CNH INDUSTRIAL® TELEMATIKA: PRETPLATA UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJE KORISNIKE

Važi od 15. juna 2020.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR PRE KUPOVINE PRETPLATE, PRISTUPA, AKTIVIRANJA ILI KORIŠĆENJA USLUGE TELEMATIKE PREDUZEĆA CNH INDUSTRIAL®, UKLJUČUJUĆI AFS CONNECT™, MYPLMCONNECT I/ILI STEYR S-FLEET.  OVAJ UGOVOR JE VAŽEĆI, ZAKONSKI UGOVOR IZMEĐU VAS ILI LICA KOJE PREDSTAVLJATE („VI“) I CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC I NJEGOVIH GLOBALNIH FILIJALA I SRODNIH PREDUZEĆA (CNHI, „MI“).

 

I. UVOD

Hvala na interesovanju za pretplatu na uslugu telematike.  Usluga telematike  (ili „Usluga“) je usluga telematike koju pruža CNH Industrial®, uključujući AFS Connect™, MYPLMCONNECT, STEYR S-Fleet, daljinski pristup ekranu, usluge upravljanja podacima i softverom, bežični prenos podataka, istoriju lokacija i druge funkcije, kako je dodatno opisano u standardnoj CNH dokumentaciji, i u svakom slučaju do obima usluga uključenih u vašu pretplatu.  Usluga telematike koristi uređaj za telematiku u vašoj mašini ili opremi koju je isporučilo preduzeće CNHI (oprema), softver modema i drugi softver i firmver koji se koristi, koji je ugrađen ili koji je isporučen ili instaliran na opremu (softver za telematiku).

Ovaj ugovor o licenci za krajnje korisnike usluge telematike preduzeća CNH Industrial® (ovaj ugovor) odnosi se na (i) probnu verziju, plaćenu ili ma koju drugu pretplatu (pretplata) na uslugu telematike i veb-sajt dostupan pretplatnicima na uslugu telematike i druge srodne veb-sajtove, sa ciljem da takvi pretplatnici pristupaju određenom sadržaju, funkcijama, izveštajima i uslugama, kao i nekim svojim podacima (zajedno, sajt), (ii) korišćenje, kao i vašu saglasnost za korišćenje, određenih informacija ili podataka koji mogu da se prikupljaju, snimaju i emituju sa i o opremi povezanoj sa uslugom telematike i vašeg korišćenja softvera za telematiku. Razumete da, ako koristite usluge telematike, CNHI i njegovi poslovni saradnici mogu da prikupljaju i koriste podatke da bi vam pružali usluge telematike i u druge svrhe, kako je opisano ispod.

Prihvatanje ugovora.  PRIHVATANJEM OVIH USLOVA, ILI PRISTUPANJEM, AKTIVIRANJEM ILI KORIŠĆENJEM SAJTA, USLUGE TELEMATIKE ILI SOFTVERA ZA TELEMATIKU PRIHVATATE DA BUDETE ZAKONSKI OBAVEZANI OVIM UGOVOROM. DO MERE DOZVOLJENE VAŽEĆIM ZAKONIMA, PRIHVATATE: (1) DA SVE SPOROVE REŠAVATE ARBITRAŽOM NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI, I DA (2) KOLEKTIVNE TUŽBE I SUĐENJA UZ POROTU NISU DOZVOLJENI.  AKO NE PRIHVATATE OVAJ UGOVOR: (1) NEMOJTE, I NEMATE DOZVOLU DA, AKTIVIRATE ILI KORISTITE SAJT, USLUGU TELEMATIKE I SOFTVER ZA TELEMATIKU; I (2) RADI JASNOĆE, NEMOJTE DA KLIKNETE „PRIHVATAM“ U OVOM UGOVORU.

II. DAVANJE LICENCE I OGRANIČENJA LICENCE

1. Ograničena licenca.  Shodno vašem prihvatanju odredbi ovog ugovora, uključujući uslove plaćanja (ako je primenljivo), CNHI vam daje ograničenu, na nivou sveta važeću, neisključivu, neprenosivu i nepripisivu licencu (bez prava na podlicenciranje) za pristup i korišćenje softvera za telematiku i usluge telematike tokom važenja ovog ugovora, samo na komercijalno razuman način i za legitimne interne poslovne svrhe, u skladu sa uslovima i odredbama ovog ugovora, i samo: (1) kad kupite ili aktivirate uslugu telematike; i (2) kad prihvatite ovaj ugovor bez izmena. Prihvatate (i) da pristupate i koristite softver i usluge telematike samo na način usklađen sa važećim lokalnim, državnim i međunarodnim zakonima, pravilima, naredbama, direktivama, statutima i propisima (zakoni), i (ii) da koristite softver i usluge telematike na način koji je u skladu sa dokumentacijom preduzeća CNHI.  Snosite punu odgovornost za radnje svih trećih lica koje ovlastite ili im omogućite da pristupaju softveru i uslugama telematike.  Radi jasnoće, softver za telematiku vam nije prodat, nego ga koristite po licenci.

2. Poštovanje zakona, saglasnost.  Slažete se da: (i) u potpunosti poštujete i da ćete u potpunosti poštovati sve važeće zakone (uključujući zakone o korupciji i o zaštiti podataka), uključujući i one koji se odnose na korišćenje usluge telematike i prenos i korišćenje podataka i informacija pruženih kompaniji CNHI, i (ii) dostavili ste i dostavićete sva potrebna obaveštenja i dobili ste ili ćete dobiti sve neophodne saglasnosti korisnika koje ste ovlastili i drugih relevantnih pojedinaca, uključujući i ona koja se odnose na prenos i korišćenje podataka i informacija koje obavljaju usluga telematike i CNHI.

3. Nije dozvoljen reverzni inženjering.  Licenca opisana u Odeljku II.1 iznad ne uključuje ikakva prava na izvorni kôd ma kog dela softvera telematike.  Izuzev i u meri koju zahteva ili dozvoljava zakon, vi i korisnici koje ste ovlastili nećete se baviti reverznim inženjeringom, disemblovanjem, dekompajliranjem ni ma kakvim drugim pokušajem da se otkrije izvorni kôd usluge telematike, sajta i softvera za telematiku. Informacije potrebne za rad u sprezi i bezbednosno testiranje usluge telematike, sajta ili softvera za telematiku dostupne su od preduzeća CNHI na zahtev.

4. Mere bezbednosti.  Softver za telematiku je zaštićen određenim zaštitnim mehanizmima, uključujući, između ostalog, tehnološke mere opisuje Digital Millennium Copyright Act, mere za zaštitu autorskih prava, mehanizme za omogućavanje aplikacija, lozinke, šifre, enkripciju i druge bezbednosne uređaje (mere bezbednosti).  Vi i korisnici koje ste ovlastili prihvatate da nećete: (i) razbijati ili pokušavati da razbijete mere bezbednosti koje štite softver za telematiku i koje bi po važećim zakonima koji se odnose na zaobilazak tehnoloških mera koje štite softver, dela zaštićena autorskim pravima i druga prava na intelektualnu svojinu predstavljale prekršaj, i (ii) učestvujete u širenju, kupovati, proizvoditi, dizajnirati, uvoziti, nuditi, prodavati ni distribuirati ma koji uređaj za zaobilaženje mera ili hakovanje dizajniran za zaobilaženje mera ili hakovanje mera bezbednosti ili softvera za telematiku do mere koja je nezakonita po važećim zakonima.

5. Nije dozvoljena nezakonita upotreba.  Vi i ovlašćeni korisnici prihvatate da nećete koristiti uslugu telematike, sajt ili softver za telematiku u ma koju svrhu koja je nezakonita ili nije izričito dozvoljena ovim ugovorom. Možemo da delimično ili potpunosti ograničimo ili ukinemo korišćenje usluge telematike, sajta i softvera za telematiku vama i korisnicima koje ovlastite ako postoji razumna sumnja ili dokaz da ih vi ili korisnici koje ovlastite zloupotrebljavate.  Odgovorni ste za nadoknadu svih troškova nametnutih nama ili ma kom licu (uključujući naknade advokata) kao rezultat takve zloupotrebe.  Vi i korisnici koje ste ovlastili ne smete:

(i) da oštećujete, onemogućavate, ometate, remetite ili negativno utičete na uslugu telematike, sajt, softver za telematiku, ni servere i mreže u vezi s tom uslugom, ni na koji način;

(ii) da koristite uslugu telematike ili sajt u „birou za pružanje usluga“ ili sličnoj strukturi, pri čemu treća lica dobijaju ili koriste uslugu telematike preko vas, uključujući, između ostalog, u sklopu usluge koja je takmac ma kojoj usluzi koju nudi CNHI;

(iii) da na ma koji način ikome ometate pristup, korišćenje i uživanje usluge telematike, sajta ili softvera za telematiku;

(iv) da hotimično ili nehotice prekršite ma koji zakon, uključujući, između ostalog, zakone koji se odnose na izvoz;

(v) da se lažno predstavljate kao ma koje pravno ili fizičko lice, ili da pogrešno predstavljate svoje veze sa pravnim ili fizičkim licem, niti da preduzeću CNHI navodite lažne ili obmanjujuće informacije;

(vi) da koristite uslugu telematike ili sajt za prenos opscenih, skarednih, omalovažavajućih, škakljivih i nezakonitih informacija ili sadržaja zaštićenog autorskim pravima i nije u vašem vlasništvu, ni da kršite prava ma kog drugog lica;

(vii) da koristite uslugu telematike bez dozvole na ukradenom ili izgubljenom uređaju;

(viii) da neovlašćeno pristupate usluzi telematike ili sajtu;

(ix) da koristite uslugu telematike za pružanje voice over IP usluga;

(x) da koristite ma koju šemu, lažno predstavljanje ili lažne kreditne usluge sa namerom da izbegnete plaćanje usluge telematike u celosti ili delimično;

(xi) izuzev do mere razumno potrebne za uživanje prava iz licence koja su vam odobrena shodno Odeljku II.1 iznad, da reprodukujete, modifikujete, objavljujete, distribuirate, javno prikazujete, adaptirate, menjate, prevodite, otkrivate, izvodite ili pravite izvedena dela od softvera za telematiku (i ma kog njegovog dela), ili ma kog materijala trećih lica (kako je definisano ispod);

(xiii) da uklanjate, sakrivate ili menjate ma koji simbol zaštite autorskih prava, zaštitni znak i druga obaveštenja o vlasništvu dodata, ugrađena ili otvorena u softveru za telematiku; ili

(xiv) da pratite lokaciju ma koje osobe ili uređaja bez prethodnog obaveštenja i dobijanja odobrenja od te osobe, vlasnika ili osobe koja upravlja ili poseduje takav uređaj da vi i CNHI možete da pratite lokaciju.

6. Materijali trećih strana. Softver za telematiku i usluga mogu da se isporučuju i koriste sa softverom i uslugama koje obezbeđuju treće strane (“materijali trećih strana”).  Ovaj ugovor se ne odnosi na materijale trećih strana, ali na njega mogu da se odnose ugovori o korišćenju od trećih strana i drugi ugovori.  CNHI će se u razumnoj meri potruditi da vas obavesti o događajima koji utiču na materijale trećih strana koje CNHI isporučuje zajedno sa softverom za telematiku i uslugama, a koje mogu da utiču na korišćenje usluge telematike ili sajta.  MEĐUTIM, DO MERE DOZVOLJENE VAŽEĆIM ZAKONOM, CNHI SE IZRIČITO ODRIČE SVIH ODGOVORNOSTI I OBAVEZA (NITI ĆETE VI SMATRATI CNHI ODGOVORNIM ILI OBAVEZNIM) U VEZI SA MA KOJIM MATERIJALOM TREĆE STRANE I KORIŠĆENJEM TIH MATERIJALA, BILO DA JE REČ O VAMA ILI KORISNIKU KOGA STE OVLASTILI.

7. Transfer opreme.  Prihvatate da nećete dodeljivati, podlicencirati, prenositi, iznajmljivati ni deliti svoja prava po ovom ugovoru, izuzev u slučaju trajnog transfera vlasništva nad opremom, u kom slučaju možete i da trajno prenesete svoja prava po ovom ugovoru; pod uslovom (i) da obavestite lice na koje prenosite prava o postojanju ovog ugovora i usluge telematike, i o prenosu podataka u skladu sa ovim ugovorom, (ii) da obavestite lice na koje prenosite prava da ono i/ili korisnici koje ovlasti moraju da sklope ovaj ugovor sa preduzećem CNHI ako žele da nastave korišćenje usluge telematike, sajta i softvera za telematiku, i (iii) ćete odmah obavestiti CNHI o takvom transferu. Zadržavate odgovornost za plaćanje pretplate na uslugu telematike i korišćenje takve usluge, uključujući i opremu, dok ne kontaktirate CNHI.  Morate i da obavestite CNHI ako želite da se ma koji vaši podaci izbrišu sa vašeg naloga ili vaše opreme pre trajnog prenosa vlasništva nad opremom na drugo lice.

III. USLUGE TELEMATIKE

1. Priroda usluge telematike.  Razumete da je za pružanje usluge telematike potrebno da uređaj za telematiku u vašoj opremi prenosi određene podatke putem radio-talasa, mobilne telefonije, satelita, GPS-a, interneta i/ili sličnih tehnologija.  Tip, granularnost i količina prikupljenih podataka zavise od tipa mašine i mogu da se menjaju bez obaveštenja.  Pristajete na takav prenos i odričete se svih pritužbi protiv nas koje se odnose na dostupnost, kvalitet i radne karakteristike medijuma koji se koristi za prenos podataka, osim tužbi koje se ne mogu odbaciti po važećem zakonu.  Razumete da je usluga telematike dostupna na osnovu nekoliko činilaca, uključujući, između ostalog, pristup internetu, signal mobilne mreže, korišćenje računara, vašu opremu, vaš operativni sistem, uređaj za telematiku vaše opreme koji vi aktivirate i održavate, kao i paket usluga telematike koji ste kupili. 

 

2. SMS poruke i imejlovi.  Ako izaberete da u sklopu usluge telematike primate SMS poruke (SMS) i/ili imejlove, ovim prihvatate da primate SMS poruke i imejlove od preduzeća CNHI.  Izbor o primanju SMS poruka nije uslov za pružanje usluga telematike. Da biste izabrali da primate SMS poruke na mobilnom uređaju, morate da budete i da jamčite da ste ovlašćeni korisnik mobilnog uređaja.  Broj SMS poruka koje ćete primati zavisi od aktivnosti mašine.  Primanje SMSporuka može da dovede do slanja dodatnih poruka ili naplate prenosa podataka od mobilnog operatera, za šta isključivo vi snosite odgovornost.

 

3. Sajt.  Tokom važenja ovog ugovora, imate pristup i možete da koristite sajt.  CNHI će vam dodeliti korisnička imena i lozinke za korišćenje sajta.  Na vama je da kontrolišete pristup i korišćenje korisničkih imena i lozinki i odmah ćete obavestiti CNHI o neovlašćenoj upotrebi korisničkih imena i lozinki.  Nećete (i) dozvoliti pristup i korišćenje sajtu preko vašeg korisničkog imena i lozinke ijednom trećem licu, niti ćete (ii) dodeliti ili preneti pravo pristupa sajtu i korišćenje sajta, osim kako je to navedeno ovim ugovorom.  Ako želite da drugom licu omogućite pristup svom nalogu, možete da odobrite pristup preko sajta, kad drugo lice napravi sopstveno korisničko ime i lozinku.  Preuzimate punu odgovornost za postupke drugih lica kojima odobrite pristup, kad je reč o sajtu.

 

4. Plaćanje.  Ako ste kupili uslugu telematike, prihvatate da platite sve važeće troškove i naknade u skladu sa uslovima plaćanja koje važe za paket pretplate na uslugu telematike koji ste kupili (uslovi plaćanja). Osim ako nije drugačije navedeno u važećim uslovima plaćanja, obnova usluge telematike vrši se po navedenoj ceni važećoj u vreme obnove.

IV. PODACI

1. Prikupljanje podataka.  CNHI prikuplja i obrađuje vaše podatke u svrhu pravljenja i administracije vašeg naloga, a korišćenjem usluge telematike, vaša oprema će prikupljati, snimati i/ili prenositi određene podatke preduzeću CNHI, uključujući podatke o mašini i agronomske podatke. Podaci o mašini i agronomski podaci definisani su u Obaveštenju o privatnosti priloženim uz ugovor o usluzi.  Ovaj ugovor preduzeću CNHI ne daje nikakva prava na vaše podatke koje primimo pod ovim ugovorom izuzev prava na korišćenje opisanih u ovom ugovoru. Određeni podaci u mašini su u vlasništvu preduzeća CNHI.

2. Deljenje podataka sa prodavcima.  Prodavci koji su dobili ovlašćenje od vas ili preduzeća CNHI da pristupaju vašim podacima dostupnim preko sajta i usluge telematike i da ih koriste zovu se ovlašćeni prodavci.  CNHI ovlašćenim prodavcima može da dostavlja informacije i podatke u svrhu servisiranja vaše opreme, uključujući dijagnostiku mašine, daljinsko održavanje i ažuriranja softvera komponenti mašine. Ovlašćeni prodavci mogu da obrađuju i koriste vaše podatke samo radi pružanja usluge u vezi sa vašom opremom i u skladu sa ugovorom o usluzi i važećim zakonom.

3. Korišćenje ličnih podataka i obaveštenje o privatnosti.  Neki podaci koje CNHI prikuplja i obrađuje odnose se na osobe koje su identifikovane ili mogu da se identifikuju na očigledan i uobičajen način (npr. imena, akreditivi, imejl adrese), ali pod određenim uslovima se i podaci o mašini i agronomski podaci mogu smatrati ličnim podacima, kako je dodatno objašnjeno u obaveštenju o privatnosti priloženom uz ugovor o usluzi. Prihvatate da ste obavešteni o načinu obrade ličnih podataka u vezi sa uslugom, i ovim preduzeću CNHI odobravate pravo da obrađuje, koristi, otkriva i prenosi lične podatke dostavljene preduzeću CNHI da bi vam pružao uslugu telematike kako je opisano u obaveštenju o privatnosti, u skladu sa važećim zakonom.  Ova dozvola se odnosi i na druga lica koje CNHI angažuje u vezi pružanja usluga telematike.

4. Korišćenje podataka u svrhe preduzeća CNHI.  Razumete da će CNHI obrađivati i koristiti podatke o mašini i agronomske podatke za sopstvene svrhe, u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda i usluga, za razvoj novih proizvoda i usluga, radi marketinških aktivnosti i u vilju poštovanja zakona, propisa, sudskih naloga i sličnih zahteva za informacijama koji potiču od organa vlasti, ili kako je drugačije naloženo zakonom. Ovim potvrđujete da je preduzeću CNHI dozvoljeno da pristupa i da obrađuje podatke o mašini i agronomske podatke u sopstvene svrhe u skladu sa važećim zakonom, uključujući važeći zakon o zaštiti podataka. Naročito, do neophodne mere ćete obavestiti i dobiti saglasnost svih subjekata o kojima se prikupljaju obaveštenja da bi se preduzeću CNHI odobrili pristup i obrada podataka o mašini i agronomskih podataka u sopstvene svrhe.

5. Izvedeni podaci.  Vi i korisnici koje ovlastite razumete da CNHI može da agregira, obrađuje i izvodi podatke sakupljene na osnovu usluge telematike tako da konkretan korisnik i mašina više ne mogu da se identifikuju (izvedeni podaci). Izvedeni podaci se ne sastoje, ne sadrže i ne odnose se na lične podatke. CNHI je vlasnik takvih izvedenih podataka.  U slučaju da zadobijete ma kakvo pravo, vlasništvo ili interes u takvim izvedenim podacima, ovim prihvatate da neopozivo dodelite takvo pravo, vlasništvo i interes preduzeću CNHI. Takvim izvedenim podacima preduzeće CNHI može da pristupa i da ih koristi u ma koje svrhe, i može da ga deli sa drugim licima, uključujući, između ostalog, naše prodavce, naše saradnike i njihove prodavce, proizvođače opreme i ostale poslovne partnere. CNHI će primeniti i održavati mere da bi obezbedio da izvedeni podaci ostanu anonimni.

6. Ograničenje pristupa podacima.  Kad se pretplatite na uslugu telematike, nemate pravo da preduzeću CNHI ograničavate pristup i korišćenje vaših podataka, izuzev kako je dozvoljeno važećim zakonom i kako je navedeno ispod. 

a. Podaci o mašini.  Ako želite da preduzeću CNHI ograničite pristup podacima o mašini koji podležu ovom ugovoru, morate da otkažete uslugu telematike tako što ćete raskinuti ovaj ugovor (kako je navedeno u Odeljku IX ispod), i zatražiti preko sajta ili kod CNHI prodavca da CNHI izbriše podatke o mašini dostupne na vašem nalogu.  CNHI će obaviti brisanje u razumnom roku posle vašeg važećeg zahteva, shodno Odeljku IV(7) ispod.  CNHI će zadržati pristup podacima o mašini koje je prikupila usluga telematike pre nego što ste preduzeću CNH ograničili pristup podacima o mašini, osim ako važeći zakoni, uključujući zakone o zaštiti podataka, ne nalažu drugačije.  Ograničavanje pristupa podacima preduzeću CNH sprečiće da dobijate daljinsku dijagnostiku mašine, daljinski servis mašine i druge usluge preduzeća CNHI.

b. Agronomski podaci.  Preduzeću CNHI možete da ograničite pristup agronomskim podacima preko sajta ili drugih usluga.  Uklanjanje pristupa agronomskim podacima preduzeću CNHI kroz takve usluge i pretplate će i vama ograničiti pristup agronomskim podacima preko sajta i onemogućiće da učitate dodatne agronomske podatke.  Možete da izbrišete datoteke sa agronomskim podacima na način opisan u Odeljku IV(7) ispod.

7. Brisanje podataka.  Možete da izbrišete ma koji podatak sa naloga brisanjem izabranih podataka na sajtu ili zahtevanjem od prodavca da to uradi.  Možete da kontaktirate i CNHI da biste zatražili da CNHI trajno izbriše podatke koji se čuvaju pod vašim nalogom na našim sistemima, shodno svim zahtevima za zadržavanje evidencije i pravnim zahtevima.

Ako vi ili CNHI zatvorite nalog usluga telematike (tačnije, CNHI zatvara vaš nalog po prestanku važenja ovog ugovora), i osim ako to nije drugačije naloženo važećim zakonom ili ako CNHI ne pristane na drugačiji postupak, CNHI ima pravo i opciju da trajno izbriše sve informacije, uključujući i podatke, koje se čuvaju u okviru vašeg naloga, i više nećete moći da preuzmete podatke i druge informacije sa tog naloga.  Prihvatate da, do pune mere dozvoljene važećim zakonom, CNHI ne snosi odgovornost za brisanje ili neuspelo čuvanje ma kojih podataka i drugih informacija koje su poslate preduzeću CNHI, i koje održava ili prenosi usluga telematike.

Ne izuzimajući navedeno, CNHI nema obavezu brisanja izvedenih podataka.

8. Transfer podataka.  Uslugom telematike  upravlja preduzeće CNHI iz svojih prostorija, ili iz prostorija svojih filijala na raznim lokacijama širom sveta.  U skladu sa važećim zakonom, CNHI može da koristi svoje filijale ili jednog ili više nezavisnih dobavljača usluga za vođenje usluge telematike na raznim lokacijama širom sveta.  Posledično, lični podaci koje pošaljete preduzeću CNHI mogu da se sakupljaju, šalju, obrađuju i čuvaju van zemlje u kojoj živite i posledično mogu da budu dostupni državnim organima po zakonima i naredbama koje važe u tim stranim državama.  CNHI će poštovati zakone koji se odnose na prenos podataka, uključujući zakone o zaštiti podataka, i primenjivaće razumne mere da bi obezbedio da se podaci štite u takvim slučajevima, ali CNHI ne može da garantuje da će zakoni ma koje strane zemlje biti u skladu sa stepenom zaštite kakav važi po zakonima vaše zemlje.

9. Usluge telematike trećih lica. U sklopu usluge telematike, možete da izaberete da usluga šalje, prenosi i razmenjuje podatke između uređaja za telematiku vaše opreme i određenih uređaja, sistema i softvera trećih lica radi pravljenja prilagođenih izveštaja, podataka i drugih funkcija (usluge telematike trećih lica).  CNHI nema kontrolu nad vidom i kvalitetom podataka koje prenose takve usluge telematike trećih lica, ni nad izveštajima i drugim podacima koja ta lica generišu (zajedno, podaci iz usluge telematike trećih lica).  Stoga, ako izaberete da koristite usluge telematike trećih lica, vi i korisnici koje ovlastite prihvatate sledeće:

(i) Slažete se da preduzeću CNHI i/ili uređaju za telematiku vaše opreme dozvolite prenos i razmenu podataka sa takvim uslugama telematike trećih lica.  Prihvatate da, kad preduzeće CNHI i/ili uređaj za telematiku vaše opreme otpočne prenos vaših podataka takvoj usluzi telematike trećeg lica, do mere da vaši podaci više ne ostaju u okviru CNHI usluge telematike, vaši podaci više ne podležu odredbama ovog ugovora; umesto toga, vaši podaci podležu odredbama izjave o privatnosti dobavljača treće strane.

(ii) Usluge telematike treće strane ne podležu odredbama ovog ugovora, ali mogu da podležu ugovora dobavljača treće strane i drugim ugovorima koje možete da zaključite direktno pri korišćenju usluga telematike treće strane.  Vi i korisnici koje ste ovlastili prihvatate da ne držite CNHI odgovornim za pristup i korišćenje ma kojih usluga telematike treće strane, uključujući i sve podatke dobijene na osnovu usluga telematike treće strane. 

(iii) Prihvatate sva ograničenja upotrebe i kvaliteta usluga telematike treće strane i svih podataka iz usluga telematike treće strane, i prihvatate da CNHI ne snosi odgovornost za kvalitet, tačnost, nemogućnost primanja, pristup i korišćenje usluga telematike treće strane i/ili ma kojih podataka dobijenih od usluge telematike treće strane.

(iv) CNHI može da kontroliše tok podataka usluga telematike treće strane koji se prenose od ili ka usluzi telematike, i može da zaustavi ili blokira korišćenje svih usluga telematike treće strane i/ili svih podataka od usluga telematike treće strane za koje CNHI smatra da mogu da negativno utiču na uslugu telematike.

(v) DO MERE DOZVOLJENE VAŽEĆIM ZAKONOM, CNHI SE IZRIČITO ODRIČE SVIH ODGOVORNOSTI I OBAVEZA (NITI ĆETE VI SMATRATI CNHI ODGOVORNIM ILI OBAVEZNIM) U VEZI SA: (1) VAŠIM PODACIMA, KAD CNHI I/ILI UREĐAJ ZA TELEMATIKU NA VAŠOJ OPREMI ZAPONE TAKAV PRENOS VAŠIH PODATAKA USLUZI TELEMATIKE TREĆE STRANE (BILO DIREKTNO ILI PREKO POSREDNIKA); I (2) SVIH PODATAKA OD USLUGA TELEMATIKE TREĆE STRANE, UKLJUČUJUĆI I KORIŠĆENJE OD VAS ILI KORISNIKA KOJE STE OVLASTILI I SVE NASTALE ŠTETE I NEOVLAŠĆENI PRISTUP, GUBITAK ILI IZMENE VAŠE OPREME ILI PODATAKA.

V. IZMENE

1. Izmena i prekid.  Do mere dozvoljene važećim zakonom, CNHI u svako doba može da izmeni, obustavi ili trajno prekine pružanje usluge telematike ili sajta, ma kog dela njihovih funkcija, funkcije, proizvode i podršku koja se odnosi na njih, sa ili bez prethodnog obaveštenja, sa ili bez razloga.  CNHI nema odgovornost prema vama ni ma kom drugom licu zbog takvih izmena, obustavljanja ili prekida, niti je CNHI u obavezi da nastavi sa pružanjem podrške za ma koju obustavljenu ili prekinutu uslugu telematike, sajt ili ma koji deo usluge i sajta.  Pristupanjem ili korišćenjem usluga telematike ili sajta, prihvatate naše izmene usluge telematike ili sajta, ili ma kog dela njihovih funkcija, odlika, proizvoda, i podrške koja se na njih odnosi. CNHI će u razumnom roku obezbediti obaveštenje o izmeni, obustavi ili prekidu pružanja usluge telematike ili sajta koje imaju negativan i materijalni uticaj na ključni deo naše pogodbe shodno ovom ugovoru.

2. Ažuriranje softvera.  Prihvatate da CNHI može da u svako doba daljinski promeni ili ažurira softver za telematiku, sa ili bez prethodnog obaveštenja.  Takve promene i ažuriranja mogu da uključuju ispravke grešaka, zakrpe, poboljšane ili nove funkcije i nove verzije.  Osim ako CNHI izričito ne navede drugačije, sve promene i ažuriranja softvera za telematiku i dalje podležu odredbama ovog ugovora.  Prihvatanjem ovog ugovora dajete izričitu saglasnost za instalaciju budućih ažuriranja softvera.

VI. USLOVI I OGRANIČENJA ZA USLUGU TELEMATIKE

1. Uslovi za uslugu telematike.

(i) Opšte.  Razumete da, u cilju rada usluge telematike, vaša oprema mora da ima ispravan električni sistem i da vaša oprema i uređaj za telematiku na vašoj opremi svakako moraju da budu u radnom stanju.

(ii) Sistemi za komunikaciju trećih strana.  Da bi radila, usluga telematike mora da koristi sistem za komunikaciju u vlasništvu trećih strana, na primer, mobilnu telefoniju ili satelitski komunikacioni sistem (sistem komunikacije).  CNHI NE SNOSI ODGOVORNOST ZA DOSTUPNOST, KVALITET I RADNE KARAKTERISTIKE (A USLUGA TELEMATIKE NE OBUHVATA) BEŽIČNE I SATELITKSKE SISTEME KOMUNIKACIJE NI OPREMU KOJU OBEZBEĐUJU DOBAVLJAČI SISTEMA KOMUNIKACIJE.  SISTEMI KOMUNIKACIJE SNOSE ISKLJUČIVU ODGOVORNOST ZA TAKVE USLUGE I OPREMU.

 (iii) Sajt.  Razumete da je za korišćenje sajta neophodan pristup internetu i da ste odgovorni za nabavku, konfiguraciju, nadzor, održavanje, upravljanje, naknade i troškove mrežne veze i softvera i hardvera koji se odnose na korišćenje interneta, uključujući LAN, računare, modeme i uređaje za telekomunikaciju.  CNHI nije odgovoran za mrežnu vezu za pristup internetu niti za probleme i uslove koji nastaju ili se odnose na mrežnu vezu, uključujući i probleme sa brzinom interneta, pokrivenost signalom, prekide rada mreže i/ili druge uslove koje izazivaju internet i/ili mrežna veza.

2. Zakonski uslovi za uslugu telematike.  Prenos informacija koji koristi uređaj za telematiku vaše opreme podleže zakonskim uslovima koji se razlikuju između lokacija uključujući radio-frekvenciju i odobrenje za upotrebu.  Vi ste odgovorni za ograničavanje korišćenja svih uređaja za telematiku na one lokacije na kojima su ispunjeni svi zakonski uslovi za njihovu upotrebu i za komunikacionu mrežu.  U slučaju da se uređaj za telematiku vaše opreme nalazi, ili se premesti na lokaciju (i) na kojoj zakonski uslovi nisu ispunjeni ili (ii) na kojoj prenos i obrada takvih informacija na više lokacija nije legalna, CNHI se odriče svake odgovornosti koja se odnosi na tako nepoštovanje zakona, i CNHI može da prekine prenos informacija sa tok uređaja.

VII. USLUGE PODRŠKE

CNHI i njegovi prodavci mogu da ponude pružanje (ali po ovom ugovoru nisu u obavezi da ponude pružanje) podrške koja se odnosi na uslugu telematike.  Sve takve usluge podrške podležu dodatnim uslovima i odredbama.

VIII. INTELEKTUALNA SVOJINA

Vi i korisnici koje ovlastite razumete da su usluga telematike i softver za telematike zaštićeni zakonima o intelektualnoj svojini i međunarodnim ugovorima.  Što se tiče odnosa između preduzeća CNHI i vas, sva prava, vlasništvo i interes koji se odnose na uslugu telematike, sajt i softver za telematiku su u vlasništvu preduzeća CNHI (i njegove davaoce licence), i ništa u ovom ugovoru ne prenosi niti vam dodeljuje ma koje pravo, vlasništvo i interes koji se odnosi na uslugu telematike, sajt i softver za telematiku, uključujući, između ostalog, prava na zaštitni znak, vama ili korisnicima koje ste ovlastili. Vi i korisnici koje ste ovlastili ovim prihvatate i priznajete da CNHI i lica kojima je dao licencu (i, ako je primenjivo, dobavljači trećih strana) poseduju sva prava, vlasništvo i interes na sva prava intelektualne svojine koji su u vezi sa ili se odnose na koji se odnose na uslugu telematike, sajt i softver za telematiku.

IX. OBUSTAVA I PREKID

1. Obustava/prekid za koje postoji uslov.  CNHI može da vama i korisnicima koje ste ovlastili obustavi ili prekine važenje licence za korišćenje usluge telematike i/ili softvera za telematiku, bez odgovornosti:

(i) ako vi ili korisnici koje ovlastite prekršite ovog ili ma kog drugog važećeg ugovora sklopljenog sa preduzećem CNHI o korišćenju usluge telematike, sajta i softvera za telematiku; ili

(ii) ako CNHI ima razloga da smatra da vi ili korisnici koje ovlastite, ma koji vaš agent ili ma koja treća strana zloupotrebljava uslugu telematike, sajt ili softver za telematiku, ili ga koristi na obmanjujući ili nezakonit način.

CNHI može i da obustavi ili prekine pretplatu na uslugu telematike ako ne platite naknade ili druge iznose koje dugujete u datom roku. Pri raskidu ovog ugovora shodno ovom paragrafu, nemate prava na povraćaj novca za ma koju uplatu koju ste obavili (ako je primenjivo) za uslugu telematike, i više nećete imati pristup svojim podacima preko sajta.

2. Prekid usled praktične potrebe preduzeća CNHI.  Shodno uslovima dodatnog obaveštenja po važećem zakonu, CNHI može da raskine ovaj ugovor trideset (30) dana nakon što vam uruči obaveštenje o raskidu ugovora. Pri raskidu ovog ugovora shodno ovom paragrafu, CNHI će vam refundirati preračunat iznos svih uplata koje ste obavili (ako je primenjivo) za neiskorišćene usluge telematike, i više nećete imati pristup svojim podacima preko sajta. Taj vid obeštećenja je jedini vid obaveze preduzeća CNHI prema vama u slučaju prekida usled praktične potrebe preduzeća CNH.

3. Prekid usled vaše praktične potrebe.  Možete da raskinete ovaj ugovor trideset (30) dana nakon što obavestite CNHI o raskidu ugovora.  Pri raskidu ovog ugovora shodno ovom paragrafu, nemate prava na povraćaj novca za ma koju uplatu koju ste obavili (ako je primenjivo) za uslugu telematike, i više nećete imati pristup svojim podacima preko sajta.

X. GARANCIJE

DO MERE DOZVOLJENE VAŽEĆIM ZAKONOM, CNHI, NJEGOVI DIREKTORI, RUKOVODIOCI, ZAPOSLENI, DAVAOCI LICENCE, I DRUGI DOBAVLJAČI, PRODAVCI, SARADNICI I AGENCI (POJEDINAČNO CNHI LICE, A ZAJEDNO CNHI LICA) ODRIČU ODGOVORNOST ZA SVU ŠTETU KOJA MOŽE DA ZADESI VAS ILI KORISNIKE KOJE STE OVLASTILI USLED KORIŠĆENJA USLUGE TELEMATIKE, SAJTA I SOFTVERA ZA TELEMATIKU. VI I KORISNICI KOJE STE OVLASTILI IZRIČITO RAZUMETE I PRIHVATATE: (a) DA SE USLUGA TELEMATIKE, OVAJ SAJT I SOFTVER ZA TELEMATIKU ISPORUČUJU U VIĐENOM STANJU, SA SVIM PRISUTNIM MANAMA I ONAKO KAKO JE DOSTUPNO, I DA CEO RIZIK KOJI SE ODNOSI NA ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, RADNE KARAKTERISTIKE, TAČNOST I TRUD LEŽI NA VAMA; (b) DA U MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM CNHI STRANE NE TVRDE, NE GARANTUJU NITI JEMČE, IZRIČITO, PODRAZUMEVANO, ZAKONSKI ILI NA DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, (i) GARANCIJE NA VLASNIŠTVO, POGODNOST PRODAJE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU, NAPOR ULOŽEN U DOBAR RAD, TAČNOST, MIRNO UŽIVANJE, NEPOSTOJANJE ZALOGA, NEPOSTAJANJE POLAGANJA PRAVA I NEPOSTOJANJE KRŠENJA PRAVA; (ii) GARANCIJA KOJE PROISTIČU IZ TOKA PRODAJE ILI NAČINA POSLOVANJA; (iii) GARANCIJE KOJE SE ODNOSE NA BEZBEDNOST, POUZDANOST, PRAVOVREMENOST I PERFORMANSE USLUGE TELEMATIKE, SAJTA I SOFTVERA ZA TELEMATIKU; I (iv) GARANCIJE KOJE NAVODE DA ĆE PRISTUP I KORIŠĆENJE USLUGE TELEMATIKE, SAJTA ILI SOFTVERA ZA TELEMATIKU ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE, BITI NEOMETANE I BEZ GREŠAKA; I (c) DA ĆETE PRISTUPATI I KORISTITI USLUGU TELEMATIKE, SOFTVER ZA TELEMATIKU I SAJT PO SVOM NAHOĐENJU I RIZIK DA ĆETE BITI ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA SVA OŠTEĆENJA VAŠIH RAČUNARSKIH SISTEMA I OPREME ILI GUBITKA ILI IZMENE PODATAKA KOJE PROISTIČE IZ TAKVOG PRISTUPA I UPOTREBE.

Ne ograničavajući gorenavedeno, zbog činilaca van razumne kontrole CNHI koje se odnose na interne nepreciznosti pozicije globalnih satelitskih sistema za pozicioniranje (svaki takav sistem,GNSS), prihvatate da CNHI nije odgovoran za rad niti kvarove u radu GNSS satelita i dostupnost signala GNSS satelita.

NEMA GARANCIJA KOJE VAŽE VAN ONIH IZRIČITO NAVEDENIH OVIM UGOVOROM.  ZAKONI U NEKIM DRŽAVAMA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA ILI OGRANIČENJA TRAJANJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE, TAKO DA NAVEDENA ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA MOŽDA NE VAŽE ZA VAS.

XI. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, CNHI STRANE NE SNOSE ODGOVORNOST PREMA VAMA, KORISNICIMA KOJE STE OVLASTILI, NI TREĆIM STRANAMA, ZA OBEŠTEĆENJE, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, DIREKTNO, INDIREKTNO, POSEBNO, PRIMERNO, KAZNENO, POSLEDIČNO ILI OBEŠTEĆENJE TREĆEG LICA, ILI OBEŠTEĆENJE ZBOG GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA, GUBITKA ILI OŠTEĆENJA PODATAKA (UKLJUČUJUĆI I REZULTAT AŽURIRANJA I PROMENA SOFTVERA ZA TELEMATIKU), GUBITKA POSLOVNIH INFORMACIJA, ZARAŽAVANJA SISTEMA VIRUSIMA, PADOVA SISTEMA I SLIČNO, KOJA PROISTIČU, ZASNIVAJU SE I REZULTAT SU OVOG UGOVORA ILI PRISTUPA, KORIŠĆENJA, NENAMENSKOG KORIŠĆENJA I NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA USLUGE TELEMATIKE, SAJTA I SOFTVERA ZA TELEMATIKU KOJE SE ODNOSI NA VAS ILI KORISNIKE KOJE STE OVLASTILI (UKLJUČUJUĆI GUBITKE I OŠTEĆENJA NASTALA USLED PREKIDA ILI GREŠAKA U TRANSMISIJI (UKLJUČUJUĆI NEPRECIZNOST PODATAKA O LOKACIJI), KVAROVE I MA KOJE DRUGE UZROKE), ČAK I AKO JE PREDUZEĆE CNHI BILO OBAVEŠTENO O MOGUĆNOSTI TAKVIH OBEŠTEĆENJA (UKLJUČUJUĆI OBEŠTEĆENJA TREĆIH STRANA). CNHI NE PREUZIMA NITI ĆE SNOSITI ODGOVORNOST PROISTEKLU IZ DOGAĐAJA VAN NJEGOVE KONTROLE ILI KONTROLE NJEGOVIH PODUGOVARAČA, DAVALACA LICENCE I POSLOVNIH PARTNERA, UKLJUČUJUĆI POSLEDICE DEJSTVA VIŠE SILE, ODLUKA VLADE, TERORISTIČKIH NAPADA, ŠTRAJKOVA I METEOROLOŠKIH NEPOGODA.  ISKLJUČENJE ODŠTETA PO OVOM ODELJKU SECTION XI NE ZAVISI OD MA KOG PRAVNOG LEKA NAVEDENOG OVIM UGOVOROM I PREŽIVLJAVA U SLUČAJU DA TAKAV PRAVNI LEK NE OSTVARI SVOJU SUŠTINSKU SVRHU ILI SE NA DRUGI NAČIN POKAŽE NEIZVODLJIVIM.  OVA OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA VAŽE BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE ŠTETA NASTALA USLED KRŠENJA UGOVORA ILI GARANCIJE, NEMARA ILI MA KOG DRUGOG OSNOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA.  DO MERE DO KOJE VAŽEĆI ZAKON DOZVOLJAVA TAKVA ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA, UKUPNA ODGOVORNOST PREDUZEĆA CNHI ZA NADOKNADU ŠTETE, GUBITKE I OSNOVE ZA POKRETANJE POSTUPKA, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI, ŠTETE (UKLJUČUJUĆI NEMAR) I DRUGAČIJE, NI U KOM SLUČAJU NEĆE PREĆI IZNOS KOJI STE VI PLATILI PREDUZEĆU CNHI U ROKU OD 12 MESECI PRE PRETHODNOG MESECA TOKOM KOGA STE PLATILI ZA PRISTUP I KORIŠĆENJE USLUZI TELEMATIKE. ODGOVORNOST KOJE PREDUZEĆE CNHI IMA PREMA VAMA PO PITANJU SVIH OŠTEĆENJA, GUBITAKA I OSNOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI, ŠTETE (UKLJUČUJUĆI NEMAR) I DRUGAČIJE, BIĆE UMANJENO ZA MERU, AKO POSTOJI, DO KOJE STE VI DOPRINELI GUBITKU, NASTANKU ŠTETE ILI OSNOVU ZA POKRETANJE POSTUPKA.

PRETHODNO NAVEDENA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI NE ODNOSE SE NA ODGOVORNOSTI KOJE SE NE MOGU ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI VAŽEĆIM ZAKONIMA, KAO U SLUČAJU ZAKONSKI PROPISANE ODGOVORNOSTI (UKLJUČUJUĆI VAŽEĆI ZAKON O ODGOVORNOSTI ZA PROIZVOD) ILI U SLUČAJU TELESNE POVREDE KOJA JE PROISTEKLA ISKLJUČIVO USLED GRUBOG NEHATA ILI ZLONAMERNOG PONAŠANJA CNHI LICA.

U slučaju da važeći zakoni podrazumevaju garancije i uslove, ili preduzeću CNHI nameće obavezu ili garanciju koja ne može da se isključi, ograniči ili izmeni, ili ne može da se isključi, ograniči ili izmeni do ograničene mere ("Neisključiva prava"), , ovaj ugovor treba tumačiti u svetlu tih zakona i ništa u ugovoru ne može da isključi, ograniči ili izmeni vaša neisključiva prava. Ako takvi zakoni važe, onda, do mere dozvoljene zakonom, CNHI ograničava svoju odgovornost u odnosu na sve tužbe po tim zakonima, (a) u slučaju robe, po opciji CNHI, na (i) zamenu robe ili isporučivanje ekvivalentne robe; (ii) popravku takve robe; (iii) snošenje troškova zamene robe ili nabavke ekvivalentne robe; ili (iv) plaćanje troškova popravke robe, i (b) u slučaju usluga i po opciji CNHI, da: (i) ponovo pruži usluge; ili (ii) plati trošak pružanja usluga.

XII. OBEŠTEĆENJE

NA ZAHTEV PREDUZEĆA CNHI, PRISTAĆETE DA OBEŠTETITE, ZAŠTITITE I NE SMATRATE KRIVOM SVE CNHI STRANE ZA SVE ŽALBE, SUDSKE POSTUPKE, ZAHTEVE, RADNJE I SVE DRUGE SPOROVE KOJE PROTIV NJIH POKRENE TREĆA STRANA USLED TOGA ŠTO STE VI ILI KORISNICI KOJE STE OVLASTILI (A) KORISTILI USLUGU TELEMATIKE, SAJT I SOFTVER ZA TELEMATIKU (UKLJUČUJUĆI I ONE U VEZI PRAĆENJA LOKACIJE MA KOJE OSOBE ILI UREĐAJA), (B) KRŠILI OVAJ UGOVOR, (C) ZANEMARILI DOSTAVLJANJE OBAVEŠTENJA ILI DOBIJANJE POTREBNE SAGLASNOSTI OD OVLAŠĆENIH KORISNIKA I DRUGIH OSOBA KOJE SE ODNOSE NA USLUGU TELEMATIKE, SAJT I SOFTVER ZA TELEMATIKU (UKLJUČUJUĆI I ONE U VEZI PRAĆENJA LOKACIJE MA KOJE OSOBE ILI UREĐAJA), I (D) KRŠILI MA KOJI ZAKON ILI PRAVA TREĆIH STRANA. Platićete sve troškove, obeštećenja i naknade, uključujući i razumne naknade advokata i troškove propisane ili na drugi način nastale CNHI stranama u vezi sa ma kojom takvom tužbom, sudskim postupkom, osnovom, zahtevom i drugim raspravama.  CNHI strana može, o svom trošku, da organizuje isključivo odbranu i kontrolu nad svakim problemom čiji bi troškovi obeštećenja inače pali na vas, u kom slučaju prihvatate da sarađujete sa CNHI stranom u dokazivanju tokom odbrane.

XIII. OSTALO

1. Elektronski potpis i obaveštenje o prihvatanju objavljivanja.  Prihvatate korišćenje elektronskih dokumenata i evidencije koji se odnose na ovaj ugovor, uslugu telematike i sajt.  Prihvatate da svi takvi dokumenti i evidencija koje vam CNHI dostavi elektronskim putem zadovoljavaju sve zahteve za tim da ti dokumenti i evidencija budu u pisanoj formi.  Možete (i) da pribavite papirnu kopiju svakog dokumenta ili evidencije, (ii) da povučete saglasnost na korišćenje elektronskih dokumenata i evidencije, i (iii) da ažurirate svoje kontakt informacije tako što ćete kontaktirati CNHI na način opisan na veb-sajtu CNHI.  Da biste primali ili pristupali elektronske dokumente i evidenciju, morate da imate funkcionalan i kompatibilan ekran u kabini i drugi softver koji može da otvara PDF fajlove.  Da biste sačuvali dokumente i evidenciju, vaš uređaj mora da ima sposobnost preuzimanja i čuvanja PDF fajlova.  Ako ste pristupili ovoj stranici, potvrđeno je da vaš sistem i uređaj ispunjavaju navedene kriterijume za primanje, pristup i čuvanje.

2. Izbor zakona i rešavanje sporova.  Ovaj ugovor se rukovodi i sačinjen je u skladu sa zakonima države Njujork i važećeg saveznog zakona SAD, uključujući Savezni zakon o arbitraži, bez referenci na odredbe i principe „sukoba zakona“.  I MI I VI PRIHVATAMO, DO MERE DOZVOLJENE ZAKONOM, DA KORISTIMO KONAČNU I OBAVEZUJUĆU ARBITRAŽU, A NE PARNIČNI POSTUPAK (osim parnica za spor male vrednosti do mere za koju se vaše tužbe kvalifikuju) ZA REŠAVANJE SVIH SPOROVA, TUŽBI I KONTROVERZI KOJE SE NA MA KOJI NAČIN ODNOSE NA KORIŠĆENJE USLUGE TELEMATIKE, SAJTA ILI SOFTVERA ZA TELEMATIKU OD STRANE VAS ILI KORISNIKA KOJE STE OVLASTILI, ILI NA NEKI DRUGI NAČIN PROISTIČU ILI SE ODNOSE NA OVAJ UGOVOR (SPOROVI).  Radi jasnoće, dogovor o arbitraži ne važi za sporove koji proističu iz opreme koja se ne odnosi na uslugu telematike, sajt i softver za telematiku i ovog ugovora.

Arbitraciju vrši Američko udruženje za arbitraciju – American Arbitration Association (AAA) – u skladu sa pravilima AAA za komercijalnu arbitraciju i, ako je primenjivo, sa pravilima AAA za arbitraciju među potrošačima.  Ako ste iz SAD, osim ako se ne dogovorimo drugačije, arbitracija će se obaviti blizu vašeg mesta boravka, ili kako je navedeno u Tabeli 1. Ako se nalazite van SAD, arbitracija će se obaviti na mestu u SAD koje ćemo izabrati po svom nahođenju, osim ako važeći zakon ne zahteva drugačije.

Prihvatate da će se svaki postupak rešavanja sporova voditi samo individualno i izričito se odričete prava da zatražite ili održavate ma koji vid zajedničkih, grupnih i spojenih tužbi, čak i ako ih pravila i procedure AAA dozvoljavaju.  I mi i vi prihvatamo da se stranke odriču prava na suđenje sa porotom, a ako iz ma kog razloga dođe do sudskog spora umesto arbitracije, i mi i vi se odričemo svakog prava na suđenje sa porotom.  Ne izuzimajući navedeno, i mi i vi se slažemo da mi ili vi možemo da iznesemo spor pred sud ako se radi o kršenju ili drugoj zloupotrebi prava na intelektualnu svojinu.

Do mere dozvoljene važećim zakonom i relevantnim pravilima AAA, vi i mi prihvatamo da plaćamo sopstvene naknade i troškove, uključujući za plaćanje advokata, veštaka i svedoka.

Do mere dozvoljene ovim ugovorom, ako su sudski spor ili tužba dozvoljeni, ovim izjavljujete da ste saglasni da ekskluzivnu jurisdikciju imati državni i savezni sudovi u Njujorku u saveznoj državi Njujork.

3. Usaglašenost za uvoz i izvoz. Prihvatate da sav sistemski hardver, sistemski softver, vlasnički podaci, znanje i veština i drugi podaci i informacije (ovde, proizvodi) koje dobijete od preduzeća CNHI mogu da podležu zakonima o kontroli uvoza i izvoza jedne ili više zemalja i da, shodno tome, njihov uvoz, izvoz, dalji izvoz i prenos mogu da budu ograničeni ili zabranjeni. Prihvatate da ćete striktno poštovati sve takve zakone i da nećete posredno ili neposredno uvoziti, izvoziti dalje izvoziti, prenositi ili uticati na uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili prenos takvih proizvoda na ma koje odredište i fizičko ili pravno lice kome je to zabranjeno ili ograničeno ma kojim zakonom, osim ako prethodno niste dobili pisanu saglasnost preduzeća CNHI i svih relevantnih državnih organa, bilo u pisanom obliku ili kako je naveo važeći zakon, jer se isti povremeno mogu dopunjavati.

4. SAD Prava ograničena na državne organe i komercijalni računarski softver.  Ovaj proizvod se smatra „komercijalnim računarskim softverom“ i „dokumentacijom za komercijalni računarski softver“ shodno DFAR odeljku 227.7202 i FAR odeljku 12.212 (i svim odeljcima koji ih eventualno zamene).  Upotreba proizvoda, uključujući, između ostalog njegovo reprodukovanje i prikazivanje od strane Sjedinjenih Američkih Država ili ma kojeg njihovog sredstva, bez obzira na oblik, regulisana je ovim ugovorom.

5. Čitav ugovor.  Ovaj ugovor i svi ostali važeći ugovori između vas i CNHI koji se odnose na korišćenje usluge telematike, sajta i softvera za telematiku čine kompletan ugovor između vas i preduzeća CNHI i regulišu vaše korišćenje usluge telematike, sajta i softvera za telematiku, i menjaju sve ranije ugovore, pregovore i komunikacije (u oralnom, pisanom ili elektronskom obliku) između vas i CNHI, a koje se odnose na ovaj predmet.  Osim ako nije izričito drugačije navedeno ovim ugovorom, nijedna promena, izmena ili odricanje od ovog ugovora nije obavezujuća po CNHI osim ako se ne napravi u pismenom obliku uz odobrenje CNHI.  Sva prava koja nisu na drugi način izričito odobrena ovim ugovorom zadržavaju CNHI i njegovi davaoci licence.  Ako CNHI ne iskoristi ili ne sprovede ma koje pravo ili odredbu iz ovog uređaja, to ne znači odricanje od takvog prava ili odredbe.  Ako nadležni sud smatra ma koji deo ovog ugovora nevažećim ili neprimenljivim, taj deo treba tumačiti na način usaglašen sa primenjivim zakonom da bi odrazio, što preciznije, originalne namere preduzeća CNHI, a preostali delovi ostaju punovažni. Treće strane nemaju prava da primenjuju ijednu odredbu ovog ugovora.

ODELJCI IV, VIII, X I XI ČINE KLJUČNI DEO NAŠE POGODBE.

6. Izmene ugovora.  CNHI u svako doba može da izmeni i ažurira ovaj ugovor.  CNHI će vas o takvim promenama obavestiti u razumnom roku.  CHNI može da vas obavesti o znatnijim izmenama ovog ugovora tako što će vas kontaktirati preko kontakt informacija navedenih na vašem nalogu.  Nastavak korišćenja usluge telematike, sajta ili softvera za telematiku posle implementacije takvih izmena predstavlja potvrdu da prihvatate ažurirani ugovor, osim ako pismeno ne obavestite CNHI u roku od 30 dana od obaveštenja da ne prihvatate ažurirani ugovor.  U tom slučaju, ugovor koji važi u vreme sklapanja poslednjeg ugovora ili prihvatanja ovog ugovora ostaje na snazi, osim ako CNHI, po svom izboru, ne iskoristi svoje pravo da raskine ovaj ugovor.

7. Vremensko ograničenje za podnošenje tužbi i pokretanje sporovaSlažete se da, do nivoa dozvoljenog važećim zakonom, svaka tužba ili uzrok za pokretanje postupka proistekao iz korišćenja usluga telematike, sajta ili softvera za telematiku mora da nude predmet arbitracije ili sudskog postupka u skladu sa Odeljkom XIII(2) u roku od jedne (1) godine od dana nastanka takve tužbe ili uzroka za delanje, ili će takva tužba ili osnova za pokretanje postupka biti trajno odbačeni.

8. Zvanični jezikZvanični jezik ovog ugovora je engleski.  Osim ako zakoni lokacije na kojoj boravite ne nalažu drugačije, ugovorne strane ovim prihvataju da ovaj ugovor i svi ostali dokumenti koji se odnose na njega bude sročen samo na engleskom.  Ovaj ugovor može da bude dat i na drugim jezicima.  U svrhe tumačenja, ili u slučaju sukoba između engleske verzije ovog dokumenta i verzija dokumenta na drugim jezicima, merodavna je verzija na engleskom, osim ako zakoni važeći u zemlji vašeg boravka ne nalažu da je merodavna druga verzija.

 

=================================