การสมัครใช้บริการระบบเทเลมาติกส์และบริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งของซีเอ็นเอช อินดัสเทรียลสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้งาน

ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 

 

โปรดอ่านสัญญานี้โดยถี่ถ้วนก่อนการสมัครเพื่อขอซื้อและใช้บริการ เข้าถึง เปิดใช้งาน หรือก่อนการใช้งาน การสมัครใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ของซีเอ็นเอช อินดัสเทรียลนั้นรวมถึงการใช้บริการระบบเอเอฟเอส คอนเน็คและมายพีแอลเอ็มคอนเน็ค (AFS CONNECT™ and MYPLMCONNECT) สัญญานี้มีผลใช้บังคับเป็นสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นผู้แทน (ท่าน) กับซีเอ็นเอช อินดันเทรียล อเมริกา แอลแอลซี (CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC) และบริษัทในเครือทั่วโลก และนิติบุคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด (ซีเอ็นเอชไอ หรือ บริษัท)

 

หมวดที่ 1 บทนำ

 

ขอบคุณสำหรับความสนใจในการสมัครใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ บริการระบบเทเลมาติกส์คือ การสมัครใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ของซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล รวมถึงบริการระบบเอเอฟเอส คอนเน็คและมายพีแอลเอ็มคอนเน็ค (AFS Connect™ and MYPLMCONNECT) การเข้าถึงการแสดงผลระยะไกล บริการจัดการข้อมูลและซอฟต์แวร์ การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย ประวัติตำแหน่ง และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่กำหนดเพิ่มเติมปรากฏในเอกสารแสดงมาตรฐาน (standard documentation) ของซีเอ็นเอชไอ และในแต่ละกรณีตามขอบเขตที่กำหนดในการสมัครใช้บริการของท่าน นอกจากบริการระบบเทเลมาติกส์ข้างต้นแล้ว ยังมีการให้บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งของโนวาเทล ได้แก่ เอเอฟเอส 1 (AFS 1) เอเอฟเอส 2 (AFS 2) เอเอฟเอส 3 (AFS 3) อาร์ทีเค ฟิลล์ (RTK Fill) อาร์ทีเค ฟิลล์ โปร (RTK Fill Pro) พีแอลเอ็ม 1 (PLM 1) พีแอลเอ็ม 2 (PLM 2) พีแอลเอ็ม 3 (PLM 3) เอส เทค 1 (S Tech 1) เอส เทค 2 (S Tech 2) เอส เทค 3 (S Tech 3) (“บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง”) รวมอยู่ด้วย (บริการระบบเทเลมาติกส์ และ (“บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง” รวมกันเรียกว่า “การบริการ” นี้) โดยที่ การบริการนี้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของระบบเทเลมาติกส์ ในเครื่องจักรของท่าน หรือเครื่องจักรที่ซีเอ็นเอชไอจัดหาให้ท่าน (เครื่องจักร) และโมเด็มซอฟต์แวร์ รวมถึงซอฟต์แวร์อื่นๆ หรือเฟิร์มแวร์ (Firmware) ที่ใช้ในการติดตั้ง หรือให้มากับ หรือฝังอยู่ในเครื่องจักร (ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์)

 

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ใช้งานสำหรับการบริการระบบเทเลมาติกส์และบริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งนี้ (“สัญญา”) ใช้บังคับกับ (1) การสมัครใช้บริการโดยการเปิดบัญชีผู้ใช้ แบบเสียค่าใช้จ่าย การทดลองใช้ หรือการสมัครใช้บริการอื่นของท่าน (การสมัครใช้บริการ) เกี่ยวกับบริการระบบเทเลมาติกส์ และช่องทางการใช้บริการสำหรับสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย เพื่อใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ และช่องทางการใช้บริการและแอปพลิเคชั่นบนมือถืออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อที่สมาชิก (subscribers) สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางอย่าง ฟังก์ชั่น บันทึก และการบริการ รวมถึง ข้อมูลจำเพาะที่นำเสนอ (ช่องทางการใช้บริการ) (2) การใช้ และความยินยอมของท่านในการใช้ข้อมูลบางอย่างหรือ ข้อมูลที่อาจได้รับจากการรวบรวม การบันทึกและการถ่ายโอนจากและเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับบริการระบบเทเลมาติกส์ และการใช้ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ของท่าน ท่านเข้าใจว่าการใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ ซีเอ็นเอชไอ และ ธุรกิจของซีเอ็นเอชไอที่เกี่ยวข้องอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการระบบเทเลมาติกส์ แก่ท่านและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่ระบุท้ายนี้

 

 

1.      การยอมรับข้อตกลง สำหรับ การยอมรับข้อตกลงนี้หรือการเข้าถึง การเปิดใช้งาน หรือการใช้ เว็บไซต์ บริการระบบเทเลมาติกส์ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ ท่านยอมรับที่จะผูกพันตามกฎหมายภายใต้สัญญานี้ เท่าที่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ท่านตกลงว่า (1) การระงับข้อพิพาทต้องกระทำโดยการอนุญาโตตุลาการเป็นรายกรณี และ (2) ไม่อนุญาตให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มและระบบลูกขุน หากท่านไม่เห็นพ้องด้วยกับข้อตกลงตามสัญญานี้ (1) กรุณางดเข้าถึงหรือท่านไม่ได้รับอนุญาตเปิดใช้งานหรือใช้เว็บไซต์ บริการระบบเทเลมาติกส์ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ และท่านไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำดังกล่าว  (2) เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย กรุณางดคลิก "ข้าพเจ้ายอมรับ" ในข้อตกลงตามสัญญานี้

 

2.      หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว การใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ ของท่านจักอยู่ภายใต้หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการระบบเทเลมาติกส์ (หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของระบบเทเลมาติกส์) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (นโยบายความเป็นส่วนตัวของซีเอ็นเอช และร่วมกับหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการระบบเทเลมาติกส์ รวมเรียกว่า หนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว) ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึงและดูสำเนาหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของซีเอ็นเอชฉบับปัจจุบันได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์: www.cnhindustrial.com และสามารถดูสำเนาหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของระบบเทเลมาติกส์ได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์: myaccount.caseih.com หรือ my.newholland.com

 

หมวดที่ 2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิ

 

1.      ข้อจำกัดการใช้สิทธิ (Limited License) การอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ท่านให้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระเงิน (ถ้ามี) ซีเอ็นเอชไออนุญาตให้ใช้สิทธิแบบจำกัด (limited) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก (worldwide) แต่เป็นการอนุญาตแบบไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (non-exclusive) โดยไม่สามารถโอนได้ (non-transferable) และโดยไม่สามารถโอนสิทธิ์กันได้ (non-assignable) (ไม่มีสิทธิ์อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง) เพื่อให้ท่านมีสิทธิเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ และบริการระบบเทเลมาติกส์ ตามระยะเวลาของสัญญานี้ เฉพาะในลักษณะที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบของท่าน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิพึงเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อ: (1) ท่านได้ซื้อหรือได้เปิดใช้งานบริการระบบเทเลมาติกส์ และ (2) ท่านได้ยอมรับสัญญานี้และยอมรับหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ขอแก้ไข บริการเทเลเมติกส์นี้เพื่อการใช้งานของคุณแต่เพียงผู้เดียวบนที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเท่านั้น ท่านยอมรับและเข้าใจว่าบริการเทเลเมติกส์นี้จะต้องไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตำแหน่งใดๆ นอกชายฝั่งหรือในการใช้งานทางทหารใดๆ หรือจะไม่ใช้ร่วมกับยานพาหนะบนถนนที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติใดๆ ทั้งสิ้น ท่านตกลง (1) เข้าถึง และใช้ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ และบริการระบบเทเลมาติกส์ เฉพาะในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายภายในบังคับในรัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อบังคับ คำสั่ง คำสั่งในรูปของกฎหมาย (directives) รัฐบัญญัติ (statutes) และกฎระเบียบ (regulations) (รวมเรียกว่า กฎหมาย”) และ (2) ใช้ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ และบริการระบบเทเลมาติกส์ ในลักษณะที่สอดคล้องกับเอกสารของ ซีเอ็นเอชไอ ทั้งนี้ ท่านยอมที่จะรับผิดชอบทุกประการสำหรับการกระทำของบุคคลที่สามที่ท่านมอบหมายหรืออนุญาตให้เข้าถึงซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ และบริการระบบเทเลมาติกส์ อนึ่ง เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ มีไว้เพื่ออนุญาตให้ท่านใช้เท่านั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อขายสิทธิให้แก่ท่าน ท่านต้องไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใดๆ ใช้บริการเทเลเมติกส์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต การดำเนินงาน หรือการจัดเก็บอาวุธเคมี ชีวภาพ หรือนิวเคลียร์ทุกชนิด ท่านต้องไม่เปิดใช้งานบริการเทเลเมติกส์นี้ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดยประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ ท่านมีความรับผิดชอบที่จะต้องทราบว่าประเทศใดที่ถูกคว่ำบาตรโดยประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้บริการเทเลเมติกส์นี้ในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดยประเทศสหรัฐอเมริกา การใช้งานดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดในสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้ และในกรณีดังกล่าว บริการเทเลเมติกส์จะถูกปิดใช้งานและสัญญาฉบับนี้จะถูกยกเลิก

 

2.      การปฏิบัติตามกฎหมายและความยินยอม ท่านตกลงว่า (1) ท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทุกประการ (รวมถึง กฎหมายต่อต้านการทุจริต และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึง การปฏิบัติตามข้อำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ และการถ่ายโอนและใช้ข้อมูลและข้อมูลที่ให้แก่ซีเอ็นเอชไอ และ (2) ท่านได้และจะบอกกล่าวตามที่กำหนดแก่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงท่านได้รับและจะขอรับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับการถ่ายโอนและใช้ข้อมูลและสารสนเทศของการบริการระบบเทเลมาติกส์ และซีเอ็นเอชไอ

 

3.      ข้อห้ามการทำวิศวกรรมย้อนกลับ การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่อธิบายหมวดที่ 2 ข้อ 1 ข้างต้นไม่รวมถึงสิทธิใด ๆ ในคำสั่งในการเขียนโปรแกรม (source code) ของซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ เว้นแต่และเท่าที่กฎหมายที่กำหนดหรืออนุญาตให้ทำได้ ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) ถอดประกอบ (disassemble) ถอดรหัส (decompile) หรือพยายามค้นหาคำสั่งในการเขียนโปรแกรม (source code) ของบริการระบบเทเลมาติกส์ ช่องทางการใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุการทดสอบการทำงานร่วมกัน (interoperability) และความปลอดภัย (security) ของบริการระบบเทเลมาติกส์ ช่องทางการใช้บริการ หรือ ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ ท่านสามารถร้องขอได้จากซีเอ็นเอชไอ

 

4.      มาตรการความปลอดภัย     ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ อาจได้รับการป้องกันโดยมาตรการความปลอดภัยบางประการ รวมถึงมาตรการทางเทคโนโลยีภายใต้รัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัลแห่งสหรัฐอเมริกา (the U.S. Digital Millennium Copyright Act) มาตรการคุ้มครองลิขสิทธิ์ และกลไกการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน เช่น รหัสผ่าน กุญแจรหัส (key codes) การเข้ารหัส (encryption) หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ (มาตรการความปลอดภัย) ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านตกลงว่าท่านจะไม่ (1) โจมตีหรือพยายามโจมตีมาตรการความปลอดภัยที่ปกป้องซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ ซึ่งเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับอันเกี่ยวกับข้อยกเว้นของมาตรการทางเทคโนโลยีที่ปกป้องซอฟต์แวร์ งานอันมีลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือ (2) ทำการค้า ซื้อ ผลิต ออกแบบ นำเข้า เสนอ ขาย หรือจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำอันเป็นข้อยกเว้นหรือการเจาะระบบใด ๆ (any circumvention or hacking device) โดยอุปกรณ์นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีหรือการเจาะระบบมาตรการความปลอดภัยหรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายเกี่ยวแก่กรณีที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

 

5.      ข้อห้ามการใช้โดยมิชอบ         ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านตกลงว่า ท่านจะไม่ใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ ช่องทางการใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามสัญญานี้ ผู้อนุญาตใช้สิทธิอาจจำกัดหรือยกเลิกการใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ ช่องทางการใช้บริการ ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ ของท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านมีเหตุอันควรเชื่อว่ากระทำความผิด (reasonable suspicion) หรือท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านใช้งานจริง (actual) แต่ใช้โดยมิชอบ (misuse) หรือเข้าลักษณะการกระทำที่ผิดกฎหมาย (fraudulent use) ทั้งนี้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ของท่านหรือบุคคลอื่น (รวมถึง ค่าบริการวิชาชีพทนายความ) ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการใช้โดยมิชอบหรือการใช้ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านต้องไม่:

 

(1)     สร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน เพิ่มภาระ แทรกแซง ขัดขวาง หรือทำให้เสียหาย ซึ่งบริการระบบเทเลมาติกส์ หรือช่องทางการใช้บริการ ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ หรือเครื่องแม่ข่าย (servers) หรือ เครือข่าย (networks) ที่เชื่อมต่อกันไม่ว่าลักษณะใด

 

(2)     ใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ หรือช่องทางการใช้บริการ ใน สำนักงานบริการ (service bureau) หรือโครงสร้างอื่นที่คล้ายกันซึ่งบุคคลที่สามรับหรือใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ ผ่านท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงส่วนหนึ่งของบริการที่แข่งขันกับบริการใดๆ ที่ซีเอ็นเอชไอเสนอ

 

(3)     รบกวนการเข้าถึง ใช้ หรือการใช้ในลักษณะอื่นใดของบริการระบบเทเลมาติกส์ ช่องทางการใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ ของบุคคลอื่นไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม

 

(4)     ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าโดยเจตนาหรือขาดเจตนา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

 

(5)     ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือเสนอข้อความเท็จเกี่ยวข้องกับท่านกับบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ทำให้สำคัญผิดแก่ ซีเอ็นเอชไอ

 

(6)     ใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ หรือช่องทางการใช้บริการเพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่ลามกอนาจาร ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อมูลที่มีหรือเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ใช่สิทธิของท่านโดยชอบ หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

 

(7)     ใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ โดยไม่ได้รับอนุญาตบนอุปกรณ์ที่โจรกรรมหรืออุปกรณ์ที่สูญหาย

 

(8)     มีส่วนร่วมในการเข้าถึงบริการระบบเทเลมาติกส์ หรือช่องทางการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

(9)     ใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ เพื่อให้บริการการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (voice over IP services)

 

(10)   ใช้รูปแบบใด ๆ ในการแสดงความเท็จหรืออุปกรณ์เครดิตปลอมโดยมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับบริการระบบเทเลมาติกส์

 

(11)   ทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ จัดจำหน่าย แสดงต่อสาธารณะ แสดง ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง แปล เปิดเผย ดำเนินการ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบ (derivative works) จากซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ดังกล่าว) หรือเครื่องจักรของบุคคลที่สาม (Third Party Materials) (ตามที่กำหนดไว้ท้ายนี้) ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีเป็นการใช้สิทธิเพื่ออนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ II.1

 

(12)   ลบ ปิดบัง หรือแก้ไขลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่ฝังอยู่ใน ติดอยู่ หรือเข้าถึงร่วมกับซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์หรือ

 

(13)   ติดตามตำแหน่งของบุคคลหรืออุปกรณ์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งก่อนและได้รับการอนุมัติที่จำเป็นจากบุคคล เจ้าของ หรือบุคคลที่อยู่ในการควบคุมหรือครอบครองอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่ออนุญาตให้ท่านและซีเอ็นเอชไอติดตามตำแหน่งดังกล่าว

 

6.      เครื่องจักรของบุคคลที่สาม (Third Party Materials) ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์หรือบริการอาจรวมกับหรือใช้กับซอฟต์แวร์หรือบริการซึ่งบุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการ (เครื่องจักรของบุคคลที่สาม) เครื่องจักรของบุคคลที่สามไม่อยู่ภายใต้บังคับของสัญญาฉบับนี้แต่อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของบุคคลที่สามหรือสัญญาอื่น ซีเอ็นเอชไอ จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อเครื่องจักรของบุคคลที่สามที่ ซีเอ็นเอชไอ รวมไว้กับซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์หรือบริการ และอาจส่งผลต่อการใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ของท่านหรือการใช้ช่องทางการใช้บริการต่างๆ ของท่าน อย่างไรก็ตาม เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่จะอนุญาต ซีเอ็นเอชไอ ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งที่จะไม่รับผิดชอบและรับผิดทั้งหมด (และท่านจะไม่ทำหรือพยายามที่จะทำให้ ซีเอ็นเอชไอ ต้องรับผิดชอบหรือรับผิด) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรของบุคคลที่สาม หรือเนื่องจากการที่ท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านใช้เครื่องจักรของบุคคลที่สาม

 

7.      การโอนเครื่องจักร   ท่านตกลงว่าท่านจะไม่มอบหมาย อนุญาตช่วง โอน จำนำ ให้เช่าช่วง เช่าหรือแบ่งปันสิทธิ์ของท่านภายใต้สัญญาฉบับนี้ ยกเว้นกรณีที่ท่านได้โอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรที่ได้เปิดใช้บริการนี้โดยการเปิดบัญชีผู้ใช้แล้วอย่างถาวร ท่านอาจโอนสิทธิ์ทั้งหมดของท่านภายใต้สัญญาฉบับนี้อย่างถาวร โดยมีเงื่อนไขว่าท่าน (1) แจ้งผู้รับโอนเกี่ยวกับการมีอยู่ของสัญญานี้และบริการระบบเทเลมาติกส์ และการโอนข้อมูลตามสัญญาฉบับนี้ (2) แจ้งผู้รับโอนว่าผู้รับอนหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู่รับโอนต้องเข้าทำสัญญาฉบับนี้กับ ซีเอ็นเอชไอ หากต้องการใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ช่องทางการใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ต่อไป และ (3) แจ้งให้ ซีเอ็นเอชไอ ทราบทันทีถึงการโอนดังกล่าว ท่านจะยังคงรับผิดชอบการสมัครใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ และการใช้บริการดังกล่าวใด ๆ หรือบริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง รวมถึงการใช้บริการโดยเครื่องจักรที่ได้เปิดใช้บริการนี้โดยการเปิดบัญชีผู้ใช้แล้ว จนกว่าท่านจะได้รับการติดต่อจากซีเอ็นเอชไอทั้งนี้ ท่านต้องแจ้งซีเอ็นเอชไอ หากท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลใดๆ ของท่านออกจากบัญชีของท่านหรือเครื่องจักรของท่านก่อนที่จะโอนกรรสิทธิ์เครื่องจักรของท่านไปยังผู้รับโอนอย่างถาวร

 

หมวดที่ 3 บริการระบบเทเลมาติกส์

 

 1. หลักการโดยทั่วไปของบริการระบบเทเลมาติกส์ (Nature of the Telematics Service) ทั้งนี้ ท่านทราบดีกว่าการให้บริการระบบเทเลมาติกส์ อุปกรณ์ของระบบเทเลมาติกส์ที่อยู่ในเครื่องจักรของท่านจะถ่ายโอน (transmit) ข้อมูลบางอย่าง (certain data) ผ่านสื่อของคลื่นวิทยุ (radio wave) โทรศัพท์ (cellular) ดาวเทียม (satellite) ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) ช่องทางการใช้บริการ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ประเภทค่าความหยาบละเอียด (granularity) และปริมาณของข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมได้จะเปลี่ยนแปลงตามประเภทของเครื่องจักร และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว ท่านยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวและสละสิทธิข้อเรียกร้องใด ๆ จาก ซีเอ็นเอชไอ ที่อาจเกิดขึ้นจากความพร้อมใช้งาน (availability) คุณภาพ (quality) และประสิทธิภาพของสื่อ (media) ในการถ่ายโอนข้อมูล นอกเหนือไปจากสิทธิการเรียกร้องใด ๆ ที่ไม่สามารถสละสิทธิได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ทั้งนี้ ท่านทราบดีว่า ความพร้อมใช้งานของบริการระบบเทเลมาติกส์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การเข้าถึงเว็บ (Web access) การเชื่อมต่อโทรศัพท์ (cellular connectivity) การใช้คอมพิวเตอร์ (computer usage) เครื่องจักรของท่าน ระบบปฏิบัติการของท่าน (your operating system) การเปิดใช้งานและการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ระบบเทเลมาติกส์บนเครื่องจักรของท่าน และแผนการสมัครใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ที่ท่านชำระ

   

 2. ข้อความสั้นและอีเมล (SMS Messaging and Emails) ถ้าท่านเลือกรับบริการข้อความสั้น (บริการข้อความสั้น) บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของท่าน หรือข้อความทางอีเมลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการระบบเทเลมาติกส์ ท่านยินยอมที่จะรับบริการข้อความสั้นและข้อความทางอีเมลจาก ซีเอ็นเอชไอ การเลือกรับบริการข้อความสั้นไม่ใช่เงื่อนไขในการรับบริการระบบเทเลมาติกส์ การเลือกรับบริการข้อความสั้นบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ท่านต้องเป็นและรับรองว่า ท่านเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ การรับบริการข้อความสั้นของท่านอาจส่งผลให้ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมของข้อความหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของท่าน ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

   

 3. ช่องทางการใช้บริการ ตลอดระยะเวลาข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ ท่านจะสามารถเข้าถึงและใช้ช่องทางการใช้บริการ ได้ซีเอ็นเอชไอจะมอบ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้แก่ท่านสำหรับการเข้าใช้ช่องทางการใช้บริการ ท่านจะสามารถควบคุมการเข้าถึงและใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน และท่านจะต้องแจ้ง ซีเอ็นเอชไอ ทันที่เมื่อมีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะไม่ได้รับอนุญาต (1) ให้เข้าถึงหรือใช้ช่องทางการใช้บริการ ผ่านการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดยบุคคลที่สาม หรือ (2) ส่งมอบหรือโอนการเข้าถึงช่องทางการใช้บริการ หรือใช้ช่องทางการใช้บริการ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ถ้าท่านประสงค์ที่จะให้บุคคลที่สามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่าน ท่านอาจต้องให้สิทธิการเข้าถึงดังกล่าวผ่านทางช่องทางการใช้บริการ ภายหลังจากที่บุคคลที่สามสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง ท่านจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการกระทำของบุคคลที่สามที่ท่านอนุญาตให้เข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการใช้บริการ

   

 4. การชำระเงิน ถ้าท่านได้ชำระบริการระบบเทเลมาติกส์ ท่านตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการชำระเงินที่บังคับใช้กับการบริการระบบเทเลมาติกส์ ตามแผนการสมัครสมาชิก (subscription plan) ที่ท่านได้ชำระไว้ (เงื่อนไขการชำระเงิน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการชำระเงิน การต่ออายุบริการระบบเทเลมาติกส์ ให้เป็นไปตามราคาที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ เวลาที่มีการต่ออายุที่เกี่ยวข้อง

   

 5. การเปิดใช้งานบริการ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการเทเลเมติกส์บนช่องทางการใช้บริการใดๆ ท่านต้องสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับทางการใช้บริการนั้นก่อน (แต่ละ "บัญชีผู้ใช้") โดยปกติการเปิดใช้งานจะเกิดขึ้นระหว่างการสร้างบัญชีผู้ใช้เมื่อท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดของภายใต้สัญญาฉบับนี้ การเปิดใช้งานอาจดำเนินการโดยซีเอ็นเอชไอหรือตัวแทนจำหน่ายที่ดำเนินการตามร้องขอและในนามของท่าน ในขณะที่เปิดใช้งาน บริการเทเลเมติกส์สำหรับเครื่องจักรแต่ละชิ้นจะถูกเปิดใช้งาน และจะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดการสมัครสมาชิกของท่าน เมื่อท่านปิดบัญชีผู้ใช้ของท่านแล้ว หรือหากบริการเทเลเมติกส์ของท่านถูกระงับหรือยุติตามข้อตกลงข้อ 9 ของสัญญาฉบับนี้ ท่านตกลงว่า เครื่องจักรใหม่ใดๆ ที่จะเพิ่มลงในบัญชีผู้ใช้ของท่านจะตกอลู่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ หากท่านมีบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่กับเราสำหรับช่องทางการใช้บริการใดช่องหนึ่ง ท่านยอมรับว่าการใช้บริการเทเลเมติกส์สำหรับเครื่องจักรแต่ละชิ้นจะอยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้

 

หมวดที่ 4 ข้อมูล

 

1. การเก็บข้อมูล     ซีเอ็นเอชไอจะเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างและการจัดการบัญชีผู้ใช้ของท่าน และสำหรับการใช้บริการทั้งหลาย เครื่องจักรของท่านจะรวบรวม บันทึก และถ่ายโอนข้อมูลไปยัง ซีเอ็นเอชไอ ตลอดจนข้อมูลเครื่องจักร (Machine Data) และข้อมูลทางการเกษตร (Agronomic Data) โดยที่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเครื่องจักร และข้อมูลทางการเกษตร มีการกำหนดคำนิยามไว้ในหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของระบบเทเลมาติกส์ สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ให้สิทธิแก่ซีเอ็นเอชไอในข้อมูลของท่านที่ซีเอ็นเอชไออาจได้รับมาภายใต้สัญญาฉบับนี้ เว้นแต่สิทธิในการใช้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้และในหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลเครื่องจักรบางอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของซีเอ็นเอชไอ ในการทำสัญญาฉบับนี้ ท่านรับทราบและยอมรับความรับผิดชอบในการแจ้งให้ผู้ขับขี่/ผู้ใช้/ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยบริการเทเลมาติกส์นี้ทราบว่าข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของข้อมูลถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและกิจกรรมการประมวลผลที่ซีเอ็นเอชไอในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลจะดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้

 

2. การแชร์ข้อมูลกับตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจากซีเอ็นเอชไอ หรือ ท่านที่เข้าถึงและใช้ข้อมูลของท่านตามที่ปรากฏอยู่บนช่องทางการใช้บริการ และบริการทั้งหลาย ให้เรียกว่า ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตซีเอ็นเอชไออาจให้สารสนเทศ และข้อมูล ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต  เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเครื่องจ้กรของท่าน  รวมถึงการวินิจฉัยเครื่องจักร (machine diagnostics) การบริการระยะไกล (remote servicing) และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ส่วนประกอบเครื่องจักรให้เป็นปัจจุบัน ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของระบบเทเลมาติกส์ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต อาจประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรของท่านเท่านั้น และเป็นไปตามหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่ใช้บังคับใช้

 

3. การใช้ข้อมูล ท่านทราบดีว่า ท่านได้รับแจ้งเกี่ยวกับหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ของซีเอ็นเอชไอและท่านให้สิทธิแก่ซีเอ็นเอชไอในการประมวลผล ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอน ข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังซีเอ็นเอชไอเพื่อให้บริการทั้งหลายในสัญญาฉบับนี้แก่ท่าน รวมถึงการใช้งานอื่น ๆ และวัตถุประสงค์อื่นใดที่ชี้แจงไว้ในหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การอนุญาตนี้ครอบคลุมถึงบุคคลที่สามที่ซีเอ็นเอชไอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการทั้งหลายในสัญญาฉบับนี้ 

 

4. ข้อมูลที่ได้รับ (Derived Data) ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่าน ทราบดีว่าซีเอ็นเอชไออาจเก็บ รวบรวม หรือได้รับ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบริการทั้งหลายในสัญญาฉบับนี้โดยที่ผู้ใช้หรือเครื่องจักรนั้นไม่อาจระบุตัวตนได้ (“ข้อมูลที่ได้รับ”) ข้อมูลที่ได้รับ (Derived Data) ซึ่งไม่มีส่วนประกอบหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซีเอ็นเอชไอ เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับดังกล่าว เฉพาะเท่าที่ท่านได้รับสิทธิ กรรมสิทธิ หรือผลประโยชน์ในข้อมูลที่ได้รับ (Derived Data) ดังกล่าว ท่านตกลงที่จะโอนสิทธิ กรรมสิทธิ และผลประโยชน์ดังกล่าวให้กับซีเอ็นเอชไอ โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวอาจเข้าถึงและใช้โดยซีเอ็นเอชไอ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และ ซีเอ็นเอชไออาจใช้ร่วมกันกับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทนจำหน่ายของซีเอ็นเอชไอ บริษัทในเครือและตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในเครือ ผู้ผลิต และผู้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่น ๆ ซีเอ็นเอชไอจะใช้และคงไว้ซึ่งมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ได้รับ (Derived Data) จะไม่เป็นที่เปิดเผย

 

5. การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ขณะที่ท่านสมัครใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ ท่านอาจไม่สามารถจำกัด ซีเอ็นเอชไอ ในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลของท่าน เว้นแต่ที่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่อนุญาตและตามที่กำหนดไว้ท้ายนี้

 

. ข้อมูลเครื่องจักร หากท่านประสงค์จำกัดซีเอ็นเอชไอในการเข้าถึงข้อมูลเครื่องจักรที่อยู่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ ท่านต้องยกเลิกบริการระบบเทเลมาติกส์  โดยการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ (ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 9 ท้ายนี้) และร้องขอผ่านทางช่องทางการใช้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายของซีเอ็นเอชไอ เพื่อให้ ซีเอ็นเอชไอลบข้อมูลเครื่องจักรที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้ของท่าน ซีเอ็นเอชไอ จะดำเนินการลบข้อมูลเครื่องจักรดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายหลังจากได้รับคำขอของท่านตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 4 (6) ท้ายนี้ ซีเอ็นเอชไอจะยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลเครื่องจักรที่เก็บรวบรวมโดยบริการระบบเทเลมาติกส์ ก่อนหน้าที่ท่านจะจำกัด ซีเอ็นเอชไอในการเข้าถึงข้อมูลเครื่องจักร การจำกัดซีเอ็นเอชในการเข้าถึงข้อมูลเครื่องจักร (Machine Data) จะป้องกันท่านจากการได้รับการวินิจฉัยเครื่องจักรจากระยะไกล การบริการเครื่องจักรจากระยะไกล หรือบริการอื่น ๆ จากซีเอ็นเอชไอ

 

. ข้อมูลทางการเกษตร (Agronomic Data) ท่านอาจจำกัดซีเอ็นเอชไอในการเข้าถึงข้อมูลทางการเกษตร (Agronomic Data) ผ่านทางช่องทางการใช้บริการ หรือบริการอื่น ๆ การนำออก (removal) ซึ่งการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลทางการเกษตรของ ซีเอ็นเอชไอ ผ่านการสมัครสมาชิก หรือ การบริการต่าง ๆ ดังกล่าว อาจทำให้ท่านถูกจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทางการเกษตรผ่านทางช่องทางการใช้บริการ และไม่สามารถโหลดข้อมูลทางการเกษตรเพิ่มเติมได้ ท่านอาจลบไฟล์ข้อมูลทางการเกษตรตามที่อธิบายไว้ในหมวดที่ 4 (6) ท้ายนี้

 

6. การลบข้อมูล ท่านอาจลบข้อมูลใด ๆ ออกจากบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ โดยการลบข้อมูลที่เลือกบนช่องทางการใช้บริการ หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน ท่านยังสามารถติดต่อซีเอ็นเอชไอเพื่อขอให้ ซีเอ็นเอชไอลบข้อมูลที่ยังคงอยู่ในหรือภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่านในระบบของ ซีเอ็นเอชไอ อย่างถาวรได้ซึ่งขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาบันทึกหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

หากท่านหรือ ซีเอ็นเอชไอ ปิดบัญชีบริการระบบเทเลมาติกส์ ของท่าน (เช่น ซีเอ็นเอชไอ ปิดบัญชีของท่านเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้) เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่กำหนดเป็นอย่างอื่น หรือเว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นกับ ซีเอ็นเอชไอ ซีเอ็นเอชไอมีตัวเลือกและสิทธิในการลบรายการใดๆ และทั้งหมดอย่างถาวรซึ่งข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงข้อมูลที่อยู่หรือภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่าน และท่านจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลหรือข้อมูลอื่นใดที่อยู่ในบัญชีนั้นกลับมาได้อีก ตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ว่า เฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ซีเอ็นเอชไอไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลบหรือความล้มเหลวในการจัดเก็บข้อมูล (data) หรือสารสนเทศ (information) อื่นๆ ที่อาจส่งไปยัง ซีเอ็นเอชไอ หรือที่อาจเก็บไว้ หรือส่งผ่านโดยบริการระบบเทเลมาติกส์ 

 

ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ซีเอ็นเอชไอ ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการลบข้อมูลใดๆ ที่ได้รับ (Derived Data)

 

7. การถ่ายโอนข้อมูล การบริการระบบเทเลมาติกส์  จัดการโดย ซีเอ็นเอชไอ จากสำนักงานหรือบริษัทในเครือตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ซีเอ็นเอชไอ อาจใช้บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการภายนอกรายอื่นเพื่อเป็นแม่ข่าย (host) บริการระบบเทเลมาติกส์  ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ข้อมูลของท่านที่มอบให้กับ ซีเอ็นเอชไอ อาจถูกรวบรวม ส่ง ประมวลผล และจัดเก็บนอกประเทศไทย และด้วยเหตุนี้ หน่วยงานของรัฐจึงอาจเข้าถึงได้ภายใต้คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับในเขตอำนาจประเทศนั้น ๆ ซีเอ็นเอชไอ จะใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลดังกล่าวได้รับการคุ้มครองว่า กฎหมายของเขตอำนาจประเทศดังกล่าวสอดคล้องกับระดับการคุ้มครองการถ่ายโอนข้อมูลเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศไทย

 

8. บริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Telematics Services) ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการระบบเทเลมาติกส์ ท่านอาจเลือกบริการสื่อสาร ถ่ายโอน และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ระบบเทเลมาติกส์บนเครื่องจักรของท่านกับอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม ระบบ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างรายงาน ข้อมูล หรือลักษณะเด่น (feature) อื่น ๆ (“บริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม”) ซีเอ็นเอชไอ ไม่ได้ควบคุมรูปแบบ หรือคุณภาพของข้อมูลที่ส่งผ่านบริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่รวมถึงรายงานหรือข้อมูลอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยบุคคลที่สาม (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลบริการระบบเทเลมาติกส์ของบุคคลที่สาม”) ดังนั้น การเลือกใช้บริการบริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านตกลงที่จะปฏิบัติต่อไปนี้:

 

(1) ท่านตกลงที่จะอนุญาตให้ ซีเอ็นเอชไอ และอุปกรณ์ระบบเทเลมาติกส์บนเครื่องจักรของท่าน ถ่ายโอน และ แลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับบริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม ท่านตกลงว่า เมื่อ ซีเอ็นเอชไอ หรืออุปกรณ์ระบบเทเลมาติกส์บนเครื่องจักรของท่าน เริ่มต้นถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังบริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม เท่าที่ข้อมูลของท่านไม่อยู่ในบริการระบบเทเลมาติกส์  ของ ซีเอ็นเอชไอ อีกต่อไป ข้อมูลของท่านจะไม่อยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ในทางตรงกันข้ามข้อมูลของท่านอาจอยู่ภายใต้การแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นซัพพลายเออร์ของบุคคลที่สามดังกล่าว

 

(2) บริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม ไม่อยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ แต่อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานที่เป็นซัพพลายเออร์ของบุคคลที่สาม หรือข้อตกลงอื่น ๆ ซึ่งท่านอาจทำโดยตรงกับบริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านตกลงว่า ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านไม่ถือว่า ซีเอ็นเอชไอ เป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงหรือใช้บริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลบริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม

 

(3) ท่านยอมรับข้อจำกัดใด ๆ และทั้งหมดในการใช้งาน และคุณภาพของบริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม และข้อมูลบริการระบบเทเลมาติกส์ของบุคคลที่สามและตกลงว่า ซีเอ็นเอชไอ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือความถูกต้องของ หรือการไม่สามารถรับ เข้าถึงหรือใช้บริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม หรือข้อมูลบริการระบบเทเลมาติกส์ของบุคคลที่สาม

 

(4) ซีเอ็นเอชไอ อาจควบคุมการส่งผ่านข้อมูลบริการระบบเทเลมาติกส์ของบุคคลที่สามส่งไปมายังบริการระบบเทเลมาติกส์ และอาจหยุดหรือห้ามการใช้บริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม และข้อมูลบริการระบบเทเลมาติกส์ของบุคคลที่สาม ที่ ซีเอ็นเอชไอ เชื่อว่า อาจส่งผลเสียต่อบริการระบบเทเลมาติกส์

 

(5) เฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ซีเอ็นเอชไอ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดอย่างชัดแจ้ง (และท่านจะไม่ทำหรือพยายามที่จะทำให้ ซีเอ็นเอชไอ ต้องรับผิดชอบหรือรับผิด) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ: (1) ข้อมูลของท่านหรืออุปกรณ์ระบบเทเลมาติกส์บนเครื่องจักรของท่าน เมื่อเริ่มส่งผ่านข้อมูลของท่านให้แก่บริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สาม (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านระบบตัวกลาง) และ (2) ระบบบริการบริหารยานพาหนะโดยบุคคลที่สาม หรือข้อมูลบริการระบบเทเลมาติกส์โดยบุคคลที่สามใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการใช้งานโดยท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่าน และความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลตามมาหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการสูญเสียข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงของท่าน

 

หมวดที่ 5 การปรับเปลี่ยนแก้ไข

 

1. การปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือการยกเลิก เฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ซีเอ็นเอชไอ อาจแก้ไข ระงับ หรือยุติบริการทั้งหลายตามสัญญานี้  หรือช่องทางการใช้บริการ อย่างถาวร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ ฟังก์ชัน หรือผลิตภัณฑ์ หรือการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลใด ๆ  ซีเอ็นเอชไอ จะไม่รับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน การระงับ หรือการหยุดชะงักใด ๆ ดังกล่าว และ ซีเอ็นเอชไอ ไม่มีหน้าที่สนับสนุนบริการทั้งหลายตามสัญญานี้ ช่องทางการใช้บริการ หรือบางส่วนของบริการ  ซึ่งถูกระงับหรือหยุดทำงาน การเข้าถึงหรือใช้บริการทั้งหลายตามสัญญานี้ หรือช่องทางการใช้บริการ ท่านยินยอมให้ ซีเอ็นเอชไอ แก้ไขบริการทั้งหลายตามสัญญานี้ หรือช่องทางการใช้บริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ (features) ฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์ หรือการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ซีเอ็นเอชไอ จะบอกกล่าวล่วงหน้าตามสมควรสำหรับการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการทั้งหลายตามสัญญานี้ ช่องทางการใช้บริการ ซึ่งมีส่งผลกระทบในทางลบและเป็นสาระสำคัญต่อของการเจรจาต่อรองของ ซีเอ็นเอชไอ ภายใต้สัญญาฉบับนี้

 

2. การปรับซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (Software Updates) ท่านตกลงว่า ซีเอ็นเอชไอ อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับให้เป็นปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ จากระยะไกล (remotely) ได้ทุกเมื่อ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับให้เป็นปัจจุบัน (update) ดังกล่าวอาจรวมถึงการแก้ไขจุดบกพร่อง (bug fixes) แพตช์ (patches) ปรับคุณภาพให้ดีขึ้น (enhance) หรือ ฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ ใหม่ (new functions or features) และรุ่นใหม่ (new versions) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย ซีเอ็นเอชไอ การเปลี่ยนแปลงและการปรับให้เป็นปัจจุบันใด ๆ ซึ่งซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาฉบับนี้ การยอมรับสัญญาฉบับนี้แสดงว่า ท่านยินยอมอย่างชัดแจ้งในการติดตั้งการปรับซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันในอนาคต

 

หมวดที่ 6 ข้อกำหนดและข้อจำกัดของบริการระบบเทเลมาติกส์

 

1.      ข้อกำหนดการบริการระบบเทเลมาติกส์

 

(1) หลักการทั่วไป ท่านเข้าใจว่า เพื่อให้บริการทั้งหลายตามสัญญานี้ ทำงาน เครื่องจักรของท่านต้องมีระบบไฟฟ้าที่ใช้งานได้ และเครื่องจักรของท่าน และอุปกรณ์ของระบบเทเลมาติกส์บนเครื่องจักรของท่านต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้

 

(2) ระบบการสื่อสารของบุคคลที่สาม (Third Party Communications Systems) เพื่อให้การบริการทั้งหลายตามสัญญานี้ ต้องใช้ระบบการสื่อสารซึ่งบุคคลที่สามเป็นเจ้าของสิทธิ เช่น ระบบสื่อสารไร้สายทางโทรศัพท์ (telephonic wireless communications carrier) หรือระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (a satellite-based communication system) (เรียกว่า “ผู้ให้บริการเครือข่าย”) ซีเอ็นเอชไอ ไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งาน คุณภาพ หรือประสิทธิภาพของ (และไม่รวมถึงบริการระบบเทเลมาติกส์) บริการสื่อสารแบบไร้สาย (wireless) หรือ แบบผ่านดาวเทียม (SATELLITE-BASED COMMUNICATIONS SERVICES) หรือเครื่องจักรซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายเป็นผู้จัดหา (EQUIPMENT FURNISHED BY THE COMMUNICATIONS CARRIERS) ผู้ให้บริการเครือข่ายมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะสำหรับบริการและเครื่องจักรดังกล่าว

 

(3) ช่องทางการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ช่องทางการใช้บริการ ต้องมีการเข้าถึงช่องทางการใช้บริการ และท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการได้มา (acquisition) การกำหนดค่า (configuration) การตรวจสอบ (monitoring) การบำรุงรักษา การจัดการ (management) และค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ในการเชื่อมต่อเครือข่าย และซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานช่องทางการใช้บริการของท่าน ตลอดจน ข่ายงานบริเวณระยะใกล้ (Local Area Network - LAN) คอมพิวเตอร์ โมเด็ม (modems) และอุปกรณ์โทรคมนาคม ซีเอ็นเอชไอจะไม่รับผิดชอบต่อการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อเข้าถึงช่องทางการใช้บริการ หรือปัญหา หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเครือข่ายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง ปัญหาแบนด์วิดท์ (bandwidth issues) ความครอบคลุมของสัญญาณ (signal coverage) การขัดข้องของเครือข่าย (network outages) หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกิดจาก การเชื่อมต่อช่องทางการใช้บริการ หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย (network connection)

 

2.      ข้อกำหนดทางกฎหมายของระบบเทเลมาติกส์ การส่งข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ของระบบเทเลมาติกส์ของเครื่องจักรของท่าน อยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ รวมถึงการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุด้วย ซึ่งท่านมีหน้าที่ในการจำกัดการใช้อุปกรณ์ของระบบเทเลมาติกส์ของท่านให้อยู่ในตำแหน่งที่การใช้งานอุปกรณ์และเครือข่ายการสื่อสารเป็นไปตามบรรดาข้อกำหนดทางกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่อุปกรณ์ของระบบเทเลมาติกส์ของท่าน ตั้งอยู่ในหรือย้ายไปยังตำแหน่งที่ (i) ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือ (ii) การส่งหรือการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในหลาย ๆ ท้องที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซีเอ็นเอชไอ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว และ ซีเอ็นเอชไอ อาจยุติการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นด้วย

 

หมวดที่ 7 บริการสนับสนุน

 

ซีเอ็นเอชไอ และตัวแทนจำหน่ายของ ซีเอ็นเอชไอ อาจเสนอให้ (แต่ไม่มีภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้ในการเสนอหรือจัดหา) บริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับบริการทั้งหลายตามสัญญานี้แก่ท่าน ทั้งนี้ บริการสนับสนุนดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 

หมวดที่ 8 ทรัพย์สินทางปัญญา

 

ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านยอมรับว่าบริการทั้งหลายตามสัญญานี้และซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ระหว่าง ซีเอ็นเอชไอ กับท่าน บรรดาสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด ไม่ว่าทั้งในและต่อบริการระบบเทเลมาติกส์  ช่องทางการใช้บริการ และซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์เป็นของ ซีเอ็นเอชไอ (หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ ซีเอ็นเอชไอ) ทั้งสิ้น และบรรดาสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ในการให้บริการระบบเทเลมาติกส์  ช่องทางการใช้บริการ และซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้ท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านได้ ทั้งนี้ ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านตกลงว่า ซีเอ็นเอชไอ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ ซีเอ็นเอชไอ (และซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สาม แล้วแต่กรณี) เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด ทั้งในและต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริการระบบเทเลมาติกส์ ช่องทางการใช้บริการ และซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์

 

หมวดที่ 9 การระงับและการเลิกสัญญา

 

1.      การระงับและการเลิกสัญญาโดยมีเหตุแห่งการเลิก ซีเอ็นเอชไอ อาจระงับหรือบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิของท่านและของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านเพื่อใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง และ/หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ และไม่ต้องรับผิดใดๆ หาก:

 

(1)     ท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านละเมิดข้อกำหนดของสัญญานี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ ซีเอ็นเอชไอ ในการใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ช่องทางการใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ หรือ

 

(2)     ซีเอ็นเอชไอ มีเหตุอันจะเชื่อได้ว่าท่าน ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่าน ตัวแทนของท่านหรือบุคคลที่สาม กำลังใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ช่องทางการใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์อย่างไม่เหมาะสม หรือใช้งานโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย

 

ซีเอ็นเอชไอ อาจระงับหรือบอกเลิกการสมัครใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ ของท่าน หากท่านไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นๆ ที่ค้างชำระภายในกำหนด ทั้งนี้ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญานี้ภายใต้วรรคนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนจากการที่ท่านชำระเงินใดๆ ไว้ สำหรับการใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ (ถ้ามี) และท่านจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางช่องทางการใช้บริการ ได้อีกต่อไป

 

2.      การบอกเลิกสัญญาตามความต้องการของ ซีเอ็นเอชไอ ตามข้อกำหนดการบอกกล่าวเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญานี้ ซีเอ็นเอชไอ อาจบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน เมื่อมีการบอกเลิกสัญญานี้ภายใต้วรรคนี้ ซีเอ็นเอชไอ จะคืนเงินส่วนหนึ่งให้กับท่านตามสัดส่วนของการชำระเงินของท่าน (ถ้ามี) สำหรับส่วนของบริการระบบเทเลมาติกส์ ที่ท่านไม่ได้ใช้ และท่านจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางช่องทางการใช้บริการ ได้อีกต่อไป สำหรับกรณีการบอกเลิกสัญญาตามความต้องการของ ซีเอ็นเอชไอ นั้น ซีเอ็นเอชไอ จะรับผิดต่อท่านในการชำระเงินคืนดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

 

3.      การบอกเลิกสัญญาตามความต้องการของท่าน ท่านอาจบอกเลิกสัญญานี้โดยบอกกล่าวให้ ซีเอ็นเอชไอ ทราบล่วงหน้าสามสิบ (30) วันเมื่อมีการบอกเลิกสัญญานี้ภายใต้วรรคนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนกรณีท่านได้ชำระเงินหรับบริการทั้งหลายตามสัญญนี้ไว้ (ถ้ามี) และท่านจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางช่องทางการใช้บริการ ได้อีกต่อไป

 

หมวดที่ 10 คำรับรอง

 

ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญานี้ ซีเอ็นเอชไอ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และซัพพลายเออร์อื่น ตัวแทนจำหน่าย บริษัทในเครือ และตัวแทน (แต่ละบุคคลเรียกว่า "ซีเอ็นเอชไอ (ซีเอ็นเอชไอ PARTY)และเรียกรวมกันว่า "คู่สัญญาฝ่าย ซีเอ็นเอชไอ (ซีเอ็นเอชไอ PARTIES)") ขอปฏิเสธความรับผิดต่ออันตรายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านใช้บริการระบบเทเลมาติกส์  ช่องทางการใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ ทั้งนี้ ท่านและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านยอมรับและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า (ก) การให้บริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง  ช่องทางการใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์เป็นการให้บริการแบบ "ตามที่เป็น" แบบ "มีข้อบกพร่อง" และแบบ "ตามที่มี"  ทั้งนี้ ท่านต้องรับบรรดาความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความพยายาม การรับข้อมูลและ/หรือความถูกต้องแม่นยำของบริการเทเลเมติกส์นี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และตำแหน่งของท่านด้วย (ข) ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ คู่สัญญาฝ่าย ซีเอ็นเอชไอ ไม่ให้คำพรรณนาและคำรับรอง หรือไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆ โดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่นใด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง (1) คำรับรองเรื่องกรรมสิทธิ์ เรื่องความสามารถในการค้าขายได้ (merchantability) เรื่องความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (fitness for a particular purpose) เรื่องความพยายามในการทำงานให้ดี (workmanlike effort) เรื่องความถูกต้อง เรื่องสิทธิในการครอบครองอย่างสงบสุข (quiet enjoyment) เรื่องการปลอดภาระผูกพัน เรื่องปลอดการอ้างสิทธิ์และไม่มีการละเมิด (2) คำรับรองที่เกิดขึ้นจากวิธีการตกลงกันทางการค้า (3) คำรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา และประสิทธิภาพของบริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง  ช่องทางการใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์  และ (4) คำรับรองว่าการเข้าถึงหรือใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ช่องทางการใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์  จะตรงตามความต้องการของท่าน ไม่ขาดตอนหรือไม่มีข้อผิดพลาดและ () ท่านจะเข้าถึงและใช้บริการระบบเทเลมาติกส์  ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง และช่องทางการใช้บริการ ด้วยดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือเครื่องจักร หรือการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดจากการเข้าถึงและการใช้งานบริการดังกล่าว

 

นอกจากนี้ เนื่องด้วยมีตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ซีเอ็นเอชไอ ที่อาจทำให้เกิดความไม่ถูกต้องของตำแหน่งโดยธรรมชาติของระบบดาวเทียมนำทางทั่วโลก (แต่ละระบบเรียกว่า "จีเอ็นเอสเอส") ที่จำเป็นสำหรับการบริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ท่านจึงตกลงว่า ซีเอ็นเอชไอ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการทำงานหรือความผิดพลาดของระบบดาวเทียม จีเอ็นเอสเอส หรือความพร้อมใช้งานของสัญญาณดาวเทียม GNSS ท่านรับทราบว่าข้อขัดข้องในการทำงานของระบบเทเลเมติกส์อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ดังนั้น ซีเอ็นเอชไอจึงไม่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานของบริการทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ ท่านรับทราบว่า ประสิทธิภาพของระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก หรือ Global Positioning System (GPS) ของกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มดาวเทียมระบุตำแหน่งอื่นๆ อาจมีความไม่เสถียรหรือเปลี่ยนแปลงได้ ท่านรับทราบว่า ซีเอ็นไอไม่สามารถควบคุมส่วนใดๆ ของระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลกหรือกลุ่มดาวเทียม ตำแหน่ง พื้นที่ และพื้นดินอื่นๆ และท่านตกลงจะใช้บริการเทเลมาติกส์นี้โดยยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวเอง ความขัดข้องในการให้บริการทั้งหลายตามสัญญานี้อันเนื่องมาจากการแทรกแซงการส่งสัญญาณดาวเทียมจากชั้นบรรยากาศหรือแหล่งอื่น ๆ หรือสาเหตุ หรือเหตุอื่นใดที่นอกเหนือไปจากความผิดพลาดหรือการละเลยของซีเอ็นเอชไอ ไม่ถือว่าเป็นการหยุดทำงานและ/หรือความล้มเหลวของบริการทั้งหลายตามสัญญานี้ ดังนั้น ซีเอ็นเอชไอจึงไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อท่าน และท่านจะต้องปกป้อง ป้องกัน ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่ทำให้ซีเอ็นเอชไอ เสียหาย ตามที่เรียกร้อง สำหรับค่าใช้จ่าย ข้อเรียกร้อง การเรียกร้อง การดำเนินคดี ความสูญเสีย การดำเนินการ ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และความรับผิดใดๆ และทั้งหมดซึ่งซีเอ็นเอชไออาจได้รับ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลของความไม่พร้อมใช้งานหรือความไม่ถูกต้องของบริการทั้งหลายตามสัญญานี้ โดยไม่คำนึงถึงความประมาทเลินเล่อ การฝ่าฝืนหน้าที่ไม่ว่าตามกฎหมายหรืออย่างอื่นของซีเอ็นเอชไอ

 

อีกทั้ง ไม่มีคำรับรองใดที่เกินกว่าขอบเขตคำรับรองที่ให้ไว้โดยชัดแจ้งในสัญญานี้ ทั้งนี้ ในบางรัฐหรือบางเขตอำนาจ ข้อกำหนดยกเว้นคำรับรองโดยปริยายหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาของคำรับรองโดยปริยาย อาจไม่มีผลบังคับกับท่านเนื่องจากขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับในบางรัฐหรือบางเขตอำนาจ

 

หมวดที่ 11 ข้อจำกัดความรับผิด

 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ รวมถึงกรณีประมาท คู่สัญญาฝ่าย ซีเอ็นเอชไอ จะต้องรับผิดต่อท่าน ต่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่าน หรือต่อบุคคลที่สาม สำหรับค่าเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายโดยบังเอิญ ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง (exemplary damages) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damages) ค่าเสียหายต่อบุคคลที่สามหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล (รวมถึงผลจากการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลง ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ให้ทันสมัย) การสูญหายของข้อมูลทางธุรกิจ การติดไวรัส การหยุดทำงานของระบบ และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจากสัญญานี้หรือการเข้าถึงบริการของท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่าน การใช้ การใช้ในทางที่ผิด หรือการไม่สามารถใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ช่องทางการใช้บริการ หรือ ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ (รวมถึงความสูญเสียหรือค่าเสียหายที่เกิดจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูล (รวมถึงความไม่ถูกต้องของข้อมูลตำแหน่ง) ข้อบกพร่อง หรือสาเหตุอื่นใด) แม้ว่า ซีเอ็นเอชไอ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าว (รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม) ซีเอ็นเอชไอ ไม่ถือว่าและจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ซีเอ็นเอชไอ หรืออยู่ในการควบคุมของผู้รับเหมาช่วงของตน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ การกระทำของหน่วยงานของรัฐ การกระทำของศัตรูของประชาชน (acts of public enemy) การนัดหยุดงาน หรือสภาพอากาศ ทั้งนี้ การยกเว้นความรับผิดต่อความเสียหายภายใต้ หมวดที่ 11 นี้เป็นอิสระและแยกต่างหากจากการเยียวยาใด ๆ ที่มีให้ภายใต้สัญญานี้ และยังคงอยู่ในกรณีที่ไม่สามารถให้การเยียวยาดังกล่าวได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักหรือถือว่าเป็นกรณีไม่สามารถบังคับใช้การเยียวยาดังกล่าวได้ ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการผิดสัญญาหรือผิดการรับประกัน รวมถึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือมูลเหตุอื่นใด ทั้งนี้ การยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดเช่นว่านั้น ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าในกรณีใด ซีเอ็นเอชไอ จะไม่รับผิดต่อท่านสำหรับบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย และมูลเหตุทั้งหมด ไม่ว่าเป็นความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดเด็ดขาด (strict liability) ความรับผิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือความรับผิดอย่างอื่น เป็นจำนวนเกินกว่าเงินที่ท่านชำระให้แก่ ซีเอ็นเอชไอ ภายใน 12 เดือนก่อนสิ้นเดือนล่าสุดในการเข้าถึงหรือการใช้บริการทั้งหลายตามสัญญานี้ของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีส่วนทำให้เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย หรือทำให้มีมูลเหตุแห่งคดีกิดขึ้น ซีเอ็นเอชไอ จะรับผิดต่อท่านน้อยลงสำหรับบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย และมูลเหตุแห่งคดีดังกล่าว ไม่ว่าเป็นความรับผิดตามสัญญา ความรับผิดเด็ดขาด (strict liability) ความรับผิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือความรับผิดอื่นใด

 

ข้อจำกัดความรับผิดก่อนหน้า ไม่สามารถใช้ได้กับความรับผิดซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับไม่ให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเช่นว่านั้น เช่น กรณีความรับผิดที่กฎหมายกำหนด (รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย) หรือ กรณีความเสียหายจากการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ซีเอ็นเอชไอ หรือการจงใจประพฤติมิชอบ

 

ในกรณีกฎหมายที่ใช้บังคับมีการกำหนดคำรับรองโดยปริยายหรือวางเงื่อนไขหรือกำหนดการรับประกันหรือกำหนดภาระผูกพันให้ ซีเอ็นเอชไอ ซึ่ง ซีเอ็นเอชไอ ไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขภาระผูกพันดังกล่าวได้หรือไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขภาระผูกพันดังกล่าวได้เว้นแต่ภายในขอบเขตที่จำกัด (a limited extent) ("สิทธิที่ไม่สามารถกีดกันได้ (Non-Excludable Rights)") ให้อ่านและตีความสัญญานี้ตามกฎหมายเช่นว่านั้น ทั้งนี้ ไม่มีสิ่งใดในสัญญานี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขสิทธิที่ไม่สามารถกีดกันได้ (Non-Excludable Rights) ซึ่งท่านพึงได้รับ หากมีการบังคับใช้กฎหมายเช่นว่านั้นและตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าว ซีเอ็นเอชไอ จะจำกัดความรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กฎหมายดังกล่าว (ก) ในกรณีของสินค้า โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ซีเอ็นเอชไอ ว่าเพื่อ (1) การเปลี่ยนสินค้าหรือ การจัดหาสินค้าเทียบเท่า (2) การซ่อมแซมสินค้าดังกล่าว (3) การชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า หรือ (4) การชำระเงินสำหรับการซ่อมแซมสินค้า และ (ข) ในกรณีของการบริการ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ซีเอ็นเอชไอ ว่าเพื่อ (1) การจัดหาบริการอีกครั้ง หรือ (2) การชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

 

หมวดที่ 12 การชดใช้ความเสียหาย

 

ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อ ซีเอ็นเอชไอ ร้องขอ ท่านตกลงที่จะชดใช้ แก้ต่าง และรับชดใช้ความเสียหายให้แก่แต่ละบุคคลของคู่สัญญาฝ่าย ซีเอ็นเอชไอ ในบรรดาการเรียกร้อง คดีความ ความต้องการ การกระทำ หรือการดำเนินการอื่นใดที่เรียกร้องโดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการหรือเกี่ยวกับการที่ท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่าน (ก) ใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ช่องทางการใช้บริการ หรือ ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ (รวมถึงการเชื่อมต่อกับการติดตามตำแหน่งของบุคคลหรืออุปกรณ์ใดๆ) (ข) ละเมิดสัญญานี้ (ค) ไม่บอกกล่าวหรือไม่ได้รับความยินยอมตามที่กำหนดจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับบริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ช่องทางการใช้บริการ หรือ ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ (รวมถึงการเชื่อมต่อกับการติดตามตำแหน่งของบุคคลหรืออุปกรณ์ใดๆ) และ (ง) ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม และ (จ) การสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการประยุกต์ใช้บริการเทเลเมติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ช่องทางการใช้บริการ โดยบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากท่าน (ฉ) การบาดเจ็บของบุคคลใดๆ รวมถึงการบาดเจ็บสาหัสและการเจ็บป่วยต่อเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของท่าน (ช) การสูญเสียหรือ ความเสียหายหรือการสูญเสียการใช้งานทรัพย์สินของท่าน (ซ) การบาดเจ็บของบุคคลใดๆ รวมถึงการบาดเจ็บร้ายแรงและโรคหรือการสูญเสียหรือความเสียหายต่อหรือสูญเสียการใช้งานทรัพย์สินของบุคคลอื่นใด และ (ฌ) มลภาวะที่เกิดจากทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความตามความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายที่มอบให้กับหรือเกิดขึ้นโดยคู่สัญญาฝ่าย ซีเอ็นเอชไอ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากการเรียกร้อง คดีความ การกระทำ ความต้องการ หรือการดำเนินการอื่นๆ  ทั้งนี้ ซีเอ็นเอชไอ อาจรับค่าใช้จ่ายเองในการต่อสู้และควบคุมเรื่องใดก็ตามที่อยู่ภายใต้การชดใช้ความเสียหายจากท่าน ซึ่งในกรณีดังกล่าวท่านตกลงที่จะร่วมมือกับ ซีเอ็นเอชไอ ในการยืนยันข้อต่อสู้ใด ๆ ที่มีอยู่

 

หมวดที่ 13 ข้อสัญญาอื่นๆ

 

1. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และการบอกกล่าวให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ท่านตกลงยินยอมที่จะใช้เอกสารและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับสัญญานี้ เกี่ยวกับบริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง และช่องทางการใช้บริการ และท่านตกลงว่าบรรดาเอกสารและหลักฐานดังกล่าวที่ ซีเอ็นเอชไอ มอบให้แก่ท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดให้ทำเอกสารและหลักฐานดังกล่าวเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ท่านอาจ (1) ได้รับสำเนาเอกสารและหลักฐาน (2) เพิกถอนความยินยอมในการใช้เอกสารและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ และ (3) ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของท่านให้ทันสมัย โดยติดต่อ ซีเอ็นเอชไอ ตามข้อมูลที่ให้ไว้บนช่องทางการใช้บริการของ ซีเอ็นเอชไอ อีกทั้ง ในการรับหรือเข้าถึงเอกสารและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ท่านต้องมีจอแสดงผลในห้องโดยสารที่เข้ากันได้และใช้งานได้ หรือ ซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่สามารถแสดงไฟล์ PDF ได้ หากต้องการเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง อุปกรณ์ของท่านต้องสามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บไฟล์ PDF ได้ การเข้าถึงหน้านี้ของท่านเป็นการยืนยันว่าระบบและอุปกรณ์ของท่านตรงตามข้อกำหนดข้างต้นในการรับ การเข้าถึง และการเก็บรักษาข้อมูล

 

2.      การเลือกใช้กฎหมายและการระงับข้อพิพาท       ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กและกฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้ รวมถึงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงบทบัญญัติหรือหลักการ "การขัดกันแห่งกฎหมาย" ทั้งนี้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงใช้การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการโดยให้ถือคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่สัญญา ไม่ให้ใช้การฟ้องร้องคดีเพื่อระงับข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือความขัดแย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ ของท่านหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากท่านรวมถึงซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (แต่ละส่วนเรียกว่า “ข้อพิพาท”) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ใช้ไม่ได้กับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการระบบเทเลมาติกส์ ช่องทางการใช้บริการ หรือ ซอฟต์แวร์ของระบบเทเลมาติกส์ และข้อพิพาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association : AAA) ตามกฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ของ AAA และกฎอนุญาโตตุลาการของผู้บริโภคของ AAA แล้วแต่กรณี กรณีท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่คู่สัญญาตกลงกันเป็นอย่างอื่น การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินกระบวนพิจารณาในสถานที่ใกล้กับภูมิลำเนาของท่านหรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในตารางที่ 1 หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ซีเอ็นเอชไอ จะเลือกตามดุลยพินิจของ ซีเอ็นเอชไอ แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

ท่านตกลงว่าการดำเนินการระงับข้อพิพาทใดๆ จะดำเนินการเป็นรายบุคคลเท่านั้น และท่านสละสิทธิโดยชัดแจ้งในการขอหรือคงไว้ซึ่งการดำเนินคดีแบบกลุ่ม แบบตัวแทนหรือแบบรวม แม้ว่ากระบวนการหรือกฎเกณฑ์ของ AAA จะอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้ก็ตาม คู่สัญญาแต่ละฝายต่างตกลงกันว่าคู่สัญญาสละสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน และหากมีเหตุใดที่ทำให้ข้อพิพาทต้องดำเนินการในศาลมากกว่าการอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญาต่าสละสิทธิในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุน ทั้งนี้ แม้จะมีข้อกำหนดข้างต้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าท่านหรือ ซีเอ็นเอชไอ อาจฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลกรณีมีการละเมิดหรือการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบได้

 

ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง ท่านและ ซีเอ็นเอชไอ ตกลงชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ ซีเอ็นเอชไอ รวมถึงบรรดาค่าทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและพยาน

 

กรณีมีการฟ้องคดีหรือการดำเนินคดีในศาลภายใต้สัญญานี้และตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ท่านยินยอมและตกลงว่าคดีความที่เกิดจากสัญญานี้อยู่ในเขตอำนาจศาลและมีสถานที่พิจารณาคดีอยู่ที่ศาลของมลรัฐและศาลรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในนครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก

 

 1. การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าและส่งออกท่านตกลงยอมรับว่าบรรดาระบบฮาร์ดแวร์ทั้งหมด ระบบซอฟต์แวร์ ข้อมูลที่มีผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ (proprietary data) ความรู้ความชำนาญ (know-how) หรือ ข้อมูลหรือสารสนเทศอื่นๆ (ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผลิตภัณฑ์") ที่ได้รับจาก ซีเอ็นเอชไอ อาจต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมการนำเข้าและส่งออกของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ ดังนั้น ในการนำเข้า การส่งออก การส่งของกลับออกไป (re-export) รวมถึงการเคลื่อนย้าย (transfer) อาจถูกจำกัดหรือต้องห้ามท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามบรรดากฎหมายดังกล่าวโดยเคร่งครัด และจะไม่นำเข้า ส่งออก ส่งของกลับออกไป (re-export) รวมถึงเคลื่อนย้าย (transfer) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือทำให้เกิดการนำเข้า การส่งออก การส่งของกลับออกไป (re-exported) หรือการเคลื่อนย้าย (transfer)) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังปลายทาง ไปยังนิติบุคคลหรือบุคคลต้องห้ามหรือบุคคลที่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เว้นแต่ ท่านจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ซีเอ็นเอชไอ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว อีกทั้ง เพื่อกำหนดให้เกิดความชัดเจนแน่นอน กรณีท่านไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือนำเข้า ส่งออก ส่งของกลับออกไป (re-export) ซึ่งซอฟต์แวร์ เครื่องจักร (Equipment) การบริการหรือข้อมูลใดๆ ของระบบเทเลมาติกส์ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายหรือโปรแกรมการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือนำเข้า ส่งออก ส่งของกลับออกไป (re-export) (1) ยังอาณาเขตที่ถูกยึดครองชั่วคราว (temporarily occupied territories) และอาณาเขตต่อต้านการก่อการร้าย (territories of antiterrorist operation) หรือ (2) ให้กับบุคคลและนิติบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่ในรายชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนบุคคล (list of personalized special economic) และมาตรการจำกัดอื่นๆ (มาตรการคว่ำบาตร) ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

   

 2. การจำกัดสิทธิของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ ถือเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารกำกับโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลางทางด้านการทหาร (Defense Federal Acquisition Regulation: DFAR) ข้อ 227.7202 และกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลาง (Federal Acquisition Regulation: FAR) ข้อ 12.212 (และข้อต่อท้ายอื่นๆ (and any successor sections)) การใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำสำเนาและเผยแพร่ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานย่อยของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าเป็นองค์กรรูปแบบใด เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้

   

 3. ความตกลงเบ็ดเสร็จ สัญญานี้ และข้อกำหนดของหนังสือแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวบุคคลรวมถึงข้อตกลงอื่นใดระหว่างท่านและ ซีเอ็นเอชไอ สำหรับการใช้การบริการเทเลมาติกส์ ช่องทางการใช้บริการ และซอฟต์แวร์ของเทเลมาติกส์ เป็นความตกลงเบ็ดเสร็จ ระหว่างท่านและ ซีเอ็นเอชไอ และบังคับใช้กับการใช้บริการเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ช่องทางการใช้บริการ และซอฟต์แวร์ของเทเลมาติกส์ของท่าน และใช้แทนที่บรรดาข้อตกลง การเจรจาและการสื่อสารใดๆ ที่มีมาก่อนหน้าทั้งหม (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร ทางวาจา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างท่านและ ซีเอ็นเอชไอ ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่จะกำหนดกันไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือสละสิทธิใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ที่จะมีผลผูกพัน ซีเอ็นเอชไอ เว้นแต่จะได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยความเห็นชอบของ ซีเอ็นเอชไอ ทั้งนี้ ซีเอ็นเอชไอ และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ ซีเอ็นเอชไอ ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นภายใต้สัญญานี้

 

กรณี ซีเอ็นเอชไอ ไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญานี้ ต้องไม่ถือว่า ซีเอ็นเอชไอ สละสิทธิหรือสละข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีศาลที่มีเขตอำนาจสั่งให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ตีความส่วนดังกล่าวของสัญญาในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์เดิมของ ซีเอ็นเอชไอ ให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุด และ ให้ส่วนที่เหลือของสัญญายังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ บุคคลที่สามไม่มีสิทธิบังคับใช้บรรดาข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญานี้

 

หมวดที่ 4, 8 และ 11 เป็นส่วนสำคัญในการต่อรองราคาของ ซีเอ็นเอชไอ

 

6.      การแก้ไขสัญญา         ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ ซีเอ็นเอชไอ อาจแก้ไขและปรับปรุงสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ และ ซีเอ็นเอชไอ จะบอกกล่าวการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบตามสมควร ทั้งนี้ ซีเอ็นเอชไอ อาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้ โดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในบัญชีของท่าน กรณีภายหลังจากที่ ซีเอ็นเอชไอ มีการบอกกล่าวการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบทางไปรษณีย์และท่านยังคงใช้บริการระบบเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ช่องทางการใช้บริการ หรือ ซอฟต์แวร์ของเทเลมาติกส์อย่างต่อเนื่อง ให้ถือว่าการใช้บริการอย่างต่อเนื่องของท่านเป็นการยืนยันว่าท่านยอมรับข้อตกลงที่แก้ไขปรับปรุงดังกล่าว เว้นแต่ท่านจะแจ้ง ซีเอ็นเอชไอ เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันว่าท่านไม่ยอมรับการแก้ไขปรับปรุงสัญญาดังกล่าว  ในกรณีเช่นว่านั้น ให้ข้อตกลงตามสัญญานี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ท่านตกลงหรือยอมรับข้อตกลงในสัญญานี้เป็นครั้งสุดท้าย ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป เว้นแต่ ซีเอ็นเอชไอ เลือกใช้สิทธิในบอกเลิกสัญญานี้

 

7.      อายุความสำหรับการใช้สิทธิเรียกร้องและเสนอข้อพิพาท ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ท่านตกลงว่าการเรียกร้องหรือมูลคดีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการบริการเทเลมาติกส์ บริการเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่ง ช่องทางการใช้บริการ หรือ ซอฟต์แวร์ของเทเลมาติกส์ จะต้องดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการหรือโดยศาลตาม หมวดที่ 13 (2) ภายใน 1 ปี นับแต่การเรียกร้องหรือเหตุแห่งมูลคดีนั้นได้เกิดขึ้นหรือมิเช่นนั้นเป็นการขาดอายุความ (be forever barred)

 

8.      ภาษาทางการที่ใช้บังคับต่อข้อตกลงนี้ ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่ใช้ในสัญญานี้ และสัญญาฉบับนี้ฉบับภาษาไทยอาจทำขึ้นได้ แต่หากมีข้อขัดหรือแย้งระหว่างสัญญาฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถือเอาสัญญาฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ เพื่อวัตถุประสงค์ค้นหาการตีความตามสัญญานี้ด้วย

 

=================================