TELEMATICA-ABONNEMENT CNH INDUSTRIAL® LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Ingangsdatum: 15 Juni 2020

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG VOORDAT U EEN ABONNEMENT NEEMT OF TELEMATICASERVICES VAN CNH INDUSTRIAL®, WAARONDER AFS CONNECT™MYPLMCONNECT EN/OF STEYR S-FLEET, ACTIVEERT OF GEBRUIKT OF ZICH TOEGANG TOT DE SERVICES VERSCHAFT.  DEZE OVEREENKOMST VORMT EEN JURIDISCH BINDEND CONTRACT TUSSEN U OF DE DOOR U VERTEGENWOORDIGDE ENTITEIT (HIERNA: U) EN CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC EN DE WERELDWIJD MET HAAR VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN ENTITEITEN (HIERNA: CNHI, WIJ/WE OF ONS).

 

I. INLEIDING

Bedankt voor uw interesse in een abonnement op de telematicaservice.  De telematicaservice (hierna ook wel: de service) betreft de telematicaservice van CNH Industrial®, met inbegrip van AFS Connect™, MYPLMCONNECT en STEYR S-Fleet, toegang tot weergave op afstand, gegevens- en softwarebeheerservices, draadloze gegevensoverdracht, locatiegeschiedenis en alle andere functies zoals uitvoeriger beschreven in de standaarddocumentatie van CNHI en steeds voor zover onderdeel van uw abonnement.  De telematicadienst werkt via de telematica-eenheid van uw machine of de door CNHI geleverde apparatuur (hierna: apparatuur) en via de modemsoftware en overige software en/of firmware die gebruikt wordt in, meegeleverd is met, dan wel geïnstalleerd of geïntegreerd is in de apparatuur (hierna: telematicasoftware).

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers van het telematica-abonnement van CNH Industrial® (deze overeenkomst) is van toepassing op (i) uw abonnement op de telematicaservice, hetzij op betaal- of proefbasis, hetzij anderszins (hierna: abonnement), en de website voor gebruikers van de telematicaservice en andere verwante websites waarmee abonnees toegang hebben tot bepaalde content, functies, rapporten, services en bepaalde eigen gegevens (gezamenlijk te noemen: de site), en op (ii) het gebruik van bepaalde informatie of gegevens die verzameld, vastgelegd en doorgegeven kunnen worden door en over de met de telematicaservice verbonden apparatuur, uw gebruik van de telematicasoftware en uw instemming met het gebruik van zulke informatie en gegevens. Door gebruik te maken van de telematicaservice geeft u te kennen dat CNHI en haar zakenpartners gegevens mogen verzamelen en verwerken om de telematicaservice te kunnen leveren en ook om aan de hierna beschreven doelen te kunnen voldoen.

Aanvaarding van de overeenkomst.  DOOR DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN DAN WEL DE SITE, TELEMATICASERVICE OF TELEMATICASOFTWARE TE GEBRUIKEN OF ACTIVEREN OF ZICH TOEGANG TOT DE SOFTWARE OF SERVICES TE VERSCHAFFEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DEZE OVEREENKOMST JURIDISCH BINDEND VOOR U IS. VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT (1) ALLE GESCHILLEN OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN BESLECHT DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE EN DAT (2) COLLECTIEVE PROCEDURES OF JURYPROCESSEN NIET MOGELIJK ZIJN.  ALS U NIET AKKOORD BENT MET DEZE OVEREENKOMST, (1) MAG EN MOET U DE SITE, TELEMATICASERVICE OF TELEMATICASOFTWARE NIET GEBRUIKEN OF ACTIVEREN OF ZICH TOEGANG TOT DE SITE, SERVICE OF SOFTWARE VERSCHAFFEN, EN (2) MOET U, OM ALLE TWIJFEL TE VERMIJDEN, IN DEZE OVEREENKOMST NIET OP “IK GA AKKOORD” KLIKKEN.

II. TOEKENNING VAN DE LICENTIE EN LICENTIEBEPERKINGEN

1. Beperkte licentie.  Op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden van de overeenkomst en aan de eventueel van toepassing zijnde betaalvoorwaarden, verleent CNHI u een beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet toewijsbare licentie (die niet in sublicentie kan worden gegeven) om tijdens de looptijd van deze overeenkomst de telematicasoftware en telematicaservice voor uw eigen legitieme zakelijke doeleinden te gebruiken, en dit uitsluitend op commercieel redelijke wijze, in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst en uitsluitend nadat (1) u de telematicaservice heeft gekocht of geactiveerd en (2) u deze overeenkomst zonder wijzigingen heeft aanvaard. U stemt ermee in dat u (i) de telematicasoftware en telematicaservice uitsluitend zult gebruiken op een manier die voldoet aan alle geldende wetten, voorschriften, verordeningen, richtsnoeren, statuten en reglementen op plaatselijk, provinciaal, nationaal en internationaal niveau (de wet- en regelgeving), en (ii) de telematicasoftware en telematicaservice zult gebruiken in overeenstemming met de documentatie van CNHI.  De verantwoordelijkheid voor de handelingen van derden die u machtigt of toestaat om gebruik te maken van de telematicasoftware of telematicaservice rust volledig bij u.  Om alle twijfel te vermijden: u verkrijgt een licentie op de telematicasoftware. Deze wordt niet aan u verkocht.

2. Toestemming en naleving van wet- en regelgeving.  U stemt ermee in dat u (i) volledig voldoet en zult blijven voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving (waaronder wetten ter bestrijding van omkoping en ter bescherming van persoonsgegevens), inclusief de wet- en regelgeving inzake het gebruik van de telematicaservice en de overdracht en het gebruik van de gegevens en informatie die aan CNHI worden verstrekt, en (ii) aan de door u gemachtigde gebruikers en alle andere relevante personen alle verplichte mededelingen heeft verstrekt en zult verstrekken en van hen alle vereiste toestemming heeft verkregen en zult verkrijgen, ook ten aanzien van de gegevens en informatie die via de telematicaservice en door CNHI worden doorgegeven en gebruikt.

3. Verbod op reverse-engineering.  De hierboven in paragraaf II.1 beschreven licentie omvat geen enkel recht op de broncode van de telematicasoftware of enig deel daarvan.  Behalve voor zover de wet- en regelgeving dit vereist of toestaat, mogen u en de door u gemachtigde gebruikers de telematicaservice, site of telematicasoftware niet decompileren, deassembleren of onderwerpen aan reverse-engineering en geen pogingen doen om de broncode ervan te achterhalen. Informatie die noodzakelijk is voor het testen van de interoperabiliteit of beveiliging van de telematicaservice, site of telematicasoftware, is op aanvraag verkrijgbaar bij CNHI.

4. Beveiligingsmaatregelen.  De telematicasoftware omvat ter bescherming bepaalde beveiligingsmaatregelen, waaronder technologische maatregelen op grond van de Digital Millennium Copyright Act, maatregelen ter bescherming van auteursrechten, activeringsmechanismen voor toepassingen, wachtwoorden, sleutelcodes, versleuteling of andere veiligheidsvoorzieningen (de beveiligingsmaatregelen).  U en de door u gemachtigde gebruikers zeggen toe (i) de beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de telematicasoftware niet te zullen omzeilen, of trachten te omzeilen, op een manier die strijdig is met toepasselijke wetgeving inzake het ontwijken van technische maatregelen ter bescherming van software, auteursrechtelijk beschermde werken of intellectuele eigendomsrechten, en (ii) voor zover dit op grond van de toepasselijke wetgeving onwettig is, geen voorzieningen te zullen verhandelen, kopen, vervaardigen, ontwerpen, importeren, aanbieden, verkopen of distribueren die ontworpen zijn om de beveiligingsmaatregelen of de telematicasoftware te omzeilen of te hacken.

5. Verbod op oneigenlijk gebruik.  U en de door u gemachtigde gebruikers gaan ermee akkoord de telematicaservice, site of telematicasoftware niet te gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze overeenkomst.  CNHI is gerechtigd het gebruik van de telematicaservice, site of telematicasoftware door u en de door u gemachtigde gebruikers geheel of gedeeltelijk te beperken of beëindigen in geval van een redelijk vermoeden van of daadwerkelijk oneigenlijk of frauduleus gebruik door u of de door u gemachtigde gebruikers.  U bent verantwoordelijk voor alle door ons of door derden gemaakte kosten (inclusief advocatenkosten) die voortvloeien uit een dergelijk misbruik of frauduleus gebruik.  Het is u en de door u gemachtigde gebruikers verboden om het volgende te doen:

(i) de telematicaservice, site, telematicasoftware of de daarmee verbonden servers of netwerken op enigerlei manier beschadigen, uitschakelen, overbelasten, manipuleren, verstoren of aantasten;

(ii) de telematicaservice of site aanbieden in het kader van een zogenoemd servicebureau dan wel in een vergelijkbare constructie waarin derden via u de telematicaservice kunnen verkrijgen of gebruiken, bijvoorbeeld als onderdeel van een service die concurreert met services die CNHI aanbiedt;

(iii) de toegang, het gebruik of de exploitatie van de telematicaservice, site of telematicasoftware door een derde op enigerlei manier hinderen;

(iv) opzettelijk of onopzettelijk de wet- en regelgeving schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot exportwetten;

(v) u uitgeven voor een andere persoon of entiteit, een verkeerde voorstelling geven van uw relatie met een persoon of entiteit, dan wel onjuiste of misleidende informatie verstrekken aan CNHI;

(vi) via de telematicaservice of site obscene, seksuele, lasterlijke, erotische of onwettige informatie of auteursrechtelijk materiaal waarvan u niet de houder bent doorgeven of de rechten van een derde schenden;

(vii) de telematicaservice zonder toestemming op een gestolen of zoekgeraakt apparaat gebruiken;

(viii) u op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot de telematicaservice of site;

(ix) de telematicaservice gebruiken voor de levering van VoIP-diensten (Voice over IP);

(x) een regeling of onecht kredietmiddel gebruiken of een verkeerde voorstelling van zaken geven, met als doel betaling voor de telematicaservice geheel of gedeeltelijk te ontwijken;

(xi) de telematicasoftware of materialen van derden (zoals hierna gedefinieerd) geheel of gedeeltelijk reproduceren, wijzigen, publiceren, distribueren, openbaar tentoonstellen, bewerken, aanpassen, vertalen, openbaar maken, uitvoeren of gebruiken als basis voor afgeleide werken, behalve voor zover dit naar redelijkheid noodzakelijk is voor de uitoefening van de licentierechten die op basis van paragraaf II.1 aan u zijn toegekend;

(xii) de auteursrechtaanduidingen, handelsmerken of andere eigendomsverklaringen die opgenomen zijn in, aangebracht zijn op of toegankelijk zijn in samenhang met de telematicasoftware verwijderen, verhullen of wijzigen; of

(xiii) de locatie van personen of apparaten volgen zonder dat u eerst de betreffende persoon, eigenaar of beheerder van het apparaat heeft ingelicht en de passende toestemming heeft verkregen op basis waarvan u en CNHI de locatie mogen volgen.

6. Materialen van derden. Zowel de telematicasoftware als de telematicaservice kan gebundeld zijn of gebruikt worden in combinatie met software of diensten van derden (materialen van derden).  Materialen van derden worden niet door deze overeenkomst gedekt, maar kunnen onder gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten van de betreffende derden vallen.  CNHI zal zich naar redelijkheid inspannen om u in te lichten wanneer zich gebeurtenissen voordien die betrekking hebben op de materialen van derden die CNHI bundelt met de telematicasoftware of telematicaservice en die gevolgen kunnen hebben voor uw gebruik van de telematicaservice of site.  VOOR ZOVER DE GELDENDE WETGEVING DIT ECHTER TOESTAAT, WIJST CNHI UITDRUKKELIJK ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET MATERIALEN VAN DE DERDEN EN HET GEBRUIK DAARVAN DOOR U OF EEN GEMACHTIGDE GEBRUIKER VAN DE HAND. (VERDER GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U CNHI NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZULT STELLEN OF PROBEREN TE STELLEN.)

7. Overdracht van apparatuur.  U gaat ermee akkoord dat u uw rechten op grond van deze overeenkomst niet zult toewijzen, in sublicentie geven, overdragen, verpanden, verhuren, huren of delen, behalve wanneer u de eigendom van de apparatuur permanent overdraagt. In dat geval mag u ook al uw rechten op grond van deze overeenkomst overdragen, op voorwaarde dat u (i) de verkrijger inlicht over het bestaan van deze overeenkomst, de telematicaservice, en de doorgifte van gegevens in overeenstemming met deze overeenkomst, (ii) aan de verkrijger meedeelt dat de verkrijger en/of diens gemachtigde gebruikers deze overeenkomst met CNHI moeten aangaan indien ze de telematicaservice, site of telematicasoftware willen blijven gebruiken, en (iii) CNHI zo spoedig mogelijk in kennis stelt van deze overdracht.  Totdat u contact heeft opgenomen met CNHI, ligt de verantwoordelijkheid voor uw abonnement op de telematicaservice en alle gebruik van de service, inclusief via de apparatuur, bij u.  Ook moet u contact opnemen met CNHI als u uw gegevens wilt laten verwijderen van uw account of de apparatuur voordat u de eigendom van uw apparatuur permanent overdraagt aan de verkrijger.

III. TELEMATICASERVICES

1. Aard van de telematicaservice.  U erkent dat voor de levering van de telematicaservice de telematica-eenheid in uw apparatuur bepaalde gegevens moet verzenden via radio-, mobiele, satelliet-, GPS- en internetverbinding of vergelijkbare technologie.  Het type, de granulariteit en het volume van de verzamelde gegevens varieert afhankelijk van het machinetype en kan zonder kennisgeving op elk moment wijzigen.  U gaat akkoord met deze verzendingen en doet afstand van alle aanspraken die u mogelijk tegenover ons kunt doen gelden met betrekking tot de beschikbaarheid, kwaliteit en werking van de middelen die de gegevens verzenden, behalve als het een aanspraak betreft die op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving niet kan worden afgestaan.  U begrijpt dat de terbeschikkingstelling van de telematicaservice aan u afhankelijk is van diverse factoren, waaronder internettoegang, mobiel bereik, computergebruik, uw apparatuur, uw besturingssysteem, activering en onderhoud van de telematica-eenheid in uw apparatuur door u en het pakket telematicaservices dat u heeft aangeschaft.

 

2. Sms-berichten en e-mails.  Als u ervoor kiest om als onderdeel van de telematicaservices sms-berichten (SMS) en/of e-mailberichten te ontvangen op uw mobiele apparaat, geeft u hierbij toestemming voor de ontvangst van sms-berichten en/of e-mailberichten van CNHI.  U hoeft niet akkoord te gaan met de ontvangst van sms-berichten om de telematicaservice te kunnen ontvangen. Als u sms-berichten wilt ontvangen op een mobiel apparaat, moet u de gemachtigde gebruiker zijn van het mobiele apparaat en verklaren dat u die hoedanigheid heeft.  Het aantal sms-berichten dat u ontvangt, varieert afhankelijk van de activiteit op de apparatuur.  De ontvangst van sms-berichten kan voor u extra kosten voor sms- of dataverkeer van uw mobiele provider met zich meebrengen. Zulke kosten zijn volledig voor uw rekening.

 

3. De site.  Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft u toegang tot de site en kunt u daarvan gebruikmaken.  Voor het gebruik van de site ontvangt u van CNHI een of meer gebruikersnamen en wachtwoorden.  De toegang tot en het gebruik van uw gebruikersnamen en wachtwoorden vallen onder uw verantwoordelijkheid, en alle gevallen van onrechtmatig gebruik daarvan moet u zo snel mogelijk melden bij CNHI.  U mag niet (i) toestaan dat een derde zich met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord toegang verschaft tot en/of gebruik maakt van de site, of (ii) de toegang tot of het gebruik van de site toewijzen of overdragen, behalve zoals bepaald in deze overeenkomst.  Als u een derde toegang wilt geven tot uw account, mag u toegang verlenen via de site zodra de betreffende derde zelf een gebruikersnaam en wachtwoord heeft aangemaakt.  Wanneer u een derde toegang verleent tot de site, vallen de handelingen van deze derde volledig onder uw verantwoordelijkheid.

 

4. Betaling.  Bij aanschaf van de telematicaservice verbindt u zich ertoe alle kosten en vergoedingen te betalen zoals uiteengezet in de betaalvoorwaarden die van toepassing zijn op het abonnementsplan voor telematicaservices dat u heeft gekocht (de betaalvoorwaarden).  Tenzij in de toepasselijke betaalvoorwaarden anders is bepaald, geldt bij verlenging van de telematicaservice de prijslijst die van toepassing is op het moment van de betreffende verlenging.

IV. Gegevens

1. Verzameling van gegevens.  CNHI verzamelt en verwerkt gegevens om uw account aan te maken en te beheren. Ook worden er tijdens het gebruik van de telematicaservice via uw apparatuur onder meer machinegegevens, landbouwkundige gegevens en bepaalde andere gegevens verzameld, vastgelegd en/of doorgegeven aan CNHI.  De definities van machinegegevens en landbouwkundige gegevens vindt u in de Privacyverklaring bij het Servicecontract.  Met uitzondering van de gebruiksrechten die hierin zijn vermeld, verkrijgt CNHI bij deze overeenkomst geen enkele rechten op gegevens die op grond van deze overeenkomst eventueel van u worden ontvangen. Bepaalde machinegegevens zijn eigendom van CNHI.

2. Uitwisseling van gegevens met dealers.  Met geautoriseerde dealers wordt verwezen naar dealers die door CNHI of u gemachtigd zijn om gegevens van u die via de site en telematicaservice beschikbaar komen te raadplegen en te gebruiken.  CNHI kan informatie en gegevens doorgeven aan geautoriseerde dealers voor onderhoudsdoeleinden zoals machinediagnose, onderhoud op afstand en software-updates voor machineonderdelen. Geautoriseerde dealers mogen gegevens van u of de door u gemachtigde gebruiker(s) uitsluitend gebruiken om gerelateerde diensten voor uw apparatuur te leveren en zoals bepaald in het Servicecontract en de geldende wet- en regelgeving.

3. Gebruik van persoonsgegevens en Privacyverklaring.  Sommige gegevens die CNHI zal verzamelen en verwerken, houden verband met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon in de meest voor de hand liggende en meest voorkomende betekenis van het woord (bijv. naam, inloggegevens, emailadressen). In bepaalde omstandigheden kunnen echter ook machinegegevens en landbouwkundige gegevens beschouwd worden als persoonsgegevens, zoals verder toegelicht in de Privacyverklaring bij het Servicecontract. U erkent dat u bent geïnformeerd over van onze verwerking van persoonsgegevens in verband met de Service en u stemt er hierbij mee in dat CNHI, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, de aan haar overgedragen persoonsgegevens mag verwerken, gebruiken, openbaar maken en doorgeven om de in de Privacyverklaring beschreven de telematicaservice aan u te leveren.  Deze toestemming geldt ook voor derden die CNHI inzet in verband met de levering van de telematicaservice.

4. Gebruik van gegevens voor de eigen doeleinden van CNHI.  U erkent dat CNHI machinegegevens en landbouwkundige gegevens  voor zijn eigen doeleinden zal verwerken en gebruiken, zodat CNHI de producten en diensten kan verbeteren, nieuwe producten en diensten kan ontwikkelen, marketingactiviteiten kan uitvoeren en kan voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder het naleven van wet- en regelgeving en het gehoor geven aan gerechtelijke bevelen, dagvaardingen en vergelijkbare verzoeken om inlichtingen van de autoriteiten. U bevestigt hierbij dat CNHI in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving machinegegevens en landbouwkundige gegevens mag raadplegen en gebruiken voor zijn eigen doeleinden. Bovendien moet u in alle noodzakelijke gevallen de betrokkenen in kennis stellen en van hen de toestemming verkrijgen die CNHI in staat stelt om de machinegegevens en landbouwkundige gegevens voor interne doeleinden te raadplegen en verwerken.

5. Afgeleide gegevens.  U en de door u gemachtigde gebruikers erkennen dat CNHI de met de telematicaservice verzamelde gegevens zodanig mag samenvoegen, compileren of bewerken dat de specifieke gebruiker of machine niet meer kan worden achterhaald (afgeleide gegevens). Afgeleide gegevens zijn en bevatten geen persoonsgegevens en hangen niet daarmee samen. De eigenaar van deze afgeleide gegevens is CNHI.  Voor zover u een recht, aanspraak of belang op of in deze afgeleide gegevens verkrijgt, draagt u deze rechten, aanspraken en belangen hierbij onherroepelijk over aan CNHI. CNHI mag deze afgeleide gegevens raadplegen en gebruiken voor welk doel dan ook en de afgeleide gegevens uitwisselen met onder meer haar dealers, de fabrikant van de apparatuur en andere zakenpartners en derden. CNHI zal maatregelen invoeren en in stand houden om te waarborgen dat de afgeleide gegevens anoniem blijven.

6. Beperking van toegang tot de gegevens.  Gedurende de looptijd van uw abonnement op de telematicaservice kunt u de toegang en het gebruik van uw gegevens door CNHI niet beperken, behalve in de gevallen waarin de wet en de onderstaande paragrafen voorzien. 

a. Machinegegevens.  Indien u beperkingen wilt opleggen aan de toegang van CNHI tot machinegegevens die onder deze overeenkomst vallen, moet u de telematicaservice opzeggen door (in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk IX hierna) deze overeenkomst te beëindigen en moet u CNHI via de site of een CNHI-dealer verzoeken om de via uw account beschikbare machinegegevens te verwijderen.  CNHI zal dan met inachtneming van paragraaf IV.7 hierna binnen een redelijke termijn na een geldig verzoek door u overgaan tot verwijdering.  CNHI behoudt toegang tot de machinegegevens die via de telematicaservice verzameld zijn voordat u de toegang van CNH tot de machinegegevens beperkte, tenzij anders voorgeschreven door toepasselijke wetgeving, inclusief privacywetgeving.  Als u de toegang van CNH tot de machinegegevens inperkt, kunt u geen machinediagnose op afstand, machineonderhoud op afstand of andere services van CNHI meer ontvangen.

b. Landbouwkundige gegevens.  U heeft via de site of andere diensten de mogelijkheid om de toegang van CNHI tot landbouwkundige gegevens te beperken.  Als u de toegang en het gebruik van landbouwkundige gegevens door CNHI beperkt via het abonnement of de diensten, beperkt u daarmee ook uw toegang tot landbouwkundige gegevens via de site en schakelt u de mogelijkheid uit om aanvullende landbouwkundige gegevens te laden.  Hoe u bestanden met landbouwkundige gegevens kunt verwijderen, staat beschreven in paragraaf IV.7 hierna.

7. Verwijdering van gegevens.  U kunt gegevens uit uw account verwijderen door de betreffende gegevens via de site te wissen of door contact op te nemen met uw dealer.  Daarnaast kunt u contact opnemen met CNHI en verzoeken dat CNHI, met inachtneming van enige bewaar- of wettelijke plichten, overgaat tot de permanente verwijdering van de gegevens die CHNI in of in verband met uw account bewaart op haar systemen.

In het geval uw account voor de telematicaservice door u of CNHI wordt gesloten (CNHI gaat bijvoorbeeld daartoe over bij beëindiging van deze overeenkomst), heeft CNHI de mogelijkheid en het recht om alle gegevens en andere informatie die in of in verband met uw account worden bewaard permanent te verwijderen tenzij in de toepasselijke wetgeving anders wordt vereist of CNHI anderszins is overeengekomen. U heeft dan geen toegang meer tot de gegevens of andere informatie in de account.  U erkent dat voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, CNHI geen aansprakelijkheid treft voor de verwijdering of het niet opslaan van gegevens of andere informatie die wordt verzonden naar CNHI of via de telematicaservice wordt bijgehouden of overgedragen.

Onverminderd het voorgaande is CNHI op geen enkele wijze verplicht om afgeleide gegevens te verwijderen.

8. Overdracht van gegevens.  CNHI beheert de telematicaservice vanuit haar eigen kantoren of die van haar gelieerde ondernemingen op diverse locaties wereldwijd.  In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving mag CNHI ook een gelieerde onderneming dan wel een of meerdere externe dienstverleners inzetten om de telematicaservice te laten hosten op diverse locaties wereldwijd.  Dit betekent dat de aan CNHI verstrekte gegevens over u verzameld, verzonden, verwerkt en opgeslagen kunnen worden buiten het land waar u woont en daarmee op grond van rechtmatige bevelen en andere wet- en regelgeving in zulke buitenlandse rechtsgebieden ter beschikking kunnen worden gesteld aan overheidsinstanties.  CNHI zal de wetgeving voor overdracht van gegevens naleven, inclusief privacywetgeving en zal zich naar redelijkheid inspannen om de betreffende gegevens in zulke gevallen te beschermen, maar kan niet garanderen dat de wet- en regelgeving in een buitenlands rechtsgebied hetzelfde niveau van bescherming biedt als de wet- en regelgeving in uw eigen land.

9. Telematicaservices van derden.  Als onderdeel van de telematicaservice kunt u instellen dat er via de service communicatie, overdracht en uitwisseling van gegevens plaatsvindt tussen de telematica-eenheid van uw apparatuur en bepaalde voorzieningen, systemen of software van derden voor het genereren van aangepaste rapporten, gegevens of andere functionaliteit (hierna: telematicaservices van derden).  CNHI heeft geen controle over de vorm of kwaliteit van de gegevens die door telematicaservices van derden worden doorgezonden of over de rapporten of andere gegevens die daarmee worden gegenereerd (hierna gezamenlijk: gegevens van telematicaservices van derden).  Dit betekent dat als u en de door u gemachtigde gebruikers ervoor kiezen om telematicaservices van derden te gebruiken, u en zij akkoord gaan met het volgende:

(i) U gaat ermee akkoord dat CNHI en/of de telematica-eenheid van uw apparatuur gegevens overdraagt en uitwisselt met de betreffende telematicaservices van derden.  U gaat ermee akkoord dat zodra CNHI en/of de telematica-eenheid van uw apparatuur de overdracht van uw gegevens naar de telematicaservice van een derde heeft geïnitieerd en de gegevens zich niet meer binnen de telematicaservice van CNHI bevinden, uw gegevens niet langer onder deze overeenkomst vallen. In plaats daarvan kunnen uw gegevens onderworpen zijn aan de privacyverklaring van de betreffende derde.

(ii) Telematicaservices van derden worden niet door deze overeenkomst gedekt maar vallen mogelijk onder gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten van derden die u rechtstreeks via de telematicaservices van derden aangaat.  U en de door u gemachtigde gebruikers gaan ermee akkoord dat u en zij CNHI niet verantwoordelijk zullen houden voor de toegang tot of het gebruik van telematicaservices van derden of de daarmee verkregen gegevens van telematicaservices van derden. 

(iii) U aanvaardt alle beperkingen ten aanzien van het gebruik en de kwaliteit van de (gegevens van) telematicaservices van derden en stemt ermee in dat CNHI niet verantwoordelijk is voor de kwaliteit of juistheid van de (gegevens van) telematicaservices van derden of het niet kunnen ontvangen, raadplegen of gebruiken daarvan.

(iv) CNHI kan de uitwisseling van gegevens van telematicaservices van derden met de telematicaservice beïnvloeden, en het gebruik van (gegevens van) telematicaservices van derden stopzetten of blokkeren indien de telematicaservice naar oordeel van CNHI daardoor kan worden geschaad.

(v) VOOR ZOVER DE GELDENDE WETGEVING DIT TOESTAAT, WIJST CNHI UITDRUKKELIJK ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND MET BETREKKING TOT (1) UW GEGEVENS ZODRA CNHI EN/OF DE TELEMATICA-EENHEID VAN UW APPARATUUR DE OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS NAAR DE TELEMATICASERVICE VAN EEN DERDE HEEFT GEÏNITIEERD (HETZIJ DIRECT, HETZIJ INDIRECT VIA EEN TUSSENLIGGEND SYSTEEM), EN (2) DE (GEGEVENS VAN) TELEMATICASERVICES VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEBRUIK DOOR U OF DE DOOR DE U GEMACHTIGDE GEBRUIKERS EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE, EN ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF VERLIES OF WIJZIGING VAN UW APPARATUUR OF GEGEVENS. (VERDER GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U CNHI HIERVOOR NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZULT STELLEN OF PROBEREN TE STELLEN.)

V. WIJZIGINGEN

1. Wijziging of stopzetting.  Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, kan CNHI de telematicaservice, de site en elk element van de kenmerken, functies, producten of ondersteuning daarvan op elk willekeurig moment wijzigen, opschorten of permanent stopzetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook of zonder reden.  CNHI treft geen aansprakelijkheid tegenover u of derden voor de hierboven vermelde wijziging, opschorting of stopzetting. Evenmin is CNHI verplicht ondersteuning te blijven bieden voor opgeschorte of stopgezette (delen van de) telematicaservice of de site.  Door de telematicaservice of site te gebruiken of zich toegang tot de service of site te verschaffen, gaat u akkoord met onze wijzigingen in de telematicaservice, de site en elk element van de kenmerken, functies, producten of ondersteuning daarvan. CNHI zal een redelijke kennisgevingstermijn hanteren in het geval dat wijziging, opschorting of stopzetting van de telematicaservice of site een wezenlijke en nadelige invloed heeft op het essentiële deel van onze afspraken op grond van deze overeenkomst.

2. Software-updates.  U gaat ermee akkoord dat CNHI de telematicasoftware op elk willekeurig moment van afstand kan wijzigen of updaten, met of zonder voorafgaande kennisgeving.  Zulke wijzigingen of updates omvatten onder meer oplossingen voor fouten, patches, verbeterde of nieuwe functies of eigenschappen en nieuwe versies.  Tenzij uitdrukkelijks anderszins vermeld door CNHI blijft elke wijziging en update van de telematicasoftware onder de voorwaarden van deze overeenkomst vallen.  Door deze overeenkomst te aanvaarden stemt u uitdrukkelijk in met de installatie van toekomstige updates van de software.

VI. VEREISTEN EN BEPERKINGEN INZAKE DE TELEMATICASERVICE

1. Vereisten voor de telematicaservice

(i) Algemeen.  U begrijpt dat het voor de telematicaservice noodzakelijk is dat uw apparatuur over een correct werkende stroombron beschikt en dat het elektrische systeem en de telematica-eenheid van uw apparatuur ook anderszins correct functioneren.

(ii) Communicatiesystemen van derden.  Om te kunnen functioneren moet de telematicaservice gebruik kunnen maken van een extern, bedrijfseigen communicatiesysteem, zoals een mobiel telecommunicatienetwerk of een satellietcommunicatiesysteem (elk afzonderlijk een communicatienetwerk).  CNHI IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID, KWALITEIT OF WERKING VAN DE VIA DE COMMUNICATIENETWERKEN GELEVERDE MOBIELE OF SATELLIETCOMMUNICATIEDIENSTEN (EN DEZE DIENSTEN MAKEN GEEN DEEL UIT VAN DE TELEMATICASERVICES).  DE COMMUNICATIENETWERKEN ZIJN UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE SERVICES EN APPARATUUR.

(iii) De site.  U stemt ermee in dat er voor het gebruik van de site een internetverbinding nodig is en dat u verantwoordelijk bent voor de aanschaf, de configuratie, de bewaking, het onderhoud en het beheer van en de kosten en vergoedingen voor uw netwerkverbinding en de hard- en software gerelateerd aan uw internetgebruik, inclusief het LAN, de computers, de modems en de telecommunicatiemiddelen.  CNHI is niet aansprakelijk voor de netwerkverbinding voor toegang tot internet, of voor problemen of omstandigheden die voortvloeien uit of verband houden met de netwerkverbinding, inclusief maar niet beperkt tot problemen met de bandbreedte, het signaalbereik, netwerkstoringen en/of andere omstandigheden die worden veroorzaakt door de internet- en/of netwerkverbinding.

2. Wettelijke voorschriften inzake telematica.  Voor de overdracht van informatie via de telematica-eenheid in uw apparatuur gelden wettelijke voorschriften, zoals toestemming voor het gebruik van radiofrequenties, die van locatie tot locatie kunnen verschillen.  Het is uw verantwoordelijkheid om het gebruik van een telematica-eenheid te beperken tot locaties waar voldaan wordt aan alle wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik en het communicatienetwerk.  In het geval dat de telematica-eenheid van uw apparatuur ge(her)positioneerd is (wordt) op een locatie die waar (i) niet aan de wettelijke voorschriften voldaan wordt of waar (ii) de overdracht of doorgifte van informatie via verschillende locaties illegaal is, wijst CNHI alle aansprakelijkheid in verband met deze niet-naleving van de hand en kan CNHI de overdracht van informatie vanuit de betreffende eenheid stopzetten.

VII. ONDERSTEUNINGSSERVICES

CNHI en haar dealers kunnen in verband met de telematicaservice aanbieden om u bijpassende ondersteuningsservices te leveren (maar zijn op grond van deze overeenkomst niet verplicht tot het aanbieden of leveren daarvan).  Op deze ondersteuningsservices kunnen aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn.

VIII. INTELLECTUELE EIGENDOM

U en de door u gemachtigde gebruikers begrijpen dat de telematicaservice en de telematicasoftware beschermd worden door het intellectueel eigendomsrecht en internationale verdragen.  Tussen CNHI en u geldt dat alle rechten en aanspraken op en belangen in de telematicaservice, site en telematicasoftware eigendom zijn van CNHI (of haar licentiegevers), en dat niets in deze overeenkomst strekt tot de verlening of overdracht aan u of een door u gemachtigde gebruiker van enige rechten of aanspraken op of belangen in de telematicaservice, site of telematicasoftware, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken.  U en de door u gemachtigde gebruikers erkennen en aanvaarden hierbij dat CNHI en haar licentiegevers (en waar van toepassing haar externe leveranciers) houder zijn van alle rechten en aanspraken op en belangen in samenhang met of gerelateerd aan de telematicaservice, de site en de telematicasoftware.

IX. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

1. Opschorting/beëindiging om zwaarwegende redenen.  CNHI kan uw gebruikslicentie voor de telematicaservice en/of telematicasoftware of die van een gemachtigde gebruiker zonder aansprakelijkheid opschorten of beëindigen in het geval dat:

(i) u of een door u gemachtigde gebruiker in strijd handelt met de voorwaarden van deze overeenkomst of een andere geldige overeenkomst met CNHI met betrekking tot het gebruik van de telematicaservice, site of telematicasoftware; of

(ii) CNHI redenen heeft om aan te nemen dat u, een door u gemachtigde gebruiker, een van uw vertegenwoordigers of een derde op oneigenlijke, frauduleuze of onwettige wijze gebruikmaakt van de telematicaservice, site of telematicasoftware.

Verder kan CNHI uw abonnement op de telematicaservices opschorten of beëindigen indien u nalaat vergoedingen of andere verschuldigde bedragen tijdig te voldoen. Bij beëindiging van de overeenkomst op grond van deze paragraaf heeft u geen recht op teruggave van (eventuele) betalingen voor de telematicaservices en heeft u geen toegang meer tot uw gegevens via de site.

2. Gewone beëindiging door CNHI.  Met inachtneming van eventuele aanvullende kennisgevingseisen in de toepasselijke wetgeving kan CNHI deze overeenkomst met een opzegtermijn van dertig (30) dagen beëindigen. Bij beëindiging van de overeenkomst op grond van deze paragraaf ontvangt u van CNHI een teruggave naar rato van (eventuele) betalingen voor de niet gebruikte telematicaservice en heeft u geen toegang meer tot uw gegevens via de site. Wanneer CNH overgaat tot een gewone beëindiging, is deze teruggave de enige aanspraak die u kunt doen gelden tegenover CNHI.

3. Gewone beëindiging door u.  U bent gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen aan CHNI.  Bij beëindiging van de overeenkomst op grond van deze paragraaf heeft u geen recht op teruggave van (eventuele) betalingen voor de telematicaservices en heeft u geen toegang meer tot uw gegevens via de site.

X. GARANTIES

VOOR ZOVER DE GELDENDE WETGEVING DIT TOESTAAT, WIJZEN CNHI, HAAR BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS EN OVERIGE LEVERANCIERS, DEALERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN VERTEGENWOORDIGERS (ELK AFZONDERLIJK EEN CNHI-PARTIJ EN GEZAMENLIJK DE CNHI-PARTIJEN TE NOEMEN) ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HAND VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE TELEMATICASERVICE, SITE OR TELEMATICASOFTWARE DOOR U OF EEN DOOR U GEMACHTIGDE GEBRUIKER.  U EN DE DOOR U GEMACHTIGDE GEBRUIKERS ERKENNEN EN AANVAARDEN UITDRUKKELIJK ALS VOLGT: (a) DE TELEMATICASERVICE, SITE EN TELEMATICASOFTWARE WORDEN AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT, MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID, EN HET RISICO TEN AANZIEN VAN EEN ADEQUATE KWALITEIT, WERKING, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING BERUST VOLLEDIG BIJ U, (b) VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT TOESTAAT, VERSTREKKEN DE CNHI-PARTIJEN GEEN VERKLARINGEN OF EXPLICIETE, STILZWIJGENDE, WETTELIJKE OF ANDERE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT (i) GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKBEKWAME INSPANNING, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK, GEEN LASTEN, GEEN PANDRECHTEN EN NIET-INBREUK, (ii) GARANTIES VOORTVLOEIENDE UIT DE BEHANDELING VAN TRANSACTIES OF HANDELSPRAKTIJKEN, (iii) GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, STIPTHEID EN WERKING VAN DE TELEMATICASERVICE, SITE OF TELEMATICASOFTWARE, EN (iv) GARANTIES DAT DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE TELEMATICASERVICE, SITE OF TELEMATICASOFTWARE VOLDOET AAN UW EISEN OF VRIJ IS VAN ONDERBREKINGEN OF FOUTEN, EN (c) DAT U DE TELEMATICASERVICE, TELEMATICASOFTWARE EN SITE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO GEBRUIKT EN DAT ALLE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTE(E)M(EN) OF APPARATUUR OF VERLIES OF WIJZIGING VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK UITSLUITEND VOOR UW REKENING KOMT.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande erkent u dat vanwege variabelen met betrekking tot de positionele onnauwkeurigheden die inherent zijn aan wereldwijde satellietnavigatiesystemen (elk systeem afzonderlijk een GNSS), welke variabelen in redelijkheid buiten de macht van CNHI liggen, CNHI niet verantwoordelijk is voor het al dan niet functioneren van GNSS-satellieten of de beschikbaarheid van GNSS-satellietsignalen.

ER ZIJN GEEN GARANTIES DIE VERDER GAAN DAN DE GARANTIES DIE UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST WORDEN VERLEEND.  IN SOMMIGE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN GELDEN BEPALINGEN VAN DWINGEND RECHT DIE DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOESTAAN. HET IS DAAROM MOGELIJK DAT DE HIERBOVEN VERMELDE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VOOR U VAN TOEPASSING ZIJN.

XI. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN ENKEL GEVAL, OOK NIET BIJ NALATIGHEID, ZIJN CNHI-PARTIJEN AANSPRAKELIJK TEGENOVER U, UW GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS OF ENIGE DERDE BETREFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, EXEMPLARISCHE, BESTRAFFENDE, SCHADE AAN DERDEN OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, GEGEVENSVERLIES OF -BESCHADIGING (OOK TEN GEVOLGE VAN BIJWERKEN OF WIJZIGEN VAN TELEMATICASOFWARE), VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, VIRUSSEN, SYSTEEMUITVAL EN DERGELIJKE, DIE VOORTVLOEIT UIT, GEBASEERD IS OP OF HET GEVOLG IS VAN DEZE OVEREENKOMST OF UW OF UW GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS’ TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN, MISBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM DE TELEMATISCHE DIENST, DE WEBSITE OF DE TELEMATICASOFWARE TE GEBRUIKEN (MET INBEGRIP VAN VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE ONDERBREKING DAARVAN OF UIT OVERDRACHTSFOUTEN (MET INBEGRIP VAN ONNAUWKEURIGHEDEN IN LOCATIEGEGEVENS), GEBREKEN, OF EENDER WELKE ANDERE OORZAKEN), ZELFS ALS CNHI GEWAARSCHUWD IS OVER DE MOGELIJKHEID TOT HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE (MET INBEGRIP VAN DOOR DERDEN OPGELOPEN SCHADE). CNHI AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBEURTENISSEN WAAROVER CNHI, HAAR ONDERAANNEMERS, LICENTIEGEVERS OF ZAKELIJKE PARTNERS GEEN CONTROLE HEBBEN, INCLUSIEF GEBEURTENISSEN DOOR OVERMACHT ZOALS NATUURRAMPEN, MAATREGELEN VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN, ACTIES VAN PUBLIEKE VIJANDEN, STAKINGEN OF WEERSOMSTANDIGHEDEN.  DE UITSLUITING VAN SCHADE ONDER DEZE PARAGRAAF XI IS ONAFHANKELIJK VAN ENIG ANDER ONDER DEZE OVEREENKOMST BESCHIKBARE RECHTSMIDDEL EN BLIJFT GELDEN IN HET GEVAL EEN DERGELIJK RECHTSMIDDEL FAALT TE VOLDOEN AAN ZIJN WEZENLIJKE DOEL OF ANDERSZINS NIET AFDWINGBAAR WORDT GEACHT.  DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR CONTRACTBREUK OF GARANTIE-INBREUK, ONACHTZAAMHEID OF ENIGE ANDERE HANDELWIJZE.  VOOR ZOVER DE GELDENDE WETGEVING DERGELIJKE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN NIET VERBIEDT, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CNHI JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN GEVOLGEN, ONAFHANKELIJK OF ZULKS VOORTVLOEIT UIT DE OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IN GEEN GEVAL DE DOOR U VOOR TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE TELEMATISCHE SERVICE AAN CNHI BETAALDE BEDRAGEN IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE LAATSTE AFGELOPEN MAAND OVERSCHRIJDEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CNHI JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN RECHTSVORDERINGEN, ONAFHANELIJK OF DIE VOORTKOMT UIT DE OVEREENKOMST, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS WORDT GEREDUDEERD IN DE MATE WAARIN U BIJGEDRAGEN HEBT AAN DE SCHADE, HET VERLIES OF DE VORDERINGSGROND.

DE BOVENGENOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING OP AANSPRAKELIJKHEID DIE ONDER DE GELDENDE WETGEVING NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KAN WORDEN, ZOALS IN HET GEVAL VAN WETTELIJK VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF AANSPRAKELIJKHEID ONDER DE GELDENDE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET) OF IN HET GEVAL VAN PERSOONLIJK LETSEL DAT UITSLUITEND HET GEVOLG IS VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG DOOR EEN CNHI-PARTIJ.

In het geval dat de geldende wetten vrijwaringen of condities impliceren of garantstellingen of verplichtingen aan CNHI opleggen, die niet uitgesloten, beperkt of aangepast kunnen worden of die niet dan slechts tot een beperkt omvang uitgesloten, beperkt of aangepast kunnen worden ("niet-uitsluitbare rechten"), moet deze Overeenkomst onderwerpen aan die Wetten gelezen worden, en niets in de Overeenkomst is bedoeld om uw niet-uitsluitbare rechten uit te sluiten, te beperken of aan te passen. Als deze wetten van toepassing zijn, zal CNHI voor zover wettelijk toegestaan, diens aansprakelijkheid met betrekking tot enige vordering onder die Wetten beperken, (a) in het geval van goederen, naar keuze van CNHI, tot (i) vervangen van de goederen of het leveren van equivalente goederen; (ii) reparatie van die goederen; (iii) betaling van de kosten van het vervangen van de goederen of verwerven van equivalente goederen; of (iv) betaling van het laten repareren van de goederen, en (b) in het geval van diensten, naar keuze van CNHI, tot: (i) het opnieuw verlenen van de dienst; of (ii) betaling van de kosten om de diensten verleend te krijgen.

XII. SCHADELOOSSTELLING

OP VERZOEK VAN CNHI STEMT U ERMEE IN ALLE CNHI-PARTIJEN SCHADELOOS TE STELLEN, TE BESCHERMEN EN TE VIJWAREN VAN EN TEGEN ENIGE EN ALLE VORDERINGEN, PROCESSEN, GERECHTELIJKE STAPPEN OF ANDERE DAARTEGEN INGESTELDE PROCEDURES DOOR EENDER WELKE DERDE PARTIJ, VOORTKOMEND UIT OF VERBONDEN MET UW OF UW GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS’ (A) GEBRUIK VAN DE TELEMATISCHE DIENST, DE WEBSITE, OF DE TELEMATICASOFWARE (INCLUSIEF DIE, DIE VERBAND HOUDT MET HET OPSPOREN VAN DE LOCATIE VAN ENIGE PERSOON OF APPARAAT), (B) SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST, (C) IN GEBREKE BLIJVEN BIJ HET AANLEVEREN VAN NOODZAKELIJKE KENNISGEVINGEN OF VERKRIJGEN VAN DE NOODZAKELIJKE INSTEMMING VAN GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS OF ANDERE INDIVIDUEN MET BETREKKING TOT DE TELEMATISCHE DIENST, DE WEBSITE, OF DE TELEMATICASOFWARE (INCLUSIEF DIE, DIE VERBAND HOUDT MET HET OPSPOREN VAN DE LOCATIE VAN ENIGE PERSOON OF APPARAAT), EN (D) OVERTREDING VAN ENIGE WET OF DE RECHTEN VAN DERDEN. U dient alle kosten, schadevergoedingen en uitgaven te betalen, inclusief, zonder beperking, redelijke vergoeding van advocatenkosten, en kosten die worden opgelegd aan of die anderszins zijn oplopen door de CNHI-partijen in verband met of voortvloeiend uit een dergelijke vordering, geding, rechtszaak, eis of andere procedure.  Een CNHI-partij kan, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich nemen van eender welk onderwerp dat anders onderworpen zou zijn aan schadeloosstelling door u. In dat geval stemt u ermee in mee te werken met die CNHI-partij om enige ter beschikking staande verdediging te voeren.

XIII. OVERIG

1. Elektronische handtekening en toestemmingsverklaring openbaarmaking.  U stemt in met gebruik van elektronische documenten en registers in verband met deze Overeenkomst, de Telematicaservice en de Website.  U stemt ermee in dat al die documenten en registers die CNHI u elektronisch verstrekt, voldoen aan alle vereisten alsof deze documenten en registers schriftelijk zouden zijn.  U kunt (i) een kopie van enig document of register op papier krijgen, (ii) uw toestemming tot het gebruik van elektronische documenten en registers intrekken, en (iii) uw contactgegevens bijwerken, door contact op te nemen met CNHI zoals beschreven op de website van CNHI.  Om toegang tot elektronische documenten en registers te krijgen , moet u een compatibel en functioneel cabinedisplay hebben of andere software die in staat is pdf-bestanden weer te geven.  Om de documenten en registers te behouden, moet uw apparaat de mogelijkheid hebben pdf-bestanden te downloaden en op te slaan.  Uw toegang tot deze pagina bevestigt dat uw systeem en uw apparaat voldoen aan de bovenstaande vereisten van ontvangst, toegang en opslag.

2. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.  Deze overeenkomst is onderworpen aan en opgesteld in overeenkomst met de wetten van de Staat New York en de van toepassing zijnde federale wetten van de Verenigde Staten van Amerika, met inbegrip van de Federal Arbitration Act (federale arbitragewet), zonder te refereren aan voorzieningen of beginsels betreffende “wetsconflicten”.  WE KOMEN BEIDEN OVEREEN, IN DE GROOTSTE DOOR DE WET TOEGESTANE MATE, OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DEFINITIEVE EN BINDENDE ARBITRAGE, GEEN RECHTSZAKEN (behalve rechtsgedingen voor geringe vorderingen voor zover uw vorderingen aan de eisen daartoe voldoen) OM EENDER WELKE ONENIGHEID, VORDERING OF DISPUUT OP TE LOSSEN, MET BETREKKING TOT UW OF UW GEAUTORISEERDE GEBRUIKERS’ GEBRUIK VAN DE TELEMATICASERVICE, DE WEBSITE, OF DE TELEMATICASOFWARE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST (ELK, EEN “GESCHIL”).  Voor de duidelijkheid is deze arbitrage-overeenkomst niet van toepassing op enig geschil dat voorkomt uit Uitrusting die geen verband houdt met de Telematicaservice, de Website, de Telematicasoftware, deze Overeenkomst.

De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (AAA) in overeenstemming met de Commerciële Arbitrage-Regels van de AAA, en, indien van toepassing, de Consumenten-Arbitrage-Regels van de AAA.  Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, dan vindt de arbitrage plaats, tenzij u en wij anders overeenkomen, op een plaats dichtbij uw woonplaats of anders zoals gespecificeerd in Tabel 1. Als u zich in een jurisdictie anders dan die van de Verenigde Staten bevindt, zal de arbitrage plaatsvinden op een plaats in de Verenigde Staten op basis van alleen onze keuze, tenzij de toepasselijke wetgeving anders vereist.

U bent het ermee eens dat eventuele geschillenbeslechtingsprocedures op een individuele basis uitgevoerd worden en u doet uitdrukkelijk afstand van het recht om principiële, vertegenwoordigde of geconsolideerde processen aan te vragen of te voeren, zelfs als de procedures of regels van de AAA die toestaan.  We zijn het er beiden over eens dat partijen afstand doen van hun recht op juryrechtspraak, en indien een Geschil om welke reden dan ook toch voor de rechtbank in plaats van bij de arbitrage komt, nemen wij beiden afstand van enig recht op juryrechtspraak.  Niettegenstaande het voorgaande, zijn wij het er beiden over eens dat u of wij gerechtigd zijn een rechtsvordering in te stellen om inbreuk op of misbruik van intellectuele eigendomsrechten te laten berechten.

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving en de relevante AAA-regels, komen u en wij overeen om onze eigen tarieven, kosten en lasten te betalen, inclusief die van enige advocaten, experts en getuigen.

Als en voor zover een rechtsgeding of rechtbankprocedure onder deze overeenkomst is toegestaan, dan stemt u bij dezen in met de uitsluitende bevoegdheid, en plaats van handelen, van de federale rechtbanken gelegen in New York City, New York.

3. Naleving van de in- en uitvoervoorschriften. U erkent dat alle systeemhardware, systeemsoftware, door eigendomsrechten beschermde gegevens, kennis, of andere gegevens of informatie (in het vervolg genaamd "Producten") die u van CNHI verkrijgt, onderworpen kan zijn aan wetten inzake controle op in- en uitvoer van een of meerdere landen en, ten gevolge daarvan, kan diens invoer, uitvoer, doorvoer en vervoer beperkt of verboden worden. U belooft al dat soort wetten na te leven en geen Producten direct of indirect in, uit of door te voeren of te vervoeren, of te veroorzaken dat zij in-, uit of doorgevoerd of vervoerd worden, naar eender welke bestemming, entiteit of personen die onder enige wet verboden of beperkt zijn, behalve als u eerst geschreven voorafgaande toestemming verkregen hebt van CNHI en alle toepasselijke overheidsinstelling, ofwel schriftelijk ofwel toegekend door geldende wetgeving, die van tijd tot tijd geammendeerd kan worden.

4. VS Door de overheid beperkte rechten en commerciële computersoftware.  Het Product wordt gedefinieerd als “commerciële computersoftware” en “commerciële computersoftwaredocumentatie” overeenkomstig DFAR (Defense Federal Acquisition Regulation) paragraaf 227.7202 en FAR (Federal Acquisition Regulation) paragraaf 12.212 (en volgende).  Gebruik van het Product met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot, weergave en vertonen ervan, door de Verenigde Staten van Amerika en/of enige instelling daarvan, onafhankelijk van de vorm, wordt geregeld door deze Overeenkomst.

5. Volledige Overeenkomst.  Deze Overeenkomst en enige andere geldige overeenkomst tussen u en CNHI voor het gebruik van de Telematicaservice, de Website en de Telematicasoftware vormen de volledige overeenkomst tussen u en CNHI en regelen uw gebruik van de Telematicaservice, de Website en de Telematicasoftware, daarbij alle eerdere overeenkomsten, onderhandelingen en berichten (zowel geschreven, als mondeling of elektronisch) tussen u en CNHI met betrekking tot het thema vervangend.  Met uitzondering van anderszins uitdrukkelijk anders in deze Overeenkomst bepaald, is geen wijziging, aanpassing of vrijstelling van deze Overeenkomst bindend voor CNHI, tenzij schriftelijk gedaan, met goedkeuring van CNHI.  Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze Overeenkomst zijn toegekend zijn voorbehouden aan CNHI en haar licentiegevers.  Het verzuim van CNHI om een recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen betekent niet dat afstand wordt gedaan van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.  Als een onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank met bevoegde jurisdictie, zal dat onderdeel worden uitgelegd op een wijze die zo nauwkeurig mogelijk in overeenstemming is met de relevante wetgeving en de oorspronkelijke intenties van CNHI, terwijl de overige onderdelen onverminderd van kracht blijven. Derden hebben geen recht om enige bepaling uit deze Overeenkomst af te dwingen.

PARAGRAFEN IV, VIII, X EN XI VORMEN EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN ONS AANBOD.

6. Wijziging van de Overeenkomst.  CNHI kan deze Overeenkomst op enig moment wijzigen en bijwerken.  CNHI zal een redelijke termijn in acht nemen om u over dergelijke wijzigingen te informeren.  CHNI kan u op de hoogte brengen van wezenlijke wijzigingen van deze Overeenkomst door contact met u op te nemen via de in uw account verstrekte contactinformatie.  Met de voortzetting van uw gebruik van de Telematicaservice, de Website of de Telematicasoftware nadat dergelijke wijzigingen van kracht zijn gegaan, aanvaardt u de bijgewerkte Overeenkomst, tenzij u CNHI schriftelijk binnen 30 dagen na de berichtgeving bekendmaakt dat u de bijgewerkte Overeenkomst niet accepteert.  In dat geval blijft de Overeenkomst die van kracht was bij uw laatste toestemming of aanvaarding van deze Overeenkomst van kracht, tenzij CNHI, naar eigen keuze, zijn recht uitoefent om deze Overeenkomst te beëindigen.

7. Tijdlimieten voor het aanhangig maken van vorderingen en geschillenU stemt ermee in, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, dat enige schadeclaim of rechtsvordering die voortkomt uit of met betrekking tot het gebruik van de Telematicaservice, de Website of de Telematicasoftware ofwel ter arbitrage ofwel bij de rechtbank ingediend wordt in overeenstemming met artikel XIII(2) binnen één (1) jaar nadat die schadeclaim of rechtsvordering is ontstaan, anders vervallen uw rechten.

8. Officiële taalDe officiële taal van deze Overeenkomst is Engels.  Tenzij de wet- en regelgeving van de plaats waar u woont anders vereist, erkennen de partijen bij dezen dat zij hebben geëist dat deze Overeenkomst, en alle daarmee verbonden andere documenten, enkel en alleen in de Engelse taal worden opgesteld.  Deze Overkomst kan ook in andere talen verstrekt worden.  Voor interpretatiedoeleinden, of in het geval van een conflict tussen de Engelse versie van de Overeenkomst en de versies van deze Overeenkomst in eender welke andere taal, prevaleert de versie in de Engelse taal, tenzij de Wet van de plaats waar u woont een andere versiecontrole vereist.

 

=================================