CNH INDUSTRIAL® TELEMATICS-PRENUMERATION LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Träder i kraft den 15 juni 2020

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT INNAN DU KÖPER EN PRENUMERATION PÅ, FÅR TILLGÅNG TILL, AKTIVERAR ELLER ANVÄNDR CNH INDUSTRIAL® TELEMATICS SERVICE, INKLUSIVE AFS CONNECT™, MYPLMCONNECT OCH/ELLER STEYR S-FLEET.  DETTA AVTAL ÄR ETT BINDANDE JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG ELLER ENHETEN DU FÖRETRÄDER (“DU”) OCH CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC OCH DESS GLOBALA DOTTERBOLAG OCH RELATERADE ENHETER (“CNHI”, “VI” ELLER “OSS”).

 

I. INLEDNING

Tack för ditt intresse för en prenumeration på Telematics tjänst.  “Telematics tjänst” (eller “Tjänsten”) är CNH Industrial® Telematics Service, inklusive AFS Connect™, MYPLMCONNECT, STEYR S-Fleet, fjärråtkomst för skärm, tjänster för hantering av data och mjukvara, trådlös dataöverföring, platshistorik och andra funktioner som beskrivs vidare i CNHIs standarddokumentation och i samtliga fall i den utsträckning som det ingår i din prenumeration.  Telematics-tjänsten använder telematics-enheten i din maskin eller utrustning som tillhandahålls av CNHI (“Utrustningen”) och modem-mjukvaran och annan mjukvara och/eller fast programvara som används i, installeras på, tillhandahålls med, eller är inbyggd i utrustningen (“Telematics mjukvara”).

Detta slutanvändarlicensavtal för prenumeration på CNH Industrial® Telematics (detta “Avtal”) gäller för (i) din betalda, din utvärderingsversion, eller annan prenumeration (“Prenumeration”) på Telematics-tjänsten och webbplatsen som är tillgänglig för prenumeranter av Telematics-tjänsten och andra relaterade webbplatser för att sådana prenumeranter ska få tillgång till visst innehåll, vissa funktioner, rapporter och tjänster och vissa av deras data (sammantaget, “Sajten”), (ii) användningen av, och ditt samtycke till användningen av, viss information eller data som kan samlas in, registreras och överföras från och omkring utrustningen förknippad med Telematics-tjänsten och din användning av Telematics-tjänsten. Du förstår att genom att använda Telematics-tjänsten, kan CNHI och dess affärspartners samla in och använda data för att tillhandahålla Telematics-tjänsten till dig för andra ändamål som beskrivs nedan.

                  Godkännande av avtal.  GENOM ATT “GODKÄNNA” DESSA VILLKOR ELLER GENOM ATT GÅ TILL, AKTIVERA ELLER ANVÄNDA SAJTEN, TELEMATICS-TJÄNSTEN ELLER TELEMATICS-MJUKVARAN, SAMTYCKER DU TILL ATT VARA JURIDISKT BUNDEN AV DETTA AVTAL. SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG MEDGER, SAMTYCKER DU TILL: (1) ATT LÖSA EVENTUELLA TVISTER GENOM SKILJEFÖRFARANDE PÅ INDIVIDUELL BASIS, OCH ATT (2) GRUPPTALAN OCH NÄMNDEMANNAMÅL INTE ÄR TILLÅTNA. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DETTA AVTAL: (1) SKA DU INTE GÅ IN PÅ, OCH DU HAR INTE TILLÅTELSE ATT, GÅ IN PÅ ELLER AKTIVERA ELLER ANVÄNDA SAJTEN, TELEMATICS-TJÄNSTEN ELLER TELEMATICS-MJUKVARAN; OCH (2) FÖR TYDLIGHETENS SKULL, KLICKA INTE PÅ “JAG GODKÄNNER” I DETTA AVTAL.

II. BEVILJANDE AV LICENS OCH LICENSBEGRÄNSNINGAR

1. Begränsad licens.  Med förbehåll för att du uppfyller villkoren i detta Avtal, inklusive betalningsvillkoren (om tillämpligt), beviljar CNHI dig en begränsad, världsomspännande, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-överförbar licens (utan rätt att underlicensiera) till åtkomst och användning av Telematics-mjukvaran och Telematics-tjänsten under detta Avtals varaktighet, endast på ett kommersiellt skäligt sätt för dina legitima interna affärsändamål, i enlighet med villkoren och reglerna i detta Avtal, och endast efter: (1) ditt köp eller din aktivering av Telematics-tjänsten; och (2) ditt godkännande av detta Avtal utan ändring. Du samtycker till att endast (i) gå in på och använda Telematics-mjukvaran och -tjänsten på ett sätt som är i enlighet med alla tillämpliga lokala, delstatliga eller internationella lagar, regler, påbud, direktiv, stadgar och bestämmelser (“Lagar”), och att (ii) använda Telematics-mjukvaran och -tjänsten på ett sätt som är i enlighet med CNHIs dokumentation.  Du tar det fulla ansvaret för tredje part som du auktoriserar eller ger tillgång till Telematics-mjukvaran eller -tjänsten.  För tydlighetens skull licensieras Telematics-mjukvaran, inte säljs, till dig.

2. Efterlevnad av Lagar; Samtycken.  Du samtycker till att du: (i) till fullo har efterlevt och kommer att efterleva alla tillämpliga Lagar (inklusive lagar mot bestickning samt personuppgiftslagar), inklusive de som rör användningen av Telematics-tjänsten och överföringen och användningen av data och information som tillhandahålls till CNHI, och (ii) har tillhandahållit och kommer att tillhandahålla alla erforderliga meddelanden till och har erhållit och kommer att erhålla nödvändiga samtycken från dina auktoriserade användare och andra relevanta personer, inklusive med avseende på överföringen och användningen av data och information från Telematics-tjänsten och CNHI.

3. Ingen Reverse Engineering (baklängesrekonstruktion).  Licensen som beskrivs i Avsnitt II.1 ovan inkluderar inte någon rätt till någon källkod av någon Telematics-mjukvara. Utom och i den utsträckning som krävs eller som Lagen medger, får du eller dina auktoriserade användare inte reverse engineera, demontera, dekompilera eller göra något försök att hitta Telematics-tjänstens, sajtens eller Telematics-mjukvarans källkod. Information som är nödvändig för att uppnå interoperabiltet och säkerhetstestning av Telematics-tjänsten, sajten eller Telematics-mjukvaran är tillgänglig från CNHI på begäran.

4. Säkerhetsåtgärder.  Telematics-mjukvaran kan skyddas genom vissa säkerhetsåtgärder, inklusive men inte begränsat till tekniska åtgärder under Digital Millennium Copyright Act, åtgärder för skydd av upphovsrätt, applikation som möjliggör mekanismer, lösenord, nyckelkoder, kryptering eller andra säkerhetsenheter (“Säkerhetsåtgärder”).  Du och dina auktoriserade användare samtycker till att ni inte kommer att: (i) överbrygga eller försöka överbrygga säkerhetsåtgärderna som skyddar Telematics-mjukvaran och som skulle utgöra en överträdelse enligt gällande Lag relaterad till kringgående av tekniska åtgärder som skyddar programvara, upphovsrättsliga verk, eller andra immateriella rättigheter, eller (ii) idka handel med, köpa, tillverka, utforma, importera, erbjuda, sälja eller distribuera någon enhet för kringgående eller hackning som är avsedd att kringgå eller hacka säkerhetsåtgärderna eller Telematics-mjukvaran i den utsträckning som är olaglig enligt gällande Lagar.

5. Ingen felaktig användning.  Du och dina auktoriserade användare samtycker till att ni inte kommer att använda Telematics-tjänsten, -sajten eller Telematics-mjukvaran för något syfte som är olagligt eller inte uttryckligen är tillåtet enligt detta Avtal.  Vi kan begränsa eller avsluta din, och dina auktoriserade användares, användning av Telematics-tjänsten, -sajten eller Telematics-mjukvaran , helt eller delvis, om det finns skälig misstanke om, eller någon faktisk, felaktig eller bedräglig användning av dig eller dina auktoriserade användare.  Du kommer att vara ansvarig för kostnader vi eller annan part ådrar oss (inklusive advokatkostnader) till följd av sådan felaktig eller bedräglig användning. Vare sig du eller dina auktoriserade användare får:

(i) skada, deaktivera, överbelasta, störa, avbryta eller försämra Telematics-tjänsten, -sajten, Telematics-mjukvaran, eller servrar eller nätverk anslutna till dem, på något sätt;

(ii) använda Telematics-tjänsten eller -sajten i en “service bureau” eller liknande struktur varmed parter erhåller eller använder Telematics-tjänsten via dig, inklusive utan begränsning som del av en tjänst som konkurrerar med någon tjänst som erbjuds av CNHI;

(iii) hindra någon annan parts åtkomst till, användning eller nytta av Telematics-tjänsten, -sajten eller Telematics-mjukvaran på något sätt;

(iv) avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon Lag, inklusive, men inte begränsat till, lagar som rör export;

(v) utge sig för att vara en person eller enhet eller ge en felaktig bild av din anknytning till en person eller enhet, eller tillhandahålla någon falsk eller vilseledande information till CNHI;

(vi) använda Telematics-tjänsten eller -sajten för att förmedla obscen, sexuell, ärekränkande, oanständig eller olaglig information eller upphovsrättsskyddat innehåll som inte är din egendom eller för att bryta mot en tredje parts rättigheter;

(vii) använda Telematics-tjänsten utan tillåtelse på en stulen eller borttappad enhet;

(viii) delta i obehörig åtkomst till Telematics-tjänsten eller sajten;

(ix) använda Telematics-tjänsten för att tillhandahålla voiceover-IP-tjänster;

(x) använda någon plan, falsk framställning eller falsk kreditenhet, med avsikt att undvika betalning, helt eller delvis, för Telematics-tjänsten;

(xi) utom i den utsträckning som i övrigt rimligen är nödvändig för att utöva licensrättigheterna som du beviljas enligt Avsnitt II.1 ovan, reproducera, ändra, publicera, distribuera, visa offentligt, anpassa, ändra, översätta, röja, utföra eller skapa härledda verk från Telematics Software-mjukvaran (eller någon del därav), eller något tredjeparts-material (som definieras nedan);

(xiii) ta bort, göra otydlig eller ändra någon upphovsrätt, något varumärke eller andra äganderättsskyddade meddelanden inbäddade i, fästa vid, eller som du fått tillgång till i samband med Telematics-mjukvaran; eller

(xiv) spåra en persons eller enhets plats utan att först informera och inhämta nödvändiga godkännanden från sådan person, ägare eller person som har kontroll över eller som innehar sådan enhet för att ge dig eller CNHI tillstånd att spåra sådan plats.

6. Tredjeparts-material.  Telematics-mjukvaran eller -tjänsten kan vara paketerad eller användas med mjukvara eller tjänster som tillhandahålls av tredje part (“Tredjeparts-material”).  Tredjeparts-material regleras inte av detta Avtal, men kan regleras av sådan tredjeparts användarvillkor eller andra avtal.  CNHI kommer inom rimliga gränser att bemöda sig om att meddela dig om händelser som påverkar Tredjeparts-material som CNHI paketerar med Telematics-mjukvaran eller -tjänsten och som kan påverka din användning av Telematics-tjänsten eller -sajten.  MEN, SÅ LÅNGT SOM TILLÄMPLIG LAG MEDGER, FRÅNSÄGER SIG CNHI UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR OCH ANSVARSSKYLDIGHET (OCH DU KOMMER INTE ATT HÅLLA ELLER FÖRSÖKA HÅLLA CNHI ANSVARIG ELLER ANSVARSSKYLDIG) FÖR TREDJEPARTS-MATERIAL ELLER DIN ELLER EN AUKTORISERAD ANVÄNDARES ANVÄNDNING AV DESSA.

7. Överföring av utrustning.  Du samtycker till att du inte kommer att överlåta, underlicensiera, överföra, utlova, leasa, hyra ut eller dela dina rättigheter under detta Avtal, utom om du permanent överför ägarskapet av utrustningen, då du också permanent kan överföra alla dina rättigheter enligt detta Avtal; förutsatt att du (i) meddelar sådan mottagare om existensen av detta Avtal och Telematics-tjänsten och överföringen av data i enlighet med detta Avtal, (ii) meddelar sådan mottagare att den och/eller dess auktoriserade användare måste ingå detta Avtal med CNHI om de vill fortsätta använda Telematics-tjänsten, sajten eller Telematics-mjukvaran, och skyndsamt (iii) underrättar CNHI om sådan överföring.  Du förblir ansvarig för din prenumeration av Telematics-tjänsten och all användning av sådan tjänst, inklusive av utrustningen, tills du har kontaktat CNHI. Du måste också underrätta CNHI om du vill få dina uppgifter raderade från ditt konto eller din utrustning innan den permanenta överföringen av ägarskapet sker av din utrustning till mottagaren.

III. TELEMATICS TJÄNSTER

1. Telematics-tjänstens natur.  Du bekräftar att för att Telematics-tjänsten ska kunna tillhandahållas, kommer telematics-enheten i din utrustning att överföra vissa uppgifter via radiovågs-, mobil-, satellit-, GPS-, webb- och/eller liknande teknik.  Typen av, detaljnivån på och volymen data som samlas in kommer att variera efter typ av maskin och kan förändras när som helst utan att detta meddelas i förväg. Du samtycker till sådan överföring och avstår från varje krav som du kan ha mot oss för tillgängligheten för, kvaliteten på och prestandan på media som överför uppgifterna, utöver de krav som inte kan ges avkall på enligt gällande Lag. Du förstår att Telematics-tjänsten ställs till ditt förfogande på grundval av flera faktorer, däribland utan begränsning, att nätåtkomst, mobilanslutning, datoranvändning, din utrustning, ditt operativsystem, din utrustnings telematics-enhet aktiveras och underhålls av dig och paketet med Telamatics-tjänsten du har köpt.

2. SMS-meddelanden och e-postmeddelanden. Om du väljer att motta snabbmeddelanden (“SMS”) på din mobilenhet och/eller e-postmeddelanden som del av Telematics-tjänsterna, samtycker du härmed till att motta sms-meddelanden och/eller e-postmeddelanden från CNHI.  Valet att motta sms-meddelanden är inte ett villkor för att motta Telematics-tjänsten. För att välja att motta sms-meddelanden på en mobilenhet, måste du vara, och garantera att du är, den auktoriserade användaren av mobilenheten. Antalet sms-meddelanden som mottas av dig kommer att variera beroende på maskinens aktivitet. Ditt mottagande av sms-meddelanden kan leda till att du ådrar dig ytterligare meddelande- eller dataavgift(er) från din leverantör av trådlös anslutning som du ensam är ansvarig för.

3. Sajten. Under detta Avtals varaktighet, kommer du att ha tillgång till och kunna använda Sajten.  CNHI kommer att tilldela dig användarnamn och lösenord för din användning av Sajten. Du kommer att kontrollera åtkomsten till och användningen av ditt/dina användarnamn och lösenord och du kommer omedelbart att meddela CNHI om eventuell obehörig användning av ditt/dina användarnamn eller lösenord. Du kommer inte att (i) tillåta åtkomst till eller användning av Sajten via ditt användarnamn och/eller lösenord av någon tredje part, eller (ii) tilldela eller överföra åtkomst till Sajten eller använda Sajten utom enligt vad som anges i detta Avtal. Om du vill ge åtkomst till ditt konto till en tredje part, kan du bevilja sådan åtkomst via Sajten efter att den tredje parten skapat sitt eget användarnamn och lösenord. Du tar fullt ansvar för en tredje parts handlingar som du ger åtkomst till med avseende på Sajten.

4. Betalning.  Om du har köpt Telematics-tjänsten, samtycker du till att betala alla tillämpliga debiteringar och avgifter i enlighet med betalningsvillkoren som gäller för prenumerationen på Telematics-tjänsten som du köper (“Betalningsvillkor”).  Med undantag för vad som i övrigt anges i de tillämpliga betalningsvillkoren, kommer förnyanden av Telematics-tjänsten att vara till gällande prislista som är i kraft vid tiden för det tillämpliga förnyandet.

IV. DATA

1. Datainsamling.  CNHI kommer att samla in och behandla data från dig i syfte att skapa och administrera ditt konto, och genom att använda Telematics-tjänsten, kommer din utrustning att samla in, registrera och/eller överföra vissa data till CNHI, inklusive maskindata och agronomiska data.  Maskindata och agronomiska data definieras i privacy meddelandet som bifogas serviceavtalet. Detta Avtal ger inte CNHI några rättigheter till dina uppgifter som vi kan motta enligt detta Avtal utom för användarrättigheterna som beskrivs i detta Avtal. Vissa maskindata är äganderättsskyddade och ägs av CNHI.

2. Datadelning med handlare.  Handlare som godkänts av CNHI eller dig till att få åtkomst till och använda dina data som görs tillgängliga via Sajten och Telematics-tjänsten kallas “Auktoriserade handlare”.  CNHI kan tillhandahålla Auktoriserade handlare information och data för att utföra service av din utrustning, inklusive maskindiagnostik, fjärrunderhåll och uppdateringar av maskinkomponentmjukvara. Auktoriserade handlare kan behandla och använda din eller dina auktoriserade användares data endast för att tillhandahålla en tjänst i samband med din utrustning och i enlighet med serviceavtalet och gällande Lag.

3. Användning av personuppgifter och privacy meddelande.  Vissa data som CNHI kommer att samla in och behandla rör information om en identifierad eller identifierbar person i den mest uppenbara och vanliga meningen (t.ex. namn, autentiseringsuppgifter, e-postadresser), men under vissa omständigheter även maskindata och agronomiska data kan betraktas som personuppgifter, som förklaras ytterligare i privacy meddelandet som bifogas serviceavtalet. Du bekräftar att du har underrättats om vår behandling av personuppgifter avseende tjänsten, och du ger härmed CNHI rätt att behandla, använda, röja och överföra personuppgifter som sänds till CNHI för att tillhandahålla Telematics-tjänsten till dig så som beskrivs i privacy meddelandet, i enlighet med gällande Lag. Detta tillstånd utsträcks till tredje parter som anlitas av CNHI i samband med att Telematics-tjänsten tillhandahålls.

4. Användning av data för CNHIs egna ändamål.  Du bekräftar att CNHI kommer att behandla och använda maskindata och agronomiska data för sina egna syften för att förbättra produkterna och tjänsterna, för att utveckla nya produkter och tjänster, för att utföra marknadsföringsaktiviteter och efterleva lagar, bestämmelser, domstolsbeslut och stämningar eller liknande förfrågningar om information från myndigheter eller som på annat sätt krävs genom Lag. Du bekräftar härmed att CNHI har tillåtelse att gå till och behandla maskindata och agronomiska data för sina egna syften i enlighet med gällande Lag, inklusive tillämplig dataskyddslag. I synnerhet, i den utsträckning som krävs, kommer du att tillhandahålla meddelanden till och erhålla eventuella samtycken från registrerade att tillåta åtkomst till och behandling av maskindata och agronomiska data av CNHI för sina egna syften.

5. Härledda uppgifter.  Du och dina auktoriserade användare förstår att CNHI kan aggregera, kompilera eller härleda data som samlas in i samband med Telematics-tjänsten så att en specifik användare eller maskin inte längre är identifierbar (“Härledda uppgifter”). Härledda uppgifter består inte av, innehåller inte eller rör personuppgifter. CNHI ska äga sådana Härledda uppgifter. I den utsträckning som du erhåller någon exklusiv rätt till sådana Härledda uppgifter, samtycker du härmed till att oåterkalleligt tilldela sådan exklusiv rätt till CNHI. Sådana Härledda uppgifter kan nås av och användas av CNHI för vilket syfte som helst och kan delas av CNHI med tredje parter, inklusive men inte begränsat till våra handlare, våra dotterbolag och deras handlare, tillverkaren av utrustningen och andra affärspartners. CNHI skall implementera och upprätthålla åtgärder för att säkerställa att Härledda uppgifter förblir anonyma.

6. Begränsning av dataåtkomst.  Medan du prenumererar på Telematics-tjänsten, får du inte begränsa CNHIs åtkomst till och användning av dina uppgifter, utom så långt tillämplig Lag medger och som anges nedan. 

a. Maskindata. Om du vill begränsa CNHIs åtkomst till maskindata som regleras av detta Avtal, måste du avbryta Telematics-tjänsten genom att säga upp detta Avtal (som anges i Avsnitt IX nedan), och via Sajten eller en CNHI-handlare begära att CNHI raderar maskindata som är tillgängliga på ditt konto.  CNHI kommer att genomföra sådan radering inom en rimlig tidsperiod efter din giltiga begäran, i enlighet med Avsnitt IV(7) nedan.  CNHI kommer att fortsätta ha tillgång till maskindata som samlas in av Telematics-tjänsten innan du begränsar CNHIs åtkomst till maskindata, såvida inte annat föreskrivs av tillämpliga Lagar, inklusive dataskyddslagar. Begränsning av CNHIs åtkomst till maskindata kommer att hindra dig från att motta fjärrdiagnositik av maskin, fjärrunderhåll av maskin eller andra tjänster från CNHI.

b. Agronomiska uppgifter.  Du kan begränsa CNHIs åtkomst till agronomiska uppgifter via Sajten eller andra tjänster. Borttagning av CNHIs åtkomst till och användning av agronomiska uppgifter via sådana prenumerationer eller tjänster kommer också att begränsa din åtkomst till agronomiska uppgifter via sajten och inaktivera din möjlighet att ladda ytterligare agronomiska uppgifter.  Du kan radera agronomiska datafiler så som beskrivs i Avsnitt IV(7) nedan.

7. Radering av data. Du kan radera all data från ditt konto genom att radera valda uppgifter på Sajten eller kontakta din handlare. Du kan också kontakta CNHI för att begära att CNHI permanent raderar uppgifter som hålls i eller under ditt konto på dess system, i enlighet med gällande krav på registerföring eller lagkrav.

Om du eller CNHI avslutar ditt Telematics Service-konto (t.ex. CNHI stänger ditt konto när detta Avtal sägs upp), om inte annat föreskrivs av tillämplig Lag eller om inte annat avtalas av CNHI, har CNHI valet och rättigheten att permanent radera någon och all information, inklusive data, som bevaras i eller under ditt konto, och du kommer inte längre att kunna hämta några uppgifter eller annan information från det kontot.  Du bekräftar att så långt gällande Lag medger, har CNHI inget ansvar för raderingen eller underlåtelsen att lagra uppgifter eller annan information som kan sändas in till CNHI, eller som kan bevaras eller överföras av Telematics-tjänsten.

Oaktat ovan, ska CNHI inte ha någon skyldighet att radera några Härledda uppgifter.

8. Överföring av dataTelematics-tjänsten administreras av CNHI från dess kontor eller dess dotterbolags kontor på olika platser globalt. I enlighet med gällande Lag, kan CNHI också använda ett dotterbolag eller en eller flera externa serviceleverantörer att hosta Telematics-tjänsten på olika platser globalt. Därför kan dina uppgifter som tillhandahålls till CNHI samlas in, skickas, behandlas och lagras utanför landet där du bor och kan, till följd därav, vara tillgängliga för myndigheter enligt lagordrar och andra Lagar som är tillämpliga i sådana utländska jurisdiktioner.  CNHI kommer att följa Lagar som är tillämpliga för överföring av uppgifter, inklusive dataskyddslagar och kommer att använda skäliga åtgärder för att säkerställa att sådana uppgifter skyddas i dessa fall, men CNHI kan inte garantera att Lagarna i en utländsk jurisdiktion ger samma grad av skydd som Lagarna i ditt land.

9. Tredjeparts Telematics-tjänster.  Som del av Telematics-tjänsten, kan du välja att tjänsten kommunicerar, överför och utbyter data mellan din utrustnings telematics-enhet och vissa tredjepartsenheter, -system eller -mjukvara för att generera anpassade rapporter, data eller andra funktioner (“Tredjeparts Telematics-tjänster”).  CNHI utövar inte kontroll över formen av eller kvaliteten på uppgifter som överförs av sådan tredjeparts Telematics-tjänster, eller några andra rapporter eller andra uppgifter som genereras av dem (kollektivt, “Tredjeparts data från Telematics-tjänster”).  Därför samtycker du och dina auktoriserade användare genom att välja att använda tredjeparts Telematics-tjänster till följande:

(i) Du samtycker till att låta CNHI och/eller din utrustnings telematics-enhet överföra och utbyta dina uppgifter med sådan tredjeparts Telematics-tjänster. Du samtycker till att när CNHI och/eller din utrustnings telematics-enhet har initierat sådan överföring av dina uppgifter till sådan tredjeparts telematics-tjänst, i den utsträckning som dina uppgifter inte längre kvarstår i CNHI Telematics-tjänsten, kommer dina data inte längre att regleras av detta Avtal; istället kan dina data regleras av sådan tredjepartsleverantörs privacy meddelande.

(ii) Tredjeparts telematics-tjänster regleras inte av detta Avtal, men kan regleras av tredjepartsleverantörens användarvillkor eller andra avtal som du kan ingå direkt med tredjeparts telematics-tjänst. Du och dina autkoriserade användare samtycker till att du och de inte kommer att hålla CNHI ansvariga för åtkomst till eller användning av någon tredjeparts telematics-tjänst, inklusive eventuell tredjeparts telematics-tjänst som blir resultatet. 

(iii) Du accepterar eventuella och alla begränsningar i användningen av och kvaliteten på tredjeparts telematics-tjänster och eventuella data från tredjeparts telematics-tjänster och samtycker till att CNHI inte är ansvarig för kvaliteten på eller korrektheten hos eller oförmåga att motta, gå till eller använda tredjeparts telematics-tjänster och/eller eventuella data från tredjeparts telematics-tjänster.

(iv) CNHI kan kontrollera flödet av data från tredjeparts telematics-tjänster som överförs till och från telematics-tjänsten och kan stoppa eller blockera användningen av tredjeparts telematics-tjänster och/eller data från tredjeparts telematics-tjänster som CNHI tror kan påverka telematics-tjänsten negativt.

(v) SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER, FRISKIVER SIG CNHI UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLT ANSVAR OCH ANSVARSSKYLDIGHET (OCH DU KOMMER INTE ATT HÅLLA ELLER FÖRSÖKA HÅLLA CNHI ANSVARIG ELLER ANSVARSSKYLDIG) I SAMBAND MED: (1)  DINA DATA NÄR CNHI OCH/ELLER DIN UTRUSTNINGS TELEMATICS-ENHET HAR INITIERAT SÅDAN ÖVERFÖRING AV DINA DATA TILL EN TREDJEPARTS TELEMATICS-TJÄNST (ANTINGEN DIREKT ELLER INDIREKT VIA ETT MELLANLIGGANDE SYSTEM); OCH (2) TREDJEPARTS TELEMATICS-TJÄNSTER OCH/ELLER TREDJEPARTS DATA FRÅN TELEMATICS-TJÄNSTER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON ANVÄNDNING AV DIG ELLER DINA AUKTORISERADE ANVÄNDARE OCH EVENTUELL SKADA TILL FÖLJD AV OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER FÖRLUST ELLER ÄNDRING AV DIN UTRUSTNING ELLER DINA DATA.

V. ÄNDRINGAR

1. Modifiering eller avbrytande. Så långt tillämplig Lag medger, kan CNHI, när som helst, modifiera, avbryta eller permanent stänga ner Telematics-tjänsten eller -sajten, eller någon del av deras kännetecken, funktioner eller produkter eller tillhörande support, med eller utan föregående meddelande, av någon eller ingen orsak.  CNHI kommer inte att vara ansvarsskyldig till dig eller en tredje part för någon sådan modifiering, något sådan avbrytande eller nedstängning, inte heller kommer CNHI att vara skyldig att fortsätta erbjuda support för någon avbruten eller nedstängd Telematics-tjänst, -sajten eller delar därav. Genom att gå in på eller använda Telematics-tjänsten eller -sajten, samtycker du till vår modifiering av Telematics-tjänsten eller -sajten, eller någon del av dess egenskaper, funktioner, produkter eller tillhörande support. CNHI kommer att ge skäligt meddelande i förväg om modifiering, avbrytande eller avstängning av Telematics-tjänsten eller -sajten, som har en negativ och väsentlig inverkan på vår uppgörelse enligt detta Avtal.

2. Mjukvaru-uppdateringar. Du samtycker till att CNHI kan, när som helst, utföra fjärrändringar eller fjärruppdatering av Telematics-mjukvaran med eller utan föregående meddelande. Sådana ändringar eller uppdateringar kan inkludera korrigering av buggar, programkorrigeringar, förbättrade eller nya funktioner eller egenskaper och nya versioner. Såvida inte annat uttryckligen anges av CNHI, kommer ändringar och uppdateringar av Telematics-mjukvaran att fortsätta regleras av villkoren i detta Avtal. Genom att acceptera detta Avtal, ger du ditt uttryckliga samtycke till installationen av framtida mjukvaru-uppdateringar.

VI. KRAV OCH BEGRÄNSINGAR FÖR TELEMATICS TJÄNST

1. Krav för Telematics tjänst.

(i) Allmänt. Du förstår att för att Telematics-tjänsten ska fungera, måste din utrustning ha ett fungerande elsystem och din utrustning och telematics-enheten på din utrustning måste i övrigt vara i fungerande skick.

(ii) Tredje parts kommunikationssystem. För att fungera, kräver Telematics-tjänsten att ett äganderättsskyddat tredjeparts-kommunikationssystem används, som t.ex. operatör av trådlös kommunikation per telefon eller ett satellitbaserat kommunikationssystem (var och en, ett “kommunikationsföretag”).  CNHI HAR INGET ANSVAR FÖR TILLGÄNGLIGHETEN AV, KVALITETEN PÅ ELLER PRESTANDAN FÖR (OCH TELEMATICS-TJÄNSTEN EXKLUDERAR) TRÅDLÖSA ELLER SATELLITBASERADE KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER ELLER UTRUSTNING SOM TILLHANDAHÅLLS AV KOMMUNIKATIONSFÖRETAG. KOMMUNIKATIONSFÖRETAGEN ÄR ENSAMMA ANSVARIGA FÖR SÅDANA TJÄNSTER OCH SÅDAN UTRUSTNING.

 (iii) Plats.  Du samtycker till att platsen kräver åtkomst till internet och du ansvarar för anskaffningen, konfigurationen, övervakningen, underhållet, hanteringen av och avgifter och utgifter för din nätverksanslutning och mjukvara och hårdvara relaterad till din användning av internet, inklusive LAN, datorer, modem och telekommunikationsenheter. CNHI ansvarar inte för nätverksanslutningen för att komma ut på nätet eller för problem eller omständigheter som uppstår från eller är relaterade till nätverksanslutningen, inklusive men inte begränsat till problem med bandbredd, signaltäckning, nätverksavbrott och/eller andra omständigheter som orsakas av internet- och/eller nätverksanslutningen.

2. Telematics rättsliga krav.  Överföring av information med din utrustnings telematics-enhet omfattas av juridiska krav som kan variera från plats till plats, inklusive auktorisering av radiofrekvens. Du är ansvarig för att begränsa din användning av en telematics-enhet till de platser där alla juridiska krav för deras användning och kommunikationsnätverk har uppfyllts. Om din utrustnings telematics-enhet är belägen i eller flyttad till en plats där (i) juridiska krav inte är uppfyllda eller (ii) överföring eller behandling av sådan information på flera platser inte skulle vara laglig, friskriver sig CNHI från all ansvarsskyldighet relaterad till sådan underlåtelse att följa de juridiska kraven och CNHI kan avbryta överföringen av information från den enheten.

VII. SUPPORTTJÄNSTER

CNHI och dess handlare kan erbjuda sig att tillhandahålla (men är inte skyldiga enligt detta Avtal att erbjuda eller tillhandahålla) supporttjänster relaterade till Telematics-tjänsten till dig. Alla sådana supporttjänster kan omfattas av ytterligare villkor och regler.

VIII. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Du och dina auktoriserade användare förstår att Telematics tjänst och Telematics mjukvara skyddas av lagstiftning som gäller för immateriella tillgångar och internationella fördrag.  Vad gäller dig och CNHI, innehas alla rättigheter, äganderättigheter och intresse i och till Telematics tjänst, Telematics sajt och Telematics mjukvara av CNHI (eller dess licensinnehavare), och ingenting i detta Avtal överför eller tilldelar någon rättighet, äganderätt eller intresse i Telematics tjänst, Telematics sajt eller Telematics mjukvara, inklusive utan begränsning varumärkesrättigheter, till dig eller dina auktoriserade användare. Du och dina auktoriserade användare avtalar och bekräftar härmed att CNHI och dess licensinnehavare (och som tillämpligt, tredjeparts-leverantörer) äger alla rättigheter, äganderättigheter och intresse i och till alla immateriella rättigheter i samband med eller relaterat till Telematics tjänst, Telematics sajt och Telematics mjukvara.

IX. UPPHÄVANDE OCH UPPSÄGNING

1. Upphävande/uppsägning av en orsakCNHI kan upphäva eller säga upp din och/dina auktoriserade användares licens att använda Telematics tjänst och/eller Telematics mjukvara, utan ansvarsskyldighet, om:

(i) du eller dina auktoriserade användare bryter mot villkoren i detta Avtal eller något annat giltigt avtal med CNHI för användning av Telematics tjänst, Telematics sajt eller Telematics mjukvara; eller

(ii) CNHI har skäl att tro att du, dina auktoriserade användare, någon av dina agenter eller någon tredje part missbrukar Telematics tjänst, Telematics sajt eller Telematics mjukvara, eller använder den bedrägligt eller på ett olagligt sätt.

CNHI kan också upphäva eller säga upp din prenumeration på Telematics tjänster om du underlåter att betala avgifter eller andra belopp du är skyldig på förfallodagen. Vid uppsägning av detta Avtal under denna paragraf, kommer du inte att ha rätt till någon återbetalning av några betalningar som gjorts av dig (om tillämpligt) för Telematics tjänster och du kommer inte längre att ha åtkomst till dina data via Sajten.

2. Uppsägning utan skäl som görs av CNHI. Med förbehåll för ytterligare uppsägningskrav enligt tillämplig lagstiftning, kan CNHI säga upp detta Avtal med trettio (30) dagars varsel till dig. Vid en uppsägning av detta Avtal under denna paragraf, kommer CNHI att återbetala till dig en proportionell del av eventuella betalningar som gjorts av dig (om tillämpligt) för den Telematics-tjänst som inte använts och du kommer inte längre att ha åtkomst till din data via Sajten. Sådan återbetalning kommer att vara CNHIs enda ansvarsskyldighet till dig för eventuell sådan uppsägning utan skäl av CNH.

3. Uppsägning utan skäl som görs av dig. Du kan säga upp detta Avtal med trettio (30) dagars varsel till CNHI. Vid en uppsägning av detta Avtal under denna paragraf, kommer du inte att ha rätt till någon återbetalning av betalningar som gjorts av dig (om tillämpligt) för Telematics-tjänster och du kommer inte längre att ha åtkomst till dina data via Sajten.

X. GARANTIER

SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG MEDGER, FRISKRIVER SIG CNHI, DESS DIREKTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA, LICENSINNEHAVARE OCH ANDRA LEVERANTÖRER, HANDLARE, DOTTERBOLAG OCH AGENTER (VAR OCH EN EN “CNHI-PART” OCH SAMMANTAGET “CNHI-PARTERNA”) FRÅN ALL ANSVARSSKYLDIGHET FÖR EVENTUELL SKADA TILL FÖLJD AV DINA ICKE AUKTORISERADE ANVÄNDARES ANVÄNDNING AV TELEMATICS TJÄNST, TELEMATICS SAJT, ELLER TELEMATICS MJUKVARA. DU OCH DINA AUKTORISERADE ANVÄNDARE FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR UTTRYCKLIGEN ATT: (a) TELEMATICS TJÄNST, TELEMATICS SAJT OCH  TELEMATICS MJUKVARA TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK”, “MED ALLA FEL” OCH “PÅ TILLGÄNGLIGHETS”-BASIS OCH HELA RISKEN AVSEENDE TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA, KORREKTHET OCH ANSTRÄNGNING VILAR PÅ DIG; (b) SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG MEDGER, GÖR CNHI-PARTERNA INGA FRAMSTÄLLNINGAR, GER INGA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, (i) GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, KUNNIG ANSTRÄNGNING, KORREKTHET, OSTÖRD ANVÄNDNING, INGA INTECKNINGAR ELLER BELASTNINGAR, INGA PANTRÄTTER OCH ICKE-INTRÅNG; (ii) GARANTIER SOM UPPSTÅR UNDER AFFÄRERNAS GÅNG ELLER KOMMERSIELL ANVÄNDNING; (iii) GARANTIER AVSEENDE SÄKERHET, PÅTLITLIGHET, PUNKTLIGHET OCH PRESTANDA HOS TELEMATICS TJÄNST, ELLER TELEMATICS MJUKVARA; OCH (iv) GARANTIER ATT ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV TELEMATICS TJÄNST, TELEMATICS SAJT, ELLER TELEMATICS MJUKVARA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI; OCH (c) ATT DU KOMMER ATT KUNNA NÅ OCH ANVÄNDA TELEMATICS TJÄNST, TELEMATICS MJUKVARA OCH TELEMATICS SAJT EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH RISK OCH ATT DU KOMMER ATT VARA ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT/DINA DATORSYSTEM ELLER UTRUSTNING ELLER FÖR FÖRLUST ELLER ÄNDRING AV DATA TILL FÖLJD AV SÅDAN ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING.

Utan begränsning för föregående på grund av variabler bortom CNHIs rimliga kontroll med avseende på inneboende lägesfel i globala navigationssatellitsystem (varje sådant system, “GNSS”), bekräftar du att CNHI inte kommer att vara ansvarig för driften av eller driftfel hos GNSS-satelliter eller förekomsten av GNSS- satellitsignaler.

DET ÄR INGA GARANTIER SOM STRÄCKER SIG UTÖVER DE SOM UTTRYCKLIGEN GES I DETTA AVTAL. TVINGANDE LAGSTIFTNING I VISSA DELSTATER ELLER JURISDIKTIONER MEDGER INTE UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI VARAR, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

XI. ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, KOMMER CNHI-PARTERNA ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG, DINA AUKTORISERADE ANVÄNDARE ELLER EN TREDJE PART FÖR SKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE, STRAFFRÄTTSLIGA EKONOMISKA PÅFÖLJDER, TREDJEPARTS- ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER SKADOR FÖR FÖRLUST AV FÖRETAGSINTÄKTER, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST ELLER KORRUPTION AV DATA (INKLUSIVE TILL FÖLJD AV UPPDATERINGAR ELLER ÄNDRINGAR AV TELEMATICS MJUKVARA), FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION, VIRUSINFEKTIONER, SYSTEMAVBROTT OCH LIKNANDE, SOM UPPSTÅR FRÅN, BASERAT PÅ ELLER ÄR RESULTAT AV DETTA AVTAL ELLER DIN ELLER DINA AUKTORISERADE ANVÄNDARES ÅTKOMST TILL, ANVÄNDNING AV, MISSBRUK AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TELEMATICS TJÄNST, TELEMATICS SAJTEN ELLER TELEMATICS MJUKVARA (INKLUSIVE FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DERAS AVBROTT ELLER ÖVERFÖRINGSFEL (INKLUSIVE FELAKTIGHETER I PLATSDATA), DEFEKTER ELLER NÅGRA ANDRA ORSAKER), ÄVEN OM CNHI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR (INKLUSIVE SKADOR SOM UPPSTÅTT FÖR TREDJE PARTER). CNHI TAR INTE OCH KOMMER INTE ATT HA NÅGON ANSVARSSKYLDIGHET FÖR HÄNDELSER BORTOM DESS KONTROLL ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRERS, LICENSINNEHAVARES ELLER AFFÄRSPARTNERS KONTROLL, INKLUSIVE HÄNDELSER SOM T.E.X. FORCE MAJEURE, HANDLINGAR FRÅN NÅGOT REGERINGSORGAN, HANDLINGAR FRÅN FIENTLIG MAKT, STREJKER ELLER VÄDERFÖRHÅLLANDEN.  UNDANTAG FÖR SKADESTÅND UNDER DETTA AVSNITT XI ÄR OBEROENDE AV NÅGON GOTTGÖRELSE SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DETTA AVTAL OCH ÖVERLEVER I HÄNDELSE AV ATT SÅDAN GOTTGÖRELSE INTE UPPFYLLER SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE ELLER PÅ ANNAT SÄTT BEDÖMS VARA OGENOMDRIVBART. DESSA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER UTAN HÄNSYN TILL HURUVUDA SKADOR UPPSTÅR FRÅN ÖVERTRÄDELSE AV KONTRAKT ELLER GARANTI, UNDERLÅTELSE ELLER ANNAN GRUND FÖR TALAN.  SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG INTE FÖRBJUDER SÅDANA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER CNHIs TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET TILL DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH GRUND FÖR TALAN, VARE SIG I KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET, STRAFFRÄTTSLIGT (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÖVERSKRIDA BELOPPEN SOM BETALATS AV DIG TILL CNHI INOM DE 12 MÅNADERNA INNAN DEN SENASTE UTGÅNGNA MÅNADEN FÖR DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV TELEMATICS TJÄNST. CNHIS ANSVARSSKYLDIGHET TILL DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH GRUND FÖR TALAN, VARE SIG I KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET, STRAFFRÄTTSLIGT (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT KOMMER ATT MINSKAS AV OMFATTNINGEN, OM NÅGON, TILL VILKEN DU BIDRAGIT TILL SKADAN, FÖRLUSTEN ELLER GRUND FÖR TALAN.

DE FÖREGÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA GÄLLER INTE FÖR ANSVARSSKYLDIGHETER SOM INTE KAN UNDANTAS ELELR BEGRÄNSAS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SOM T.EX. I HÄNDELSE AV LAGSTADGAD OBLIGATORISK ANSVARSSKYLDIGHET (INKLUSIVE ANSVARSSKYLDIGHET UNDER TILLÄMPLIG PRODUKTANSVARSLAGSIFTNING) ELLER I HÄNDELSE AV PERSONSKADA SOM UPPSTÅR ENDAST GENOM EN CNHI-PARTS GROVA FÖRSUMLIGHET ELLER AVSIKTLIGA FÖRSUMMELSE.

I händelse av att tillämpliga Lagar implicerar garantier eller villkor eller ålägger CNHI garantier eller skyldigheter som inte kan undantas, begränsas eller ändras eller inte kan undantas, begränsas eller ändras utom i en begränsad utsträckning ("Icke-uteslutbara rättigheter"), måste detta Avtal läsas i enlighet med dessa Lagar, och ingenting i Avtalet är avsett att undanta, begränsa eller ändra dina Icke-uteslutbara rättigheter. Om dessa Lagar tillämpas, begränsar så långt Lagen tillåter, CNHI sin ansvarsskyldighet med avseende på några krav i dessa Lagar, (a) i händelse av varor, genom CNHIs val, till (i) ersättning av varorna eller leverans av motsvarande varor; (ii) reparation av sådana varor; (iii) betalning av kostnaden för att ersätta varorna eller om motsvarande varor erhålls; eller (iv) betalning för att få varorna reparerade, och (b) i händelse av tjänster och genom CNHIs val, till: (i) leverans av tjänsterna igen; eller (ii) betalning av kostnader för att få tjänsterna levererade.

XII. SKADESTÅND

PÅ CNHIS BEGÄRAN, SAMTYCKER DU TILL ATT GOTTGÖRA, FÖRSVARA OCH HÅLLA VAR OCH EN AV CNHI-PARTERNA SKADESLÖS FRÅN OCH MOT EVENTUELLA OCH ALLA KRAV, STÄMNINGAR, ANSPRÅK, ÅTGÄRDER ELLER ANDRA RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN SOM RIKTAS MOT DEM AV EN TREDJE PART PÅ  GRUND AV, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER ÄR RELATERAT TILL DIN ELLER DINA AUKTORISERADE ANVÄNDARES (A) ANVÄNDNING AV TELEMATICS TJÄNST, TELEMATICS SAJT, ELLER TELEMATICS MJUKVARA (INKLUSIVE I SAMBAND MED SPÅRNING AV PLATSEN FÖR EN PERSON ELLER ENHET), (B) ÖVERTRÄDELSE AV DETTA AVTAL, (C) UNDERLÅTELSE ATT TILLHANDAHÅLLA NÖDVÄNDIGA MEDDELANDEN ELLER ERHÅLLA NÖDVÄNDIGA SAMTYCKEN FRÅN AUKTORISERADE ANVÄNDARE ELLER ANDRA PERSONER AVSEENDE TELEMATICS TJÄNST, TELEMATICS SAJT, ELLER TELEMATICS MJUKVARA  (INKLUSIVE I SAMBAND MED SPÅRNING AV PLATSEN FÖR EN PERSON ELLER ENHET, OCH (D) ÖVERTRÄDELSE AV EN LAG ELLER TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. Du ska betala eventuella och alla kostnader, skadestånd och utgifter, inklusive, utan begränsning, skäliga advokatavgifter och rättegångskostnader mot eller som CNHI-parterna på annat sätt ska betala i samband med eller som uppstår från ett sådant krav, stämning, åtgärd, anspråk eller annat rättsligt förfarande.  En CNHI-part kan, på egen bekostnad, anta det exklusiva försvaret av och kontrollen över ett ärende som annars omfattas av gottgörelse av dig, i vilket fall du samtycker till att samarbeta med sådan CNHI-part i att hävda eventuellt tillämpligt försvar.

XIII. ANNAT

1. Elektronisk underskrift och medgivande om utlämning av uppgifter.  Du samtycker till användningen av elektroniska dokument och register i samband med detta Avtal, Telematics tjänst och Telematics sajt. Du samtycker till att alla sådana dokument och register som CNHI tillhandahåller till dig elektroniskt uppfyller alla krav på att dessa dokument och register ska vara skriftliga. Du kan (i) erhålla en papperskopia av ett dokument eller register, (ii) återkalla ditt samtycke till användningen av elektroniska dokument och register, och (iii) uppdatera din kontaktinformation, genom att kontakta CNHI som beskrivs på CNHIs webbplats. För att motta eller få tillgång till elektroniska dokument och register, måste du ha en kompatibel och funktionell display i förarhytt eller annan mjukvara som kan visa PDF-filer.  För att bevara dokument och register, måste din enhet ha möjlighet att ladda ner och lagra PDF-filer. Din åtkomst till denna sida verifierar att ditt system och din enhet uppfyller ovanstående krav på mottagning, åtkomst och lagring.

2. Lagvalsregler och tvistelösning.  Detta Avtal styrs av och är utformat i enlighet med lagarna i New York och tillämplig federal lagstiftning i USA, inklusive lagen om federal skiljedom (Federal Arbitration Act), utan referens till “lagkonflikter” bestämmelser eller principer. VI SAMTYCKER BÅDA ATT SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER, ANVÄNDA SLUTGILTIG OCH BINDANDE SKILJEDOM, INTE STÄMNINGAR (bortsett från domstolsfall med små mål i den utsträckning som dina krav kvalificerar sig för) FÖR ATT LÖSA ALLA TVISTER, KRAV ELLER DISPYTER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERAT TILL DIN ELLER DINA AUKTORISERADE ANVÄNDARES ANVÄNDNING AV TELEMATICS TJÄNST, TELEMATICS SAJT ELLER TELEMATICS MJUKVARA ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR FRÅN ELLER ÄR RELATERAT TILL DETTA AVTAL (VAR OCH EN, EN “TVIST”). För tydlighetens skull, gäller inte detta skiljedomsavtal någon tvist som uppstår från utrustningen som inte är relaterad till Telematics tjänst, Telematics sajt, Telematics mjukvara, detta Avtal.

Skiljedomsförfarandet kommer att administreras av American Arbitration Association (AAA) i enlighet med AAAs kommersiella skiljedomsregler och, om tillämpligt, AAAs skiljedomsregler för kunder. Om du har vistelseadress i USA, kommer skiljeförfarandet, såvida du och vi inte avtalar annat, att äga rum på en plats nära din vistelseadress eller som på annat sätt anges i Tabell 1. Om du har din vistelseadress i en annan jurisdiktion än USA, kommer skiljeförfarandet att äga rum på en plats i  USA som vi väljer efter eget gottfinnande, såvida inte tillämplig Lag föreskriver något annat.

Du samtycker till att tvistlösningsförfaranden endast kommer att genomföras på individuell basis och du frånsäger dig uttryckligen rätten att begära eller föra någon kollektiv, representativ eller konsoliderad talan, även om AAA-förfaranden eller -regler skulle tillåta dem. Vi samtycker var och en till att parterna avsäger sig rätten till en juryrättegång och om av någon orsak en tvist fortsätter till domstol snarare än genom skiljedomsförfarande, frånsäger vi oss var och en rätten till en juryrättegång.  Utan hinder av vad som anförts ovan, samtycker vi båda till att du eller vi kan väcka talan i domstol för att förbjuda överträdelse eller annat missbruk av immateriella egendomsrättigheter.

Så långt tillämplig Lag och de relevanta AAA-reglerna medger, samtycker du och vi till att betala våra egna avgifter, kostnader och utgifter, inklusive de för advokater, exporter och vittnen.

Om och i den utsträckning en stämning eller ett domstolsförfarande medges under detta Avtal, samtycker du härmed till den exklusiva behörigheten för och plats i, de delstatliga och federala domstolarna i New York City, New York.

Oavsett vad som anges ovan vad gäller tvistelösning, ska tvist rörande tillkomsten eller tillämpningen av detta Avtal samt annan tvist rörande rättsförhållanden i anledning av Avtalet slutligt avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans förutsatt att du är svensk konsument.

3. Efterlevnad av import- och exportbestämmelser. Du bekräftar att all systemhårdvara, systemmjukvara, äganderättsskyddade data, know how, eller andra data eller information (nedan kallade "Produkter") som erhålls från CNHI kan omfattas av import- och/eller exportkontroll-lagarna i ett eller flera länder och, därmed, kan deras import, export, återexport, och överföring vara begränsad eller förbjuden. Du samtycker till att strikt följa alla sådana Lagar och att inte direkt eller indirekt importera, exportera, återexportera, överföra eller ge orsak till att några sådana produkter importeras, exporteras, återexporteras, eller överföras, till någon destination, enhet, eller personer som är förbjudna eller begränsade under någon Lag, såvida du inte först har inhämtat skriftligt godkännande från CNHI och varje tillämpligt myndighetsorgan, antingen skriftligt eller som anges av tillämplig Lag, som kan ändras från tid till annan.

4. USAs regerings begränsade rättigheter och kommersiell datorprogramvara.  Produkten anses vara “kommersiell datorprogramvara” och “dokumentation av kommersiell datorprogramvara” i enlighet med DFAR avsnitt 227.7202 och FAR avsnitt 12.212 (och alla efterföljande avsnitt). Användning av produkten inklusive, men inte begränsat till, dess reproduktion och visning, av USA och/eller någon av dess instrumentaliteter, oavsett form, regleras av detta Avtal.

5. Hela avtalet.  Detta Avtal och eventuella andra giltiga avtal mellan dig och CNHI för användningen av Telematics tjänst, Telematics sajt och Telematics mjukvara utgör hela Avtalet mellan dig och CNHI och styr din användning av Telematics tjänst, Telematics sajt och Telematics mjukvara, ersätter eventuella och alla tidigare avtal, förhandlingar och kommunikation (antingen skriftlig, muntlig eller elektronisk) mellan dig och CNHI med avseende på sådant innehåll. Utom för vad som på annat sätt uttryckligen anges på annat sätt i detta Avtal, kommer ingen ändring, modifiering eller avstående från detta Avtal att vara bindande för CNHI såvida det inte sker skriftligen, med CNHIs godkännande.  Andra rättigheter som inte uttryckligen ges enligt detta Avtal förbehålls CNHI och dess licensinnehavare.  Underlåtelse från CNHIs sida att utöva eller åberopa en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal ska inte utgöra ett avstående av sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon del av detta Avtal anses ogiltigt eller ej genomdrivbart av en domstol i en kompetent jurisdiktion, ska den delen utformas på ett sätt som är förenligt med tillämplig Lag för att återspegla, så nära som möjligt, CNHIs ursprungliga avsikter och de återstående delarna ska fortsätta ha full kraft och verkan. Ingen tredje part ska ha rätt att genomdriva en bestämmelse i detta Avtal.

AVSNITT IV, VIII, X, OCH XI UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV VÅRT AVTAL.

6. Ändring av Avtal.  CNHI kan ändra och uppdatera detta Avtal när som helst.  CNHI kommer att underrätta dig inom rimlig tid och på rimligt sätt om alla sådana ändringar. CHNI kan underrätta dig om väsentliga ändringar av detta Avtal genom att kontakta dig via din kontaktinformation som anges på ditt konto. Din fortsatta användning av Telematics tjänst, Telematics sajt eller Telematics mjukvara efter att sådana ändringar har införts utgör en bekräftelse på ditt godkännande av det uppdaterade Avtalet, såvida du inte meddelar CNHI skriftligt inom 30 dagar från underrättelsen att du inte godkänner det uppdaterade Avtalet.  I detta fall, kommer detta Avtal som är i kraft vid tiden för ditt senaste samtycke till eller godkännande av detta Avtal att fortsätta vara i kraft, såvida inte CNHI, efter sitt gottfinnande, utövar sin rätt att säga upp detta Avtal.

7. Tidsgränser för att fullfölja krav och tvister. Du samtycker till att så långt tillämplig Lag medger, ett krav eller en fordran som uppstår från eller är relaterat till användningen av Telematics tjänst, Telematics sajt eller Telematics mjukvara måste väckas i skiljeförfarande eller i domstol i enlighet med Avsnitt XIII(2) inom ett (1) år efter att sådant krav eller fordran uppstod eller ska för alltid vara preskriberat.

8. Officiellt språkDet officiella språket i detta Avtal är engelska. Om inte lagarna på platsen där du har din vistelseadress föreskriver annat, bekräftar parterna härmed att de har begärt att detta Avtal och alla andra dokument relaterade till detta, endast upprättas på engelska. Detta Avtal kan också tillhandahållas på andra språk. Vid tolkningen eller i händelse av en konflikt mellan den engelska språkversionen av detta Avtal och versionerna av detta Avtal på något annat språk, ska den engelska språkversionen styra såvida inte Lagarna på den plats där du har din vistelseadress föreskriver att en annan version styr.

 

=================================