelse på en enhed, som er stjålet eller bortkommet,

(viii) skaffe jer ulovlig adgang til Telematiktjenesten eller Siden,

(ix) bruge Telematiktjenesten til at levere VoIP-tjenester (Voice over IP),

(x) forsøge at undgå at betale for Telematiktjenesten ved at anvende systemer, vildledende oplysninger eller falske kreditanordninger,

(xi) reproducere, modificere, offentliggøre, distribuere, fremvise for offentligheden, tilpasse, ændre, oversætte, videregive, udføre eller skabe afledte værker af Telematiksoftwaren (eller dele deraf) eller af Tredjemandsmateriale (som defineret nedenfor), medmindre det med rimelighed er nødvendigt for at udnytte de i pkt. II.1 tildelte licensrettigheder,

(xii) fjerne, tilsløre eller ændre nogen meddelelse om ophavsretlig, varemærkeretlig eller anden ejendomsretlig beskyttelse, som indgår i, er påført, eller optræder sammen med Telematiksoftwaren, eller

(xiii) spore en person eller en enhed uden først at oplyse herom og indhente de nødvendige godkendelser fra den pågældende person, ejer eller anden person, der kontrollerer eller er i besiddelse af den enhed, der gør sporingen mulig for dig og CNHI.

6. Tredjemandsmateriale.  Telematiksoftwaren og Telematiktjenesten kan købes samlet eller bruges med tredjemands software eller tjenester ("Tredjemandsmateriale").  Tredjemandsmateriale er ikke omfattet af denne Aftale, men kan være underlagt tredjemands brugervilkår eller andre aftaler.  CNHI vil med rimelighed bestræbe sig på at holde dig orienteret om hændelser, der kan have indflydelse på Tredjemandsmateriale, som CHNI sælger sammen med Telematiksoftwaren eller Telematiktjenesten, og som kan påvirke din brug heraf.  CNHI FRASKRIVER SIG, I DET EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING VIDEST MULIGE OMFANG, ETHVERT ANSVAR (OG DU VIL IKKE HOLDE– ELLER FORSØGE AT HOLDE CNHI ANSVARLIG) FOR RELATERET TREDJEMANDSMATERIALE OG DIN ELLER DINE AUTORISEREDE BRUGERES BRUG AF DISSE.

7. Overdragelse af Udstyr.  Du accepterer at ikke overdrage, give underlicens til, pantsætte, lease, udleje eller dele dine rettigheder i medfør af denne Aftale. Såfremt du permanent overdrager ejendomsretten til Udstyret, må du dog gerne permanent overdrage dine rettigheder i medfør af Aftalen, forudsat at du (i) underretter modtageren om denne Aftales og Telematiktjenestens eksistens og om overførsel af data i henhold til Aftalen, (ii) underretter modtageren om, at denne og/eller dennes autoriserede brugere skal indgå denne Aftale med CNHI, hvis de fortsat ønsker at bruge Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren, og (iii) straks underretter CNHI om overdragelsen.  Du vil fortsat være ansvarlig for Abonnementet på Telematiktjenesten og for enhver brug af tjenesten, herunder af Udstyret, indtil du har kontaktet CNHI.  Du skal også underrette CNHI, hvis du ønsker at få dine data slettet fra din konto eller fra Udstyret, inden ejendomsretten til Udstyret overdrages permanent til modtageren.

III. TELEMATIKTJENESTER

1. Karakteren af Telematiktjenesten.  Du accepterer, at det er nødvendigt for at kunne levere Telematiktjenesten, at telematikenheden i Udstyret overfører visse data via radiobølger, mobilnetværket, satellitter, GPS, internettet og/eller lignende teknologi.  Typen, granulariteten og mængden af de indsamlede data vil afhænge af maskintype og kan til enhver tid ændres uden varsel.  Du accepterer en sådan overførsel og giver afkald på ethvert krav over for os i relation til tilgængeligheden, kvaliteten og ydeevnen af de databærende medier, bortset fra krav, der ikke kan gives afkald på i henhold til gældende Lovgivning. Du er indforstået med, at din adgang til Telematiktjenesten afhænger af forskellige faktorer, herunder af din webadgang, af mobilforbindelsen, af den anvendte computer, af dit Udstyr, af dit operativsystem, af om Udstyrets telematikenhed aktiveres og vedligeholdes af dig, og af hvilken pakke af Telematiktjenester, du har købt.

2. SMS-beskeder og e-mails.  Hvis du vælger at modtage sms'er ("SMS") på din mobilenhed og/eller e-mails som led i Telematiktjenesterne, giver du hermed dit samtykke til at modtage SMS'er og/eller e-mails fra CNHI.  Det er ikke en betingelse for at kunne modtage Telematiktjenesten, at du har valgt at modtage SMS'er. For at kunne tilvælge SMS'er på en mobilenhed skal du være - og kunne indestå for at være - autoriseret bruger af mobilenheden. Antallet af SMS'er, som du modtager, vil afhænge af maskinens aktivitet.  Når du vælger at modtage SMS'er, kan det medføre yderligere SMS- og dataafgifter fra din mobiludbyder, som er for din egen regning.

3. Siden.  I Aftalens løbetid får du adgang til og vil kunne bruge Siden.  CNHI tildeler dig brugernavn(e) og password(s) for din brug af Siden.  Du kontrollerer adgangen til og brugen af brugernavn(e) og password(s) og skal straks underrette CNHI, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug heraf.  Du må ikke (i) tillade, at tredjemand får adgang til eller bruger Siden via dit brugernavn og/eller password, eller (ii) overdrage adgangen til eller brugen af Siden, medmindre det følger af denne Aftale.  Hvis du ønsker at give tredjemand adgang til din konto, kan du gøre dette via Siden, efter at den pågældende tredjemand har oprettet sit eget brugernavn og password.  Du har det fulde ansvar for alle handlinger foretaget af tredjemænd, som du har givet adgang til Siden.

4. Betaling.  Hvis du har købt Telematiktjenesten, accepterer du at betale alle relevante omkostninger og gebyrer i overensstemmelse med de betalingsbetingelser, der er gældende for dit abonnement (“Betalingsbetingelserne”). Medmindre andet følger af de relevante Betalingsbetingelser, vil fornyelse af Telematiktjenesten ske til gældende listepris på tidspunktet for fornyelsen.

IV. DATA

1. Dataindsamling.  CNHI indsamler og behandler Personoplysninger fra dig med det formål at oprette og administrere din konto, og ved brug af Telematiktjenesten vil dit Udstyr indsamle, registrere og/eller overføre visse oplysninger til CNHI, herunder Maskinoplysninger og Agronomiske Oplysninger.  Maskinoplysninger og Agronomiske Oplysninger er defineret i den Privatlivspolitik, der er bilagt Serviceaftalen.  Denne Aftale giver ikke CNHI rettigheder i forhold til oplysninger om dig, som vi modtager i medfør af denne Aftale, udover de brugsrettigheder, der er beskrevet i denne Aftale. Visse Maskinoplysninger er CNHI's ejendom.

2. Deling af data med Forhandlere.  Forhandlere, som er autoriseret af CNHI eller dig til at tilgå og bruge dine oplysninger, der er tilgængelige gennem Siden og Telematiktjenesten, benævnes “Autoriserede Forhandlere”.  CNHI kan give Autoriserede Forhandlere oplysninger og data med henblik på servicering af dit Udstyr, herunder maskindiagnosticering, fjernservicering og softwareopdateringer til maskinkomponenter. Autoriserede Forhandlere må kun behandle og bruge dine eller din(e) autoriserede bruger(e)s Personoplysninger med henblik på levering af en ydelse i forbindelse med dit Udstyr og i overensstemmelse med Serviceaftalen og gældende Lovgivning.

3. Brug af Personoplysninger og Privatlivspolitik. Visse af de oplysninger, CNHI indsamler og behandler, relaterer sig til almindelige oplysninger (f.eks. navn, kvalifikationer, e-mailadresser) på identificerede eller identificerbare personer. Dog kan Maskinoplysninger og Agronomiske Oplysninger under visse betingelser også anses for at være personoplysninger, jf. beskrivelsen i den Privatlivspolitik, der er bilagt Serviceaftalen. Du bekræfter at være blevet gjort bekendt med vores behandling af personoplysninger i forbindelse med Tjenesten og giver hermed CNHI tilladelse til at behandle, bruge, videregive og overføre persondata overført til CNHI med henblik på levering af Telematiktjenesten til dig i henhold til Privatlivspolitikken og i overensstemmelse med gældende Lovgivning.  Tilladelsen gælder også tredjeparter antaget af CNHI i forbindelse med levering af Telematiktjenesten.

4. Brug af data til CNHI's egne formål.  Du anerkender og accepterer, at CNHI behandler og bruger Maskinoplysninger og Agronomiske Oplysninger til egne formål med henblik på at forbedre produkter og tjenester, udvikle nye produkter og tjenester, foretage markedsføringsaktiviteter samt overholde love, regler, retskendelser, pålæg eller lignende anmodninger om oplysninger fra myndighederne eller i øvrigt som krævet ved Lovgivning. Du bekræfter hermed, at CNHI må tilgå og behandle Maskinoplysninger og Agronomiske Oplysninger til egne formål i overensstemmelse med gældende Lovgivning, herunder gældende databeskyttelseslovgivning. Særligt bekræfter du, at du, i det omfang det er påkrævet, vil give meddelelse til registrerede om - og indhente samtykke fra disse til - at CNHI tilgår og behandler Maskinoplysninger og Agronomiske Oplysninger til egne formål.

5. Afledte Oplysninger.  Du og dine autoriserede brugere er indforstået med, at CNHI kan aggregere, kompilere eller aflede data indsamlet i forbindelse med Telematiktjenesten, så en specifik bruger eller maskine ikke længere er identificerbar ("Afledte Oplysninger"). Afledte Oplysninger udgør ikke, indeholder ikke og vedrører ikke Personoplysninger. Afledte Oplysninger er CNHI's ejendom.  I det omfang du måtte erhverve rettigheder, adkomst eller interesse i Afledte Oplysninger, accepterer du hermed uigenkaldeligt at overdrage alle sådanne rettigheder mv. til CNHI. Afledte Oplysninger kan tilgås og bruges af CNHI til et hvilket som helst formål, herunder videregives til tredjemand, herunder, men ikke begrænset til, vores forhandlere, tilknyttede selskaber og disses forhandlere, til producenten af Udstyret og til andre samarbejdspartnere. CNHI skal implementere og opretholde foranstaltninger til sikring af, at Afledte Oplysninger forbliver anonymiserede.

6. Ingen begrænsning af dataadgang.  Så længe du abonnerer på Telematiktjenesten, må du ikke begrænse CNHI's adgang til eller brug af dine oplysninger, medmindre det er tilladt i henhold til gældende Lovgivning og som anført nedenfor. 

a. Maskinoplysninger.  Ønsker du at begrænse CNHI’s adgang til Maskinoplysninger omfattet af denne Aftale, skal du opsige Telematiktjenesten ved at opsige denne Aftale (jf. pkt. IX nedenfor) og via Siden eller en CNHI-forhandler anmode CNHI om at slette Maskinoplysningerne på din konto.  CNHI vil i så fald foretage denne sletning inden for rimelig tid efter at have modtaget gyldig anmodning fra dig, jf. pkt. IV(7) nedenfor. CNHI vil fortsat have adgang til de Maskinoplysninger, der er indsamlet af Telematiktjenesten før begrænsningen af CNHI's adgang til Maskinoplysninger, medmindre andet kræves i henhold til gældende Lovgivning, herunder databeskyttelseslovgivningen.  Hvis du begrænser CNHI's adgang til Maskinoplysninger, vil du ikke kunne modtage fjerndiagnosticerings-, fjernservicerings- eller andre tjenester fra CNHI.

b. Agronomiske Oplysninger.  Du kan begrænse CNHI's adgang til Agronomiske Oplysninger gennem Siden eller øvrige tjenester.  Hvis du fjerner CNHI's adgang til og brug af Agronomiske Oplysninger gennem sådanne abonnementer eller tjenester, vil det også begrænse din egen adgang til Agronomiske Oplysninger via Siden og hindre indlæsning af yderligere Agronomiske Oplysninger.  Du kan slette filer med Agronomiske Oplysninger, jf. pkt. IV(7) nedenfor.

7. Sletning af data.  Du kan slette data fra din konto ved at slette valgte oplysninger på Siden eller ved at kontakte din forhandler.  Du kan også kontakte CNHI og anmode CNHI om permanent at slette data i eller om din konto fra CNHI's systemer, dog med forbehold for eventuelle dataopbevaringskrav eller andre juridiske krav. 

Hvis du eller CNHI lukker din Telematiktjenestekonto (f.eks. vil CNHI lukke din konto ved ophør af denne Aftale), kan CNHI, medmindre andet er krævet efter gældende Lovgivning eller aftalt med CNHI, permanent slette alle oplysninger, herunder data, i eller om din konto, og du vil ikke længere kunne hente data eller andre oplysninger, som kontoen indeholdt.  Du anerkender og accepterer i videst muligt omfang under gældende Lovgivning, at CNHI er uden ansvar for en eventuel sletning eller manglende opbevaring af data eller andre oplysninger indgivet til CNHI eller vedligeholdt eller overført af Telematiktjenesten.

Uanset foranstående har CNHI ikke pligt til at slette Afledte Oplysninger.

8. Overførsel af data.  Telematiktjenesten administreres af CNHI fra CNHI's kontorer eller fra CNHI's tilknyttede selskabers kontorer forskellige steder i verden. CNHI kan, i overensstemmelse med gældende Lovgivning, også bruge en tilknyttet part eller en eller flere eksterne tjenesteudbydere til at hoste Telematiktjenesten på forskellige lokationer verden over.  Oplysninger om dig, som modtages af CNHI, vil derfor kunne blive indsamlet, sendt, behandlet og opbevaret uden for det land hvor du bor og kan som resultat heraf muligvis kunne blive gjort tilgængelige for offentlige myndigheder i henhold til lovlige retskendelser og påbud eller anden Lovgivning gældende i sådanne udenlandske jurisdiktioner. CNHI vil overholde gældende Lovgivning vedrørende overførsel af data, herunder databeskyttelseslovgivning, og vil i så fald gøre alle rimelige bestræbelser på at sikre beskyttelsen af dine oplysninger, men kan ikke garantere, at Lovgivningen i udenlandske jurisdiktioner vil yde samme grad af beskyttelse som Lovgivningen i dit land.

9. Tredjemands-telematiktjenester.  Som en del af Telematiktjenesten har du mulighed for at vælge, at Tjenesten skal kommunikere, overføre og udveksle data mellem dit Udstyrs telematikenhed og visse tredjemandsenheder, -systemer eller -software, så der kan genereres skræddersyede rapporter, data eller andre funktioner ("Tredjemands-telematiktjenester").  CNHI har ingen kontrol over formen eller kvaliteten af data, som overføres af sådanne Tredjemands-telematiktjenester, eller over rapporter eller andre data, som disse måtte generere (under ét "Tredjemands-telematiktjenestedata"). Ved at vælge at bruge Tredjemands-telematiktjenester indvilger du og dine autoriserede brugere i følgende:

(i) CNHI og/eller dit Udstyrs telematikenhed gives tilladelse til at overføre og udveksle dine data med sådanne Tredjemands-telematiktjenester. Du accepterer hermed, at når CNHI og/eller dit Udstyrs telematikenhed har påbegyndt en sådan overførsel af dine data til en sådan Tredjemands-telematiktjeneste, og dine data ikke længere er i CNHI's Telematiktjeneste, vil disse data ikke længere være underlagt denne Aftale, idet dine data i stedet vil være underlagt den pågældende tredjemands persondatapolitikker.

(ii) Tredjemands-telematiktjenester er ikke underlagt denne Aftale, men kan være underlagt den pågældende tredjemands brugervilkår eller en eventuel anden aftale, du måtte have indgået med den pågældende Tredjemands-telematiktjeneste direkte.  Du og dine autoriserede brugere anerkender og accepterer, at CNHI ikke er ansvarlig for adgang til eller brug af nogen Tredjemands-telematiktjeneste, herunder eventuelle Tredjemands-telematiktjenestedata genereret af disse. 

(iii) Du accepterer alle begrænsninger i brugen og kvaliteten af Tredjemands-telematiktjenesterne og eventuelle Tredjemands-telematiktjenestedata og anerkender og accepterer, at CNHI ikke er ansvarlig for kvaliteten eller nøjagtigheden - eller for manglende tilgængelighed - af Tredjemands-telematiktjenester og/eller Tredjemands-telematiktjenestedata.

(iv) CNHI vil muligvis have kontrol over flowet af Tredjemands-telematiktjenestedata, som overføres til og fra Telematiktjenesten, og vil muligvis kunne stoppe eller blokere brugen af Tredjemands-telematiktjenester og/eller eventuelle Tredjemands-telematiktjenestedata, som efter CNHI's vurdering risikerer at påvirke Telematiktjenesten negativt.

(v) CNHI FRASKRIVER SIG I VIDEST MULIGT OMFANG EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ETHVERT ANSVAR (OG DU VIL IKKE HOLDE ELLER FORSØGE AT HOLDE CNHI ANSVARLIG) FOR: (1) DINE DATA, NÅR CNHI OG/ELLER DIT UDSTYRS TELEMATIKENHED HAR PÅBEGYNDT EN SÅDAN OVERFØRSEL AF DINE DATA TIL EN TREDJEMANDS-TELEMATIKTJENESTE (ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GENNEM ET MELLEMLIGGENDE SYSTEM ); OG (2) TREDJEMANDS-TELEMATIKTJENESTER OG/ELLER TREDJEMANDS-TELEMATIKTJENESTEDATA, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIN ELLER DINE AUTORISEREDE BRUGERES BRUG HERAF OG ENHVER DERAF FØLGENDE SKADE PÅ, UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER TAB ELLER ÆNDRING AF DIT UDSTYR ELLER DATA.

V. MODIFIKATIONER

1. Modifikation eller ophør.  CNHI kan til enhver tid, i videst muligt omfang inden for Lovgivningens rammer, modificere, indstille eller helt ophøre med at tilbyde Telematiktjenesten eller Siden, eller nogen del af de deri indeholdte features, funktioner eller produkter eller relateret support, med eller uden forudgående varsel og af en hvilken som helst årsag.  CNHI vil ikke ifalde ansvar over for hverken dig eller nogen tredjemand for sådan modifikation, indstilling eller ophør, ligesom CNHI heller ikke vil være forpligtet til fortsat at yde support på eventuelle indstillede eller ophørte Telematiktjenester, Siden eller dele heraf.  Ved at tilgå og bruge Telematiktjenesten eller Siden giver du samtidig samtykke til, at vi kan modificere Telematiktjenesten eller Siden, eller nogen del af de deri indeholdte features, funktioner, produkter eller relateret support. CNHI vil give et rimeligt varsel om eventuelle modifikationer, indstillinger eller ophør af Telematiktjenesten eller Siden, som vil få væsentlig, negativ indvirkning på den essentielle del af vores indbyrdes aftale i henhold til denne Aftale.

2. Softwareopdateringer.  Du anerkender og accepterer, at CNH til enhver tid kan fjernimplementere ændringer eller opdateringer til Telematiksoftwaren, med eller uden forudgående varsel.  Sådanne ændringer eller opdateringer kan bl.a. omfatte fejl- eller programrettelser, forbedrede eller nye funktioner eller features og nye versioner.  Medmindre andet udtrykkeligt oplyses af CNHI, vil ændringer og opdateringer til Telematiksoftwaren fortsat være underlagt vilkårene i denne Aftale.  Ved at acceptere denne Aftale giver du samtidig udtrykkeligt samtykke til installering af fremtidige softwareopdateringer.

VI. TELEMATIKTJENESTEKRAV OG -BEGRÆNSNINGER

1. Telematiktjenestekrav.

(i) Generelt.  For at Telematiktjenesten kan fungere, skal dit Udstyr have et fungerende elektrisk system, og dit Udstyr samt telematikenheden på dit Udstyr skal i øvrigt være i funktionsdygtig stand.

(ii) Tredjemandskommunikationssystemer.  For at Telematiktjenesten kan fungere, kræves brug af et ejendomsretligt beskyttet tredjemandskommunikationssystem som f.eks. et system fra en trådløst telefonikommunikationssystemsleverandør eller en satellitbaseret kommunikationssystemsleverandør (hver, en "Kommunikationsleverandør").  CNHI ER IKKE ANSVARLIG FOR TILGÆNGELIGHEDEN, KVALITETEN ELLER YDEEVNEN AF (LIGESOM TELEMATIKTJENESTEN IKKE OMFATTER) TRÅDLØSE ELLER SATELLITBASEREDE KOMMUNIKATIONSTJENESTER ELLER UDSTYR LEVERET AF KOMMUNIKATIONSLEVERANDØRER.  SÅDANNE TJENESTER OG UDSTYR ER ALENE DE RELEVANTE KOMMUNIKATIONSLEVERANDØRERS ANSVAR.

(iii) Siden.  Du anerkender og accepterer, at Siden kræver adgang til Internettet, og du er ansvarlig for erhvervelse, konfiguration, monitorering, vedligeholdelse og administration samt udgifter og omkostninger til såvel din netværksforbindelse som al software og hardware relateret til din brug af Internettet, herunder LAN, computere, modemmer og telekommunikationsenheder. CNHI har intet ansvar for netværksforbindelsen til Internettet eller for forhold, problemer eller andet, der måtte opstå som følge af eller i relation til netværksforbindelsen, herunder, men ikke begrænset til, forhold i relation til båndbredde, signaldækning, netværksafbrydelser eller andet, som kan tilskrives Internettet og/eller netværksforbindelsen.

2. Telematiktjenestens juridiske krav. Transmission af oplysninger ved hjælp af dit Udstyrs telematikenhed er underlagt juridiske krav, som kan variere fra lokation til lokation, herunder tilladelse til brug af radiofrekvenser.  Du har ansvaret for at begrænse din brug af telematikenheder til lokationer, hvor alle juridiske betingelser for brug af sådanne enheder og kommunikationsnetværk er opfyldt. Hvis dit Udstyrs telematikenhed befinder sig i eller flyttes til en lokation, hvor (i) de juridiske krav ikke er opfyldt, eller hvor (ii) transmission eller behandling af sådanne oplysninger over flere lokationer ikke er tilladt, fraskriver CNHI sig ethvert ansvar for denne manglende overholdelse af juridiske krav og forbeholder sig ret til at ophøre med transmission af oplysninger fra den pågældende enhed.

VII. SUPPORTYDELSER

CNHI og dennes forhandlere kan vælge (men er ikke forpligtet til under denne Aftale) at tilbyde supportydelser i relation til Telematiktjenesten.  Sådanne supportydelser kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser.

VIII. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Du og dine autoriserede brugere er indforstået med, at Telematiktjenesten og Telematiksoftwaren er beskyttet af immaterialretlig lovgivning og internationale traktater. I forholdet mellem CNHI og dig gælder, at alle rettigheder til Telematiktjenesten, Siden og Telematiksoftwaren tilhører CNHI (eller dennes licensgivere), og intet i denne Aftale bevirker, at der til dig eller dine autoriserede brugere overdrages eller overføres rettigheder til Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren, herunder, men ikke begrænset til, varemærkerettigheder. Du og dine autoriserede brugere anerkender og accepterer, at alle rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, til Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren tilhører CNHI og dennes licensgivere (samt eventuelle tredjemandsleverandører).

IX. SUSPENDERING OG OPHÆVELSE

1. Suspendering/Opsigelse på grund af væsentlig misligholdelse. CNHI kan uden ansvar suspendere eller opsige på grund af væsentlig misligholdelse din og/eller dine autoriserede brugeres licens til brug af Telematiktjenesten og/eller Telematiksoftwaren, hvis:

(i) du eller dine autoriserede brugere ikke overholder vilkårene i denne Aftale eller nogen anden gyldig aftale med CNHI vedrørende brug af Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren; eller hvis

(ii) CNHI har grund til at formode, at du, dine autoriserede brugere, nogen af dine agenter eller nogen tredjemand misbruger Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren eller bruger den svigagtigt eller i øvrigt på ulovlig vis.

CNHI kan også suspendere eller opsige på grund af væsentlig misligholdelse dit abonnement på Telematiktjenesten, hvis ikke du betaler skyldige beløb rettidigt. Hvis Aftalen opsiges i henhold til dette afsnit, er du ikke berettiget til refusion af eventuelle beløb, du måtte have betalt for Telematiktjenesten, og du vil ikke længere kunne tilgå dine data via Siden.

2. Opsigelse uden begrundelse fra CNHI's side. CNHI kan, med forbehold for eventuelt påkrævet længere varsel i henhold til gældende Lovgivning, opsige denne Aftale med tredive (30) dages forudgående varsel til dig. Hvis Aftalen opsiges i henhold til dette afsnit, vil du få refunderet en forholdsmæssig andel af eventuelle beløb, du måtte have betalt for den ubrugte Telematiktjeneste, og du vil ikke længere kunne tilgå dine data via Siden. Udover en sådan refusion har CNHI intet ansvar over for dig i forbindelse med opsigelse uden begrundelse fra CNHI's side.

3. Opsigelse uden begrundelse fra din side.  Du kan opsige denne Aftale med tredive (30) dages forudgående varsel til CNHI.  Hvis Aftalen ophæves i henhold til dette afsnit, er du ikke berettiget til refusion af eventuelle beløb, du måtte have betalt for Telematiktjenesten, og du vil ikke længere kunne tilgå dine data via Siden.

X. GARANTIER

CNHI, DENNES BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE OG ANDRE LEVERANDØRER, FORHANDLERE, TILKNYTTEDE PARTER OG AGENTER (HVER EN "CNHI-PART" OG SAMLET "CNHI-PARTERNE") FRASKRIVER SIG, I DET EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING VIDEST MULIGE OMFANG, ETHVERT ANSVAR FOR SKADE SOM FØLGE AF DIN ELLER DINE AUTORISEREDE BRUGERES BRUG AF TELEMATIKTJENESTEN, SIDEN ELLER TELEMATIKSOFTWAREN. DU OG DINE AUTORISEREDE BRUGERE ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT: (a) TELEMATIKTJENESTEN, SIDEN OG TELEMATIKSOFTWAREN LEVERES, SOM DEN ER OG FOREFINDES OG SOM DEN ER GJORT TILGÆNGELIG, OG AT DU BÆRER ENHVER RISIKO I RELATION TIL TILFREDSSTILLENDE KVALITET, PERFORMANCE, NØJAGTIGHED OG INDSATS; (b) CNHI-PARTERNE, I DET EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING VIDEST MULIGE OMFANG, IKKE AFGIVER NOGEN ERKLÆRINGER, INDESTÅELSER ELLER GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER I ØVRIGT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, (i) GARANTIER VEDRØRENDE LOVLIG ADKOMST, SALGBARHED, EGNETHED TIL NOGET SPECIFIKT FORMÅL, HÅNDVÆRKSMÆSSIG UDFØRELSE, NØJAGTIGHED, UFORSTYRRET NYDELSESRET, AT DER IKKE FORELIGGER BEHÆFTELSER, TILBAGEHOLDSRET ELLER KRÆNKELSER AF NOGEN ART; (ii) GARANTIER OPSTÅET GENNEM HANDELSADFÆRD ELLER BRANCHEKUTYME; (iii) GARANTIER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN OG PERFORMANCE AF TELEMATIKTJENESTEN, SIDEN ELLER TELEMATIKSOFTWAREN; ELLER (iv) GARANTIER OM, AT ADGANG TIL ELLER BRUG AF TELEMATIKTJENESTEN, SIDEN ELLER TELEMATIKSOFTWAREN VIL LEVE OP TIL DINE KRAV, VÆRE UDEN AFBRYDELSER, FORSTYRRELSER ELLER FEJL; SAMT AT (c) DU VIL TILGÅ OG BRUGE TELEMATIKTJENESTEN, TELEMATIKSOFTWAREN OG SIDEN EFTER EGET SKØN OG PÅ EGET ANSVAR OG SÅLEDES SELV BÆRE ANSVARET FOR EVENTUEL SKADE PÅ COMPUTERSYSTEM(ER) ELLER UDSTYR ELLER TAB ELLER ÆNDRING AF DATA SOM FØLGE AF SÅDAN TILGANG OG BRUG.

Uden at dette begrænser foranstående, anerkender og accepterer du, at CNHI, på grund af forhold uden for CNHI's rimelige kontrol i forbindelse med de iboende positionsunøjagtigheder ved globale navigationssatellitsystemers (hvert sådant system en "GNSS"), ikke er ansvarlig for drift eller nedbrud af GNSS-satellitter eller tilgængeligheden af signaler fra GNSS-satellitter.

DER AFGIVES INGEN GARANTIER UD OVER DE I DENNE AFTALE UDTRYKKELIGT ANFØRTE.  NOGLE LANDE OG JURISDIKTIONER TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING AF VARIGHEDEN AF SÅDANNE. DET ER DERFOR MULIGT, AT OVENSTÅENDE FRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER IKKE ER GÆLDENDE FOR DIG.

XI. ANSVARSBEGRÆNSNING

CNHI-PARTERNE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HELLER IKKE I TILFÆLDE AF UAGTSOMHED, ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR HVERKEN DIG, DINE AUTORISEREDE BRUGERE ELLER TREDJEMAND FOR NOGLE TAB ELLER SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, AFLEDTE, KONKRETE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE TAB, ERSTATNING ELLER ERSTATNING FOR TREDJEMANDSKRAV OG FØLGESKADER. DE ER HELLER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR TABT FORTJENESTE, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA (HERUNDER SOM FØLGE AF OPDATERINGER AF ELLER ÆNDRINGER I TELEMATIKSOFTWAREN), TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER, VIRUSANGREB, SYSTEMNEDBRUD OG LIGNENDE, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER DIN ELLER DINE AUTORISEREDE BRUGERES ADGANG TIL, BRUG AF, MISBRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TELEMATIKTJENESTEN, SIDEN ELLER TELEMATIKSOFTWAREN (HERUNDER TAB ELLER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF AFBRYDELSER ELLER TRANSMISSIONSFEJL HERI (HERUNDER UNØJAGTIGHEDER I LOKATIONSDATA), MANGLER ELLER ANDRE ÅRSAGER), UANSET OM CNHI ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB OG SKADER (HERUNDER TAB OG SKADER PÅDRAGET AF TREDJEMAND). CNHI FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR HÆNDELSER, DER LIGGER UDEN FOR CNHI'S KONTROL ELLER UDEN FOR CNHI'S UNDERLEVERANDØRERS, LICENSGIVERES ELLER SAMARBEJDSPARTNERES KONTROL, HERUNDER HÆNDELSER SOM F.EKS. FORCE MAJEURE, MYNDIGHEDSINDGREB, SAMFUNDSFJENDTLIGE HANDLINGER, STREJKER ELLER VEJRFORHOLD.  FRASKRIVELSEN AF ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR I DETTE PKT. XI ER UAFHÆNGIGT AF DE BEFØJELSER, DER ER FASTSAT I DENNE AFTALE, OG VIL FORTSAT VÆRE GÆLDENDE, SÅFREMT EN SÅDAN BEFØJELSE IKKE OPFYLDER SIT FORMÅL ELLER ANSES FOR IKKE AT KUNNE HÅNDHÆVES.  DISSE BEGRÆNSNINGER OG FRASKRIVELSER ER GÆLDENDE UDEN HENSYNTAGEN TIL, OM TABENE ELLER SKADERNE OPSTÅR SOM FØLGE AF KONTRAKTBRUD, MISLIGHOLDELSE AF EN GARANTI, UAGTSOMHED ELLER ANDET. I DET OMFANG GÆLDENDE LOV IKKE FORBYDER SÅDANNE BEGRÆNSNINGER OG FRASKRIVELSER, VIL CNHI'S SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDE (UANSET OM DER ER TALE OM ANSVAR I ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DE BELØB, SOM DU INDEN FOR DE SIDSTE 12 MÅNEDER FORUD FOR DEN SENEST AFSLUTTEDE MÅNED HAR BETALT TIL CNHI FOR AT FÅ ADGANG TIL ELLER GØRE BRUG AF TELEMATIKTJENESTEN. CNHI'S ANSVAR OVER FOR DIG FOR SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDE (UANSET OM DER ER TALE OM ANSVAR I ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER UAGTSOMHED), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET) VIL BLIVE REDUCERET I DET OMFANG, DU EVT. SELV HAR BIDRAGET TIL SKADEN, TABET ELLER SØGSMÅLSGRUNDEN.

FØRNÆVNTE ANSVARSBEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE FOR ANSVAR, SOM I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRÆNSES, SOM F.EKS. I TILFÆLDE AF OBJEKTIVT ANSVAR (HERUNDER ANSVAR I HENHOLD TIL GÆLDENDE PRODUKTANSVARSLOVGIVNING) ELLER I TILFÆLDE AF PERSONSKADE, DER UDELUKKENDE SKYLDES EN CNHI-PARTS GROVE UAGTSOMHED ELLER FORSÆTLIGE FORSEELSE.

Hvis gældende Lovgivning indeholder garantier eller betingelser eller pålægger CNHI garantier eller forpligtelser, som ikke kan ekskluderes, begrænset eller ændret, eller som kun i begrænset omfang kan ekskluderes, begrænses eller ændres ("Uafviselige Rettigheder"), skal denne Aftale læses med forbehold for sådan Lovgivning, og intet i Aftalen har til formål at ekskludere, begrænse eller ændre dine Uafviselige Rettigheder. Hvis en sådan Lovgivning er gældende, begrænser CNHI i det omfang, som er tilladt i henhold til Lovgivningen, hermed sit ansvar for ethvert krav i henhold til Lovgivningen (a) i tilfælde af varer - efter CNHI's valg - til (i) ombytning af varerne eller levering af tilsvarende varer, (ii) reparation af varerne, (iii) betaling af omkostningerne til ombytning af varerne eller køb af tilsvarende varer eller (iv) betaling for reparation af varerne, og (b) i tilfælde af tjenester - efter CNHI's valg - til (i) fornyet levering af tjenesterne eller (ii) betaling af omkostningerne til at få leveret tjenester.

XII. SKADESLØSHOLDELSE

PÅ CNHI'S ANMODNING ACCEPTERER DU AT FORSVARE OG SKADESLØSHOLDE ALLE CNHI-PARTER FRA OG  MOD ALLE FORMER FOR FORDRINGER, RETSSAGER, KRAV, SAGSANLÆG ELLER LIGNENDE PROCESSUELLE FORHOLD, DER REJSES ELLER ANLÆGGES MOD DENNE CNHI-PART AF TREDJEMAND SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN ELLER DINE AUTORISEREDE BRUGERES (A) BRUG AF TELEMATIKTJENESTEN, SIDEN ELLER TELEMATIKSOFTWAREN (HERUNDER I FORBINDELSE MED SPORING AF EN PERSONS ELLER EN ENHEDS LOKATION), (B) OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE, (C) UNDLADELSE AF AT GIVE NØDVENDIGE VARSLER OG UNDERRETNINGER ELLER AF AT INDHENTE NØDVENDIGE SAMTYKKER FRA AUTORISEREDE BRUGERE ELLER ANDRE PERSONER VEDRØRENDE TELEMATIKTJENESTEN, SIDEN ELLER TELEMATIKSOFTWAREN (HERUNDER I FORBINDELSE MED SPORING AF EN PERSONS ELLER EN ENHEDS LOKATION) OG (D) OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN ELLER KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER. Du forpligter dig til at betale alle omkostninger, tab, erstatninger, skadeserstatninger og udgifter og omkostninger, herunder men ikke begrænset til rimelige advokathonorar og omkostninger, som CNHI-Parterne dømmes til at betale eller på anden måde pådrager sig i forbindelse med sådanne fordringer, retssager, sagsanlæg, krav eller lignende. Enhver CNHI-Part er berettiget til for egen regning at overtage eneforsvaret af og kontrollen med sager, hvor du ellers er forpligtet til skadesløsholdelse. I så fald er du forpligtet til på enhver måde at samarbejde med den pågældende CNHI-Part om forsvaret.

XIII. ANDET

1. Samtykke til elektronisk underskrift og offentliggørelse. Du accepterer, at der benyttes elektroniske dokumenter og fortegnelser i forbindelse med Aftalen, Telematiktjenesten og Siden. Du accepterer, at alle sådanne dokumenter og fortegnelser, som CNHI leverer til dig elektronisk, opfylder ethvert krav om, at sådanne dokumenter og fortegnelser skal være skriftlige. Ved at kontakte CNHI som beskrevet på CNHI's hjemmeside kan du (i) rekvirere et papireksemplar af alle dokumenter og fortegnelser, (ii) trække dit samtykke til brug af elektroniske dokumenter og fortegnelser tilbage og (iii) opdatere dine kontaktoplysninger.  For at kunne modtage eller tilgå elektroniske dokumenter og fortegnelser skal du have et kompatibelt og funktionsdygtigt in-cab-display eller anden software, der kan vise PDF-filer.  For at kunne opbevare dokumenter og fortegnelser skal din enhed kunne downloade og lagre PDF-filer.  At du har kunnet tilgå denne side bekræfter, at dit system og din enhed overholder ovennævnte krav til modtagelse, tilgang og opbevaring.

2. Lovvalg og tvistløsning. Denne Aftale er reguleret af og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York og relevant forbundslovgivning i USA, herunder Federal Arbitration Act, uden anvendelse af internationale privatretlige bestemmelser eller principper. VI ACCEPTERER BEGGE, I DET EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING VIDEST MULIGE OMFANG, AT ANVENDE ENDELIG OG BINDENDE VOLDGIFTSBEHANDLING - IKKE RETSSAGSBEHANDLING (medmindre der er tale om småsager) TIL AT AFGØRE EVENTUELLE TVISTER, FORDRINGER ELLER KONTROVERSER, DER PÅ NOGEN MÅDE RELATERER SIG TIL DIN ELLER DIN AUTORISEREDE BRUGERS BRUG AF TELEMATIKTJENESTEN, SIDEN ELLER TELEMATIKSOFTWAREN, ELLER SOM PÅ ANDEN MÅDE UDSPRINGER AF ELLER RELATERER SIG TIL DENNE AFTALE (HVER FOR SIG BENÆVNT EN "TVIST").  Det skal for god ordens skyld fremhæves, at denne voldgiftsbestemmelse ikke omfatter Tvister, der opstår i forbindelse med Udstyr, der ikke relaterer sig til Telematiktjenesten, Siden, Telematiksoftwaren eller denne Aftale.

Voldgiftsbehandlingen vil blive administreret af American Arbitration Association (AAA) i overensstemmelse med AAA’s voldgiftsregler (Commercial Arbitration Rules og - hvis relevant - Consumer Arbitration Rules).  Hvis du befinder dig i USA, vil voldgiftsbehandlingen - medmindre du og vi indgår anden aftale - foregå på en lokation tæt på din bopæl eller som i øvrigt specificeret i tabel 1. Hvis du befinder dig i en anden jurisdiktion end USA, vil voldgiftsbehandlingen foregå på en lokation i USA, som vi udvælger efter eget skøn, medmindre andet er krævet i henhold til gældende Lovgivning.

Du accepterer, at eventuel tvistløsning kun vil blive foretaget på individuel basis, og du giver udtrykkeligt afkald på retten til at forlange eller videreføre eventuelle kollektive søgsmål af nogen art, uanset om AAA's procedurer eller regler tillader sådanne søgsmål.  Vi er hver især enige i, at parterne giver afkald på retten til en nævningesag, og hvis en Tvist af en eller anden grund fortsætter som en retssag frem for en voldgiftssag, fraskriver vi os hver især enhver ret til en nævningebehandling af sagen.  Uanset ovenstående accepterer vi begge, at I eller vi kan anlægge sag ved en domstol med henblik på at opnå forbud mod krænkelse eller anden misbrug af immaterielle rettigheder.

I det efter gældende Lovgivning eller de relevante AAA-regler tilladte omfang er du og vi enige om, at du og vi hver især betaler egne salærer, omkostninger og udgifter, herunder til eventuelle advokater, sagkyndige og vidner.

Hvis og i det omfang et sagsanlæg eller en retssag er tilladt i henhold til denne Aftale, giver du hermed dit samtykke til, at delstats- og forbundsdomstolene i New York City, New York, skal have enekompetence og være eksklusivt værneting.

3. Overholdelse af import- og eksportlovgivning. Du anerkender, at alle former for systemhardware, systemsoftware, ejendomsretligt beskyttede data, knowhow, eller andre data eller oplysninger (herefter benævnt "Produkter"), der erhverves fra CNHI, kan være omfattet af import- og/eller eksportkontrollovgivningen i et eller flere lande, hvorfor der kan være restriktioner for eller forbud mod at importere, eksportere, re-eksportere eller overføre dem. Du forpligter dig til omhyggeligt at overholde al sådan Lovgivning og til hverken direkte eller indirekte at importere, eksportere, re-eksportere, overføre eller arrangere import, eksport, re-eksport eller overførsel af sådanne Produkter til nogen destination, virksomhed eller personer, der er omfattet af restriktioner eller forbud i henhold til sådan Lovgivning, medmindre du først har indhentet skriftligt samtykke fra CNHI og fra eventuel anden relevant offentlig myndighed enten skriftligt eller som foreskrevet i gældende Lovgivning, som denne måtte blive ændret til enhver tid.

4. Begrænsede rettigheder for USA og kommerciel computersoftware.  Produktet anses for at være "kommerciel computersoftware" og "kommerciel computersoftwaredokumentation" i henhold til DFAR pkt. 227.7202 and FAR pkt. 12.212 (og eventuelle bestemmelser, der afløser disse). Hvis Produktet anvendes, herunder f.eks. reproduceres eller fremvises, af USA og/eller af nogen af USA's organer, uanset form, er en sådan anvendelse omfattet af denne Aftale.

5. Aftalens fuldstændighed.  Denne Aftale samt enhver anden gyldig aftale mellem dig og CNHI vedrørende brugen af Telematiktjenesten, Siden og Telematiksoftwaren udgør den fuldstændige aftale mellem dig og CNHI, der regulerer din brug af Telematiktjenesten, Siden og Telematiksoftwaren og træder i stedet for alle tidligere aftaler, forhandlinger og drøftelser (uanset om de er skriftlige, mundtlige eller elektroniske) mellem dig og CNHI vedrørende samme.  Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne Aftale, vil ingen ændringer, modifikationer i eller afkald af denne Aftale være bindende for CNHI, medmindre sådanne ændringer, modifikationer eller afkald foretages skriftligt og godkendes af CNHI. CNHI og CNHI's licensgivere forbeholder sig eventuelle øvrige rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt i henhold til denne Aftale. CNHI's manglende udnyttelse eller håndhævelse af rettigheder eller bestemmelser i denne Aftale skal ikke anses for at være et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser. Hvis en kompetent domstol fastslår, at en del af denne Aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende del af Aftalen fortolkes på en måde, som er overensstemmende med gældende Lovgivning, og som så tæt som muligt afspejler CNHI's oprindelige hensigt, og den resterende del af Aftalen skal fortsætte med at være i kraft fuldt ud. Ingen tredjemand vil være berettiget til at håndhæve nogen af bestemmelserne i denne Aftale.

PKT. IV, VIII, X OG XI UDGØR EN VÆSENTLIG DEL AF VORES AFTALE.

6. Ændringer i Aftalen.  CNHI kan til enhver tid foretage mindre ændringer og opdateringer i Aftalen.  CNHI giver dig et rimeligt varsel forud for sådanne ændringer.  CNHI vil kunne underrette dig om væsentlige ændringer i Aftalen ved at benytte de kontaktoplysninger, der er anført i din konto.  Hvis du fortsætter med at anvende Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren efter at være blevet underrettet om ændringerne, vil dette blive anset for at være en bekræftelse fra din side på, at du accepterer den opdaterede Aftale, medmindre du inden for 30 dage efter underretningen skriftligt meddeler CNHI, at du ikke kan acceptere den opdaterede Aftale.  I så fald vil den Aftale, der var i kraft på tidspunktet for din seneste accept af Aftalen, fortsætte med at være kraft, medmindre CNHI efter eget valg udnytter sin ret til at opsige Aftalen.

7. Frister for at forfølge fordringer og tvister.  Du accepterer, at i det omfang det er tilladt i henhold til gældende Lovgivning, skal ethvert krav eller søgsmålsgrund, der måtte opstå i forbindelse med brugen af Telematiktjenesten, Siden eller Telematiksoftwaren, afgøres ved enten voldgifts- eller domstolsbehandling i overensstemmelse med pkt. XIII, pkt. 2, inden for ét (1) år efter, at en sådan fordring eller søgsmålsgrund er opstået. I modsat fald bortfalder fordringen eller søgsmålsgrunden permanent.

8. Officielt sprog.  Det officielle sprog i denne Aftale er engelsk.  Medmindre andet er påkrævet i henhold til Lovgivningen på den lokation, hvor du har din bopæl, bekræfter parterne hermed, at de kun har ønsket, at denne Aftale samt alle øvrige dokumenter i relation hertil udarbejdes på engelsk.  Aftalen kan også udarbejdes på andre sprog.  Til brug for fortolkning eller i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version af Aftalen og versioner af Aftalen i andre sprog, skal den engelske version være den gældende, medmindre det foreskrives i Lovgivningen på den lokation, hvor du har din bopæl, at en anden version skal være den gældende.

 

=================================