PREDPLATENIE TELEMATICKÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI CNH INDUSTRIAL® LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM

Účinná od 15. júna 2020

PRED PREDPLATENÍM, ZÍSKANÍM PRÍSTUPU, AKTIVÁCIOU ALEBO POUŽÍVANÍM telematických služieb CNH Industrial®, vrátane systémov AFS CONNECT™, MYPLMCONNECT A/ALEBO STEYR S-FLEET, SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TÚTO ZMLUVU.  TÁTO ZMLUVA JE ZÁVÄZNÁ PRÁVNA ZMLUVA MEDZI VAMI alebo subjektom, ktorý zastupujete (ďalej len „vy“), A SPOLOČNOSŤOU CNH Industrial America LLC a jej globálnymi pobočkami a prepojenými subjektmi („CNHI“, „my“ alebo „nás“).

 

I. ÚVOD

Ďakujeme vám, že ste prejavili záujem o predplatenie telematickej služby.  Telematická služba (alebo „služba“) je telematická služba spoločnosti CNH Industrial® vrátane systémov AFS Connect™, MYPLMCONNECT, STEYR S-Fleet, vzdialeného prístupu k displeju, služieb správy údajov a softvéru, bezdrôtového prenosu údajov, histórie polohy a ďalších funkcií, ktoré sú podrobnejšie opísané v štandardnej dokumentácii spoločnosti CNHI a v každom prípade v rozsahu, ktorý je súčasťou vášho predplatného.  Telematická služba využíva telematické zariadenie vo vašom stroji alebo vybavení, ktoré dodáva spoločnosť CNHI (ďalej len „vybavenie“), a modemový softvér a iný softvér a/alebo firmvér, ktorý sa používa vo vybavení, je v ňom nainštalovaný, dodáva sa spolu s ním alebo je v ňom zabudovaný (ďalej len „telematický softvér“).

Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom na predplatenie telematických služieb spoločnosti CNH Industrial® (ďalej len „zmluva“) sa vzťahuje na i) vaše zaplatené, skúšobné alebo iné predplatné (ďalej len „predplatné“) telematických služieb a na webové stránky, ktoré sú k dispozícii predplatiteľom telematických služieb a na iné súvisiace webové stránky, aby títo predplatitelia mali prístup k určitému obsahu, funkciám, správam a službám a k niektorým z ich údajov (ďalej spoločne len „stránka“), ii) používanie určitých informácií, ako aj na váš súhlas s používaním týchto informácií alebo údajov, ktoré môžu byť zhromažďované, zaznamenávané a prenášané z vybavenia a o vybavení súvisiaceho s telematickou službou, a vaše používanie telematického softvéru. Beriete na vedomie, že používaním telematickej služby môže spoločnosť CNHI a jej obchodní partneri zhromažďovať a používať údaje s cieľom poskytovať vám telematickú službu a na iné účely, ako je opísané nižšie.

Vyjadrenie súhlasu so zmluvou. „PRIJATÍM“ TÝCHTO PODMIENOK ALEBO PRÍSTUPOM KU STRÁNKE, K TELEMATICKEJ SLUŽBE ALEBO K TELEMATICKÉMU SOFTVÉRU, ICH AKTIVÁCIOU ALEBO POUŽÍVANÍM SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE PRÁVNE VIAZANÍ TOUTO ZMLUVOU. V NAJVÄČŠOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE: 1) VŠETKY SPORY SA BUDÚ RIEŠIŤ JEDNOTLIVO V ROZHODCOVSKOM KONANÍ A ŽE 2) HROMADNÉ ŽALOBY A POROTNÉ SÚDY NIE SÚ POVOLENÉ.  AK NESÚHLASÍTE S TOUTO ZMLUVOU: 1) NEŽIADAJTE O PRÍSTUP NA STRÁNKU, K TELEMATICKEJ SLUŽBE ANI K TELEMATICKÉMU SOFTVÉRU, ANI ICH NEAKTIVUJTE, ANI NEPOUŽÍVAJTE, A 2) PRE PREHĽADNOSŤ NEKLIKAJTE NA MOŽNOSŤ „SÚHLASÍM“ V TEJTO ZMLUVE.

II. UDELENIE LICENCIE A LICENČNÉ OBMEDZENIA

1. Obmedzená licencia. Pod podmienkou, že budete dodržiavať podmienky tejto zmluvy vrátane platobných podmienok (ak sa uplatňujú), vám spoločnosť CNHI udeľuje obmedzenú, celosvetovú, nevýhradnú, neprevoditeľnú a neprenosnú licenciu (bez práva na sublicenciu) na prístup k telematickému softvéru a telematickej službe a ich používanie počas trvania tejto zmluvy, a to len komerčne primeraným spôsobom na vaše legitímne interné obchodné účely, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a len po: 1) zakúpení alebo aktivácii telematickej služby a 2) prijatí tejto zmluvy bez zmien. Súhlasíte s tým, že i) získate prístup k telematickému softvéru a k službe a že ich budete používať len spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými miestnymi, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými zákonmi, pravidlami, uzneseniami, smernicami, stanovami a nariadeniami (ďalej len „zákony“), a ii) že budete telematický softvér a službu používať spôsobom, ktorý je v súlade s dokumentmi spoločnosti CNHI.  Preberáte plnú zodpovednosť za konanie akejkoľvek tretej strany, ktorej povolíte prístup k telematickému softvéru alebo k službe alebo jej k nim takýto prístup umožníte.  Pre upresnenie, telematický softvér vám bol poskytnutý na základe licencie, nie na základe predaja.

2. Dodržiavanie zákonov; udelenie súhlasu.  Súhlasíte s tým, že: i) v plnej miere dodržiavate a budete v plnej miere dodržiavať všetky platné zákony (vrátane protikorupčných zákonov a zákonov o ochrane osobných údajov) vrátane tých, ktoré sa týkajú používania telematickej služby a prenosu a používania údajov a informácií poskytnutých spoločnosti CNHI, a že ii) poskytujete a budete poskytovať všetky požadované oznámenia a že ste získali a budete získavať všetky potrebné súhlasy od vašich oprávnených používateľov a iných príslušných osôb, a to aj pokiaľ ide o prenos a používanie údajov a informácií telematickou službou a spoločnosťou CNHI.

3. Zákaz reverzného inžinierstva.  Licencia opísaná v oddieli II.1 vyššie neobsahuje žiadne právo na zdrojový kód akéhokoľvek telematického softvéru.  S výnimkou a v rozsahu, ktoré požaduje alebo povoľuje zákon, nesmiete vy ani vaši oprávnení používatelia spätne analyzovať, demontovať, dekompilovať ani sa pokúšať zistiť zdrojový kód telematickej služby, stránky alebo telematického softvéru. Informácie potrebné na dosiahnutie interoperability a testovanie bezpečnosti telematickej služby, stránky alebo telematického softvéru vám na požiadanie udelí spoločnosť CNHI.

4. Bezpečnostné opatrenia.  Telematický softvér môže byť chránený určitými bezpečnostnými opatreniami, okrem iného technologickými opatreniami podľa zákona Digital Millennium Copyright Act, opatreniami na ochranu autorských práv, mechanizmami umožňujúcimi používanie, heslami, kľúčovými kódmi, šifrovaním alebo inými bezpečnostnými zariadeniami (ďalej len „bezpečnostné opatrenia“).  Vy a vaši oprávnení používatelia súhlasíte, že nebudete: i) obchádzať a ani sa nepokúsite obísť bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia telematický softvér a ktoré by predstavovali porušenie podľa platného zákona o obchádzaní technologických opatrení, ktoré chránia softvér, diela chránené autorským právom alebo iné práva duševného vlastníctva, ani ii) nebudete obchodovať, nakupovať, vyrábať, navrhovať, dovážať, ponúkať, predávať alebo distribuovať žiadne zariadenie na obchádzanie alebo hakovanie, ktoré je určené na obchádzanie alebo hakovanie bezpečnostných opatrení alebo telematického softvéru v rozsahu protiprávnom podľa platného zákona.

5. Zákaz zneužitia.  Vy a vaši oprávnení používatelia súhlasíte, že nebudete používať telematickú službu, stránku ani telematický softvér na žiadny účel, ktorý je v rozpore so zákonom alebo nie je výslovne povolený touto zmluvou.  Používanie telematickej služby, stránky alebo telematického softvéru vami a vašimi oprávnenými používateľmi môžeme úplne alebo čiastočne obmedziť alebo ukončiť, ak existuje dôvodné podozrenie alebo akékoľvek skutočné zneužitie alebo podvodné používanie vami alebo vašimi oprávnenými používateľmi.  Budete zodpovedný za všetky náklady, ktoré nám alebo akejkoľvek inej strane (vrátane poplatkov za právne zastupovanie) vzniknú v dôsledku takéhoto zneužitia alebo podvodného používania.  Vy ani vaši oprávnení používatelia nesmiete:

(i) telematickú službu, stránku, telematický softvér alebo servery či siete k nim pripojené žiadnym spôsobom poškodzovať, blokovať, preťažovať, prerušovať, narušovať ani znehodnocovať;

(ii) telematickú službu ani stránku používať v rámci „servisného výpočtového strediska“ alebo podobnej štruktúry, prostredníctvom ktorej tretie strany získavajú alebo používajú telematickú službu cez vás, vrátane, okrem iného, ako súčasť služby, ktorá môže konkurovať akejkoľvek službe ponúkanej spoločnosťou CNHI;

(iii) žiadnym spôsobom zasahovať do prístupu, používania alebo využívania telematickej služby, stránky alebo telematického softvéru akoukoľvek inou stranou;

(iv) úmyselne alebo neúmyselne porušovať akýkoľvek zákon vrátane, okrem iného, zákonov týkajúcich sa vývozu;

(v) vydávať sa za akúkoľvek osobu alebo subjekt, uvádzať nepravdivé údaje o svojom vzťahu k určitej osobe alebo subjektu alebo poskytovať spoločnosti CNHI akékoľvek nepravdivé alebo zavádzajúce informácie;

(vi) používať telematickú službu alebo stránku na prenos obscénnych, vulgárnych, hanlivých, oplzlých alebo nezákonných informácií alebo obsahu chráneného autorskými právami, ktorý nie je vaším vlastníctvom, alebo na porušovanie práv akejkoľvek tretej strany;

(vii) bez povolenia používať telematickú službu na odcudzenom alebo stratenom zariadení;

(viii) získať neoprávnený prístup k telematickej službe alebo k stránke;

(ix) používať telematickú službu na poskytovanie hlasových služieb cez IP;

(x) využívanie akejkoľvek schémy, falošného zastúpenia alebo falošného zariadenia na kreditné karty s cieľom celkom alebo čiastočne sa vyhnúť platbe za telematickú službu;

(xi) s výnimkou rozsahu, ktorý je inak primerane potrebný na výkon licenčných práv udelených vám podľa oddielu II.1 vyššie, reprodukovať, upravovať, publikovať, distribuovať, verejne zobrazovať, prispôsobovať, meniť, prekladať, zverejňovať, vykonávať alebo vytvárať diela odvodené z telematického softvéru (alebo akejkoľvek jeho časti) alebo akýchkoľvek materiálov tretích strán (podľa nižšie uvedeného vymedzenia);

(xiii) odstrániť, zakryť alebo zmeniť akékoľvek upozornenia o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach, ktoré boli telematického softvéru vložené, sú k nemu pripojené alebo boli v súvislosti s ním pripojené; alebo

(xiv) sledovať polohu akejkoľvek osoby alebo zariadenia bez predchádzajúceho informovania takejto osoby, vlastníka alebo osoby, ktorá ovláda alebo vlastní takéto zariadenie, a bez toho, aby ste od nich získali potrebný súhlas, ktorý vám a spoločnosti CNHI umožní sledovať takúto polohu.

6. Materiály tretích strán. Telematický softvér alebo služba sa môžu ponúkať alebo používať spolu so softvérom alebo službami, ktoré poskytujú tretie strany (ďalej len „materiály tretích strán“).  Materiály tretích strán sa neriadia touto zmluvou, ale môžu sa riadiť podmienkami používania týchto tretích strán alebo inými zmluvami.  Spoločnosť CNHI vynaloží primerané úsilie, aby vás informovala o udalostiach, ktoré budú mať vplyv na materiály tretích strán, ktoré spoločnosť CNHI ponúka spolu s telematickým softvérom alebo službou a ktoré môžu mať vplyv na vaše používanie telematickej služby alebo stránky.  SPOLOČNOSŤ CNHI SA VŠAK V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI VÝSLOVNE ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI (A ANI VY NEBUDETE POVAŽOVAŤ SPOLOČNOSŤ CNHI ZA ZODPOVEDNÚ, ANI SA O TO NEBUDETE POKÚŠAŤ) V SÚVISLOSTI S MATERIÁLMI TRETÍCH STRÁN ALEBO ICH POUŽÍVANÍM VAMI ALEBO AKÝMKOĽVEK OPRÁVNENÝM POUŽÍVATEĽOM.

7. Prenos vybavenia.  Súhlasíte s tým, že nebudete postupovať, sublicencovať, prevádzať, zastavovať, prenajímať, požičiavať ani zdieľať svoje práva podľa tejto zmluvy, s výnimkou prípadu, že ak natrvalo prevediete vlastníctvo vybavenia, potom môžete natrvalo previesť aj všetky svoje práva podľa tejto zmluvy; a to za predpokladu, že i) takémuto nadobúdateľovi oznámite existenciu tejto zmluvy a telematickej služby, ako aj prenos údajov v súlade s touto zmluvou, ii) takémuto nadobúdateľovi oznámite, že on a/alebo jeho oprávnení používatelia musia so spoločnosťou CNHI uzavrieť túto zmluvu, ak chcú naďalej používať telematickú službu, stránku alebo telematický softvér, a iii) bezodkladne oznámite spoločnosti CNHI takýto prevod.  Zodpovednosť za predplatné telematickej služby a akékoľvek využívanie takejto služby, vrátane vybavenia, nesiete dovtedy, kým sa neskontaktujete so spoločnosťou CNHI.  Spoločnosť CNHI musíte informovať aj v tom prípade, ak chcete, aby vám boli pred trvalým prevodom vlastníctva zariadenia na nadobúdateľa vymazané akékoľvek údaje z vášho účtu alebo z vybavenia.

III. TELEMATICKÉ SLUŽBY

1. Charakter telematických služieb.  Beriete na vedomie, že na účely poskytovania telematickej služby bude telematické zariadenie vo vašom vybavení prenášať určité údaje prostredníctvom rádiových vĺn, mobilných, satelitných, GPS, internetových a/alebo podobných technológií.  Typ, granularita a objem zhromažďovaných údajov sa budú líšiť v závislosti od druhu stroja a môžu sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.  Súhlasíte s takýmto prenosom a vzdávate sa akýchkoľvek nárokov, ktoré by ste voči nám mohli mať, pokiaľ ide o dostupnosť, kvalitu a výkonnosť médií prenášajúcich údaje, okrem tých nárokov, ktorých sa podľa platných právnych predpisov nemožno vzdať.  Beriete na vedomie, že telematická služba sa vám sprístupňuje na základe viacerých faktorov vrátane, okrem iného, prístupu na web, mobilného pripojenia, používania počítača, vášho vybavenia, operačného systému, vami aktivovaného a udržiavaného telematického vybavenia vášho zariadenia a balíka telematickej služby, ktorý ste si zakúpili.

2. Posielanie SMS správ a elektronická pošta.  Ak sa rozhodnete prijímať krátke textové správy (ďalej len „SMS“) vo svojom mobilnom zariadení a/alebo e-mailové správy ako súčasť telematických služieb, týmto súhlasíte s prijímaním SMS správ a/alebo e-mailových správ od spoločnosti CNHI.  Voľba prijímania SMS správ nie je podmienkou pre prijímanie telematických služieb. Ak si chcete zvoliť prijímanie SMS správ do mobilného zariadenia, musíte byť, a zaručujete sa, že ste oprávneným používateľom mobilného zariadenia.  Počet vami prijatých SMS správ sa bude líšiť v závislosti od činnosti stroja.  Prijímanie SMS správ môže mať za následok to, že vám budú účtované dodatočné poplatky za správy alebo dáta od vášho bezdrôtového operátora, za ktoré ste výhradne zodpovedný.

3. Stránka.  Počas platnosti tejto zmluvy budete mať prístup na stránku a budete ju môcť používať.  Spoločnosť CNHI vám na používanie stránky pridelí používateľské meno (mená) a heslo (heslá).  Budete riadiť prístup k svojmu používateľskému menu (menám) a heslu (heslám) a ich používanie a spoločnosť CNHI budete bezodkladne informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho používateľského mena (mien) alebo hesla (hesiel).  i) Neumožníte prístup na stránku ani jej používanie prostredníctvom svojho používateľského mena a/alebo hesla žiadnej tretej strane, ani (ii) ich postúpenie či prenos, s výnimkou prípadov uvedených v tejto zmluve.  Ak si želáte poskytnúť prístup k svojmu účtu tretej strane, môžete takýto prístup udeliť prostredníctvom stránky po tom, ako si tretia strana vytvorí vlastné používateľské meno a heslo.  Preberáte plnú zodpovednosť za konanie akejkoľvek tretej strany, ktorej povolíte prístup v súvislosti so stránkou.

4. Platba.  Ak ste si zakúpili telematickú službu, súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky príslušné poplatky a platby v súlade s platobnými podmienkami uplatňovanými na plán predplatného telematickej služby, ktorý ste si zakúpili (ďalej len „platobné podmienky“).  Ak nie je v príslušných platobných podmienkach stanovené inak, obnovenie telematickej služby sa uskutoční za príslušnú cenníkovú cenu platnú v čase príslušného obnovenia.

IV. ÚDAJE

1. Zber údajov.  Spoločnosť CNHI bude od vás zhromažďovať a spracúvať údaje na účely vytvorenia a správy vášho účtu a pri používaní telematickej služby bude vaše vybavenie určité údaje do spoločnosti CNHI zhromažďovať, zaznamenávať a/alebo prenášať vrátane údajov o stroji a agronomických údajov.  Údaje o stroji a agronomické údaje sú vymedzené v oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré je pripojené k zmluve o poskytovaní služieb.  Táto zmluva neudeľuje spoločnosti CNHI žiadne práva na vaše údaje, ktoré môžeme získať na základe tejto zmluvy, s výnimkou práv na používanie opísaných v tejto zmluve. Niektoré údaje o strojoch sú vlastníctvom spoločnosti CNHI.

2. Zdieľanie údajov s predajcami.  Predajcovia, ktorých na prístup k vašim údajom sprístupneným prostredníctvom stránky a telematickej služby a na ich používanie oprávnila spoločnosť CNHI alebo vy, sa nazývajú „autorizovaní predajcovia“.  Spoločnosť CNHI môže autorizovaným predajcom poskytnúť informácie a údaje na účely servisu vášho vybavenia vrátane diagnostiky stroja, servisu na diaľku a aktualizácie softvéru komponentov stroja. Autorizovaní predajcovia môžu spracúvať a používať vaše údaje alebo údaje vášho oprávneného používateľa (používateľov) len na poskytnutie služby v súvislosti s vaším vybavením a v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb a platnými právnymi predpismi.

3. Používanie osobných údajov a oznámenie o ochrane osobných údajov.  Niektoré údaje, ktoré bude spoločnosť CNHI zhromažďovať a spracúvať, sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby v najzrejmejšom a najbežnejšom zmysle (napr. mená, osvedčenia, e-mailové adresy), za určitých podmienok však možno za osobné údaje považovať aj údaje o strojoch a agronomické údaje, ako je bližšie vysvetlené v oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré je prílohou k zmluve o poskytovaní služieb. Potvrdzujete, že ste boli informovaní o našom spracovaní osobných údajov v súvislosti so službou, a týmto udeľujete spoločnosti CNHI právo spracúvať, používať, zverejňovať a prenášať osobné údaje zaslané spoločnosti CNHI na účely poskytovania telematickej služby, ako je opísané v oznámení o ochrane osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi.  Toto povolenie sa vzťahuje aj na tretie strany, ktoré spoločnosť CNHI angažuje v súvislosti s poskytovaním telematickej služby.

4. Používanie údajov na vlastné účely spoločnosti CNHI.  Beriete na vedomie, že spoločnosť CNHI bude údaje o strojoch a agronomické údaje spracúvať a používať na vlastné účely s cieľom zlepšovať a vyvíjať nové produkty a služby, vykonávať marketingové aktivity a dodržiavať súlad so zákonmi, nariadeniami, súdnymi príkazmi a predvolaniami alebo podobnými žiadosťami o informácie zo strany úradov alebo na iné účely vyžadované zákonom. Týmto potvrdzujete, že spoločnosť CNHI je oprávnená pristupovať k údajom o strojoch a agronomickým údajom a spracúvať ich na vlastné účely v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. V požadovanom rozsahu konkrétne poskytnete oznámenie a získate všetky súhlasy od dotknutých osôb s cieľom umožniť prístup k údajom o strojoch a agronomickým údajom a ich spracovanie spoločnosťou CNHI na jej vlastné účely.

5. Odvodené údaje.  Vy a vaši oprávnení používatelia beriete na vedomie, že spoločnosť CNHI môže zhromažďovať, zostavovať alebo odvodzovať údaje zhromaždené v súvislosti s telematickou službou tak, aby konkrétny používateľ alebo stroj už nebol identifikovateľný (ďalej len „odvodené údaje“). Odvodené údaje sa neskladajú z osobných údajov, ani ich neobsahujú a ani sa ich netýkajú. Vlastníkom takýchto odvodených údajov je spoločnosť CNHI.  V rozsahu, v akom získate akékoľvek právo, titul alebo záujem o takéto odvodené údaje, týmto súhlasíte s neodvolateľným postúpením takéhoto práva, titulu a záujmu na spoločnosť CNHI. K takýmto odvodeným údajom môže spoločnosť CNHI pristupovať a používať ich na akýkoľvek účel a môže ich zdieľať s tretími stranami, okrem iného s našimi predajcami, našimi pridruženými spoločnosťami a ich predajcami, s výrobcom vybavenia a inými obchodnými partnermi. Spoločnosť CNHI zavedie a zachová opatrenia, ktoré zabezpečia, aby odvodené údaje zostali anonymné.

6. Obmedzenie prístupu k údajom.  Počas procesu predplácania telematickej služby nesmiete obmedziť prístup spoločnosti CNHI k vašim údajom a ich používanie, s výnimkou prípadov povolených platnými právnymi predpismi a prípadov uvedených nižšie.

a.  Údaje o strojoch.  Ak si želáte obmedziť prístup spoločnosti CNHI k údajom o strojoch, ktoré sa riadia touto zmluvou, musíte telematickú službu zrušiť vypovedaním tejto zmluvy (ako je uvedené v oddiele IX nižšie) a požiadať prostredníctvom stránky alebo predajcu spoločnosti CNHI, aby spoločnosť CNHI vymazala údaje o strojoch, ktoré sú k dispozícii vo vašom účte.  Spoločnosť CNHI vykoná takéto vymazanie v primeranej lehote po vašej platnej žiadosti v súlade s oddielom IV ods. 7 nižšie.  Spoločnosť CNHI bude mať naďalej prístup k údajom o strojoch zhromaždeným prostredníctvom telematickej služby pred tým, ako obmedzíte prístup spoločnosti CNH k údajom o strojoch, pokiaľ to platné zákony vrátane zákonov o ochrane údajov nevyžadujú inak.  Obmedzenie prístupu spoločnosti CNH k údajom o strojoch vám zabráni prijímať diagnostiku stroja na diaľku, servis stroja na diaľku alebo iné služby od spoločnosti CNHI.

b.  Agronomické údaje.  Prístup spoločnosti CNHI k agronomickým údajom môžete obmedziť prostredníctvom stránky alebo iných služieb.  Odstránenie prístupu spoločnosti CNHI k agronomickým údajom a ich používanie prostredníctvom takýchto predplatných alebo služieb obmedzí aj váš prístup k agronomickým údajom prostredníctvom stránky a znemožní vám načítanie ďalších agronomických údajov.  Súbory s agronomickými údajmi môžete vymazať podľa opisu v oddiele IV ods. 7 nižšie.

7. Vymazanie údajov.  Akékoľvek údaje môžete zo svojho účtu vymazať tak, že vymažete vybrané údaje na stránke alebo kontaktovaním svojho predajcu.  Môžete tiež kontaktovať spoločnosť CNHI a požiadať ju o trvalé vymazanie údajov uchovávaných vo vašom účte alebo pod vaším účtom v jej systémoch, s výhradou akýchkoľvek požiadaviek na uchovávanie záznamov alebo právnych požiadaviek.

Ak si vy zrušíte svoj účet telematických služieb alebo vám ho zruší spoločnosť CNHI (napr. spoločnosť CNHI zruší váš účet po ukončení platnosti tejto zmluvy), pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy alebo pokiaľ sa spoločnosť CNHI nedohodne inak, spoločnosť CNHI má možnosť a právo natrvalo vymazať všetky informácie vrátane údajov vedených vo vašom účte alebo pod vaším účtom a vy už nebudete môcť získať žiadne údaje alebo iné informácie obsiahnuté v tomto účte.  Beriete na vedomie, že spoločnosť CNHI v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi nenesie žiadnu zodpovednosť za vymazanie alebo neuloženie akýchkoľvek údajov alebo iných informácií, ktoré môžu byť odoslané spoločnosti CNHI alebo ktoré môžu byť uchovávané alebo prenášané telematickou službou.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, spoločnosť CNHI nie je povinná vymazať žiadne odvodené údaje.

8. Prenos údajov.  Telematickú službu spravuje spoločnosť CNHI zo svojich kancelárií alebo kancelárií svojich pobočiek na rôznych miestach po celom svete.  Spoločnosť CNHI môže na hosťovanie telematickej služby na rôznych miestach na celom svete využívať v súlade s platnými právnymi predpismi aj pridružené spoločnosti alebo jedného či viacerých externých poskytovateľov služieb.  V dôsledku toho sa vaše údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti CNHI, môžu zhromažďovať, odosielať, spracovávať a ukladať mimo krajiny, v ktorej žijete, a v dôsledku toho môžu byť k dispozícii vládnym orgánom na základe zákonných príkazov a iných Zákonov platných v takýchto zahraničných jurisdikciách.  Spoločnosť CNHI bude dodržiavať zákony platné pre prenos údajov vrátane zákonov o ochrane údajov a v takýchto prípadoch použije primerané prostriedky na zabezpečenie ochrany takýchto údajov, ale spoločnosť CNHI nemôže zaručiť, že zákony akejkoľvek zahraničnej jurisdikcie zabezpečia rovnaký stupeň ochrany ako zákony vašej krajiny.

9. Telematické služby tretích strán.  V rámci telematickej služby si môžete zvoliť, aby služba odosielala, prenášala a vymieňala údaje medzi telematickým zariadením vášho vybavenia a niektorými zariadeniami, systémami alebo softvérom tretích strán s cieľom vytvoriť vlastné správy, údaje alebo iné funkcie (ďalej len „telematické služby tretích strán“).  Spoločnosť CNHI nekontroluje formu ani kvalitu údajov prenášaných takýmito telematickými službami tretích strán, ani správy či iné údaje, ktoré tieto služby vytvárajú (ďalej spoločne len „údaje telematických služieb tretích strán“).  Preto ak sa rozhodnete používať telematické služby tretích strán, vy a vaši oprávnení používatelia súhlasíte s nižšie uvedeným:

(i) Súhlasíte s tým, aby spoločnosť CNHI a/alebo telematické zariadenie vášho vybavenia prenášalo a vymieňalo vaše údaje s takýmito telematickými službami tretích strán.  Súhlasíte s tým, že po tom, čo spoločnosť CNHI a/alebo telematické zariadenie vášho vybavenia iniciuje takýto prenos vašich údajov do takejto telematickej služby tretej strany, v rozsahu, v akom vaše údaje už nezostanú v telematickej službe CNHI, vaše údaje sa už nebudú riadiť touto zmluvou; môžu sa riadiť vyhlásením externého dodávateľa o ochrane osobných údajov.

(ii) Telematické služby tretích strán sa neriadia touto zmluvou, ale môžu sa riadiť podmienkami používania externého dodávateľa alebo inými zmluvami, ktoré môžete uzavrieť priamo s telematickými službami tretej strany.  Vy a vaši oprávnení používatelia súhlasíte s tým, že vy ani oni nebudete brať spoločnosť CNHI na zodpovednosť za prístup k akýmkoľvek telematickým službám tretích strán alebo ich používanie vrátane akýchkoľvek výsledných údajov telematických služieb tretích strán.

(iii) Prijímate všetky obmedzenia používania a kvality telematických služieb tretích strán a akýchkoľvek údajov telematických služieb tretích strán a súhlasíte s tým, že spoločnosť CNHI nenesie zodpovednosť za kvalitu alebo presnosť telematických služieb tretích strán a/alebo akýchkoľvek údajov telematických služieb tretích strán, ani za nemožnosť prijímať alebo používať takéto služby a/alebo údaje či získať k nim prístup alebo ich používať.

(iv) CNHI môže kontrolovať tok údajov telematických služieb tretích strán prenášaných do a z telematickej služby a môže zastaviť alebo zablokovať používanie akýchkoľvek telematických služieb tretích strán a/alebo akýchkoľvek údajov telematických služieb tretích strán, o ktorých sa CNHI domnieva, že môžu telematickú službu nepriaznivo ovplyvniť.

(v) SPOLOČNOSŤ CNHI SA V ÚPLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKEJ ZODPOVEDNOSTI AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI (A ANI VY NEBUDETE POVAŽOVAŤ SPOLOČNOSŤ CNHI ZA ZODPOVEDNÚ, ANI SA O TO NEBUDETE POKÚŠAŤ) V SÚVISLOSTI S: 1) VAŠIMI ÚDAJMI PO TOM, AKO SPOLOČNOSŤ CNHI A/ALEBO TELEMATICKÉ ZARIADENIE VÁŠHO VYBAVENIA INICIOVALO TAKÝTO PRENOS VAŠICH ÚDAJOV DO TELEMATICKEJ SLUŽBY TRETÍCH STRÁN (ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO PROSTREDNÍCTVOM SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO SYSTÉMU); A 2) AKÝMIKOĽVEK TELEMATICKÝMI SLUŽBAMI TRETÍCH STRÁN A/ALEBO AKÝMIKOĽVEK ÚDAJMI TELEMATICKÝCH SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, VRÁTANE, OKREM INÉHO, AKÉHOKOĽVEK POUŽITIA VAMI ALEBO VAŠIMI OPRÁVNENÝMI POUŽÍVATEĽMI A AKÉHOKOĽVEK NÁSLEDNÉHO POŠKODENIA ALEBO NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K VÁŠMU VYBAVENIU ALEBO ÚDAJOM, ICH STRATY ALEBO ZMENY.

V. ÚPRAVY

1. Úprava alebo prerušenie.  Spoločnosť CNHI môže v úplnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo natrvalo prerušiť telematickú službu alebo stránku alebo akúkoľvek časť ich vlastností, funkcií alebo produktov alebo súvisiacej podpory, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho.  Spoločnosť CNHI nenesie zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane za akúkoľvek takúto úpravu, pozastavenie alebo prerušenie, ani nie je povinná naďalej poskytovať podporu pre akúkoľvek pozastavenú alebo prerušenú telematickú službu, stránku alebo ich časti.  Prístupom k telematickej službe alebo stránky alebo ich používaním súhlasíte s našou úpravou telematickej služby alebo stránky alebo akejkoľvek ich časti alebo ich vlastností, funkcií, produktov alebo súvisiacej podpory. Spoločnosť CNHI v primeranom predstihu oznámi akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo prerušenie telematickej služby alebo stránky, ktoré majú nepriaznivý a významný vplyv na podstatnú časť našej dohody podľa tejto zmluvy.

2. Softvérové aktualizácie.  Súhlasíte s tým, že spoločnosť CNHI môže kedykoľvek na diaľku zmeniť alebo aktualizovať telematický softvér s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho.  Medzi takéto zmeny alebo aktualizácie môžu patriť opravy chýb, záplaty, rozšírené alebo nové funkcie alebo vlastnosti a nové verzie.  Ak spoločnosť CNHI výslovne neuvedie inak, všetky zmeny a aktualizácie telematického softvéru sa budú naďalej riadiť podmienkami tejto zmluvy.  Prijatím tejto zmluvy dávate výslovný súhlas s inštaláciou budúcich aktualizácií softvéru.

VI. POŽIADAVKY NA TELEMATICKÚ SLUŽBU A JEJ OBMEDZENIA

1. Požiadavky na telematickú službu.

(i) Všeobecné.  Beriete na vedomie, že na to, aby telematická služba fungovala, musí mať vaše vybavenie funkčný elektrický systém a vaše vybavenie a telematické zariadenie vo vašom vybavení musia byť inak vo funkčnom stave.

(ii) Komunikačné systémy tretích strán.  Telematická služba si na svoju prevádzku vyžaduje používanie vlastného komunikačného systému tretej strany, ako je napríklad systém telefonického bezdrôtového komunikačného operátora alebo satelitného komunikačného systému (ďalej len „komunikačný operátor“).  SPOLOČNOSŤ CNHI NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA DOSTUPNOSŤ, KVALITU ALEBO VÝKONNOSŤ BEZDRÔTOVÝCH ALEBO SATELITNÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB ALEBO ZARIADENÍ POSKYTOVANÝCH KOMUNIKAČNÝMI OPERÁTORMI (KTORÉ NEZAHŔŇA ANI TELEMATICKÁ SLUŽBA).  ZA TAKÉTO SLUŽBY A VYBAVENIE ZODPOVEDAJÚ VÝLUČNE KOMUNIKAČNÍ OPERÁTORI.

(iii) Stránka.  Súhlasíte s tým, že stránka si vyžaduje prístup na internet a vy ste zodpovedný za obstaranie, konfiguráciu, monitorovanie, údržbu, správu vášho sieťového pripojenia, poplatky a výdavky s ním súvisiace a softvér a hardvér súvisiaci s používaním internetu vrátane LAN, počítačov, modemov a telekomunikačných zariadení.  Spoločnosť CNHI nezodpovedá za sieťové pripojenie na prístup k internetu ani za problémy, úlohy alebo podmienky vyplývajúce zo sieťového pripojenia alebo s ním súvisiacich, vrátane, okrem iného, problémov so šírkou pásma, pokrytím signálom, výpadkami siete a/alebo inými podmienkami, ktoré sú spôsobené internetom a/alebo sieťovým pripojením.

2. Právne požiadavky na telematické služby.  Prenos informácií pomocou telematického zariadenia vášho vybavenia podlieha právnym požiadavkám, ktoré sa môžu v jednotlivých oblastiach líšiť, vrátane povolenia na používanie rádiových frekvencií.  Ste zodpovedný za obmedzenie používania akéhokoľvek telematického zariadenia na tie oblasti, v rámci ktorých sú splnené všetky právne požiadavky na ich používanie a komunikačnú sieť.  V prípade, že sa telematické zariadenie vášho vybavenia nachádza v oblasti alebo je premiestnené do oblasti, kde i) nie sú splnené zákonné požiadavky alebo ii) prenos alebo spracovanie takýchto informácií vo viacerých oblastiach by nebolo zákonné, spoločnosť CNHI sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti súvisiacej s takýmto nesplnením požiadaviek a môže prerušiť prenos informácií z tohto zariadenia.

VII. SLUŽBY PODPORY

Spoločnosť CNHI a jej predajcovia vám môžu ponúknuť (podľa tejto zmluvy vám však nemusia ponúkať ani poskytovať) služby podpory súvisiace s telematickou službou.  Všetky takéto služby podpory môžu byť predmetom ďalších podmienok.

VIII. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Vy a vaši oprávnení používatelia beriete na vedomie, že telematická služba a telematický softvér sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve a medzinárodnými zmluvami.  Medzi vami a spoločnosťou CNHI sú všetky práva, vlastníctvo a podiel na telematickej službe, stránke a telematickom softvéri vo vlastníctve spoločnosti CNHI (alebo jej poskytovateľov licencií) a nič, čo je v tejto zmluve obsiahnuté, neprevádza ani nepostupuje žiadne právo, vlastníctvo alebo podiel na telematickej službe, stránke alebo telematickom softvéri, vrátane, okrem iného, akýchkoľvek práv na ochrannú známku, na vás alebo vašich oprávnených používateľov.  Vy a vaši oprávnení používatelia týmto súhlasíte a potvrdzujete, že spoločnosť CNHI a jej poskytovatelia licencií (a prípadne dodávatelia tretích strán) vlastnia všetky práva, vlastnícke práva a podiely na všetkých právach duševného vlastníctva vo vzťahu k telematickej službe, stránke a telematickému softvéru alebo v súvislosti s nimi.

IX. POZASTAVENIE A UKONČENIE

1. Pozastavenie/ukončenie z určitého dôvodu.  Spoločnosť CNHI môže vašu licenciu a/alebo licenciu vašich oprávnených používateľov na používanie telematickej služby a/alebo telematického softvéru pozastaviť alebo ukončiť bez vyvodenia zodpovednosti, ak

(i) vy alebo vaši oprávnení používatelia porušujete podmienky tejto zmluvy alebo akejkoľvek inej platnej zmluvy so spoločnosťou CNHI o používaní telematickej služby, stránky alebo telematického softvéru; alebo ak

(ii) spoločnosť CNHI má dôvod domnievať sa, že vy, vaši oprávnení používatelia, niektorý z vašich zástupcov alebo akákoľvek tretia strana zneužíva telematickú službu, stránku alebo telematický softvér alebo ich používa podvodne alebo nezákonne.

Spoločnosť CNHI môže vaše predplatné telematických služieb takisto pozastaviť alebo ukončiť, ak v lehote splatnosti nezaplatíte poplatky alebo iné dlžné sumy. Po akomkoľvek ukončení tejto zmluvy podľa tohto odseku nebudete mať nárok na vrátenie akýchkoľvek platieb, ktoré ste uhradili (ak je to relevantné) za telematické služby, a nebudete mať viac prístup k svojim údajom prostredníctvom stránky.

2. Ukončenie bez udania dôvodu zo strany spoločnosti CNHI.  S výhradou akýchkoľvek ďalších požiadaviek na výpoveď podľa platných právnych predpisov môže spoločnosť CNHI ukončiť túto zmluvu výpoveďou, ktorú vám doručí vo výpovednej lehote tridsať (30) dní. Po akomkoľvek ukončení tejto zmluvy podľa tohto odseku vám spoločnosť CNHI vráti pomernú časť všetkých platieb, ktoré ste uhradili (ak je to relevantné) za nevyužité telematické služby, a nebudete mať viac prístup k svojim údajom prostredníctvom stránky. Takéto vrátenie bude jediným záväzkom spoločnosti CNHI voči vám v prípade takéhoto ukončenia zmluvy bez udania dôvodu zo strany spoločnosti CNH.

3. Ukončenie bez udania dôvodu z vašej strany.  Túto zmluvu môžete ukončiť výpoveďou, ktorú doručíte spoločnosti CNHI vo výpovednej lehote tridsať (30) dní.  Po akomkoľvek ukončení tejto zmluvy podľa tohto odseku nebudete mať nárok na vrátenie akýchkoľvek platieb, ktoré ste uhradili (ak je to relevantné) za telematické služby, a nebudete mať viac prístup k svojim údajom prostredníctvom stránky.

X. ZÁRUKA

SPOLOČNOSŤ CNHI, JEJ RIADITELIA, VEDÚCI PRACOVNÍCI, ZAMESTNANCI, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A INÍ DODÁVATELIA, PREDAJCOVIA, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ZÁSTUPCOVIA (ĎALEJ LEN „STRANA SPOLOČNOSTI CNHI“ A SPOLOČNE „STRANY SPOLOČNOSTI CNHI“) SA V ÚPLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI ZRIEKAJÚ AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TELEMATICKEJ SLUŽBY, STRÁNKY ALEBO TELEMATICKÉHO SOFTVÉRU VAMI ALEBO VAŠIMI OPRÁVNENÝMI POUŽÍVATEĽMI.  VY A VAŠI OPRÁVNENÍ POUŽÍVATELIA VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE: a) TELEMATICKÁ SLUŽBA, STRÁNKA A TELEMATICKÝ SOFTVÉR SÚ POSKYTOVANÉ NA BÁZE „TAK AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“ A CELÉ RIZIKO, ČI SÚ KVALITA, VÝKONNOSŤ, PRESNOSŤ A ÚSILIE USPOKOJIVÉ, NESIETE VY; b) V ÚPLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI STRANY SPOLOČNOSTI CNHI NEVYHLASUJÚ ŽIADNE PREHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY, VYJADRENÉ, PREDPOKLADANÉ, STANOVENÉ ALEBO INÉ, VRÁTANE, OKREM INÉHO, i) ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VYUŽITIA, PRESNOSTI, TICHÉHO UŽÍVANIA, NEZAŤAŽENIA, NEZÁVADNOSTI A NEPORUŠOVANIA; ii) ZÁRUKY VYPLÝVAJÚCEJ Z PROSTREDIA OBCHODOVANIA ALEBO POUŽÍVANIA OBCHODU; iii) ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, VČASNOSTI A VÝKONNOSTI TELEMATICKEJ SLUŽBY, STRÁNKY ALEBO TELEMATICKÉHO SOFTVÉRU; A iv) ZÁRUKY, ŽE PRÍSTUP K TELEMATICKEJ SLUŽBE, KU STRÁNKE ALEBO K TELEMATICKÉMU SOFTVÉRU ALEBO JEHO POUŽÍVANIE SPĹŇA VAŠE POŽIADAVKY, BUDE BEZ PRERUŠENÍ ALEBO BEZ CHÝB; A c) ŽE PRÍSTUP K TELEMATICKEJ SLUŽBE, TELEMATICKÉMU SOFTVÉRU A KU STRÁNKE ZÍSKATE A BUDETE ICH POUŽIVAŤ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA A NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE BUDETE NIESŤ VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU (SYSTÉMOV) ALEBO VYBAVENIA ALEBO ZA STRATU ALEBO ZMENU ÚDAJOV, KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM TAKÉHOTO PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA.

Bez toho, aby bolo vyššie uvedené obmedzené, vzhľadom na premenné, ktoré spoločnosť CNHI nemôže primerane ovplyvniť, pokiaľ ide o prirodzené nepresnosti polohy globálnych navigačných satelitných systémov (každý takýto systém ďalej len „GNSS“), beriete na vedomie, že spoločnosť CNHI nebude zodpovedná za fungovanie alebo zlyhanie satelitov GNSS ani za dostupnosť satelitných signálov GNSS.

NEEXISTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ BY PRESAHOVALI RÁMEC ZÁRUK VÝSLOVNE POSKYTNUTÝCH V TEJTO ZMLUVE.  KOGENTNÉ PRÁVNE PREDPISY V NIEKTORÝCH ŠTÁTOCH ALEBO JURISDIKCIÁCH NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ANI OBMEDZENIE DOBY TRVANIA PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIA ANI OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

XI. Obmedzenie zodpovednosti

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE PRÍPADU NEDBANLIVOSTI, NENESÚ STRANY SPOLOČNOSTI CNHI VOČI VÁM, VAŠIM OPRÁVNENÝM POUŽÍVATEĽOM ALEBO TRETEJ STRANE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, VRÁTANE, OKREM INÉHO, PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, NÁHODNÝCH, OSOBITNÝCH, EXEMPLÁRNYCH, REPRESÍVNYCH ŠKÔD SPÔSOBENÝCH TRETÍM STRANÁM ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, ALEBO ŠKÔD ZA STRATU OBCHODNÝCH ZISKOV, PRERUŠENIE OBCHODNEJ ČINNOSTI, STRATU ALEBO POŠKODENIE ÚDAJOV (VRÁTANE V DÔSLEDKU AKTUALIZÁCIÍ ALEBO ZMIEN TELEMATICKÉHO SOFTVÉRU), STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, VÍRUSOVÉ INFEKCIE, VÝPADKY SYSTÉMU A PODOBNE, VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY, ZALOŽENÉ NA NEJ ALEBO VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY ALEBO Z VÁŠHO PRÍSTUPU ALEBO PRÍSTUPU VAŠICH OPRÁVNENÝCH POUŽÍVATEĽOV K TELEMATICKEJ SLUŽBE, KU STRÁNKE ALEBO K TELEMATICKÉMU SOFTVÉRU, ICH POUŽÍVANIA, ZNEUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI ICH POUŽÍVANIA (VRÁTANE STRÁT ALEBO ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z ICH PRERUŠENIA ALEBO CHÝB V PRENOSE (VRÁTANE NEPRESNOSTÍ LOKALIZAČNÝCH ÚDAJOV), CHÝB ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH PRÍČIN), A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ CNHI BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH TRETÍM STRANÁM). Spoločnosť CNHI nepreberá a nebude niesť žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z udalostí, ktoré sú mimo jej kontroly alebo kontroly jej subdodávateľov, poskytovateľov licencií alebo obchodných partnerov, vrátane udalostí, ako sú zásahy vyššej moci, zásahy akéhokoľvek vládneho subjektu, zásahy verejného nepriateľa, štrajky alebo poveternostné podmienky.  VYLÚČENIE NÁHRADY ŠKODY PODĽA TOHTO ODDIELU XI JE NEZÁVISLÉ OD AKÉHOKOĽVEK OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU STANOVENÉHO V TEJTO ZMLUVE A ZOSTÁVA V PLATNOSTI AJ V PRÍPADE, ŽE TAKÝTO OPRAVNÝ PROSTRIEDOK NESPLNÍ SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL ALEBO SA INAK POVAŽUJE ZA NEVYKONATEĽNÝ.  TIETO OBMEDZENIA A VYLÚČENIA SA UPLATŇUJÚ BEZ OHĽADU NA TO, ČI ŠKODY VZNIKLI V DÔSLEDKU PORUŠENIA ZMLUVY ALEBO ZÁRUKY, NEDBANLIVOSTI ALEBO AKÉHOKOĽVEK INÉHO DÔVODU.  V ROZSAHU, V AKOM PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY NEZAKAZUJÚ TAKÉTO VYLÚČENIA A OBMEDZENIA, V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI CNHI VOČI VÁM ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A PRÍČINY ČINU, ČI UŽ V PRÍPADE ZMLUVY, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK, SUMY, KTORÉ STE SPOLOČNOSTI CNHI ZAPLATILI V PRIEBEHU 12 MESIACOV PRED POSLEDNÝM UKONČENÝM MESIACOM ZA VÁŠ PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE TELEMATICKEJ SLUŽBY. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI CNHI VOČI VÁM ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A PRÍČINY ŽALÔB, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK, BUDE ZMENŠENÁ O ROZSAH, V AKOM STE PRISPELI KU ŠKODE, STRATE ALEBO PRÍČINE ŽALOBY.

PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SA NEVZŤAHUJÚ NA ZÁVÄZKY, KTORÉ NEMOŽNO VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV, NAPRÍKLAD V PRÍPADE ZÁKONOM STANOVENEJ ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE ZODPOVEDNOSTI PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV O ZODPOVEDNOSTI ZA PRODUKT) ALEBO V PRÍPADE ZRANENIA OSÔB, KTORÉ VZNIKLO VÝLUČNE V DÔSLEDKU HRUBEJ NEDBANLIVOSTI ALEBO ÚMYSELNÉHO KONANIA STRANY SPOLOČNOSTI CNHI.

V prípade, že z platných zákonov vyplývajú záruky alebo podmienky alebo ukladajú spoločnosti CNHI záruky alebo povinnosti, ktoré nemožno vylúčiť, obmedziť alebo zmeniť, alebo ich nemožno vylúčiť, obmedziť alebo zmeniť s výnimkou obmedzeného rozsahu (ďalej len „nevylúčiteľné práva), táto zmluva sa musí vykladať v súlade s týmito zákonmi a žiadne ustanovenie zmluvy nemá za cieľ vylúčiť, obmedziť alebo zmeniť vaše nevylúčiteľné práva. Ak sa tieto zákony uplatňujú, potom spoločnosť CNHI v rozsahu povolenom zákonom obmedzuje svoju zodpovednosť v súvislosti s akýmkoľvek nárokom podľa týchto zákonov a) v prípade tovaru podľa voľby spoločnosti CNHI na i) výmenu tovaru alebo dodanie rovnocenného tovaru; ii) opravu takéhoto tovaru; iii) úhradu nákladov na výmenu tovaru alebo obstaranie rovnocenného tovaru; alebo iv) úhradu za opravu tovaru, a b) v prípade služieb a podľa voľby spoločnosti CNHI na i) opätovné poskytnutie služieb alebo ii) úhradu nákladov na poskytnutie služieb.

XII. ODŠKODNENIE

NA ŽIADOSŤ SPOLOČNOSTI CNHI SA ZAVÄZUJETE ODŠKODNIŤ, BRÁNIŤ A CHRÁNIŤ KAŽDÚ ZO STRÁN SPOLOČNOSTI CNHI PRED AKÝMIKOĽVEK NÁROKMI, SÚDNYMI SPORMI, POŽIADAVKAMI, ŽALOBAMI ALEBO INÝMI KONANIAMI, KTORÉ VOČI NEJ VZNESIE AKÁKOĽVEK TRETIA STRANA V DÔSLEDKU, Z DÔVODU ALEBO V SÚVISLOSTI S VAŠÍM A) POUŽÍVANÍM TELEMATICKEJ SLUŽBY, STRÁNKY ALEBO TELEMATICKÉHO SOFTVÉRU ALEBO ICH POUŽÍVANÍM VAŠIMI OPRÁVNENÝMI POUŽÍVATEĽMI (VRÁTANE SLEDOVANIA POLOHY AKEJKOĽVEK OSOBY ALEBO ZARIADENIA), B) PORUŠENÍM TEJTO ZMLUVY, C) NEPOSKYTNUTÍM POTREBNÝCH OZNÁMENÍ ALEBO NEZÍSKANÍM POTREBNÝCH SÚHLASOV OD OPRÁVNENÝCH POUŽÍVATEĽOV ALEBO INÝCH OSÔB TÝKAJÚCICH SA TELEMATICKEJ SLUŽBY, STRÁNKY ALEBO TELEMATICKÉHO SOFTVÉRU (VRÁTANE V SÚVISLOSTI SO SLEDOVANÍM POLOHY AKEJKOĽVEK OSOBY ALEBO ZARIADENIA) A D) PORUŠENÍM AKÉHOKOĽVEK ZÁKONA ALEBO PRÁV TRETÍCH STRÁN. Uhradíte všetky náklady, škody a výdavky vrátane, okrem iného, primeraných poplatkov za právne zastupovanie a nákladov priznaných alebo inak vzniknutých stranám spoločnosti CNHI v súvislosti s akýmkoľvek takýmto nárokom, súdnym sporom, žalobou, požiadavkou alebo iným konaním alebo z nich vyplývajúcich.  Strana spoločnosti CNHI môže na vlastné náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu akejkoľvek záležitosti, ktorá by inak podliehala odškodneniu z vašej strany, pričom v takom prípade súhlasíte, že budete s takouto stranou spoločnosti CNHI spolupracovať pri uplatňovaní akejkoľvek dostupnej obhajoby.

XIII. INÉ

1. Oznámenie o elektronickom podpise a súhlase so zverejnením..  Súhlasíte s používaním elektronických dokumentov a záznamov v súvislosti s touto zmluvou, telematickou službou a stránkou.  Súhlasíte s tým, že všetky takéto dokumenty a záznamy, ktoré vám spoločnosť CNHI poskytne elektronicky, spĺňajú všetky požiadavky, aby tieto dokumenty a záznamy boli v písomnej forme.  Môžete i) získať papierovú kópiu akéhokoľvek dokumentu alebo záznamu, ii) odvolať svoj súhlas s používaním elektronických dokumentov a záznamov a iii) aktualizovať svoje kontaktné údaje tak, že kontaktujete spoločnosť CNHI spôsobom opísaným na jej webovej stránke.  Ak chcete prijímať elektronické dokumenty a záznamy alebo mať k nim prístup, musíte mať kompatibilný a funkčný displej v kabíne alebo iný softvér, ktorý dokáže zobrazovať súbory PDF.  Ak chcete uchovávať dokumenty a záznamy, vaše zariadenie musí mať schopnosť sťahovať a ukladať súbory PDF.  Vaším prístupom na túto stránku sa overuje, či váš systém a zariadenie spĺňajú vyššie uvedené požiadavky na prijímanie, prístup a uchovávanie.

2. Voľba práva a riešenie sporov.  Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi štátu New York a platnými federálnymi zákonmi Spojených štátov amerických vrátane federálneho zákona o arbitráži bez odkazu na ustanovenia alebo zásady „konfliktu zákonov“.  OBE STRANY SA DOHODLI, ŽE NA RIEŠENIE AKÉHOKOĽVEK sporu, nároku alebo rozporu, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom týka vášho používania alebo používania TELEMATICKEJ SLUŽBY, STRÁNKY ALEBO TELEMATICKÉHO SOFTVÉRU vašimi oprávnenými používateľmi alebo inak vyplýva z tejto zmluvy alebo sa jej týka (ďalej len „SPOR“), V ÚPLNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJE ZÁKON, POUŽIJÚ KONEČNÚ A ZÁVÄZNÚ ARBITRÁŽ, NIE SÚDNE SPORY (s výnimkou súdnych sporov o malé pohľadávky v rozsahu, v akom vaše nároky spĺňajú podmienky).  Na účely jednoznačnosti sa táto rozhodcovská zmluva nevzťahuje na žiadny spor vyplývajúci z vybavenia, ktoré nesúvisí s telematickou službou, stránkou, telematickým softvérom a touto zmluvou.

Rozhodcovské konanie bude riadiť Americká arbitrážna asociácia (AAA) v súlade s pravidlami obchodnej arbitráže AAA a prípadne pravidlami spotrebiteľskej arbitráže AAA.  Ak sa nachádzate v Spojených štátoch amerických a ak sa vy a my nedohodneme inak, arbitráž sa bude konať v mieste, ktoré sa nachádza v blízkosti vášho bydliska, alebo ako je uvedené v tabuľke 1. Ak sa nachádzate v inej jurisdikcii ako v Spojených štátoch, arbitráž sa uskutoční na mieste v rámci Spojených štátov, ktoré si vyberieme podľa vlastného uváženia, pokiaľ to platné právo nevyžaduje inak.

Súhlasíte s tým, že akékoľvek konanie o riešení sporu sa bude viesť len na individuálnom základe a výslovne sa vzdávate práva požadovať alebo viesť akékoľvek skupinové, zastupiteľské alebo konsolidované žaloby, a to aj v prípade, že by ich umožňovali postupy alebo pravidlá AAA.  Každá zo strán súhlasí s tým, že sa vzdáva práva na súdny proces pred porotou, a ak z akéhokoľvek dôvodu bude spor prebiehať na súde namiesto rozhodcovského konania, obe strany sa vzdávajú práva na súdny proces pred porotou.  Bez ohľadu na vyššie uvedené obe strany súhlasia s tým, že vy alebo my môžeme podať žalobu na súd s cieľom zakázať porušenie alebo iné zneužitie práv duševného vlastníctva.

V rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov a príslušných pravidiel AAA súhlasíme s tým, že vy aj my uhradíme svoje vlastné poplatky, náklady a výdavky vrátane poplatkov za akýchkoľvek právnikov, odborníkov a svedkov.

Ak a v rozsahu, v akom je podľa tejto zmluvy prípustný súdny spor alebo súdne konanie, týmto súhlasíte s výlučnou jurisdikciou a miestom konania štátnych a federálnych súdov nachádzajúcich sa v meste New York, štát New York.

3. Dodržiavanie predpisov týkajúcich sa dovozu a vývozu. Beriete na vedomie, že celý systémový hardvér, systémový softvér, vlastnícke údaje, know-how alebo iné údaje alebo informácie (ďalej len „produkty“) získané od spoločnosti CNHI môžu podliehať zákonom o kontrole dovozu do jednej alebo viacerých krajín a/alebo vývozu z nich, a preto ich dovoz, vývoz, opätovný vývoz a prenos môžu byť obmedzené alebo zakázané. Súhlasíte s tým, že všetky takéto zákony budete dôsledne dodržiavať a nebudete priamo ani nepriamo dovážať, vyvážať, opätovne vyvážať, prevádzať ani spôsobovať dovoz, vývoz, opätovný vývoz alebo prevod žiadnych takýchto produktov do akéhokoľvek miesta určenia, subjektu alebo osobám, ktoré sú zakázané alebo obmedzené akýmkoľvek zákonom, pokiaľ ste predtým nezískali predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti CNHI a akéhokoľvek príslušného vládneho subjektu, a to buď písomne, alebo podľa platných zákonov, ktoré sa môžu priebežne meniť a dopĺňať.

4. Vládou USA obmedzené práva a komerčný počítačový softvér.  Produkt sa považuje za „komerčný počítačový softvér“ a „dokumentáciu ku komerčnému počítačovému softvéru“ podľa oddielu 227.7202 DFAR a oddielu 12.212 FAR (a všetkých následných oddielov).  Používanie produktu vrátane, okrem iného, jeho reprodukcie a zobrazovania Spojenými štátmi americkými a/alebo akýmikoľvek ich nástrojmi, bez ohľadu na formu, sa riadi touto zmluvou.

5. Úplná zmluva.  Táto zmluva a akákoľvek iná platná zmluva medzi vami a spoločnosťou CNHI o používaní telematickej služby, stránky a telematického softvéru predstavujú úplnú zmluvu medzi vami a spoločnosťou CNHI a upravujú vaše používanie telematickej služby, stránky a telematického softvéru, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy, rokovania a komunikáciu (písomnú, ústnu alebo elektronickú) medzi vami a spoločnosťou CNHI v súvislosti s touto záležitosťou.  Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, žiadna zmena, úprava alebo zrieknutie sa tejto zmluvy nebudú pre spoločnosť CNHI záväzné, pokiaľ nebudú vykonané písomne so súhlasom spoločnosti CNHI.  Všetky práva, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne udelené inak, si vyhradzuje spoločnosť CNHI a jej poskytovatelia licencií.  Ak spoločnosť CNHI nevykoná alebo nevymôže žiadne právo alebo ustanovenie tejto dohody, neznamená to, že sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdala.  Ak súd príslušnej jurisdikcie uzná ktorúkoľvek časť tejto zmluvy za neplatnú alebo nevymáhateľnú, táto časť sa vykladá v súlade s platnými právnymi predpismi tak, aby čo najviac odrážala pôvodné zámery spoločnosti CNHI, a ostatné časti zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Žiadna tretia strana nemá právo vymáhať akékoľvek ustanovenie tejto dohody.

ODDIELY IV, VIII, X A XI TVORIA PODSTATNÚ ČASŤ NAŠEJ DOHODY.

6. Úprava zmluvy.  Spoločnosť CNHI môže túto zmluvu kedykoľvek upraviť a aktualizovať.  Spoločnosť CNHI vám poskytne primerané oznámenie o akýchkoľvek takýchto zmenách.  Spoločnosť CHNI vás môže informovať o podstatných zmenách tejto zmluvy tak, že vás bude kontaktovať prostredníctvom vašich kontaktných údajov uvedených vo vašom účte.  Vaše ďalšie používanie telematickej služby, stránky alebo telematického softvéru po zverejnení takýchto zmien bude predstavovať potvrdenie vášho súhlasu s aktualizovanou zmluvou, pokiaľ do 30 dní od oznámenia písomne neoznámite spoločnosti CNHI, že aktualizovanú zmluvu neprijímate.  V takom prípade zostane v platnosti táto zmluva platná v čase vášho posledného súhlasu s touto zmluvou alebo jej prijatia, pokiaľ spoločnosť CNHI podľa vlastného uváženia nevyužije svoje právo ukončiť túto zmluvu.

7. Lehoty na uplatnenie nárokov a sporov.  Súhlasíte s tým, že v rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov musí byť akýkoľvek nárok alebo dôvod žaloby vyplývajúci z používania telematickej služby, stránky alebo telematického softvéru alebo s ním súvisiaci uplatnený buď v rozhodcovskom konaní, alebo na súde v súlade s oddielom XIII ods. 2 do jedného (1) roka od vzniku takéhoto nároku alebo dôvodu žaloby, inak bude navždy premlčaný.

8. Úradný jazyk.  Úradným jazykom tejto zmluvy je angličtina.  Pokiaľ to zákony miesta vášho trvalého bydliska nevyžadujú inak, strany týmto potvrdzujú, že požadujú, aby táto zmluva a všetky ostatné dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy boli vyhotovené len v anglickom jazyku.  Táto zmluva sa môže poskytnúť aj v iných jazykoch.  Na účely výkladu alebo v prípade rozporu medzi anglickou verziou tejto zmluvy a verziami tejto zmluvy v akomkoľvek inom jazyku je rozhodujúca verzia v anglickom jazyku, pokiaľ zákony miesta vášho trvalého bydliska nevyžadujú, aby bola rozhodujúca iná verzia.

 

=================================